Innhold

Administrasjonen

 

Rektor Ninnette Skaftnes ninnette.skaftnes@nannestad.kommune.no
Undervisningsinspektør Astrid Flatjord astrid.flatjord@nannestad.kommune.no
Sekretær Monica H. Hagen monica.helen.hagen@nannestad.kommune.no
SFO-leder Anne-Kristin Fagernes anne-kristin.fagernes@nannestad.kommune.no

Mailadresse til skolen er postmottak@nannestad.kommune.no

 

Skoledagen - start-/slutt-tider og friminutt

Skoledagen begynner kl 08.20 for samtlige elever. Elevene slutter til følgende tider:

Dag Trinn

Slutt-tid

Mandag 1.-4. 12.45
  5.-7. 14.00
Tirsdag 1.-2. 12.45
  3.-7. 14.00
Onsdag 1.-7. 12.00
Torsdag 1.-7. 14.00
Fredag 1.-3. 12.45
  4.-7. 14.00

Friminutt

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag

09.50 -10.00    

11.00 - 11.45     

12.45 - 13.00

Onsdag

09.50 - 10.30

Samarbeidsutvalget (SU)

Samarbeidsutvalgene (SU) er skolens øverste rådgivende organ og har rett til å uttale seg i saker som gjelder skolen.

Vedtektene vedtas på den enkelte skole

Vedtekter SU

Medlemmer - Samarbeidsutvalget
  - leder - foreldrerepresentant
  - nestleder - ansattrepresentant
    - foreldrerepresentant
    - foreldrerepresentant
    - ansattrepresentant
    - ansattrepresentant
    - politisk representant
Elevrådet 2 stk   - elevrepresentanter
    - rektor og referent
  -vara - ansattrepresentant
  - vara - foreldrerepresentant

 

FAU/SU 

Alle skoler skal i henhold til opplæringsloven ha et foreldrevalgt arbeidsutvalg som representerer foreldrerådet; alle foreldre/foresatte ved skolen.
Ved vår skole består FAU av 1 foreldrekontakt fra hvert trinn pluss FAUs leder.

I opplæringsloven er følgende retningslinjer lagt for FAUs arbeid:
Å skape godt samarbeid mellom det enkelte hjem og skolen.
Å fastsette valgordning og avgjøre hvor mange foreldre det skal være i FAU.
Å legge forholdene til rette for trivsel og positiv utvikling hos elevene.
Å skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet.

Videre er det vanlig at FAU har som oppgave:
Å holde minst ett møte i foreldrerådet hvert år (årsmøte).
Å sørge for at hver klasse får en foreldrekontaktperm.
Stille med to representanter (leder og nestleder) til skolens driftsstyre.

Saker det er naturlig at FAU diskuterer og uttaler seg om:
Skolens planer og budsjett.
Fritidstiltak, skoleskyss, trygging av skolevei.
Verne- og trivselstiltak for elevene.

Arrangementer ved skolen som FAU har delansvar for:
Åpen kveld i Grunnskoleuka
Juletrefest
Vinteraktivitetsdag
17. mai

Medlemmer av FAU skoleåret 2020-2021
1. kl

1A  Jakub Burda

1B Stian Espejord

2. kl Ann-Kristin Nygård
3. kl 

Kristin Antun

Festkomite: 

4. kl  Jon Christian Sandlie
5. kl   
6. kl  Malin Stolt
7. kl  Ole Åsmund Heimlund

Leder: 

Referat FAU-møter

2019-01-19 Referat FAU-møte

Elevrådet

Elevrådet har blant annet ansvaret for å kontrollere at det er orden i korridorer og klasserom.

Leder og nestleder i elevrådet stiller som elevenes representanter i skolens SU.
EKOM - elevrådets kommunestyre -

Medlemmer av elevrådet 2020-2021

2. trinn - Emmeli Wikstrøm og Isaac Jacobsen

3. trinn - Odin Pedersen og Malin Sigvartsen

4. trinn - Kornel Macias og Sarah Vizante

5. trinn - Sigrid Jenssen (nestleder) og Kasper Granaas (sekretær)

6. trinn - Julia Stolt, Sigurd Westvang, Kristoffer Nagel-Dahl og Sanne Winge

7. trinn - Nila Sophie Stenshjemmet (leder) og Malin Langli

Planer og rapporter

Nannestad kommune har felles utviklingsmål for skolene;

  • Utvikle lokale læreplaner med konkrete mål for elevenes læring som gode redskaper for tilpassing til den enkelte, utvikling av elevenes læringsstrategier, medvirkning fra elever og foreldre.
  • Utvikle skolenes læringsmiljø slik at mangfold i læringsarenaer, variasjon i arbeidsmåter og rikt utvalg av læremidler av god kvalitet, gir elevene lærelyst og mulighet for mestring.
  • Bidra til at lærerne kan være tydelige og kompetente ledere for elevenes faglige og personlige utvikling.

Innføringen av den nye skolereformen "Kunnskapsløftet" ved skolestart i 2006, har ført til et omfattende arbeid med utvikling av nye fagplaner for skolene i Nannestad.

Den enkelte skole er også i en kontinuerlig prosess med å videreutvikle planer innen ulike områder.

 

Virksomhetsplan

Virksomhetsplan 2018 

Handlingsplan for et godt skolemiljø

hei vær grei 2018 

Skolens rutine for å sikre et trygt og godt skolemiljø.

Samarbeid hjem-skole

Samarbeid, åpenhet og tillit mellom hjem og skole er viktige stikkord for at den enkelte elev skal få fullt utbytte av skoledagen sin. Vi ønsker en skole hvor det skal være lett å ta kontakt enten det gjelder små hverdagslige ting eller vanskeligere saker.

I løpet av skoleåret gjennomføres det to foreldremøter på hvert trinn.
Foreldre blir invitert til konferansetime med kontaktlæreren hver vår og høst. Som regel er eleven med på disse samtalene.

På hvert trinn velges to foreldrekontakt - fortrinnsvis en av hvert kjønn. En av foreldrekontaktene fra hvert trinn blir med i FAU - foreldrenes arbeidsutvalg. Den andre foreldrekontakten har som hovedoppgave å bistå kontaktlærer i opplegg og gjennomføring av aktiviteter på det enkelte trinn (teaterbesøk, foreldremøter, juleverksted etc.)

Foreldrekontakter 2020-2021
Kl Foreldrekontakt
1.

A - Jakub Burda

B- Stian Espejord

2. Ann-Kristin Nygård/Hege Lerberg
3.

Kristin Antun

Jannicke Viken/Ellen Aarstad

4.

Jon Christian Sandlie

Linn Haugen/Rebecca Skåring

5.  
6.

A - Malin Stolt/Kari Mette Fridlund

B- Line Furulund

7. Ole Åsmund Heimlund/Britha Lerberg Ødemark

SFO

SFO er et frivillig omsorgs- og fritidstilbud til barn på 1.-4. trinn. Dette skoleåret er det 35 barn som er på SFO, og fire ansatte legger til rette for at tilbudet skal bli variert og fint.
Kringler-Slattum SFO holder til i et trivelig hus ved siden av skolen. Her er det lagt til rette for aktiviteter og avkobling. Det legges stor vekt på fri lek der barna kan bruke egen fantasi og utforskertrang.

Mat Elevene får frokost hver morgen, og melk eller annen drikke til måltidene. Vi har matpakkefri SFO, og elevene kan få varm mat mandag, onsdag og fredag. Brødmat tirsdag og torsdag.

Klær og utstyr Det er viktig at barna har klær, sko/støvler og yttertøy som er passe til været og årstiden. I tillegg må alle ha skiftetøy på SFO. Alle klær og personlige eiendeler som brukes på SFO må merkes med barnets navn.

 

Åpningstider SFO

SFO er åpen hver dag fra kl. 06.45 - 17, men er stengt i elevenes undervisningstid.

Følgende dager holder SFO stengt:
Julaften og romjulsdagene
Nyttårsaften
Dagene i påskeuka
3 uker i fellesferien
5 planleggingsdager i løpet av skoleåret (samme dager som skolen har planleggingsdager)

I skolens ferier kan SFO benyttes i henhold til plass-størrelse uten at det blir fakturert ekstra for dette.

SFO - Feriepåmelding

Påmelding ferier
Månedsplan og arrangementer

Månedsplan                     

 

SFO - informasjon/priser

 

SFO - Nannestad

Skolehelsetjeneste

Helsesykepleier

Helsesykepleier er tilstede på skolen mandag, tirsdag og onsdag. (Enkelte uker kan disse dagene avvike noe.) Hvis du/dere ønsker kontakt med helsesykepleier, sendt henne en sms så vil hun ta kontakt med dere når hun er ledig. Helsesykepleier - Cecilie Milli tlf 48 89 98 78. Telefonnr til helsestasjonen er 66 10 53 38.

 

Skolemelk

Abonnement på melk/juice/frukt

Bestilling av melk/juice og fruktbeger gjøres direkte på www.skolelyst.no

Skolen sender ikke faktura - abonnementet betales direkte til skolelyst.

Skoleskyss 

Sykdom/fravær/permisjoner

Meldeplikt ved sykdom/fravær
For at alle skal være trygge på at elevene har kommet vel fram til skolen, ber vi foreldre/foresatte ringe skolen om morgenen hvis eleven er syk eller er borte fra skolen av andre årsaker.
Ved fravær utover 1 dag skal det skrives i meldingsboka. 

 

Retningslinjer for fri fra skolen utover ferier og fridager

Skoleåret har 190 skoledager. Disse dagene er fylt med aktiviteter av forskjellige slag som alle er like verdifulle for å oppnå skolens faglige og sosiale mål etter gjeldende lærerplaner. Det er derfor viktig at elever ikke er borte fra skolen, men deltar aktivt i alle ting som foregår i løpet av en skoledag og et skoleår. Det er foresattes ansvar at elevene møter på skolen til pliktig undervisning. Foresatte må likevel enkelte ganger søke sine barn fri fra skolen.

 

Permisjonssøknader opptil 2 dager: 

 Søknad om permisjon 1 eller 2 dag(er) skrives av de foresatte i elevens meldingsbok. Det er bare foresatte som kan søke elever fri fra skolen. Permisjonssøknader leveres til kontaktlærer i god tid før fraværet skal finne sted. Det er kontaktlærer som vurderer permisjonssøknaden. Hvis søknaden ikke godkjennes, har foresatte klagerett.

 

Permisjonssøknader på 3 dager eller mer:

For permisjonssøknader på 3 dager eller mer, skal det søkes på eget skjema. Denne søknaden skal leveres skolen minst 2 uker før tidspunktet det søkes permisjon for. Skjemaet fylles ut elektronisk på kommunens hjemmeside. Søknaden behandles av rektor. Alle søknader skal begrunnes.

 

Foresattes ansvar at eleven ikke mister undervisning

 Når eleven er borte fra skolen iht. permisjonssøknad, står de foresatte ansvarlig for at eleven ikke mister undervisning. Temaer som tas opp i klassen i fraværsperioden, må eleven sette seg inn i på eget initiativ og med de foresattes hjelp. Skolens personale kan hjelpe til med utdeling av arbeidsplaner dersom disse er klare. Ekstra undervisning for å ta igjen det tapte kan ikke påregnes.

 

Permisjon utover 2 uker:

 Skolen kan ikke gi lovlig permisjon fra pliktig grunnskoleopplæring ut over 2 uker i henhold til Opplæringslova §2-11. Dersom foresatte ønsker å ta barna ut av skolen i lengre tid enn §2-11 tillater, er de henvist til reglene om hjemmeundervisning. Det er ikke snakk om hjemmeundervisning dersom eleven er på ferie og får undervisning av sine foresatte der. Den opplæringen som eleven mister i forbindelse med permisjonen etter §2-11 har eleven ikke rett til å få erstattet senere, jfr. Odelstingsproposisjon46 (1997-98) s. 158. Eleven skrives ut som elev ved skolen dersom fraværet går utover 2 uker, og foreldrene har det fulle opplæringsansvaret. Når eleven kommer tilbake, skrives han/hun inn igjen. Konsekvensen er at foresatte fratar barna den rett og plikt de har til grunnskoleopplæring.

Trivsels- og ordensregler

 

Innmelding skole

Alle barn som skal starte på Kringler-Slattum skole må fylle ut ett innmeldingskjema. 

Innmelding gjøres elektronisk - Innmeldingskjema

Skolestart for 6-åringer 

Alle barn blir innmeldt i grunnskolen det året de fyller 6 år.
Varsel om innmelding blir sendt fra skolen i november. Hvis du ikke har mottatt varsel om innmelding i løpet desember, ta kontakt med skolen.

 

 

 

 


Publisert: 21.11.2016 10:14:25
Sist endret: 18.01.2021 15:28