Innhold

Informasjon til foresatte og elever om gjenåpning av ungdomsskolen

 Velkommen tilbake til skolen!


12. mars måtte vi omstille oss til hjemmeundervisning. I løpet av de tre neste dagene må vi igjen omstille oss til skolehverdag som blir noe annerledes en det normale. Elever, foresatte og ansatte må nå ta hensyn til hverandre selv om vi blir mange til stede på skolen. Minner igjen om viktigheten av å lese og sette seg inn i smittevernråd for elever og foresatte før de møter på skolen.

Viktig å huske den dagen eleven møter på skolen:

 •  Eleven møter ved den inngangen som klassen er satt opp. Elevene blir hentet av lærer før de går til sitt klasserom - se vedlegg: soneinndeling.
 • Noen klasser er delt inn i to grupper, hvem som er i hver gruppe får dere vite av kontaktlærer.
 • Alle friminutt vil nå foregå ute og hver klasse er satt opp i soner. Sonen er merket med samme navn som inngangsdøra hver enkelt skal bruke.
 • Fravær ringes inn på vanlig måte til fraværstelefonen.

Skoleskyss:
Smitteveilederen anbefaler at flest mulig ungår kollektivtransport og vi anbefaler flest mulig
å sykle eller bli kjørt til skolen dersom mulig.
Det er ordnet med flere sykkelparkeringer ved skoleområdet.
For elever som blir kjørt til skolen skal elevene slippes av langs Ekervegen (skråvegen mellom Rema 1000 og ungdomsskolen). På grunn av trafikksikkerhet ber vi om at ingen slipper av elevene langs Teiealleen eller inne på skolens område.For elever som må bruke kollektiv skoleskyss ber vi om at råd fra myndighetene følges. Se vedlegg.

På dager elever har hjemmeundervisning blir det nå i liten grad oppfølging av lærer. Det vil bli gjennomført med arbeidsoppgaver/lekser, se ukeplan.


Det er gjort tiltak i uteområdet og i klasserommene for å ivareta situasjonen vi er i. For at vi nå skal få hverdagen til å gå trenger vi at alle følger rådene og at vi er rause og respekterer hverandre.

Med vennlig hilsen

Alf-Henning Moland

rektor

Soneinndeling og innganger skolestart 

Felles info til foreldre og elever oppstart NUS

 

Informasjon til nye elever og foreldre på 8. trinn 

På denne tiden av året har vi vanligvis besøk av elever på 7. trinn og informasjonsmøter for foreldrene. På grunn av koronavirus-epidemien kan vi ikke gjennomføre disse møtene denne våren. Derfor har avdelingsleder 8. trinn, Guro Gustavsen og lærer Fredrik Sæther laget denne videoen som tar deg rundt på skolen.

Velkommen til Nannestad ungdomskole høsten 2020!

Meld fra om skolemiljø

Nannestad kommune ønsker at mobbing og andre krenkelser avdekkes raskt. Hvis du som elev eller foresatt opplever at det ikke er trygt og godt på skolen, så er det viktig at du melder fra til skolen med en gang. Det kan du gjøre ved å snakke med kontaktlærer, avdelingsleder eller rektor. Du kan også melde fra ved å fylle ut skjemaet Meld fra om skolemiljø 

Her blir du ført videre til et elektronisk skjema hvor du fyller inn skole, klassetrinn og avsender. Når skjemaet er ferdig utfylt, får du en kode på mobiltelefonen. Legg inn koden og meldingen sendes til rektor ved skolen. Alle opplysninger behandles konfidensielt.

Rektor vil ta kontakt med melder og undersøke saken snarest og innen 5 virkedager. Skolen skal ta barn og foreldre på alvor og sørge for at involverte elever blir hørt.

Sykdom og fravær

Sykdom eller annet fravær skal meldes til skolen.

Det er viktig at elevenes foresatte orienterer skolen om fravær som skyldes sykdom.

 • ring kontoret på skolen mellom kl 0745-0830 på tlf nr 66105412
 • ved fravær over flere dager må du ringe hver dag med ny beskjed
 • skolen ringer hjem til foresatte, hvis vi ikke har fått beskjed om fraværet
 • Ved fravær utover to dager, må søknad leveres til rektor 

Retningslinjer for fri fra skolen utover ferier og fridager

Skoleåret har 190 skoledager. Disse dagene er fylt med aktiviteter av forskjellige slag som alle er like verdifulle for å oppnå skolens faglige og sosiale mål etter gjeldende lærerplaner. Det er derfor viktig at elever ikke er borte fra skolen, men deltar aktivt i alle ting som foregår i løpet av en skoledag og et skoleår. Det er foresattes ansvar at elevene møter på skolen til pliktig undervisning. Foresatte må likevel enkelte ganger søke sine barn fri fra skolen.

 

Permisjonssøknader opptil 2 dager:

 Søknad om permisjon 1 eller 2 dag(er) skrives av de foresatte i elevens meldingsbok. Det er bare foresatte som kan søke elever fri fra skolen. Permisjonssøknader leveres til kontaktlærer i god tid før fraværet skal finne sted. Det er kontaktlærer som vurderer permisjonssøknaden. Hvis søknaden ikke godkjennes, har foresatte klagerett.

 

Permisjonssøknader på 3 dager eller mer:

For permisjonssøknader på 3 dager eller mer, skal det søkes på eget skjema. Denne søknaden skal leveres skolen minst 2 uker før tidspunktet det søkes permisjon for. Skjemaet fylles ut elektronisk på kommunens hjemmeside. Søknaden behandles av rektor. Alle søknader skal begrunnes.

 

Foresattes ansvar at eleven ikke mister undervisning

 Når eleven er borte fra skolen iht. permisjonssøknad, står de foresatte ansvarlig for at eleven ikke mister undervisning. Temaer som tas opp i klassen i fraværsperioden, må eleven sette seg inn i på eget initiativ og med de foresattes hjelp. Skolens personale kan hjelpe til med utdeling av arbeidsplaner dersom disse er klare. Ekstra undervisning for å ta igjen det tapte kan ikke påregnes.

 

Permisjon utover 2 uker:

 Skolen kan ikke gi lovlig permisjon fra pliktig grunnskoleopplæring ut over 2 uker i henhold til Opplæringslova §2-11. Dersom foresatte ønsker å ta barna ut av skolen i lengre tid enn §2-11 tillater, er de henvist til reglene om hjemmeundervisning. Det er ikke snakk om hjemmeundervisning dersom eleven er på ferie og får undervisning av sine foresatte der. Den opplæringen som eleven mister i forbindelse med permisjonen etter §2-11 har eleven ikke rett til å få erstattet senere, jfr. Odelstingsproposisjon46 (1997-98) s. 158. Eleven skrives ut som elev ved skolen dersom fraværet går utover 2 uker, og foreldrene har det fulle opplæringsansvaret. Når eleven kommer tilbake, skrives han/hun inn igjen. Konsekvensen er at foresatte fratar barna den rett og plikt de har til grunnskoleopplæring. 

 

Søknadskjema permisjon 

 

Orientering om fravær på vitnemål

Skoleruta 2019-2020

 Skoleruta 20-21 NUS

Datamaskin 1:1 - Prinsipper og retningslinjer

Ofte stilte spørsmål datamaskin 1-1 - Nannestad ungdomsskole.pdf DIGITAL  SATSING I  NANNESTADSKOLEN

Skoleåret 2018/2019 får alle elever ved Nannestad ungdomsskole hver sin datamaskin. Dette er et verktøy elevene kan og skal bruke til skolearbeidet både hjemme og på skolen.

Ny teknologi påvirker og endrer arbeidslivet, økonomien og samfunnet. Digitale ferdigheter er en forutsetning for aktiv deltakelse og mestring av dagens og framtidas utfordringer.

Ny teknologi gir unike muligheter for læring.  1:1 datamaskin skal gi elevene på Nannestad ungdomsskole mer og bedre læring i tråd med kommunens strategiplan for Nannestad skolen.

Nannestad ungdomsskole vil arbeide videre med klasseledelse og vurdering for læring som sentrale pedagogiske prinsipper i det teknologirike klasserom.

Det vil innebære:

 • at datamaskinene benyttes slik at elevene kan være aktive og medvirkende i egen læring og i vurdering av egen  læringsprosess
 • at datamaskinene utnyttes til  læringsfremmende  dialog, samhandling og samskaping mellom lærer - elev og elev-elev
 • at dataverktøyene utnyttes systematisk  i lærernes ledelse, organisering, gjennomføring og vurderingspraksis

Dette vil sikre at den digitale satsingen i Nannestadskolen bidrar til MER OG BEDRE LÆRING for elevene og at kompetansedefinisjonen og prinsippene om dybdelæring og kritisk tenkning kan realiseres i arbeidet med nye læreplaner framover.

Utlånsinformasjon og regler for praktisk bruk av datamaskinen:

Utlånsinformasjon og regler for praktisk bruk av datamaskin Nannestad ungdomsskole

Prosedyre ved feil på maskinen og erstatningsansvar:

Prosedyre ved feil eller skade på maskinen og erstatningsansvar - Nannestad ungdomsskole

De vanligste spørsmålene rundt utlevering og bruk av datamaskinen:

Ofte stilte spørsmål datamaskin 1-1 - Nannestad ungdomsskole

Skoledagens inndeling

1. time: kl 0840-0940

pause 10 min

2. time: kl 0950-1050

pause 40 min

3. time: kl 1130-1200

pause 5 min

4. time: kl 1205-1305

pause 10 min

5. time: kl 1315-1415

pause 5 min, kun på tirsdager

6. time: kl 1420-1450, kun på tirsdager

Valgfag og språkvalg

Valg eller endring av valgfag og språkvalg

Språkvalg Forskrift til opplæringslova §1-8: "Elevane på ungdomstrinnet i grunnskolen skal i tillegg til opplæring i engelsk ha opplæring i eit framandspråk til, fordjuping i engelsk, norsk, samisk, matematikk eller opplæring i arbeidslivsfaget".

Valgfag Forskrift til opplæringslova §1-14: "Elevene på ungdomsskolen kan ha samme valgfag på flere trinn eller de kan velge nytt valgfag på hvert årstrinn"..

Info om valgfagene Nannestad ungdomsskole tilbyr og skjema for å velge er i oversikten under.

Info om alle valgfagene på udir sine nettsider

Elevene på 8. og 9. trinn fyller ut digitalt i oppgave som blir tildelt fra lærer. For elevene på 7. trinn sendes info om språkvalg og valgfag hjem og digital oppgave med påmelding deles fra ungdomsskolen. Svar på hvilke fag elevene får neste skoleår blir gitt eleven i mai/juni.

Informasjon om valg av fremmedspråk

Informasjon om valgfag og språkvalg for 8. trinn 2020-2021

Informasjon om valgfag for 9. og 10. trinn 2020-2021

Kantina

 

-         Kantina er åpen fra 10.50-11.25.

-         Klasserommene låsen 10.55 i storefri.

-         Elevene kan spise i klasserommene eller i møblerte fellesområder ut/inne.

-         Betaling kan skje med kontanter eller kort.

-         Køen inn mot salgsområdet vil være fra salgsdisken, ut mot gangområdet og bakover langs de store boksene.

-         Det kan bli mye trykk hvis alle elever kommer samtidig kl.10.40, husk at salget er åpent til 11.30

-         For at betjeningen skal gå så fort som mulig er det lurt:

 • At du vet hva du skal ha når du kommer til kassa.
 • At du har gjort klar kort eller kontanter.

Forventet atferd:

-         Hold din plass i køen.

-         Vær hyggelig og grei, unngå uro, hold volumet nede.

-         Spis på ett sted, unngå å gå rundt.

-         Rydd etter deg og kast søppel.

-         Sett opp stoler når du forlater plassen din.

 

Prisliste kantine nus.pdf

Lykke til!

 NB! Husk at matpakke smurt hjemme fortsatt gir god næring og et godt måltid!

 

Alf-Henning Moland, rektor

Eksamen og standpunktkarakter

Eksamen avlyst for elever våren 2020 på grunn av koronavirus.

 • Viktige hendelser og datoer finner du i kalenderen                     
 • Kalenderen oppdateres etter hvert som vi vet mer om for eksempel eksamen. Daglige ting som gjelder klassene vil fortsatt stå på ukeplanen. 
 • Noen elever har behov for særskilt tilrettelegging på eksamen. De mest vanlige tilretteleggingene er å få lest opp oppgaven, bruke tilrettelagte skriveprogrammer og utvidet tid. De som mener de trenger slik tilrettelegging bes søke så snart som mulig. Søknaden kan sendes på mail eller per brev til rektor/avdelingsleder.  Lurer du på noe rundt dette kan du ta kontakt med avdelingsleder. Mer informasjon om særskilt tilrettelegging på eksamen finner du her og her.

Mer informasjon om standpunktkarakterer, skriftlig eksamen og muntlig eksamen finner du i menyen under.

 Sluttvurdering og klagerettigheter

Informasjon fra Udir om regelverket for sluttvurdering finner du her.

Informasjon fra Udir om hva man kan klage på, samt behandling av klager på standpunktkarakter i fag finner du her

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har  laget en orientering om retten til å klage på karakter. Den gjelder for standpunktkarakter, karakter i orden og oppførsel, skriftlig eksamen og muntlig eksamen. 

 

 Skriftlig eksamen - Avlyst

 

Informasjon til elever på 10. trinn om skriftlig eksamen

Informasjon fra Udir om skriftlig eksamen finner du her

Opplysning om fordeling av fag til eksamen gitt fredag 15.mai 2020, kl 0900:

Matematikk: ca 1/3 av elevene

Norsk: ca 1/3 av elevene

Engelsk: ca 1/3 av elevene

Tabellen oppdateres etter opplysning om trekkfag 15.05.2020

Dato

 

18.05.20

Fagdag: matematikk

Vanlig skole: norsk, engelsk

19.05.20

Eksamen: matematikk

Forberedelse: engelsk

Fri: Norsk

20.05.20

Eksamen: engelsk

Fri: norsk, matematikk

25.05.20

Forberedelse: norsk
Vanlig skole: matematikk, engelsk

26.05.20

Eksamen: norsk hovedmål
Fri: matematikk, engelsk

27.05.20

Eksamen: norsk sidemål
Fri: matematikk, engelsk


Når forfaller sensuren? 
Karakteren på eksamen blir satt på fellessensurmøte 17. juni 2020. 

 • Du får 5 klokketimer til å svare på eksamen.
 • Eksamen starter kl 09, som elev møter du senest kl 0840.
 • Eksamen i engelsk og norsk er IKT-basert. Det betyr at forberedelsesmateriell og oppgaver hentes på nett og at besvarelsen på eksamen leveres på nett. Hvordan dette gjøres, går vi gjennom på skolen frem mot eksamen.

Hva er juks?
Det kan være ulike regler for hva som er juks på prøver underveis i skoleåret, og hva som er juks (fusk) til eksamen:
- Det er juks å kommunisere med andre.
- Det er juks å bruke oversettelsesprogrammer i språkfagene.
- I fag som har todelt eksamen, er det juks å bruke andre hjelpemidler på del 1 av eksamen enn de som er beskrevet i informasjonsteksten på eksamensoppgaven.
Konsekvensene av juks eller forsøk på juks er at elevene
- får eksamenen sin i faget annullert
- mister standpunktkarakteren i faget

Bruk av kilder
Dersom du bruker kilder, skal du oppgi kildene på en etterrettelig måte. Hvordan du gjør dette er omtalt både i eksamensveiledningene og i informasjonsdelen til eksamensoppgaven.
Hva kan være konsekvenser av uselvstendig kildebruk?
Når du i stor grad benytter klipp og lim fra andres tekster, kan det være vanskelig å se din individuelle kompetanse. Dette kan føre til at du får lavere måloppnåelse på eksamen enn du ellers ville ha fått.

Hva skal vi gjøre på forberedelsesdagen? 
Faglæreren din vil gå igjennom med deg det som er spesielt for faget du har kommet opp i.

 

Nettbaserte hjelpemidler til eksamen

Spesielt for matematikk (oppdatert til eksamen 2020):

 • Eksamen har ingen forberedelsesdel, men skolen arrangerer forberedelse i faget dagene før eksamen.
 • Del 1 og Del 2 av eksamen deles ut samtidig til elevene.
 • Besvarelsen av Del 1 skal leveres innen 2 timer. Først når besvarelsen av Del 1 leveres inn, får elevene tilgang på alle hjelpemidler på Del 2. Elevene kan levere inn besvarelsen av Del 1 også før det har gått 2 timer.
 • Elevene kan begynne på Del 2 når som helst (men da uten hjelpemidler inntil besvarelsen av Del 1 er levert inn). Besvarelsen av Del 2 må leveres innen 5 timer.
 • Elevene skal ha tilgang på datamaskin med digitale verktøy som regneark, dynamisk geometriprogram, CAS og graftegner under hele Del 2 av eksamen.
 • Besvarelsene skal være anonyme. Den eneste identifiseringen er kandidatnummeret. Elevens kandidatnummer må framkomme på alle sider i besvarelsen av Del 1 og Del 2.

Hjelpemidler - kommunikasjon:

 • I Del 1 er skrivesaker og linjal tillatt.
 • I Del 2 er alle hjelpemidlertillatt, bortsett fra åpent Internett og andre verktøy som gir mulighet til kommunikasjon. Ved bruk av isolerte nettbaserte hjelpemidler til eksamen, har elevene ikke lov til å kommunisere med andre.

 

Spesielt for norsk (oppdatert til eksamen 2020):

 • Forberedelsesdag mandag 25. mai.
 • Eksamen er 2 dager à 5 timer, tirsdag 26. mai og onsdag 27. mai.
 • På forberedelsesdagen er alle hjelpemidler tillatt, inkludert bruk av Internett.
 • Forberedelsesdagen er obligatorisk skoledag.
 • I forberedelsestiden kan eleven samarbeide, hente informasjon og få veiledning. Forberedelsesdagen gjelder for begge eksamensdagene.
 • Eksamenskandidatene får tilgang til forberedelsesmateriellet ved hjelp av brukernavn og passord kl. 09.00. Forberedelsesmateriellet er universelt utformet for at flest mulige kandidater skal kunne ha nytte av det. Tekst-til-tale-funksjonen sikrer at kandidatene kan lytte til syntetisk tale samtidig som de aktuelle ordene i teksten blir markert på skjermen.

Eleven skriver én dag på hovedmål og én dag på sidemål og får to karakterer. Elever som er fritatt for vurdering med karakter i sidemål skriver på hovedmålet sitt begge dagene og får én samlet karakter.

Eksamensoppgavene blir tilgjengelige i prøveadministrasjonssystemet PAS på eksamensdagen.

Praktisk informasjon om formatet på eksamenssvarene.

 • Topptekst: fagkode og kandidatnummer
 • Bunntekst: sidetall og totalt antall sider
 • Oppgavenummer: skrives inn i eksamenssvaret, f.eks. A1 og B4
 • Font og skriftstørrelse: lesbar font og størrelse

Eksamen har to deler, del A og del B. Elevene skal vise norskfaglig skrivekompetanse, som innebærer digitale ferdigheter, lesekompetanse, fagkunnskaper og skriveferdigheter.

 • Del A har to obligatoriske oppgaver med utgangspunkt i tekstvedlegg. Den/de, vedlagte teksten/tekstene er innenfor temaet til eksamen.
 • Del B har oppgaver til valg, og du skal velge en av oppgavene. Oppgavene i B-delen er knyttet opp mot temaet for eksamen og temaet/tekstene i forberedelsesmateriellet.

På eksamen er alle hjelpemidler tillatt, bortsett fra åpent Internett og andre verktøy som kan brukes til kommunikasjon. For norsk er heller ikke oversettelsesprogrammer tillatt.

Du har tilgang på den digitale ordboken Clue under eksamen, samt utvalgte nettressurser.

Kilder skal oppgis på en slik måte at leseren kan finne fram til dem. Dette gjelder også for kilder fra forberedelsesmateriellet. Dersom kilden er en nettside, skal eleven oppgi nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato. Det skal være klart og tydelig hva som er sitat, og hva som er elevens egen tekst. Det er ulike måter å oppgi kilder på. Kildehenvisningene i forberedelsesmateriellet viser hvordan eleven kan oppgi kilder, enten det gjelder tekstkilder eller bildekilder.

 

Spesielt for engelsk (oppdatert til eksamen 2020):

 • Forberedelsesdag tirsdag 19. mai.
 • Eksamen onsdag 20. mai.
 • På forberedelsesdagen er alle hjelpemidler tillatt, inkludert bruk av Internett.
 • Forberedelsesdagen er en obligatorisk skoledag, og i forberedelsestiden kan eleven samarbeide, hente informasjon og få veiledning. Eksamenskandidatene får tilgang til forberedelsesmateriellet ved hjelp av brukernavn og passord kl. 09.00.

Praktisk informasjon om formatet på eksamenssvarene:

 • Topptekst: fagkode, kandidatnummer
 • Bunntekst: sidetall og totalt antall sider
 • Font og skriftstørrelse: Lesbar font og størrelse. 
 • Linjeavstand: 1,5
 • Oppgavenummer: skrives inn i besvarelsen, f.eks. 2b

Eksamensoppgavene blir tilgjengelige i prøveadministrasjonssystemet PAS på eksamensdagen.

Eksamen har to deler. Eksamenssvaret skal være på engelsk. Eleven må disponere tiden slik at alle oppgaver blir besvart innenfor rammen av 5 timer. 

Del 1: Eleven blir bedt om å skrive to korte tekster. Ett av de to kortsvarene i del 1 (part 1, short answers) har en oppgave med utgangspunkt i tekstvedlegg som ikke er i forberedelsesmateriellet. Den vedlagte teksten er innenfor temaet for eksamen og oppgaven til vedlegget tester lesekompetanse.

Del 2: Eleven blir bedt om å svare på én av tre langsvarsoppgaver. Oppgavene er knyttet opp mot temaet og tekstene i forberedelsesmateriellet. Oppgavene åpner i tillegg for å bruke annet materiell som elevene har arbeidet med i opplæringen. Eleven bestemmer selv tittel på teksten i del 2.

På eksamen er alle hjelpemidler tillatt, bortsett fra åpent Internett og andre verktøy som kan brukes til kommunikasjon. For engelsk, som for andre språkfag, er heller ikke oversettelsesprogrammer tillatt.

Dersom det er aktuelt for eleven å bruke kilder i besvarelsen, må disse oppgis på en etterrettelig måte. Eleven skal oppgi forfatter og fullstendig tittel på alle kilder som er brukt. Dersom eleven bruker innhold eller sitater fra nettsider, skal eleven oppgi nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato. Det finnes ulike måter å oppgi kilder på. Kilder som blir brukt til eksamen, skal oppgis på en slik måte at leseren kan finne fram til dem.

Dersom sensor mistenker at en besvarelse inneholder kopiert materiell uten kildehenvisning, kan besvarelsen sendes til plagiatkontroll.

På forberedelses- og eksamensdagen kan det være lurt å ha med hodetelefoner, slik at du kan høre lydfiler fra forberedelsesmateriellet uten å forstyrre andre.

 

Når forfaller sensuren? Karakteren på eksamen blir satt på fellessensurmøte mandag 17. juni 2020.

Vil du klage på karakteren din? 

 • Husk at du må klage innen ti dager etter at karakteren din er satt
 • Den må leveres skriftlig
 • Du må undertegne klagen din
 • Den skal leveres til skolen din
 • Du trenger ikke å begrunne klagen din og du bør rådføre deg med en lærer før du klager

Resultatet av klagen kan være at du beholder karakteren din, eller at du får en bedre eller dårligere karakter.

Informasjon om klagebehandling blir publisert i løpet av eksamensperioden.

 Muntlig eksamen - Avlyst

NB: Oppdatering for våren 2020 kommer senere.

På 10. trinn skal alle elever trekkes ut til en muntlig eksamen. 

Organiseringen av muntlig eksamen er et lokalt ansvar. I 2019 er muntlig eksamen på Nannestad ungdomsskole i uke 23 og 24 og elevene er inndelt i to grupper.

Organiseringen av skolen for 10. trinn på eksamensdagene ser du i tabellen under:

Mandag 03.06.19

Vanlig skoledag. Elevene får vite om de er i pulje a eller b under muntlig eksamen.

 

Onsdag 05.06.19

Pulje a: Møter på skolen til vanlig tid. Elevene får vite hvilket fag de er trukket ut i, har obligatorisk skole frem til kl 12 og tilbud om å arbeide hele dagen med veiledning av lærer.
Pulje b: Fri

Torsdag 06.06.19

Pulje a: Forberedelsesdag. En obligatorisk skoledag hvor elevene får oppgitt tema eller problemstilling.
Pulje b: Fri

Fredag 07.06.19 

Pulje a:  Muntlig eksaminering. 30 minutter hvor elevens presentasjon utgjør inntil 1/3 av tiden og fagsamtale minst 2/3 av tiden.
Pulje b: Fri

Tirsdag 11.06.19

Pulje b:  Møter på skolen til vanlig tid. Elevene får vite hvilket fag de er trukket ut i, har obligatorisk skole frem til kl 12 og tilbud om å arbeide hele dagen med veiledning av lærer.
Pulje a:  Fri

Onsdag 12.06.19

Pulje b: Forberedelsesdag. En obligatorisk skoledag hvor elevene får oppgitt tema eller problemstilling.
Pulje a:  Fri

Torsdag 13.06.19

Pulje b:  Muntlig eksaminering. 30 minutter hvor elevens presentasjon utgjør inntil 1/3 av tiden og fagsamtale minst 2/3 av tiden.
Pulje a:  Fri

 

Nyttig informasjon:

Sentralt gitte regler for muntlig eksamen finner du her.

Retningslinjer for lokalt gitt muntlig eksamen (se kap. 5) finner du her.

Detaljert plan for dagene resten av skoleåret finner du her.

Rådgiver

Tor Øyvind Hansen er rådgiver ved Nannestad ungdomsskole.

Rådgivertjenesten består av en sosialpedagogisk del og en karriereveiledningsdel. Den sosialpedagogiske delen dekkes også av kontaktlærere og avdelingsledere.

Karriereveiledningen skal hjelpe elevene til å gjøre gode og riktige valg av framtidige utdanninger og yrker. 
Rådgiver koordinerer arbeidet med det nye faget utdanningsvalg, og bistår elevene i å gjøre søkeprosedyrene mot videregående skole.

Den sosialpedagogiske tjenesten skal bistå elever som trenger hjelp og koordinere samarbeide med annen støttetjeneste som helsesøster, PPT, barnevern etc.

Ta gjerne kontakt med rådgiver!

Tlf: 66105412 eller mail: tor.oyvind.hansen@nannestad.kommune.no

 

Se her for informasjon om hvordan du søker på videregående skole:

https://www.vilbli.no/nb/nb/no/registrer-soknaden-din-pa-vigo-no/a/026987https://www.vilbli.no/nb/nb/no/registrer-soknaden-din-pa-vigo-no/a/026987

 

 

 Dokumenter og informasjon fra rådgiver:

Info til arbeidsgiver arbeidsuke 2019

Arbeidsuke-2019---loggskjema-for-arbeidsuka

Arbeidsuke-2019---intervju-med-en-ansatt

Arbeidsuke-2019---informasjon-til-foreldre.

Arbeidsuke-2019_uke21_a_c_f_g-avtaleskjema-med-arbeidsgiver

arbeidsuke-2019_uke23_b_d_e-avtaleskjema-med-arbeidsgiver

ARBEIDSUKE 2019 - Sluttattest fra arbeidsgiver

Viktig informasjon til deg som har søkt på VGS

Helsesykepleier

 

Nina, mob: 90719573

Til stede: mandag kl 09 - 13, onsdag kl 09-13 og fredag kl 09-14.30    

Monica, mob: 40033576

Til stede: mandag kl 09-13, tirsdag kl 09-15, onsdag kl 09-14.30, torsdag kl 09-14.30   

 

 

 

 

Samarbeidsutvalget

 

Samarbeidsutvalget er et rådgivende organ uten beslutningsmyndighet.

Utvalget er oppnevnt med hjemmel i Opplæringslovens § 11-1. Formålet er å sikre brukermedvirkning i styringen av skolen.

Medlemmer i samarbeidsutvalget:

Espen Andre Røsten Haukeland

Leder

Toril Løvstad Eik

Repr. foresatte

Hege Knutson Røtterud

Repr. foresatte

Håkon Snortheim

Politisk repr.

Nina Skyrud

Repr. ansatte

Ian Siggers

Repr. ansatte

Monica K. Solvåg

Repr. andre ansatte

Sigrid Totlund

Leder elevråd

Tom Talgø

Nestleder elevråd

Abir Abdalla

Vara elevråd

Alf-Henning Moland

Rektor/ referent

Informasjon og referater fra samarbeidsutvalget:

Reglement for samarbeidsutvalget

Møteprotokoll Samarbeidsutvalget 28.01.20

Møteprotokoll Samarbeidsutvalget 09.06.20

 FAU

lle skoler skal i henhold til opplæringsloven ha et foreldrevalgt arbeidsutvalg som representerer foreldrerådet; alle foreldre/foresatte ved skolen.
Ved vår skole består FAU av 1 foreldrekontakt fra hvert trinn pluss FAUs leder.

I opplæringsloven er følgende retningslinjer lagt for FAUs arbeid:
Å skape godt samarbeid mellom det enkelte hjem og skolen
Å fastsette valgordning og avgjøre hvor mange foreldre det skal være i FAU
Å legge forholdene til rette for trivsel og positiv utvikling hos elevene.
Å skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet.

Videre er det vanlig at FAU har som oppgave:
Å holde minst ett møte i foreldrerådet hvert år (årsmøte).
Å sørge for at hver klasse får en foreldrekontaktperm.
Stille med to representanter (leder og nestleder) til skolens driftsstyre.

Saker det er naturlig at FAU diskuterer og uttaler seg om:
Skolens planer og budsjett 
Fritidstiltak, skoleskyss, trygging av skolevei
Verne- og trivselstiltak for elevene
 

Medlemmer av styret i FAU på Nannestad ungdomsskole:
Navn: Funksjon: E-post:
Espen Røsten-Haukeland Leder espenbjerke@hotmail.com
Teresa Pinto Nestleder teresapinto96@yahoo.no
Caia Hausbakk  Kasserer caia@aktiva-regnskap.no 
Linda Marie Bakken Sekretær

linda@einarsrud.com

Toril Løvstad-Eik Styremedlem torillovstad@hotmail.com
Hege Knutson Røtterud Styremedlem

hege.k.r@online.no

Informasjon og referater fra FAU:

FAU referat 07.11.19

FAU referat 09.10.19

Møteprotokoll driftsstyre 28.05.19

Vedlegg møte 28.05.19 10 faktor sammenligning 2018 og 2019

Vedlegg møte 28.05.19 Nannestad 2019 - Nøkkeltallsrapport (US)

Vedlegg møte 28.05.19 årsmelding driftsstyret NUS 2018-2019

Vedlegg møte 28.05.19 Nannestad 2019 - Trendrapport (US)

FAU møteinnkalling 290119

Årshjul FAU vedtatt 2017

Vedtekter for FAU ved Nannestad ungdomsskole.pdf

Prisliste kantine NUS.pdf

FAU innspill til ordensreglement NUS - mai 2017.pdf

Elevrådet

 Alle skoler skal ha elevråd. Det er elevrådet sin oppgave å representere elvene på skolen ovenfor rektor og andre som bestemmer på skolen.

Det betyr at hvis det er noe elevene ikke er fornøyd med på skolen, kan de ta saken opp i elevrådet. Det er vanlig at hver klasse velger sin elevrådsrepresentant i begynnelsen av skoleåret. 

opplæringsloven § 11-2 og § 11-6 finner du reglene om elevråd.

På Nannestad ungdomsskole er det rådgiver Tor Øyvind Hansen  som er elevrådskontakten.

Referat elevrådet NUS 140917

 Samarbeid hjem-skole

Nannestad ungdomsskole

Nannestad ungdomsskole huser i overkant av 600 mennesker med stort og smått. Skolen har 23 klasser fordelt på 8., 9. og 10. trinn.
Hver klasse har 1 kontaktlærer i ti
llegg til ulike faglærere. 

"Nye" Nannestad ungdomsskole ble  9.november  2017 offisielt åpnet og overrakt til elever og lærere ved skolen. Det var ordfører Hans Thue og elevene Sigrid Johansen Herseth og Sondre Skredderberget  fra elevrådet som fikk æren av og være med å klippe snoren. Anleggsperioden for prosjektet  har vart i drøyt et år, og elevene fikk skryt for å ha vært flinke og tålmodige fordi de har tilbrakt et skoleår i trange brakker. Se her for bilder av den nye skolen.

Nannestad har nå fått en skole for framtida. Skolen har fått flott kantine, auditorium og flere vrimlearealer både ute og inne.

Nannestad ungdomsskole er med i Trivselslederprogrammet og har mange dyktige trivselsledere fra alle trinn. Skolen deltar dessuten i Fri! og er medlem av Ungt Entreprenørskap.

Skolen har for øvrig fokus på vurdering for læring og læreren som leder.

Vi ønsker en skole som gir elevene utfordringer og vekstmuligheter og fremmer ansvarsfølelse for medmennesker og miljø!

Dette er mer beskrevet i Handlingsplan som fremmer et trygt og godt skolemiljø  på Nannestad ungdomsskole.

På nettsiden www.nullmobbing.no finnes det informasjon til unge og foreldre.

 Nannestad ungdomsskole har ordensregler som alle må følge.

 

Info til foreldre vedr ungdomsmiljø

 

Søknad om fritak fra vurdering i fag

fritak for vurdering i norsk sidemål

Skoleruta 2019-2020 NUS

Skoleruta 2020-2021 NUS

Planer og rapporter

Nannestad kommune har felles utviklingsmål for skolene

 • Utvikle lokale læreplaner med konkrete mål for elevenes læring som gode redskaper for tilpassing til den enkelte, utvikling av elevenes læringsstrategier, medvirkning fra elever og foreldre.
 • Utvikle skolenes læringsmiljø slik at mangfold i læringsarenaer, variasjon i arbeidsmåter og rikt utvalg av læremidler av god kvalitet, gir elevene lærelyst og mulighet for mestring.
 • Bidra til at lærerne kan være tydelige og kompetente ledere for elevenes faglige og personlige utvikling.

Innføringen av den nye skolereformen "Kunnskapsløftet" ved skolestart i 2006, har ført til et omfattende arbeid med utvikling av nye fagplaner for skolene i Nannestad.

Den enkelte skole er også i en kontinuerlig prosess med å videreutvikle planer innen ulike områder.

Handlingsplan som fremmer er trygt og godt skolemiljø for Nannestad ungdomsskole

Skoleskyss


Publisert: 21.11.2016 10:14:25
Sist endret: 18.05.2020 14:15