Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Administrasjonen

 

Rektor Marit Ekkernes

marit.ekkernes@nannestad.kommune.no 

Assisterende rektor Magnar Magerøy

magnar.mageroy@nannestad.kommune.no 

Undervisningsinspektør Silje Sunde-Jordet silje.sunde-jordet@nannestad.kommune.no
SFO-leder Anne Aas Holand anne.aas.holand@nannestad.kommune.no
Sekretær Anne Jappée anne.jappee@nannestad.kommune.no
     

Mailadresse til skolen: postmottak@nannestad.kommune.no 

Start- og sluttider
TRINN Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
           
1. - 2. trinn 0840 - 1235 0840 - 1415 0840 - 1235 0840 - 1415 0840 - 1235
3. trinn 0840 - 1325 0840 - 1415 0840 - 1235 0840 - 1415 0840 - 1235
4. trinn 0840 - 1415 0840 - 1415 0840 - 1235 0840 - 1415 0840 - 1235
5.- 7. trinn 0840 - 1415 0840 - 1415 0840 - 1235 0840 - 1415 0840 - 1415
Mgr 0840 - 1415 0840 - 1415 0840 - 1235 0840 - 1415 0840 - 1415
Ugr 0840 - 1415 0840 - 1415 0840 - 1415 0840 - 1415 0840 - 1415

Driftsstyret

Driftsstyret er skolens høyeste organ og gir elever, foreldre og ansatte god mulighet til å medvirke og påvirke skolehverdagen. 

Driftsstyret har 6 møter i løpet av skoleåret, og møtene er åpne for tilhørere.

Budsjett og virksomhetsplan skal godkjennes av driftsstyret, og alle saker som vedrører skolens drift og daglige virke skal framlegges og behandles av driftsstyret.

Driftsstyremedlemmer 2018/2019
Leder Camilla Jørgensen
Nestleder Linn Bjørnstad
Sekretær Magnar Magerøy
Lærerrepresentanter Laila Smestad
  Toril Bjørnhaug
Varamedlem  Bjørg Kittelsrud
Representanter for andre tilsatte Siv Heidi Haugland
Politikerrepresentant Frøydis Brekke
Elevrepresentanter Mina Harbosen
  Erlend von Krogh

 

FAU

Alle skoler skal i henhold til opplæringsloven ha et foreldrevalgt arbeidsutvalg som representerer foreldrerådet; alle foreldre/foresatte ved skolen.
Ved vår skole består FAU av 1 foreldrekontakter fra hvert trinn pluss FAUs leder.

I opplæringsloven er følgende retningslinjer lagt for FAUs arbeid:
Å skape godt samarbeid mellom det enkelte hjem og skolen.
Å fastsette valgordning og avgjøre hvor mange foreldre det skal være i FAU.
Å legge forholdene til rette for trivsel og positiv utvikling hos elevene.
Å skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet.

Videre er det vanlig at FAU har som oppgave:
Å holde minst ett møte i foreldrerådet hvert år (årsmøte).
Å sørge for at hver klasse får en foreldrekontaktperm.
Stille med to representanter (leder og nestleder) til skolens driftsstyre.

Saker det er naturlig at FAU diskuterer og uttaler seg om:
Skolens planer og budsjett.
Fritidstiltak, skoleskyss, trygging av skolevei.
Verne- og trivselstiltak for elevene.

Innkalling og referat fra FAU

Innkalling - Foreldreråd 2018.pdf

 

 

Elevrådet

Alle klasser velger sin tillitsvalgt. Disse danner igjen skolens elevråd som har eget styre med leder, nestleder, sekretær og to styremedlemmer. Representantene fra skolens elevråd deltar i elevenes kommunestyre, EKOM, sammen med representanter fra de andre skolene. 

Elevrådsrepresentanter 

Skoleåret 2018/2019

Elevrådsleder: Mina Harbosen 
Nestleder: Erlend von Krogh
Sekretær: Harneet Kaur
Styremedlem: Samson Lande
Styremedlem: Tuva Berg Martinsen

  

Planer og rapporter

Nannestad kommune har felles utviklingsmål for skolene;

  • Utvikle lokale læreplaner med konkrete mål for elevenes læring som gode redskaper for tilpassing til den enkelte, utvikling av elevenes læringsstrategier, medvirkning fra elever og foreldre.
  • Utvikle skolenes læringsmiljø slik at mangfold i læringsarenaer, variasjon i arbeidsmåter og rikt utvalg av læremidler av god kvalitet, gir elevene lærelyst og mulighet for mestring.
  • Bidra til at lærerne kan være tydelige og kompetente ledere for elevenes faglige og personlige utvikling.

Innføringen av den nye skolereformen "Kunnskapsløftet" ved skolestart i 2006, har ført til et omfattende arbeid med utvikling av nye fagplaner for skolene i Nannestad.

Den enkelte skole er også i en kontinuerlig prosess med å videreutvikle planer innen ulike områder.

 

Virksomhetsplan

Virksomhetsplan2018.pdf

Handlingsplan

Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø

Elevundersøkelsen 2018

Informasjon om elevundersøkelsen 2018.pdf

 

Samarbeid hjem-skole

Samarbeid, åpenhet og tillit mellom hjem og skole er viktige stikkord for at den enkelte elev skal få fullt utbytte av skoledagen sin. Vi ønsker en skole hvor det skal være lett å ta kontakt enten det gjelder små hverdagslige ting eller vanskeligere saker. 

I løpet av skoleåret gjennomføres det to foreldremøter på hvert trinn. 
Foreldre blir invitert til konferansetime med kontaktlæreren hver vår og høst. Som regel er eleven med på disse samtalene.

På hvert trinn velges to foreldrekontakt. En av foreldrekontaktene fra hvert trinn blir med i FAU - foreldrenes arbeidsutvalg. 

Rettingheter i grunnskolen for funksjonshemmede barn og deres foreldre

skolestart-rettighetsbrosjyre2018.pdf

Skolehelsetjenesten

 

Helsesøster har kontortid på skolen alle dager fra kl 0900 - 1300. 

Tlf: Sissel Bendiksen - 66105338.

Psykisk helsesøster har kontortid på skolen fredager fra kl 0900 - 1400.

Tlf: Marita Strand Nilssen - 66105282.

Skoleskyss

SFO

SFO er et frivillig omsorgs- og fritidstilbud til barn på 1.-4. trinn. 

Her er det lagt til rette for aktiviteter og avkobling. Det legges stor vekt på fri lek der barna kan bruke egen fantasi og utforskertrang.

Det er viktig at barna har klær, sko/støvler og yttertøy som er passe til været og årstiden. I tillegg må alle ha skiftetøy på SFO. Alle klær og personlige eiendeler som brukes på SFO må merkes med barnets navn.

Månedsplan

PlanFeb2019.pdf

PlanMars2019.pdf

PlanApril2019.pdf

SFO - informasjon/priser

 

SFO - Nannestad

Sykdom, fravær og permisjoner

 

Meldeplikt ved sykdom og fravær:

For at alle skal være trygge på at elevene har kommet vel fram til skolen, ber vi foreldre/foresatte ringe skolen om morgenen hvis eleven er syk eller er borte fra skolen av andre årsaker. Fravær ringes inn til tlf 66105500.

Retningslinjer for fri fra skolen uteover ferie og fridager

Permisjonssøknader opptil 2 dager:

Søknad om permisjon 1 eller 2 dag(er) skrives av de foresatte i elevens meldingsbok. Det er bare foresatte som kan søke elever fri fra skolen. Permisjonssøknader leveres til kontaktlærer i god tid før fraværet skal finne sted. Det er kontaktlærer som vurderer permisjonssøknaden. Hvis søknaden ikke godkjennes, har foresatte klagerett.

Permisjonssøknader på 3 dager eller mer:

For permisjonssøknader på 3 dager eller mer, skal det søkes på eget skjema. Denne søknaden skal leveres skolen minst 2 uker før tidspunktet det søkes permisjon for. Skjemaet fylles ut elektronisk på kommunens hjemmeside. Søknaden behandles av rektor. Alle søknader skal begrunnes.

Permisjon utover 2 uker:

Skolen kan ikke gi lovlig permisjon fra pliktig grunnskoleopplæring ut over 2 uker i henhold til Opplæringslova §2-11. Dersom foresatte ønsker å ta barna ut av skolen i lengre tid enn §2-11 tillater, er de henvist til reglene om hjemmeundervisning. Det er ikke snakk om hjemmeundervisning dersom eleven er på ferie og får undervisning av sine foresatte der. Den opplæringen som eleven mister i forbindelse med permisjonen etter §2-11 har eleven ikke rett til å få erstattet senere, jfr. Odelstingsproposisjon46 (1997-98) s. 158. Eleven skrives ut dersom fraværet går utover 2 uker, og foreldrene har det fulle opplæringsansvaret. Når eleven kommer tilbake, skrives han/hun inn igjen. Konsekvensen er at foresatte fratar barna den rett og plikt de har til grunnskoleopplæring. 

  

 Trivsels- og ordensregler

Innmelding til skolen

Alle barn som skal starte på Preståsen skole må fylle ut ett innmeldingskjema. 

Innmelding gjøres elektronisk - Innmeldingskjema

Skolestart for 6-åringer 

Alle barn blir innmeldt i grunnskolen det året de fyller 6 år.
Varsel om innmelding blir sendt fra skolen i november. Hvis du ikke har mottatt varsel om innmelding i løpet desember, ta kontakt med skolen.

Utleie av lokaler

Hovedregler for utleie


Publisert: 21.11.2016 10:14:25
Sist endret: 21.11.2016 14:59