Innhold

Administrasjonen

Rektor Steinar Morten  66105441 steinar.morten@nannestad.kommune.no
Assisterende rektor Signe Therese Olsen 66105453 signe.therese.olsen@nannestad.kommune.no
SFO-leder Jorun Skrivlien 66105442 jorun.skrivlien@nannestad.kommune.no
Administrasjon Ellen Nordengen 66105440 ellen.nordengen@nannestad.kommune.no

 

 

FAU/SU

FAU

FAU er foreldrenes arbeidsutvalg. Alle foreldre kan sende saker til FAU. FAU jobber sammen med skolen for et godt oppvekstmiljø med gode læringsmuligheter.

Referat fra FAU-møter

 

 

Skolemiljøutvalget

Skolemiljøutvalget har fem møter i året. Her sitter representanter for elever, foreldre, ansatte, skoleledelsen og en politiker.Utvalget skal veilede skolen i arbeidet med ett godt skolemiljø.

 

Elevrådet

Elevrådet består av to representanter fra hvert trinn.

I elevrådet tas det opp saker fra klassene, som kan løses i elevråd eller bringes videre til rektor eller vaktmester.

På høsten arrangerer elevrådet «Du og jeg og alle-dagen», hvor formålet er å bli bedre kjent. Elevrådet velger en elevrådsleder. Lederen forteller om elevrådets saker på mandagssamlingene.

Elevrådsrepresentantene fra storskolen er også elevrådsstyret på skolen. To ganger i året er det Elevenes kommunestyre (Ekom) i kommunen. Dette er likt et vanlig kommunestyre, med representanter fra alle skolene i Nannestad som kan legge fram sine saker for ordfører, skolesjef m.fl

Ordensregler

Ordensregler ved Eltonåsen skole

Jeg har rett til:

 • å ha ett godt inneklima
 • å bli godtatt for den jeg er
 • å si i fra når jeg har det vanskelig
 • å få spise i fred
 • å få leke i fred, og å bruke lekeapparatene etter gjeldene regler
 • å få være i fred på WC
 • å få si min mening før eventuelle konsekvenser
 • å få sykle til skolen med tillatelse fra foreldre og bruk av hjelm
 • å si i fra til en voksen hvis jeg ser at noen bryter ordensreglementet

Jeg har plikt til:

 •  å vise respekt for voksne og barn
 • å være høflig og grei mot andre
 • å melde fra til en voksen hvis jeg selv eller andre elever blir plaget
 • å gjøre skolearbeidet mitt ordentlig og til rett tid
 • å behandle bøker,bygninger og alt som hører skolen til forsiktig,slik at det ikke blir ødelagt
 • å møte opp til rett tid til alle timer
 • å ha med meg det jeg trenger på skolen hver dag
 • å vise nettvett og passe på passordene mine
 • å vise respekt for trivselslederne og følge de regler som er fastsatt for aktiviteten
 • å følge ordensreglementet
 • å rydde opp og sortere søppel

Jeg har ikke lov til:

 • å skade andre, erte eller bruke stygge ord
 • å forlate skolens område i skoeltiden uten tillatelse
 • å sykle til og fra skolen uten hjelm
 • å låne ting av andre uten å ha fått lov
 • å ta med ting som kan skade andre
 • å ha med brus og godterier uten spesiell tillatelse
 • å bruke mobiltelfon i skoletida
 • . En viktig presisering er at klokkene som har mobiltelefonfunksjon skal regnes som en mobiltelefon. Disse klokkene skal derfor ligge avslått i sekken så lenge elevene er på skolen og SFO.

 • å bruke tobakk, snus eller alkohol i skolens område

Brudd på reglene kan føre til:

 • at eleven får en advarsel
 • at kontaktlærer/ledelsen kontakter foresatte
 • at eleven må møte til samtale med medelev(er),lærere, rektor/avdelingsleder og/eller foresatte
 • at eleven må erstatte eller reparere det som er ødelagt
 • at eleven får inndratt friminuttet
 • at eleven får beslaglagt eiendeler som ikke er tillatt på skolen

Ved særs spesielle tilfeller kan elven:

 • måtte være igjen på skolen etter skoletid
 • bli bortvist fra timen og resten av dagen

I disse to siste tilfellene skal elevenes foresatte bli kontaktet på forhånd. dette er vedtatt av driftsstyret i sak 07/12 av 27032012

 

 

Planer og rapporter

Nannestad kommune har felles utviklingsmål for skolene;

 • Utvikle lokale læreplaner med konkrete mål for elevenes læring som gode redskaper for tilpassing til den enkelte, utvikling av elevenes læringsstrategier, medvirkning fra elever og foreldre.
 • Utvikle skolenes læringsmiljø slik at mangfold i læringsarenaer, variasjon i arbeidsmåter og rikt utvalg av læremidler av god kvalitet, gir elevene lærelyst og mulighet for mestring.
 • Bidra til at lærerne kan være tydelige og kompetente ledere for elevenes faglige og personlige utvikling.

Innføringen av den nye skolereformen "Kunnskapsløftet" ved skolestart i 2006, har ført til et omfattende arbeid med utvikling av nye fagplaner for skolene i Nannestad.

Den enkelte skole er også i en kontinuerlig prosess med å videreutvikle planer innen ulike områder.

Virksomhetsplan

Handlingsplan for å fremme ett trygt og godt skolemiljø

Handlingsplan for å fremme ett trygt og godt skolemiljø

 

SFO

I hjertet av skolen, med det røde gulvet, finner dere SFO.

SFO er ett frivillig omsorgs-og fritidstilbud for elever på 1-4.trinn.

Her kan barna boltre seg med lek og moro, med god støtte og omsorg fra barneveilederene.

Viktig for oss er ett tett samarbeid mellom skole og SFO.

Det serveres ett måltid hver dag kl 14.00, hvor menyen er varierende og populær. Blandt favorittene er ovnsbakt laks på en seng av grønnsaker, kyllingsalat, kjøttboller og pasta.

Det legges til rette for lek med regning og lesing, og gymsalen er i daglig bruk. Vi er også mye ute både på lekeplassen,fotball-og skøytebanen, og ikke minst i skogen vår.

 

SFO - informasjon/priser

 

SFO - Nannestad

 

SFO - Feriepåmelding

Skoledagens inndeling og slutttider

Skoledagen

Skolen starter kl 0800 hver dag.

I følgende skjema sees skolehverdagen time for time, inkludert friminutt og spisetid

Klokka Aktivitet
0800-0845 1.time
0845-0930 2.time
0930-0955 Friminutt
0955-1040 3.time
1040-1110 Mat
   
1110-1155 4.time
1155-1215 Friminutt
1215-1300 5.time
1300-1345 6.time

SLUTT-TIDER  

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
1.trinn 13.45 11.55 11.55 13.45 11.55
2.trinn 13.45 11.55 11.55 13.45 11.55
3.trinn 13.45 13.45 11.55 13.45 11.55
4.trinn 13.45 13.45 11.55 13.45 11.55
5.trinn 13.45 13.45 11.55 13.45 13.45
6.trinn 13.45 13.45 11.55 13.45 13.45
7.trinn 13.45 13.45 11.55 13.45 13.45

Skolehelsetjenesten 

Helsesykepleier og psykisk helse

Helsesykepleier - Marianne Johansen.

Hun er på skolen hver dag fra kl 0900-1400.

Telefon inn til skolens helsesykepleierkontor er 66105449. Jobbmobil tlf 40 03 35 78. Telefonnr til helsestasjonen er 66 10 53 38. Epost-adresse: Marianne.johansen@nannestad.kommune.no

Psykisk helse er ukentlig på skole. For å komme i kontakt vennligst ring skolens administrasjon for mere informasjon.

Samarbeid hjem-skole

Skole-hjem-samarbeid for mer og bedre læring Nannestad kommune (2).pdf

Forventningsplakat hjem-skole.pdf

Samarbeid, åpenhet og tillit mellom hjem og skole er viktige stikkord for at den enkelte elev skal få fullt utbytte av skoledagen. Vi ønsker en skole hvor det skal være lett å ta kontakt, enten det gjelder små hverdagslige ting eller vanskeligere saker.

I løper av skolåret gjennomføres det to foreldremøter på hvert trinn. Foreldre blir inviterte til utviklingssamtaler med kontaktlærer hver høst og vår. Som regel er eleven med på disse samtalene.

På hvert trinn velges det trinnkontakter.

Kontaktkanaler mellom skole og hjem

Utenom de oppgitt telefonnummere og emailadresser under Administrasjon benytter skolen seg av Vigilo : Skolens felles s-varslingssystem som skal brukes primært til beskjeder ut til foressatte. . Avsendernr er: 59446653.

Skoleskyss

 Sykdom/fravær/permisjoner

Meldeplikt ved sykdom/fravær

For at alle skal være trygge på at elevene har kommet vel fram til skolen,ber vi foreldre/foresatte kontakte skolen hvis eleven er syk eller borte fra skolen av andre årsaker.

Foreldre/foresatte skal melde inn alle typer fravær på melding med barnets navn til transpondermobilnummer 59446653 innen kl 0800, hver dag barnet er borte.

Merk; Det svares ikke på disse meldingen.

Foreldre/foresatte som ikke har meldt inn fravær vil bli oppringt fra skolen.

Retningslinjer for fri fra skolen utover ferier og fridager

Skoleåret har 190 skoledager. Disse dagene er fylt med aktiviteter av forskjellige slag som alle er like verdifulle for å oppnå skolens faglige og sosiale mål etter gjeldende lærerplaner. Det er derfor viktig at elever ikke er borte fra skolen, men deltar aktivt i alle ting som foregår i løpet av en skoledag og et skoleår. Det er foresattes ansvar at elevene møter på skolen til pliktig undervisning. Foresatte må likevel enkelte ganger søke sine barn fri fra skolen. 

Permisjonssøknader opptil 2 dager:

Søknad om permisjon 1 eller 2 dag(er) skrives av de foresatte i elevens meldingsbok. Det er bare foresatte som kan søke elever fri fra skolen. Permisjonssøknader leveres til kontaktlærer i god tid før fraværet skal finne sted. Det er kontaktlærer som vurderer permisjonssøknaden. Hvis søknaden ikke godkjennes, har foresatte klagerett. 

Permisjonssøknader på 3 dager eller mer:

For permisjonssøknader på 3 dager eller mer, skal det søkes på eget skjema. Denne søknaden skal leveres skolen minst 2 uker før tidspunktet det søkes permisjon for. Skjemaet fylles ut elektronisk på kommunens hjemmeside. Søknaden behandles av rektor. Alle søknader skal begrunnes.

Foresattes ansvar at eleven ikke mister undervisning:

Når eleven er borte fra skolen iht. permisjonssøknad, står de foresatte ansvarlig for at eleven ikke mister undervisning. Temaer som tas opp i klassen i fraværsperioden, må eleven sette seg inn i på eget initiativ og med de foresattes hjelp. Skolens personale kan hjelpe til med utdeling av arbeidsplaner dersom disse er klare. Ekstra undervisning for å ta igjen det tapte kan ikke påregnes. 

Permisjon utover 2 uker:

Skolen kan ikke gi lovlig permisjon fra pliktig grunnskoleopplæring ut over 2 uker i henhold til Opplæringslova §2-11. Dersom foresatte ønsker å ta barna ut av skolen i lengre tid enn §2-11 tillater, er de henvist til reglene om hjemmeundervisning. Det er ikke snakk om hjemmeundervisning dersom eleven er på ferie og får undervisning av sine foresatte der. Den opplæringen som eleven mister i forbindelse med permisjonen etter §2-11 har eleven ikke rett til å få erstattet senere, jfr. Odelstingsproposisjon46 (1997-98) s. 158. Eleven skrives ut som elev ved skolen dersom fraværet går utover 2 uker, og foreldrene har det fulle opplæringsansvaret. Når eleven kommer tilbake, skrives han/hun inn igjen. Konsekvensen er at foresatte fratar barna den rett og plikt de har til grunnskoleopplæring.

Utleie

Deler av skolen leies ut på kveldstid og i helger i løpet av skoleåret.

På hverdager er utleietidspunktet tidligst fra kl 1730.

Ta kontakt med skolen på tlf 66105440 for utleie eller send en mail til administrasjonen ved ellen.nordengen@nannestad.kommune.no

 

 


Publisert: 21.11.2016 10:14:25
Sist endret: 04.11.2022 11:10