Meld fra om skolemiljø

Nannestad kommune ønsker at mobbing og andre krenkelser avdekkes raskt. Hvis du som elev eller foresatt opplever at det ikke er trygt og godt på skolen, så er det viktig at du melder fra til skolen med en gang. Det kan du gjøre ved å snakke med kontaktlærer, avdelingsleder eller rektor. Du kan også melde fra ved å fylle ut skjemaet Meld fra om skolemiljø 

Her blir du ført videre til et elektronisk skjema hvor du fyller inn skole, klassetrinn og avsender. Når skjemaet er ferdig utfylt, får du en kode på mobiltelefonen. Legg inn koden og meldingen sendes til rektor ved skolen. Alle opplysninger behandles konfidensielt.

Rektor vil ta kontakt med melder og undersøke saken snarest og innen 5 virkedager. Skolen skal ta barn og foreldre på alvor og sørge for at involverte elever blir hørt.

Kontaktinformasjon

Kontoret 
tlf: 66105401

Ved fravær
tlf: 66105412

Sikker post

Besøksadresse:
Teiealleen 17. 2030 Nannestad

Postadresse:
Postboks 3, 2031 Nannestad

mrk: 20150

Aktuelt

Vigilo, ny kommunikasjonsløsning for skole - hjem

Skolene tar i august i bruk ny kommunikasjonsløsning og skoleadministrativt system, Vigilo.

Les mer »

Grønt nivå i barnehagene og skolene fra og med mandag den 17.01.22

Les mer »

Alle nyheter

Nannestad ungdomsskole

Nannestad ungdomsskole huser ca 590 elever og ca 70 lærere. Skolen har 22 klasser fordelt på 8., 9. og 10. trinn.
Hver klasse har 1 kontaktlærer i tillegg til ulike faglærere. 
Sjekk her for en oversiktsfilm av skolen.

Nannestad har nå fått en skole for framtida. Skolen har fått flott kantine, auditorium og flere vrimlearealer både ute og inne.

Nannestad ungdomsskole er med i Trivselslederprogrammet og har mange dyktige trivselsledere fra alle trinn og er medlem av Ungt Entreprenørskap.

Skolen har for øvrig fokus på vurdering for læring og læreren som leder.

Vi ønsker en skole som gir elevene utfordringer og vekstmuligheter og fremmer ansvarsfølelse for medmennesker og miljø!

Dette er mer beskrevet i Handlingsplan som fremmer et trygt og godt skolemiljø  på Nannestad ungdomsskole.

På nettsiden www.nullmobbing.no finnes det informasjon til unge og foreldre.

 Nannestad ungdomsskole har ordensregler som alle må følge.

 

Info til foreldre vedr ungdomsmiljø

 

fritak for vurdering i norsk sidemål

Skoleruta 2020-2021 NUS

 

På grunn av reglene om personvern, må skolene ta et aktivt ansvar for å innhente samtykker. Dette gjøres ved en årlig rutine som sikrer at gyldige samtykker er gitt, f.eks. vedrørende skolefotografering, bilder av elever fra ulike arrangementer i skolens regi, utendørsbading og kjøring i private biler.

Når skolen innhenter samtykke, er det viktig at det skjer frivillig og at personen(-e) som samtykker, kjenner konsekvensene og har forstått hva han/hun samtykker til. Dette kalles et informert samtykke.

Den som samtykker må få opplysninger om
• hva samtykket innebærer
• hvilke opplysninger det gjelder
• hvem som skal få opplysningene
• hva opplysningene skal brukes til

Det hentes samtykke til
Skolefotografering
• Bilder av elever
• Utendørsbading og kjøring i private biler (ikke personopplysninger)

Hva samtykker foreldrene/foresatte til:
1. Skolefotografering
I forbindelse med skolefotografering må foreldre/foresatte samtykke til at det tas bilder av barna deres, at disse bildene kommer på trykk i skolekatalogen og at kontaktinformasjonen deles med fotofirmaet.
Det er svært viktig å merke seg at dersom slikt samtykke ikke blir gitt, vil ikke eleven være med på skolefotograferingen, verken klassebilde eller portrettbilde.

Foreldre/foresatte samtykker til:
• At nødvendig kontaktinformasjon til foreldre/foresatte kan gis til fotofirmaet (må navngis)
• At det tas bilder av eleven (klasse- og portrettbilde)

2. Bruk av bilder/videoopptak
Bilder og videoopptak av elever kan være aktuelt i tilknytning til presentasjoner, framføringer. «avis» fra skolen med nytt om skolen, skolens hjemmeside o.l.
I noen tilfeller kan det være at en avis ønsker å lage et innlegg om skolen og ta et bilde av elever i aktivitet.

Foreldre/foresatte samtykker til
• Pedagogisk bruk av bilder og videoopptak av eleven
• At eleven kan intervjues av lokalmedia og at bilde med for- og etternavn kan publiseres

3. Utendørsbading og kjøring i private biler (ikke personopplysninger)
Skolen vil påse at sikkerheten ivaretas i forbindelse med utendørsbading og kjøring i private biler.
Bading i friluft vil eventuelt skje i forbindelse med turer/utflukter i regi av skolen. En ansatt vil da gi beskjed på forhånd, slik at elevene kan ta med badetøy. Skolen følger regler for turer/utflukter/bading, og de ansatte må ha særskilt livredningskurs.
I forbindelse med elevkjøring i private biler vil skolen følge opp med krav til transport i private biler – sjåfør må fylle ut egenerklæring.

Foreldre/foresatte samtykker til
• At eleven kan bade utendørs
• At eleven kan transporteres i privat bil i forbindelse med turer/utflukter/bading i regi av skolen

Mer informasjon om hva samtykkene innebærer finner du på din skole. Spørsmål om samtykker kan rettes til rektor ved Nannestad ungdomsskole.

 4. Utdeling av jodtabeletter ved en atomhendelse

Jodtabletter er lagret i alle private og offentlige skoler, barnehager, og andre institusjoner hvor barn oppholder seg på dagtid. Ved en atomhendelse kan det bli aktuelt å dele ut jodtabletter til barna/elevene etter anbefaling fra Kriseutvalget for atomberedskap.

For barn og elever under 16 år må foresatte bekrefte at personale ved barnehagen/ skolen/institusjonen kan dele ut jodtabletter.

Skjema - samtykke

Forespørsel om samtykke for bruk av bilder

Forespørsel om samtykke Skolefotografering

Forespørsel om samtykke til utendørs bading

Forespørsel om samtykke transport av elever i private biler

Forespørsel om samtykke for uttdeling av jodtabletter

Organisering av skolen

E-post til skolen: postmottak@nannestad.kommune.no

Kontoret: 66 10 54 01         

Melding om fravær (elever): 66 10 54 12 fra kl 0745-0840

Rektor: Alf-Henning Moland, tlf: 66 10 54 00

Administrasjons- og IKT koordinator: Kjartan Roland,  tlf: 66 10 54 06

Avdelingsleder 8. trinn: Guro Gustavsen, tlf: 66 10 54 02

Avdelingsleder 9. trinn: Inger Lise Moen Nannestad, tlf: 66 10 54 03

Avdelingsleder 10. trinn: Gun Marit Wirstad, tlf: 66 10 54 18

 Rådgiver: Tor Øyvind Hansen, tlf: 66105412

Kalender

Se flere

Her finner du oss