Innhold

Skolestart høsten 2023

Hei og velkommen tilbake til et nytt, spennende skoleår høsten 2023

Første skoledag er torsdag 17. august og oppmøte er kl 0840.

Elever på 9. og 10. trinn møter ved inngangen i henhold til sonekartet som er vedlagt.

8. trinnselever registrerer seg ved overbygg (pergola) ved lekeapparatene og stiller deretter opp sammen med sin kontaktlærer på håndballbanen.

Skoleskyss går som normalt. Levering/henting skjer fortrinnsvis på skråvegen mellom skolen og Nannestad torg. Unngå å kjøre inn på skolens parkering.

 

Det er mye info ved skolestart som er viktig at alle leser:

 Første skoledag er det viktig å ha med sekk som kan romme bøkene som deles ut den første skoledagen. Alle elevene får tilgang til et eget skap. Det er lurt å skaffe seg en lås til skapet. I tillegg må man ha med matpakke og drikke. 

 Skoledagens inndeling finner du her.

 Informasjon om busstider finner dere på ruter.no. Alle som har reisevei på over 4 km vil få reisekort utlevert i løpet av de første dagene og kjører uten inntil dette er utdelt.

9. og 10. trinnselever bruker sitt tidligere utleverte reisekort.

 Adgang til skolen får dere ved å gå fra sørover på gangveien fra Nannestad torg eller mellom det nye bygget og Ekerbygningen.

 

Med vennlig hilsen

Alf Henning Moland

rektor

Meld fra om skolemiljø

Nannestad kommune ønsker at mobbing og andre krenkelser avdekkes raskt. Hvis du som elev eller foresatt opplever at det ikke er trygt og godt på skolen, så er det viktig at du melder fra til skolen med en gang. Det kan du gjøre ved å snakke med kontaktlærer, avdelingsleder eller rektor. Du kan også melde fra ved å fylle ut skjemaet Meld fra om skolemiljø 

Her blir du ført videre til et elektronisk skjema hvor du fyller inn skole, klassetrinn og avsender. Når skjemaet er ferdig utfylt, får du en kode på mobiltelefonen. Legg inn koden og meldingen sendes til rektor ved skolen. Alle opplysninger behandles konfidensielt.

Rektor vil ta kontakt med melder og undersøke saken snarest og innen 5 virkedager. Skolen skal ta barn og foreldre på alvor og sørge for at involverte elever blir hørt.

Sykdom og fravær

Sykdom eller annet fravær skal meldes til skolen.

Det er viktig at elevenes foresatte orienterer skolen om fravær.

  • Send fraværsmelding i Vigilo. https://www.vigilo.no/nannestad/ eller i Vigilo app
  • ved fravær over flere dager må fraværet meldes inn hver dag
  • skolen ringer hjem til foresatte, hvis vi ikke har fått beskjed om fraværet
  • Ved fravær utover to dager, må søknad leveres til rektor, se her for skjema

Retningslinjer for fri fra skolen utover ferier og fridager

Skoleåret har 190 skoledager. Disse dagene er fylt med aktiviteter av forskjellige slag som alle er like verdifulle for å oppnå skolens faglige og sosiale mål etter gjeldende lærerplaner. Det er derfor viktig at elever ikke er borte fra skolen, men deltar aktivt i alle ting som foregår i løpet av en skoledag og et skoleår. Det er foresattes ansvar at elevene møter på skolen til pliktig undervisning. Foresatte må likevel enkelte ganger søke sine barn fri fra skolen. 

Permisjonssøknader opptil 2 dager:

Søknad om permisjon 1 eller 2 dag(er) skrives av de foresatte i elevens meldingsbok. Det er bare foresatte som kan søke elever fri fra skolen. Permisjonssøknader leveres til kontaktlærer i god tid før fraværet skal finne sted. Det er kontaktlærer som vurderer permisjonssøknaden. Hvis søknaden ikke godkjennes, har foresatte klagerett. 

Permisjonssøknader på 3 dager eller mer:

For permisjonssøknader på 3 dager eller mer, skal det søkes på eget skjema. Denne søknaden skal leveres skolen minst 2 uker før tidspunktet det søkes permisjon for. Skjemaet fylles ut elektronisk på kommunens hjemmeside. Søknaden behandles av rektor. Alle søknader skal begrunnes.

Foresattes ansvar at eleven ikke mister undervisning:

Når eleven er borte fra skolen iht. permisjonssøknad, står de foresatte ansvarlig for at eleven ikke mister undervisning. Temaer som tas opp i klassen i fraværsperioden, må eleven sette seg inn i på eget initiativ og med de foresattes hjelp. Skolens personale kan hjelpe til med utdeling av arbeidsplaner dersom disse er klare. Ekstra undervisning for å ta igjen det tapte kan ikke påregnes. 

Permisjon utover 2 uker:

Skolen kan ikke gi lovlig permisjon fra pliktig grunnskoleopplæring ut over 2 uker i henhold til Opplæringslova §2-11. Dersom foresatte ønsker å ta barna ut av skolen i lengre tid enn §2-11 tillater, er de henvist til reglene om hjemmeundervisning. Det er ikke snakk om hjemmeundervisning dersom eleven er på ferie og får undervisning av sine foresatte der. Den opplæringen som eleven mister i forbindelse med permisjonen etter §2-11 har eleven ikke rett til å få erstattet senere, jfr. Odelstingsproposisjon46 (1997-98) s. 158. Eleven skrives ut som elev ved skolen dersom fraværet går utover 2 uker, og foreldrene har det fulle opplæringsansvaret. Når eleven kommer tilbake, skrives han/hun inn igjen. Konsekvensen er at foresatte fratar barna den rett og plikt de har til grunnskoleopplæring.

Søknad om permisjon fra undervisningen

Orientering om fravær på vitnemål

Skoledagens inndeling

Timer

Tid

8.trinn

9.trinn

10.trinn

1.

08.40-09.40

 

 

 

2.

09.50-10.50

 

 

 

3.

10.55-11.25

 

 

 

 

Storefri

11.25-12.05

10.50-11.30

11.25-12.05

4.

11.30-12.00

 

 

 

5.

12.05-13.05

 

 

 

6.

13.15-14.15

 

 

 

7.

14.20-14.50

(kun  tirsdag)

 

 

 

Valgfag og språkvalg

Valg eller endring av valgfag og språkvalg

Språkvalg Forskrift til opplæringslova §1-8: "Elevane på ungdomstrinnet i grunnskolen skal i tillegg til opplæring i engelsk ha opplæring i eit framandspråk til, fordjuping i engelsk, norsk, samisk, matematikk eller opplæring i arbeidslivsfaget".

Valgfag Forskrift til opplæringslova §1-14: "Elevene på ungdomsskolen kan ha samme valgfag på flere trinn eller de kan velge nytt valgfag på hvert årstrinn"..

Info om valgfagene Nannestad ungdomsskole tilbyr og skjema for å velge er i oversikten under.

Info om alle valgfagene på udir sine nettsider

Elevene på 8. og 9. trinn fyller ut digitalt i oppgave som blir tildelt fra skolen i trinnets elevteam. For elevene på 7. trinn sendes info om språkvalg og valgfag hjem og digital oppgave med påmelding deles fra ungdomsskolen. Svar på hvilke fag elevene får neste skoleår blir gitt eleven i mai/juni.

Informasjon om valg av fremmedspråk.

Informasjon om valgfag og språkvalg for 8. trinn 2023-2024

Informasjon om valgfag for 9. og 10. trinn 2023-2024.pdf

Kantina

Kantina

Det blir ingen kantine fra skolestart 2022 da de som har drevet kantina har sagt opp samarbeidsavtalen med skolen.

Vi jobber med en løsning, men kan ikke si når denne er på plass.

Det betyr at elevene må ha med matpakke hjemmefra. Det blir ikke anledning til å handle på butikken i løpet av skoledagen.

NB! Husk at matpakke smurt hjemme fortsatt gir god næring og et godt måltid!

Eksamen og standpunktkarakter

  • Viktige hendelser og datoer finner du i kalenderen                     
  • Kalenderen oppdateres etter hvert som vi vet mer om for eksempel eksamen. Daglige ting som gjelder klassene vil fortsatt stå på ukeplanen. 
  • Noen elever har behov for særskilt tilrettelegging på eksamen. De mest vanlige tilretteleggingene er å få lest opp oppgaven, bruke tilrettelagte skriveprogrammer og utvidet tid. De som mener de trenger slik tilrettelegging bes søke så snart som mulig. Søknaden kan sendes på mail eller per brev til rektor/avdelingsleder.  Lurer du på noe rundt dette kan du ta kontakt med avdelingsleder. Mer informasjon om særskilt tilrettelegging på eksamen finner du her.

Mer informasjon om standpunktkarakterer, skriftlig eksamen og muntlig eksamen finner du i menyen under.

 Sluttvurdering og klagerettigheter

Informasjon fra Udir om regelverket for sluttvurdering finner du her.

Informasjon fra Udir om hva man kan klage på, samt behandling av klager på standpunktkarakter i fag finner du her

Statsforvalteren i Oslo og Viken har  laget en orientering om retten til å klage på karakter. Den gjelder for standpunktkarakter, karakter i orden og oppførsel, skriftlig eksamen og muntlig eksamen. 

 

Skriftlig eksamen 2024 - Mer og detaljert informasjon kommer tirsdag 07.05.2024

Opplysning om fordeling av fag til eksamen gitt tirsdag 7.mai 2024, kl 0900:

Matematikk: 

Norsk: 

Engelsk: 

Skoledagene i skriftlig eksamensuke 21.-22. mai 2024

Dato

 Hendelse

14.05.24

Eksamen: Eksamen engelsk

Forberedelse

Oppg.hjemme: 

15.05.24

Eksamen: Norsk hovedmål

Forberedelse: 

Oppg.hjemme:  

16.05.24

Eksamen:  Norsk sidemål

Skole: matematikk 

Oppg.hjemme:

21.05.24

Eksamen: Matematikk

Oppg.hjemme: 


Når forfaller sensuren? 
Karakteren på eksamen blir satt på fellessensurmøte 19.-21. juni 2024. 

  • Du får 5 klokketimer til å svare på eksamen.
  • Eksamen starter kl 09, som elev møter du senest kl 0840.
  • Eksamen i engelsk og norsk er IKT-basert. Det betyr at forberedelsesmateriell og oppgaver hentes på nett og at besvarelsen på eksamen leveres på nett. Hvordan dette gjøres, går vi gjennom på skolen frem mot eksamen.

 

Informasjon fra Udir om skriftlig eksamen finner du her 

 

 Muntlig eksamen 2024 - Oppdatert informasjon kommer våren 2024

På 10. trinn skal alle elever trekkes ut til en muntlig eksamen.


Organiseringen av muntlig eksamen er et lokalt ansvar. I 2024 er muntlig eksamen på Nannestad ungdomsskole i uke 22 og 23 og elevene er inndelt i to grupper.


Organiseringen av skolen for 10. trinn på eksamensdagene ser du i tabellen under:

 

Fredag 26.05.23

Vanlig skoledag. Elevene får vite om de er i pulje a eller b under muntlig eksamen.

 

Mandag 29.05.23

2. pinsedag - fri

Tirsdag 30.05.23

Pulje a: Møter på skolen til vanlig tid. Elevene får vite hvilket fag de er trukket ut i, har obligatorisk skole frem til kl 12 og tilbud om å arbeide hele dagen med veiledning av lærer

Pulje b: Oppgave hjemme

Onsdag 31.05.23

Pulje a: Forberedelsesdag. En obligatorisk skoledag hvor elevene får oppgitt tema eller problemstilling

Pulje b: Oppgave hjemme

Torsdag 01.06.23

Pulje a:  Muntlig eksaminering

Pulje b: Oppgave hjemme

Fredag 02.06.23

Pulje b:  Møter på skolen til vanlig tid. Elevene får vite hvilket fag de er trukket ut i, har obligatorisk skole frem til kl 12 og tilbud om å arbeide hele dagen med veiledning av lærer

Pulje a:  Oppgave hjemme

Mandag 05.06.23

Pulje b: Forberedelsesdag. En obligatorisk skoledag hvor elevene får oppgitt tema eller problemstilling

Pulje a:  Oppgave hjemme

Tirsdag 06.06.23

Pulje b:  Muntlig eksaminering

Pulje a:  Oppgave hjemme

Nyttig informasjon:

Sentralt gitte regler for muntlig eksamen finner du her.

Retningslinjer for lokalt gitt muntlig eksamen (utdrag kap. 4) finner du her.

Rådgiver

Hanne Bergestuen er rådgiver ved Nannestad ungdomsskole.

Rådgivertjenesten består av en sosialpedagogisk del og en karriereveiledningsdel. Den sosialpedagogiske delen dekkes også av kontaktlærere og avdelingsledere.

Karriereveiledningen skal hjelpe elevene til å gjøre gode og riktige valg av framtidige utdanninger og yrker. 
Rådgiver koordinerer arbeidet med det nye faget utdanningsvalg, og bistår elevene i å gjøre søkeprosedyrene mot videregående skole.

Den sosialpedagogiske tjenesten skal bistå elever som trenger hjelp og koordinere samarbeide med annen støttetjeneste som helsesøster, PPT, barnevern etc.

Se her for nyttig informasjonsfilm om de ulike studieprogrammene som tilbys i Viken.


Ta gjerne kontakt med rådgiver!

Tlf: 48866068 eller mail: hanne.bergestuen@nannestad.kommune.no

 

Se her for informasjon om hvordan du søker på videregående skole

Info utdanningstilbud ved nærskolene

Nyttige lenker som kan legges ut for elevene

Huskeliste for å søke videregående opplæring på vigo.no

Viktige frister for innsøking til videregående opplæring, skoleåret 22/23:

Registrer dere med MinID eller Bank-ID i god tid føre fristene!

14.-18. februar (uke.7). Alle skal søke før vinterferien. TA MED MinID denne uka!
Dersom noen elever ikke har sendt inn en søknad på vigo.no allerede, kommer rådgiver til å gå innom alle klasserom å hjelpe de som fortsatt ikke har gjort det. Alle skal ha sendt inn en søknad før de tar vinterferie! Viktig å merke seg, at det fortsatt er mulig å gjøre endringer i søknaden selv om den er blitt sendt inn.

23. februar (uke. 8). Intern søknadsfrist.
For at rådgiver skal rekke å gjennomgå alle søknadene og se at de er korrekt utfylt må søknaden på Vigo.no være ferdig innen denne datoen. Hvis noen gjør endringer etter denne datoen, er det ikke sikkert rådgiver vil ha mulighet til å gjennomgå søknaden.

1.mars (uke. 9). Fristen går ut for å søke på Vigo.
Dette er den siste og endelige fristen for å sende inn en søknad på vigo.
Etter dette er det heller ikke lenger mulig å gjøre endringer i søknaden på egenhånd.

1. april (uke. 13). Frist for å gjøre en siste endring i sin søknad, gjelder enkelte elever.
For elever som har søkt enten 'Idrettsfag' eller 'Musikk, dans og drama' som førstevalg, eller har søkt på International Baccalaureate (IB). Ta kontakt med rådgiver dersom dere må gjøre endringer før fristen. NB! Det er bare mulig å gjøre en endring etter 1. mars.

1.mai (uke. 17). Frist for å gjøre en siste endring i sin søknad, gjelder resten av elevmassen.
NB! Det er bare mulig å gjøre en endring etter 1. mars.

10. juli (uke. 27). Førsteinntaket til vgs. er klart.
Takk ja, til plassen du blir tilbudt. Still deg evt. på venteliste.
Forhåndssvar er anbefalt, dersom du vil takke ja, manuelt, så har du ca. en ukes frist.

25. juli (uke. 30). Andreinntaket til vgs. er klart.
Takk ja, til plassen du blir tilbudt. Still deg evt. på venteliste.
Forhåndssvar er anbefalt, dersom du vil takke ja, manuelt, så har du ca. en ukes frist.
De som ikke har fått skoleplass de to første inntaksrundene blir stående på venteliste.

17. august (uke. 33). Første skoledag på alle videregående skoler i Viken.
Husk å møte opp første skoledag, ellers risikerer du å miste plassen din.
Er du syk? Ring inn og si ifra til den aktuelle skolen.

1. september (uke.35). Alle skal ha fått ett tilbud.
Alle elever med ungdomsrett skal ha mottatt et tilbud om skoleplass innen denne datoen.

Helsesykepleier

Klikk på folder for mer informasjon om helsetjenesten ved Nannestad ungdomsskole:

Folder om Helsesykepleiere Nannestad ungdomsskole

Folder om Helsesykepleiere Nannestad ungdomsskole

Informasjon fra helsesykepleiee:

INFORMASJON TIL FORESATTE OM 8 KLASSE HELSESAMTALE

u-skolehelsetjenesten 2022 engelsk

u-skolehelsetjenesten 2022  

Driftstyret

 

Driftstyret er et rådgivende organ uten beslutningsmyndighet.

Utvalget er oppnevnt med hjemmel i Opplæringslovens § 11-1. Formålet er å sikre brukermedvirkning i styringen av skolen.

Medlemmer i driftstyret:

 

 
Informasjon og referater fra driftstyret:

Møteprotokoll Samarbeidsutvalget 26.01.21

Møteprotokoll Samarbeidsutvalget 10.11.20

Møteprotokoll Samarbeidsutvalget 28.01.20

Møteprotokoll Samarbeidsutvalget 09.06.20

 FAU

lle skoler skal i henhold til opplæringsloven ha et foreldrevalgt arbeidsutvalg som representerer foreldrerådet; alle foreldre/foresatte ved skolen.
Ved vår skole består FAU av 1 foreldrekontakt fra hvert trinn pluss FAUs leder.

I opplæringsloven er følgende retningslinjer lagt for FAUs arbeid:
Å skape godt samarbeid mellom det enkelte hjem og skolen
Å fastsette valgordning og avgjøre hvor mange foreldre det skal være i FAU
Å legge forholdene til rette for trivsel og positiv utvikling hos elevene.
Å skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet.

Videre er det vanlig at FAU har som oppgave:
Å holde minst ett møte i foreldrerådet hvert år (årsmøte).
Å sørge for at hver klasse får en foreldrekontaktperm.
Stille med to representanter (leder og nestleder) til skolens driftsstyre.

Saker det er naturlig at FAU diskuterer og uttaler seg om:
Skolens planer og budsjett 
Fritidstiltak, skoleskyss, trygging av skolevei
Verne- og trivselstiltak for elevene
 

Medlemmer av styret i FAU på Nannestad ungdomsskole:

 

Referater og protokoller fra FAU

FAU referat 07.11.19

FAU referat 09.10.19

Møteprotokoll driftsstyre 28.05.19

Vedlegg møte 28.05.19 10 faktor sammenligning 2018 og 2019

Vedlegg møte 28.05.19 Nannestad 2019 - Nøkkeltallsrapport (US)

Vedlegg møte 28.05.19 årsmelding driftsstyret NUS 2018-2019

Vedlegg møte 28.05.19 Nannestad 2019 - Trendrapport (US)

FAU møteinnkalling 290119

Årshjul FAU vedtatt 2017

Vedtekter for FAU ved Nannestad ungdomsskole.pdf

Prisliste kantine NUS.pdf

FAU innspill til ordensreglement NUS - mai 2017.pdf

Elevrådet

 Alle skoler skal ha elevråd. Det er elevrådet sin oppgave å representere elvene på skolen ovenfor rektor og andre som bestemmer på skolen.

Det betyr at hvis det er noe elevene ikke er fornøyd med på skolen, kan de ta saken opp i elevrådet. Det er vanlig at hver klasse velger sin elevrådsrepresentant i begynnelsen av skoleåret. 

opplæringsloven § 11-2 og § 11-6 finner du reglene om elevråd.

På Nannestad ungdomsskole er det Charlotte Siggers som er elevrådskontakten.

 Samarbeid hjem-skole

Nannestad ungdomsskole

Nannestad ungdomsskole huser ca  600 elever og ca 80 ansatte. Skolen har 22 klasser fordelt på 8., 9. og 10. trinn.
Hver klasse har 1 kontaktlærer i tillegg til ulike faglærere. 
Sjekk her for en oversiktsfilm av skolen.

Nannestad har nå fått en skole for framtida. Skolen har fått flott kantine, auditorium og flere vrimlearealer både ute og inne.

Nannestad ungdomsskole er med i Trivselslederprogrammet og har mange dyktige trivselsledere fra alle trinn og er medlem av Ungt Entreprenørskap.

Skolen har for øvrig fokus på vurdering for læring og læreren som leder.

Vi ønsker en skole som gir elevene utfordringer og vekstmuligheter og fremmer ansvarsfølelse for medmennesker og miljø!

Dette er mer beskrevet i Handlingsplan som fremmer et trygt og godt skolemiljø  på Nannestad ungdomsskole.

På nettsiden www.nullmobbing.no finnes det informasjon til unge og foreldre.

 Nannestad ungdomsskole har ordensregler som alle må følge.

 Aktuelle linker:

https://www.nannestad.kommune.no/publisert-innhold/barnehage-og-skole/felles-skole/samarbeid-skole---hjem/#heading-h3-1

Kommunikasjon skole - hjem

Info til foreldre vedr ungdomsmiljø

 Informasjon om samtykkeerklæringer i skolen

Planer og rapporter

Skoleskyss


Publisert: 21.11.2016 10:14:25
Sist endret: 04.11.2022 11:07