Innhold

Behandling av personopplysninger

Å behandle personopplysninger betyr for eksempel at vi samler inn opplysninger, registrerer dem og lagrer dem.

Hvis Nannestad kommune skal behandle personopplysninger som ikke er nødvendige for å utføre våre lovpålagte oppgaver, vil du få informasjon om dette og du må gi ditt samtykke. Det kan for eksempel gjelde bruk av bilder.

Samtykkeerklæring

På grunn av reglene om personvern, må skolene ta et aktivt ansvar for å innhente samtykker. Når skolen innhenter samtykke, er det viktig at det skjer frivillig og at personen(-e) som samtykker, kjenner konsekvensene og har forstått hva han/hun samtykker til. Dette kalles et informert samtykke.

Hva samtykker foreldrene/foresatte til:

Skolefotografering

I forbindelse med skolefotografering må foreldre/foresatte samtykke til at det tas bilder av barna deres.

Foreldre/foresatte samtykker til:

At nødvendig kontaktinformasjon til foreldre/foresatte kan gis til fotofirmaet (må navngis)
At det tas bilder av eleven (klasse- og portrettbilde)

Bruk av bilder/videoopptak

Bilder og videoopptak av elever kan være aktuelt i tilknytning til presentasjoner og i noen tilfeller kan det være at en avis ønsker å lage et innlegg om skolen.

Foreldre/foresatte samtykker til

Pedagogisk bruk av bilder og videoopptak av eleven
At eleven kan intervjues av lokalmedia og at bilde med for- og etternavn kan publiseres

Utendørsbading og kjøring i private biler (ikke personopplysninger)

Skolen vil påse at sikkerheten ivaretas i forbindelse med utendørsbading og kjøring i private biler.

Foreldre/foresatte samtykker til:

At eleven kan bade utendørs
At eleven kan transporteres i privat bil i forbindelse med turer/utflukter/bading i regi av skolen

Spørsmål om samtykker kan rettes til rektor ved din skole.

Lover og forskrifter

Her er noen sentrale lover og forskrifter som regulerer kommunens behandling av personopplysninger:

 • Opplæringsloven inneholder regler om blant annet innsamling, bruk og lagring av opplysninger til bruk i grunnskolen.
 • Europeisk personvernforordning (GDPR) regulerer kommunens behandling av personopplysninger.
 • Ny personopplysningslov utfyller personvernforordningen (GDPR) på enkelte områder.
 • Arkivloven inneholder blant annet regler for hvordan dokumenter lagres, samt avlevering til arkivinstitusjon

Hvilke personopplysninger behandler kommunen?

Vi behandler følgende personopplysninger om deg som elev og foresatt i skolesystemene. 

Skolefaglig system – Visma Flyt skole

 • Elev:
  • Fødselsnummer, fornavn, etternavn, adresse, telefon, morsmålsopplysninger, kjønn, nasjonalitet, skoletilhørighet, klasse, karakterer, orden/oppførsel, fravær, vitnemål, SFO-tilhørighet, kommunikasjon skole/hjem.
  • Foresatte: Fødselsnummer, navn, adresse, telefon, relasjon til barn, evt. informasjon om faktura- og betalingsmoderasjon (SFO), hoved-foresatt, søknader og enkeltvedtak.

Office 365 med Teams for Education

 • Elev: Navn, klasse, skole. Underveisvurdering, filer du lager som tekst, bilde, lyd og video. Din kommunikasjon med lærer og andre elever i Teams.

Transponder- kommunikasjonsløsning for skole – hjem

 • Elev og foresatt: navn, adresse, skole, klasse, telefonnummer, e-post og fødselsnummer.

Feidetjenester

 • Elev: Nannestad kommune benytter Feide, nasjonal løsning for trygg innlogging i utdanning og forskning for pålogging til disse tjenestene. Eksempelvis benyttes Feide for å gi elevene tilgang til digitale ordbøker, pedagogisk programvare, digitale læremidler og eksamensløsninger for 10. trinn.

Plagiatkontroll integrert med Teams

 • Elev: Navn, skole, epostadresse, tekstdokument.

Kameraovervåking

På enkelte skoler foregår det kameraovervåkning av uteområdene om kvelden og natta for å forebygge og oppklare saker om hærverk, vold og annen kriminalitet. På de skolene det gjelder er det opplyst om dette ved skilting. Dersom du ferdes i disse områdene om kvelden eller natta vil vi behandle videoopptak uten lyd som slettes etter 7 dager med mindre det foreligger et konkret behov for å lagre opptaket lenger.

Overføring til eksterne

I noen tilfeller vil dine personopplysninger bli overført til eksterne. Det kan for eksempel være til Utdanningsdirektoratet i forbindelse med eksamen og nasjonale prøver. 

Dine rettigheter

Du har rett til å vite hvilke personopplysninger skolen har om deg. Hvis du ser at persondata om deg er feil, kan du be skolen rette på det. Du har også rett til å kreve at skolen sletter dine personopplysninger når skolen ikke lenger trenger dem.

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. Dette betyr for eksempel at personopplysninger vi behandler for å oppfylle en lovpålagt plikt lagres så lenge lovhjemmelen krever det, for eksempel etter bestemmelser i arkivloven.

Personopplysninger som vi behandler på bakgrunn av ditt samtykke vil bli slettet hvis ditt samtykke slettes eller formålet med behandlingen er oppnådd.

Ansvarlige i kommunen

Det er kommunedirektøren i kommunen som er øverste ansvarlige for behandling av personopplysninger. Kommunen har dessuten et personvernombud som skal hjelpe kommunen og skolene med å behandle personopplysninger på riktig måte. Datatilsynet har også nyttig informasjon om regler og rettigheter på området.

Her finner du kontaktinformasjon:

Personvernombudet

Anna Cecilie Haug, tlf 964 950 202, e-post: personvernombud@nannestad.kommune.no 

Behandlingsansvarlig

Nannestad kommune, tlf 66105000, e-post: postmottaket@nannestad.kommune.no

Datatilsynet 

Datatilsynet, postboks 8177, 0034 Oslo 

 

Generell informasjon om behandling av personopplysninger i Nannestad kommune.

Klagemuligheter

Du kan klage på kommunens behandling av dine personopplysninger. Vi anbefaler deg da å kontakte kommunens personvernombud for informasjon eller du kan klage til Datatilsynet.


Publisert: 07.01.2020 10:59:45
Sist endret: 01.09.2021 09:00