Innhold

Alt om skolen

 Administrasjonen på skolen: 

Rektor Kari Kristoffersen kari.kristoffersen@nannestad.kommune.no
Avdelingsleder 1. trinn og SFO Peter Gulstad

peter.gulstad@nannestad.kommune.no

Avdelingsleder 2.-4.trinn  Vibecke Nilsen vibecke.nilsen@nannestad.kommune.no
Avdelingsleder 5.-7. trinn Mona Stenset mona.stenset@nannestad.kommune.no
Sekretær Lena Økern  lena.okern@nannestad.kommune.no
E-post til skolen:     postmottak@nannestad.kommune.no
Skoledagen 2021/2022

Alle elever begynner skoledagen kl. 08.30 hver dag, men slutter til ulike tidspunkt:

Trinn

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

1. trinn

12.35

14.20

12.35

14.20

12.35

2. trinn

12.35

14.20

12.35

14.20

12.35

3. trinn

12.35/14.20*

14.20

12.35

14.20

12.35

4. trinn

14.20

14.20

12.35

14.20

12.35

5. trinn

14.20

14.20

12.35

14.20

14.20

6. trinn

14.20

14.20

12.35

14.20

14.20

7. trinn

14.20

14.20

12.35

14.20

14.20

*3. trinn slutter kl 12.35 på mandag i oddetallsuker og kl 14.20 på mandag i partallsuker

Friminutt kl.: 
1. - 7. trinn: 10.00-10.15, 11.25-11.50, 13.20-13.35 (spiser fra 11.00-11.25) 

Trivselsledere i kommunen

Alle skolene i kommunene benytter seg av trivselsledere. Dette er elever fra 4.-7.trinn som organiserer leker ute i storefriminuttet, 4 dager i uken. De som er trivselsledere blir valgt etter en fastsatt mal. Trivselsledere blir valgt for et halvt år av gangen. De blir tatt med på lekekurs i starten av perioden og det er belønningsdag etter at de er ferdig med sin periode. 

Informasjonsskriv trivselsprogrammet

Meld fra om skolemiljø

Nannestad kommune ønsker at mobbing og andre krenkelser avdekkes raskt. Hvis du som elev eller foresatt opplever at det ikke er trygt og godt på skolen, så er det viktig at du melder fra til skolen med en gang. Det kan du gjøre ved å snakke med kontaktlærer, avdelingsleder eller rektor. Du kan også melde fra ved å fylle ut skjemaet Meld fra om skolemiljø 

Her blir du ført videre til et elektronisk skjema hvor du fyller inn skole, klassetrinn og avsender. Når skjemaet er ferdig utfylt, får du en kode på mobiltelefonen. Legg inn koden og meldingen sendes til rektor ved skolen. Alle opplysninger behandles konfidensielt.

Rektor vil ta kontakt med melder og undersøke saken snarest og innen 5 virkedager. Skolen skal ta barn og foreldre på alvor og sørge for at involverte elever blir hørt.

Driftsstyret

Driftsstyret er skolens høyeste organ og gir elever og foreldre en god mulighet til å medvirke og påvirke skolehverdagen.

Budsjett og virksomhetsplan skal godkjennes av driftsstyret, og saker som vedrører skolens drift og daglige virke skal behandles av driftsstyret.

Medlemmer av driftsstyret

Hilde Haugen

Marte Fredriksen

Tor Øyvind Hansen

Janicke Snyen

Morten Aasen

Mona Jørgensen

Trym M. Karlsen

Amalie Engebretsen

Kari Kristoffersen

FAU-leder

Foreldrerepr

Politisk repr.

Repr. undervisningspersonalet

Repr. undervisningspersonalet

Repr. andre ansatte

Repr. elevrådet

Repr. elevrådet

RektorFAU- Foreldrenes arbeidsmiljøutvalg

FAU - foreldrenes arbeidsmiløutvalg.

Alle skoler skal i henhold til opplæringsloven ha et foreldrevalgt arbeidsutvalg som representerer foreldrerådet:
alle foreldre/foresatte ved skolen.
Ved vår skole består FAU av foreldrerepresentanter. fra hver klasse, pluss FAU leder.

I opplæringsloven er følgende retningslinjer lagt for FAU sitt  arbeid:
Å skape godt samarbeid mellom det enkelte hjem og skole
Å fastsette valgordning og avgjøre hvor mange foreldre det skal være i FAU
Å legge forholdene til rette for trivsel og positiv utvikling hos elevene
Å skape kontakt mellom skole og lokalsamfunnet.

Elevrådet

Elevrådet består av 1 representant fra hver klasse fra 5.-7. trinn.

 
EKOM - Elevenes kommunestyret

Elevrådet deltar også i EKOM - elevrådets kommunestyre, og har to representanter i skolens driftsstyre.
Videre har elevrådet en viktig funksjon med å ta opp og bringe videre saker elevene ved skolen er opptatt av.

Planer og rapporter

Nannestad kommune har felles utviklingsmål for skolene;

  • Utvikle lokale læreplaner med konkrete mål for elevenes læring som gode redskaper for tilpassing til den enkelte, utvikling av elevenes læringsstrategier, medvirkning fra elever og foreldre.
  • Utvikle skolenes læringsmiljø slik at mangfold i læringsarenaer, variasjon i arbeidsmåter og rikt utvalg av læremidler av god kvalitet, gir elevene lærelyst og mulighet for mestring.
  • Bidra til at lærerne kan være tydelige og kompetente ledere for elevenes faglige og personlige utvikling.

Innføringen av den nye skolereformen "Kunnskapsløftet" ved skolestart i 2006, har ført til et omfattende arbeid med utvikling av nye fagplaner for skolene i Nannestad.

Den enkelte skole er også i en kontinuerlig prosess med å videreutvikle planer innen ulike områder.

Virksomhetsplan 

Virksomhetsplan2018

Opplæringsloven

Opplæringsloven 

Handlingsplan §9a Maura skole

Handlingsplan §9A Maura skole

Samarbeid hjem/skole

Skolen har stor nytte og glede av engasjerte foreldre, og vi ønsker et godt samarbeid for å skape en best mulig skole for store og små. I dette arbeidet gjør foreldrekontaktene en viktig jobb som bindeledd mellom hjem og skole.

Skolen og FAU har i samarbeid laget en forventingsplakat. 

Forventningsplakat 

Skole-hjem samarbeid 

Skole-hjem samarbeid for mer og bedre læring

Leksehjelp og fysiskaktivitet

Leksehjelp ved Maura skole

Påmeldingsskjema til leksehjelpen for 3. - 4. trinn finner dere her:

Påmelding til leksehjelp 21-22

På 5.-7. trinn er det drop inn på tirsdager mellom kl 14.20 og 15.20. Her finner dere informasjon om dette:

Leksehjelp 5.-7. trinn

Skolehelsetjenesten

Helsesøsters oppgaver på Maura skole

Helsesøster tilbyr elevene vaksiner etter gjeldende barnevaksineringsprogram. Driver helsefremmende og forebyggende arbeid i form av undervisning og opplysningsarbeid, samtaler (individuelt og i grupper), gir råd og veiledning.

Elever, foresatte og lærere kan kontakte skolehelsetjenesten. Helsesøster kan kontaktes i forhold til ulike problemstillinger, f.eks: skolevegring, mobbing, psykisk eller sosiale belastninger i familien, sykdommer, grensesetting, usikkerhet om syn/hørsel, atferdsproblemer mm. Skolehelsetjenesten kan også henvise til spesialist eller andre hjelpetjenester ved behov.

Helsesøster er på skolen hver dag fra 09-14.    

Anne Aarhus Aalborg, mobil: 90 71 68 73

                                                  

Pedagogisk psykologisk tjeneste, PPT 

Rus og psykisk helsetjeneste

Skolens samarbeidspartnere

Skolen samarbeider med PPT, fysioterapitjenesten, barneverntjenesten, familievernkontoret. sosialtjenesten m.fl.

Skolemelk

Bestilling av skolemelk gjøres direkte på av foresatte på www.skolelyst.no

Skoleskyss

Innmelding på skolen

Alle barn som skal starte på Maura skole i løpet av skoleåret må fylle ut et innmeldingsskjema, dette finner dere under "skjema a-å" på forsiden til Nannestad kommune.

Skolestart for 6-åringer 

Alle barn blir innmeldt i grunnskolen det året de fyller 6 år.

Informasjon til foresatte blir sendt ut fra skolen i november.

Fadderordning

Ved Maura skole er det 5. trinn som er faddere for våre nye elever på 1. trinn.

Foreldreskole for alle nye 1.trinns foresatte.

Foreldreskolen består av tre møter. To av møtene avholdes på våren, og det siste møtet er et vanlig foreldremøte med kontaktlærere på høsten. 

SFO har foreldremøte i forkant av skolen.

Bli kjent-dager

Som en forberedelse til skoleåret, arrangerer vi to "Bli kjent-dager" i mai hvert år. Disse dagene vil ha et opplegg hvor målet er å bli kjent med skolen, medelever og fadderne. 

Sykdom/fravær

Gyldig fravær er knyttet til sykdom og ulike former for permisjoner. 

Vi ber foresatte på alle trinn (1.-7.) om å ringe skolen om morgenen hvis eleven er syk eller er borte fra skolen av andre årsaker på telefon 66105530. Alt fravær skal også skrives i elevens meldingsbok i etterkant.

Retningslinjer for fri fra skolen utover ferier og fridager

Skoleåret har 190 skoledager. Disse dagene er fylt med aktiviteter av forskjellige slag som alle er like verdifulle for å oppnå skolens faglige og sosiale mål etter gjeldende lærerplaner. Det er derfor viktig at elever ikke er borte fra skolen, men deltar aktivt i alle ting som foregår i løpet av en skoledag og et skoleår. Det er foresattes ansvar at elevene møter på skolen til pliktig undervisning. Foresatte må likevel enkelte ganger søke sine barn fri fra skolen.

 

Permisjonssøknader opptil 2 dager: 

 Søknad om permisjon 1 eller 2 dag(er) skrives av de foresatte i elevens meldingsbok. Det er bare foresatte som kan søke elever fri fra skolen. Permisjonssøknader leveres til kontaktlærer i god tid før fraværet skal finne sted. Det er kontaktlærer som vurderer permisjonssøknaden. Hvis søknaden ikke godkjennes, har foresatte klagerett.

 

Permisjonssøknader på 3 dager eller mer:

For permisjonssøknader på 3 dager eller mer, skal det søkes på eget skjema. Denne søknaden skal leveres skolen minst 2 uker før tidspunktet det søkes permisjon for. Skjemaet fylles ut elektronisk på kommunens hjemmeside. Søknaden behandles av rektor. Alle søknader skal begrunnes.

 

Foresattes ansvar at eleven ikke mister undervisning

 Når eleven er borte fra skolen iht. permisjonssøknad, står de foresatte ansvarlig for at eleven ikke mister undervisning. Temaer som tas opp i klassen i fraværsperioden, må eleven sette seg inn i på eget initiativ og med de foresattes hjelp. Skolens personale kan hjelpe til med utdeling av arbeidsplaner dersom disse er klare. Ekstra undervisning for å ta igjen det tapte kan ikke påregnes.

 

Permisjon utover 2 uker:

 Skolen kan ikke gi lovlig permisjon fra pliktig grunnskoleopplæring ut over 2 uker i henhold til Opplæringslova §2-11. Dersom foresatte ønsker å ta barna ut av skolen i lengre tid enn §2-11 tillater, er de henvist til reglene om hjemmeundervisning. Det er ikke snakk om hjemmeundervisning dersom eleven er på ferie og får undervisning av sine foresatte der. Den opplæringen som eleven mister i forbindelse med permisjonen etter §2-11 har eleven ikke rett til å få erstattet senere, jfr. Odelstingsproposisjon46 (1997-98) s. 158. Eleven skrives ut som elev ved skolen dersom fraværet går utover 2 uker, og foreldrene har det fulle opplæringsansvaret. Når eleven kommer tilbake, skrives han/hun inn igjen. Konsekvensen er at foresatte fratar barna den rett og plikt de har til grunnskoleopplæring.

Trivsels og ordensregler 

På Maura skole og SFO vil vi at alle, både barn og voksne skal ha det bra sammen og føle seg trygge.

For å få et godt miljø trenger vi regler for hvordan vi skal være mot hverandre på skolen. Skolen har utarbeidet flere planer; trivselsregler og handlingsplan mot mobbing.

Planen er utarbeidet i samarbeid med FAU og driftstyret.

Trivselsavtale for Maura skole-SFO

SFO

SFO er et tilbud til barn på 1. - 4. trinn. 
Alle barna er i det gule huset rett nedenfor skolen.

Her kan barna leke på SFO-område og på skolen sitt område.
Det legges opp til mye fri lek, men det er også organiserte aktiveter.

Telefonene til SFO er ikke betjent i skolens åpningstid.

Fast tlf: 66 10 55 36 

Mobil: 47 46 66 37

SMS kan sendes og vil bli besvart når SFO åpner.

Feriepåmelding

Månedsbrev og annen informasjon fra SFO: 

 

SFO - informasjon/priser

 

SFO - Nannestad

Lenker

It`s learning

Den kulturelle skolesekken

Trivselsleder

Barneombudet

FUG

Udir

Trygg trafikk

Nullmobbing 

Office 365

Utleie av lokaler på Maura skole

 

Det er mulig å leie SFO på Maura skole.

Leietaker har ansvar for at utleieregler og branninstruks følges.

Det leies kun ut til barn som har tilhørighet til skolen.


Utleie av Maura-hallen

For leie av Maura-hallen på kveldstid - kontakt servicekontoret 66 10 50 00

Skoleruter


Publisert: 21.11.2016 12:34:24
Sist endret: 21.03.2022 13:33