Innhold

Digital satsing i Nannestadskolen

Høsten 2018 fikk alle elever ved Nannestad ungdomsskole hver sin datamaskin og i løpet av høsten 2020 utvides dette til å gjelde også alle elever på 5. – 7.trinn. Dette er et verktøy elevene kan og skal bruke til skolearbeidet både hjemme og på skolen.

Denne digitale satsingen skal bidra til MER OG BEDRE LÆRING for elevene og gi drahjelp i arbeidet med å realisere læringsmålene i det nye læreplanverket.

I Nannestadskolen vil vi arbeide videre med god klasseledelse og vurdering for læring som sentrale pedagogiske prinsipper i det teknologirike klasserom.

Det vil innebære:

  •  at datamaskinene benyttes slik at elevene kan være aktive og medvirkende i egen læring og i vurdering av egen læringsprosess
  •  at datamaskinene utnyttes til læringsfremmende dialog, samhandling og samskaping mellom lærer - elev og elev- elev
  •  at dataverktøyene utnyttes systematisk i lærernes ledelse, organisering, gjennomføring og vurderingspraksis

Teams i skolen på Øvre Romerike - informasjon til foresatte og elever

Skolene på Øvre Romerike tok høsten 2016 i bruk Microsoft Office 365 (O365) for alle elever. O365 gir elevene en skybasert konto med tilgang til epost og verktøy som tekstbehandling, regneark, presentasjonsprogram etc. Programvaren er tilgjengelig, uavhengig av både tid og sted.

Teams tas i bruk fra 1. august

Fra og med 1.august kommer alle skoler til å ta i bruk Teams som er en del av O365. Teams er et sentralt verktøy for samarbeid og kommunikasjon i O365-pakken. Teams blir et nav for mange av verktøyene elevene skal bruke fremover. Det gjør det enklere og sikrere for elever og lærere å kommunisere sammen. Elevene har en unik ID og kan ikke opptre anonymt. Kommunikasjonsverktøyene i Teams gir mulighet for telefon- og videomøter, samt chat.

Forankring i læreplanen

Samfunnet er i rask endring og Fagfornyelsen (læreplanen) er rett rundt hjørnet. Skolen blir utfordret på kjerneverdier som bl.a. livsmestring, demokratiforståelse, bærekraft, kreativitet, kommunikasjon og samhandling. For å kunne møte lærerplanen på dette kreves det hjelp og støtte i teknologien. Med bevisste og kompetente skoleledere og lærere vil digitale verktøy kunne gi økt læring og tilføre en merverdi. Elevene skal oppleve praktisk, variert og relevant undervisning av høy kvalitet, tilpasset sine evner og forutsetninger. Elever skal lære seg å lære. Det utfordrer oss til å tenke nytt og bredere i valg av læringsverktøy og læringsressurser, slik at elevene rustes til aktivt å kunne delta og bidra i samfunnet.

Læreplanen sier blant annet at «God dømmekraft hos den enkelte er nødvendig for å ivareta personvern og respekt for privatlivet. Elevene må øves i å opptre hensynsfullt og utvikle bevissthet om egne holdninger. Ulike kommunikasjonsformer og bruk av teknologi både beriker og utfordrer det sosiale miljøet». Videre sier læreplanen at «Skolen skal lære elevene å utvise dømmekraft når de ytrer seg om andre, og sørge for at de lærer å samhandle på forsvarlig vis i ulike sammenhenger….»
Kommunikasjonsverktøyene i Teams vil være viktige for elevene når de skal trene på disse målene.

Gode og trygge digitale elever

Skolens ansvar er å sørge for at foreldre og foresatte får nødvendig informasjon om elevenes skolegang. Men en god og tillitsfull dialog er et gjensidig ansvar. Vi oppfordrer derfor foresatte til også, å engasjere seg i elevens digitale liv og etterspørre hvordan eleven har hatt det på nett i dag. Sammen vil vi da kunne utvikle gode og trygge digitale elever.

Avgangselever 10. trinn: FEIDE-konto – Digirom

  • Når du slutter på skolen, vil kontoen din på Digirom avsluttes. Kontoen avsluttes siste skoledag. Det betyr at du må lagre det du vil ta vare på et annet sted. Dersom du har synkronisert OneDriven din med pc, vil du ha tilgang på filene dine på Digirom.no frem til denne datoen. 
  • Dersom du ikke har noen annen konto å flytte filene til, kan du for eksempel lagre filene dine på en minnepenn.

Eksamen 10. trinn 2020 - nettbaserte hjelpemidler

Under skriftlig eksamen vil elevene ha tilgang til følgende utvalgte nettressurser:

OBS! Følgende ressurs fjernes til eksamen 2020: Matematikk.net (utvalgte ressurser) 

Nettressursene er valgt ut og vurdert i henhold til Utdanningsdirektoratets føringer for eksamen 2019. 

Du kan lese mer om eksamen på Utdanningsdirektoratets sider

Praktisk informasjon om digital eksamen

Det vil for 2020 komme ny løsning for digital eksamen. Mer informasjon om denne kommer.

Nytt for eksamen 2020 er at elevene selv skal legge inn topptekst, bunntekst og formatere teksten (skriftstørrelse, skrifttype, linjeavstand, sidenummerering). Formateringskravene endres fra år til år og beskrives i eksamensoppgaven.

Eksempler på tidligere formateringskrav for eksamensfagene ligger på Utdanningsdirektoratets nettsider under "Finn eksamensoppgaver". Vær oppmerksom på at kravene ofte skiller seg fra fag til fag.  

Skolene må sikre at elevene har kompetanse i å formatere tekst og legge til topp og bunntekst i henhold til eksamensoppgavens gitte krav før eksamen.

Endre Feide-passord

Det anbefales at passord til Feide byttes regelmessig. Her bytter du ditt Feide-passord (Velg: "Logg inn" øverst i høyre hjørne)

Bruksanvisning for bytte av Feide-passord

Plagiatkontroll

Skolene i kommunen skal ta i bruk verktøyet Turnitin for plagiatkontroll. Verktøyet ligger i Teams.

Tidligere har lærerne brukt plagiatkontroll gjennom itslearning, men nå tar de i bruk Turnitin fordi elever og lærere har begynt å bruke Teams.

Hva brukes plagiatkontroll til?

Formålet med plagiatkontroll er å gi lærerne et verktøy slik at de kan vurdere elevenes arbeid mer effektivt og gi dem støtte til å veilede elevene i bruk av digitale kilder.

I læreplanen for skole står det at elever skal kunne tilegne seg, behandle og vurdere informasjon fra digitale kilder, utøve kildekritikk og bruke kildehenvisning.

Det er viktig å presisere at formålet med verktøyet ikke er å avdekke fusk, men å styrke elevenes kompetanse når det kommer til kildebruk, bruk av referanser og opphavsrett. Det er ikke anledning til å benytte resultatene fra plagiatkontroll i forbindelse med fastsetting av ordenskarakter.

Kun for ungdomsskolen

Verktøyet skal kun brukes ved ungdomsskolen.

Slik fungerer Turnitin

Eleven laster inn oppgaven til lærer i Teams. Hvis lærer har haket av for at man ønsker å bruke verktøyet på oppgaven, gjør Turnitin en scan av teksten mot andre tekstdatabaser for å sjekke hvor store likheter teksten har med andre tekster.

Databasene Turnitin gjør oppslag mot er en skoledatabase som inneholder tidligere innleverte elevarbeider fra kommunene. Elevarbeidene slettes når eleven går ut av grunnskolen. I tillegg gjør verktøyet oppslag mot andre baser på internett, for eksempel Store norske leksikon og daria.no.

Når verktøyet har gjort en scan, mottar lærer en rapport av teksten. Rapporten gir en poengsum og viser hvilke deler av teksten som er lik databasene man har gjort oppslag mot. På denne måten blir det tydelig om elevene har brukt andre kilder, og i hvor stor grad teksten er kopiert eller skrevet med egne ord.

Tekster som ikke egner seg for plagiatkontroll

Når læreren deler ut en tekstoppgave, bestemmer læreren om det skal brukes plagiatkontroll på oppgaven.
Personlige tekster egner seg ikke for bruk av plagiatkontroll. Grunnen er at disse tekstene kan inneholde personopplysninger om eleven, som igjen lagres i skoledatabasen.

Hvis elevene vet at læreren skal bruke plagiatkontroll på oppgaven, må eleven derfor vurdere hvor personlig man skal være i teksten sin.

Behandling av personopplysninger

I plagiatkontroll behandles følgende personopplysninger: Elevens navn, brukernavn, epostadresse og tekstdokumentet elev leverer til lærer.

Personvern for elever og foresatte i Nannestadskolen

Nannestad kommune behandler personopplysninger om elever og foresatte for å kunne utføre våre lovpålagte oppgaver i skolen og for å gi gode tjenester. Å behandle personopplysninger betyr for eksempel at vi samler inn opplysninger, registrerer dem og lagrer dem. I lenken under finner dere informasjon og opplysninger rundt dette.

Personvernerklæring for elever og foresatte i Nannestadskolen.


Publisert: 06.02.2018 14:06:13
Sist endret: 10.09.2020 09:22