Innhold

IKT i Nannestadskolen

Digitale ferdigheter er en av de fem grunnleggende ferdighetene i Overordnet del av læreplanverket for grunnopplæringen og vil være knyttet til alle fagene på en eller annen måte. For å kunne oppnå disse ferdighetene trenger elevene et verktøy.

I Nannestadskolen har alle elever i 3.-10.trinn pc som de låner av kommunen. Dette er et verktøy elevene kan og skal bruke til skolearbeidet både hjemme og på skolen. Eget reglement gjennomgås ved utlevering av maskin og skolene har også egne punkter for bruk av skolens datautstyr og digitale læringsplattformer i ordensreglementet. Elever i 1.-2.trinn benytter pc på skolen ved behov.

De digitale enhetene som brukes i skolen er satt opp felles skolene, med egen konto for hver elev og programvare som er nødvendig for opplæringen.

Ved bruk av digitale enheter er det alltid en risiko for at elever kan utsettes for skadelig innhold (Veileder fra Udir – hvordan beskytte barn mot skadelig innhold på nett). Ingen tekniske eller organisatoriske tiltak kan beskytte elevene fullt ut mot skadelig innhold. Samtale med barna og veiledning vil alltid være nødvendig for å øke elevenes digitale kompetanse og elevens alder vil også ha betydning for behovet.

For å minske risikoen for at elevene utsettes for skadelig innhold gjennomføres følgende tiltak på skole:

  • Tekniske tiltak: brannmur og filter i skolens nettverk som blokker innhold
  • Organisatoriske tiltak:
    • opplæring i digital dømmekraft
    • informasjon hjem
    • bruk under oppsyn av voksne

Når pc brukes hjemme må foreldrene selv vurdere beskyttende tiltak. Dette gjelder spesielt bruk under tilsyn og/eller oppsett av brannmur i privat nettverk. De fleste internett-tilbydere har løsninger for dette. (Anbefalinger og nyttige lenker på Udir)

Nannestad kommune arbeider med og vurderer å ta i bruk filter som kan blokke innhold også når elev bruker pc utenfor skolens nettverk.

Felles informasjon og reglement for elevPCer i Nannestad

Utlånsinformasjon og regler for praktisk bruk av datamaskin - Nannestad kommune

Prosedyre ved feil eller skade på maskinen og erstatningsansvar - Nannestad kommune

Ofte stilte spørsmål datamaskin 1-1 - Nannestad kommune

 

M365 og Teams - Digital dømmekraft

Skolene i Gardermoregionen benytter Microsoft Office 365 (M365) for alle elever. M365 gir elevene en skybasert konto med tilgang til epost og Teams, samt verktøy som tekstbehandling, regneark og presentasjonsprogram. Teams er et sentralt verktøy for samarbeid og kommunikasjon i M365-pakken. Teams er navet for mange av verktøyene elevene bruker. Programvaren er tilgjengelig uavhengig av både tid og sted.

Samfunnet er i rask endring, dette tar Fagfornyelsen (læreplanen) innover seg. Skolen blir utfordret på kjerneverdier som blant annet livsmestring, demokratiforståelse, bærekraft, kreativitet, kommunikasjon og samhandling. For å kunne møte lærerplanen på dette kreves det hjelp og støtte i teknologien.

Med bevisste og kompetente skoleledere og lærere vil digitale verktøy kunne gi økt læring og tilføre en merverdi. Elevene skal oppleve praktisk, variert og relevant undervisning av høy kvalitet, tilpasset sine evner og forutsetninger. Elever skal lære seg å lære. Det utfordrer oss til å tenke nytt og bredere i valg av læringsverktøy og læringsressurser, slik at elevene rustes til aktivt å kunne delta og bidra i samfunnet.

Læreplanen sier blant annet at «God dømmekraft hos den enkelte er nødvendig for å ivareta personvern og respekt for privatlivet. Elevene må øves i å opptre hensynsfullt og utvikle bevissthet om egne holdninger. Ulike kommunikasjonsformer og bruk av teknologi både beriker og utfordrer det sosiale miljøet». Videre sier læreplanen at «Skolen skal lære elevene å utvise dømmekraft når de ytrer seg om andre, og sørge for at de lærer å samhandle på forsvarlig vis i ulike sammenhenger...»

Kommunikasjonsverktøyene i Teams vil være viktige for elevene når de skal trene på disse målene.

Skolens ansvar er å sørge for at foreldre og foresatte får nødvendig informasjon om elevenes skolegang. Men en god og tillitsfull dialog er et gjensidig ansvar. Vi oppfordrer derfor foresatte til også, å engasjere seg i elevens digitale liv og etterspørre hvordan eleven har hatt det på nett i dag. Sammen vil vi da kunne utvikle gode og trygge digitale elever.

Avgangselever 10. trinn: FEIDE-konto – Digirom

  • Når du slutter på skolen, vil kontoen din på Digirom avsluttes. Kontoen avsluttes siste skoledag. Det betyr at du må lagre det du vil ta vare på et annet sted. Dersom du har synkronisert OneDriven din med pc, vil du ha tilgang på filene dine på Digirom.no frem til denne datoen. 
  • Dersom du ikke har noen annen konto å flytte filene til, kan du for eksempel lagre filene dine på en minnepenn.

Eksamen 10. trinn 2024 - nettbaserte hjelpemidler

Under skriftlig eksamen vil elevene ha tilgang til følgende utvalgte nettressurser:

Ordbøker

Andre hjelpemidler

Bildebank

Andre lisensierte ressurser som er tilgjengelig

Campus Inkrement, Brettboka, Smartbok, skolen.cdu, Aunivers, Elevkanalen, Skolestudio, Unibok.

Nettressursene er valgt ut og vurdert i henhold til Utdanningsdirektoratets føringer for eksamen. 

Du kan lese mer om eksamen på Utdanningsdirektoratets sider

Praktisk informasjon om digital eksamen

Nytt fra og med eksamen 2020 er at elevene selv skal legge inn topptekst, bunntekst og formatere teksten (skriftstørrelse, skrifttype, linjeavstand, sidenummerering). Formateringskravene endres fra år til år og beskrives i eksamensoppgaven.

Eksempler på tidligere formateringskrav for eksamensfagene ligger på Utdanningsdirektoratets nettsider under "Finn eksamensoppgaver". Vær oppmerksom på at kravene ofte skiller seg fra fag til fag.

Skolene må sikre at elevene har kompetanse i å formatere tekst og legge til topp og bunntekst i henhold til eksamensoppgavens gitte krav før eksamen.

Endre Feide-passord

Det anbefales at passord til Feide byttes regelmessig. Her bytter du ditt Feide-passord (Velg: "Logg inn" øverst i høyre hjørne)

Bruksanvisning for bytte av Feide-passord

Plagiatkontroll

Skolene i kommunen skal ta i bruk verktøyet Turnitin for plagiatkontroll. Verktøyet ligger i Teams.

Tidligere har lærerne brukt plagiatkontroll gjennom itslearning, men nå tar de i bruk Turnitin fordi elever og lærere har begynt å bruke Teams.

Hva brukes plagiatkontroll til?

Formålet med plagiatkontroll er å gi lærerne et verktøy slik at de kan vurdere elevenes arbeid mer effektivt og gi dem støtte til å veilede elevene i bruk av digitale kilder.

I læreplanen for skole står det at elever skal kunne tilegne seg, behandle og vurdere informasjon fra digitale kilder, utøve kildekritikk og bruke kildehenvisning.

Det er viktig å presisere at formålet med verktøyet ikke er å avdekke fusk, men å styrke elevenes kompetanse når det kommer til kildebruk, bruk av referanser og opphavsrett. Det er ikke anledning til å benytte resultatene fra plagiatkontroll i forbindelse med fastsetting av ordenskarakter.

Kun for ungdomsskolen

Verktøyet skal kun brukes ved ungdomsskolen.

Slik fungerer Turnitin

Eleven laster inn oppgaven til lærer i Teams. Hvis lærer har haket av for at man ønsker å bruke verktøyet på oppgaven, gjør Turnitin en scan av teksten mot andre tekstdatabaser for å sjekke hvor store likheter teksten har med andre tekster.

Databasene Turnitin gjør oppslag mot er en skoledatabase som inneholder tidligere innleverte elevarbeider fra kommunene. Elevarbeidene slettes når eleven går ut av grunnskolen. I tillegg gjør verktøyet oppslag mot andre baser på internett, for eksempel Store norske leksikon og daria.no.

Når verktøyet har gjort en scan, mottar lærer en rapport av teksten. Rapporten gir en poengsum og viser hvilke deler av teksten som er lik databasene man har gjort oppslag mot. På denne måten blir det tydelig om elevene har brukt andre kilder, og i hvor stor grad teksten er kopiert eller skrevet med egne ord.

Tekster som ikke egner seg for plagiatkontroll

Når læreren deler ut en tekstoppgave, bestemmer læreren om det skal brukes plagiatkontroll på oppgaven.
Personlige tekster egner seg ikke for bruk av plagiatkontroll. Grunnen er at disse tekstene kan inneholde personopplysninger om eleven, som igjen lagres i skoledatabasen.

Hvis elevene vet at læreren skal bruke plagiatkontroll på oppgaven, må eleven derfor vurdere hvor personlig man skal være i teksten sin.

Behandling av personopplysninger

I plagiatkontroll behandles følgende personopplysninger: Elevens navn, brukernavn, epostadresse og tekstdokumentet elev leverer til lærer.

Personvern for elever og foresatte i Nannestadskolen

Nannestad kommune behandler personopplysninger om elever og foresatte for å kunne utføre våre lovpålagte oppgaver i skolen og for å gi gode tjenester. Å behandle personopplysninger betyr for eksempel at vi samler inn opplysninger, registrerer dem og lagrer dem. I lenken under finner dere informasjon og opplysninger rundt dette.

Personvernerklæring for elever og foresatte i Nannestadskolen.


Publisert: 06.02.2018 14:06:13
Sist endret: 14.04.2023 13:13