INNHOLD

Tilknytning vann- og avløpsanlegg

Tilknytning vann- og avløpsnett

Løsninger for tilkobling av privat stikkledning til nye eller eksisterende kommunal vann og eller avløpsledning.

Hvordan koble til?

Kontakt fagkyndig rørlegger/entreprenør. I tillegg til å stå for arbeidene, vil de kunne stå for nødvendige søknader om tillatelse hos kommunen.

For tilkobling til kommunal ledning, kreves søknad om tillatelse etter plan- og bygningsloven § 20-1.

Sanitærabonnement

Når man kobler seg på offentlig ledningsnett søkes det om endring eller nytt sanitærabonnement. Dette gjør godkjent entreprenør for deg.

Entrepenør trenger tegning av din bolig som viser BRA. BRA er grunnlaget for tilknytningsgebyr. Hvis garasje er en del av din bolig og ikke frittstående, så regnes den med.

Bruksareal (BRA) beregnes etter Norsk Standard NS 3940. I utgangspunktet gjelder det arealet innenfor byggets innvendige vegger.

Tilknytningsgebyr

Det er en engangskostnad å koble seg på offentlig vann og eller avløp. Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter krever at det betales gebyr for tilknytning til vann- og/eller avløpstjenester.

Beregnet areal (BA) legges til grunn ved beregning av tilknytningsgebyr. Beregnet areal (BA) er lik summen av bruksarealer (BRA) for de ulike plan, multiplisert med planets faktor i henhold til følgende tabell, jf. forskrift om vann- og avløpsgebyr i Nannestad kommune:

Etasjeplan Faktor
Kjellerplan 0,2
Underetasjeplan 0,5
Hovedplan 1,0
Etasjeplan utenom øvrige 0,6
Loftsplan 0,3
Engangsgebyr for tilknytning skal betales:
  • Ved nybygg
  • Når bebygd eiendom blir tilknyttet kommunal vann- eller avløpsledning.
  • For eiendom der kommunen i medhold av plan- og bygningsloven har krevd tilknytning til vann- og eller avløpsledning.
  • Tilbygg/påbygg betales tilknytningsgebyr basert på økt BRA, herunder isolerte vinterhager.
  • Ved endring av BRA, utløses tilknytningsavgift.
  • Ved tilbygg/påbygg <5 m​2 utløses ikke krav om tilknytningsgebyr, dersom dette ikke er våtrom/bad.
Tilknytningsgebyr skal ikke betales for:
  • Bygg med midlertidig tilknytning, for eksempel brakkerigg.
  • Tilknytning av sprinkelanlegg.

Tilknytningsgebyr for næringsbygg fastsettes av antall m​2 som berøres av vann og avløp. Det skilles mellom kontor som er tilknyttet vann og avløp og lager uten vann og avløp.

Priser vann og avløp (kr/pr m2) reguleres årlig basert på en selvkostmodell. 

Vann og avløp når du bygger

Alle som ønsker å knytte seg til kommunal vannledning, kan søke om det.

For å få tilgang til tjenesten må du kontakte et godkjent foretak, rørleggerfirma/entreprenør. De leverer nødvendige søknadspapirer for behandling og godkjenning av tilknytning til offentlig vannforsyning.

Søknaden behandles av kommunen.

Alle som er tilknyttet kommunal vannforsyning, skal ha tilgang til drikkevann i tilfredsstillende mengde og kvalitet. Kommunen er ansvarlig for vannforsyningen fram til tilkoblingspunktet for den enkelte abonnents stikkledning.

Planlegging

Når du skal bygge, kan det hende at du som utbygger får krav om å etablere hovedledningsanlegg for vann og avløp. Vann- og avløpsanlegg skal prosjekteres og utføres i henhold til kommunens VA-norm 2020.

Hvis du ønsker å diskutere tekniske detaljer angående vann og avløp, ta kontakt med kommunen.

Brannvannskum

Brannvesenet er avhengig av brannvannskummer for å hente slokkevann. Brannkum må normalt plasseres innenfor 25-50 meter fra inngangen til hovedangrepsvei, jf. TEK17 § 11-17.

Hvis eksisterende kum ligger lenger unna enn det som kreves, kan kommunen pålegge deg å bygge en ny. Du må selv betale for å bygge kummen, men kommunen overtar deretter ansvaret for drift og vedlikehold.

Alternativet til en brannvannskum er å installere boligsprinkling i boligen din. Boligsprinkler erstatter ikke kravet om brannkum. Brannvesenet trenger fortsatt tilgang til slukkevann selv om det sprinkles. 

For mer informasjon om krav til brannvannskum og boligsprinkling, ta kontakt med kommunen.

Kan du dele utgiftene med naboen?

Hvis kommunen har pålagt deg å bygge noe, og naboeiendommer får en fordel av det, kan du ha krav på å få tilbake penger fra naboene. For eksempel hvis kommunen krever at du bygger vei eller vann- og avløpsanlegg, og dette gjør at naboeiendommen blir byggeklar eller får mulighet til å knytte seg til offentlige vann- og avløpsledninger.

Det enkleste er å inngå en privat avtale med naboene om å få dekket noe av utgiftene. Går ikke det, kan du i noen tilfeller få pengene fra naboene gjennom en refusjonssak. Krav om refusjon sender du til kommunen. Mer om refusjon av pålagte byggeprosjekter finner du i Plan- og bygningsloven §18.

Ledningskart vann og avløp

Av sikkerhetsmessige grunner, viser vi ikke vann- og avløpsledninger på kartsidene våre. Ønsker du oversikt over vann- og avløpsledninger på din eiendom kan du bestille ledningskart via Nannestad e-Torg

Utbyggere må be om SOSI-filer fra VA-avdelingen. 

Oppstartsmøte

Når de tekniske planene er godkjent, og du har fått nødvendige tillatelser, kan du begynne å bygge. Men først kan du ha et oppstartsmøte med kommunen, hvis du ønsker det. I så fall tar du kontakt med kommunen.

Test ledninger før bruk

Før anlegget kan tas i bruk, skal vannledninger trykktestes og desinfiseres. Resultatet skal sendes inn til kommunen. Alle nye spillvanns-/overvannsledninger skal inspiseres med videokamera.

Ferdigattest

Før du kan søke om ferdigattest, må du ha sluttdokumentasjon klar - i henhold til Byggesaksforskriften § 8-1 og VA-norm.

Kommunal overtakelse

Offentlig vei og hovedledningsanlegg for vann og avløp skal overtas av kommunen når det er ferdig og godkjent, jfr Plan- og bygningsloven §18.

Prosedyre for overtakelse finner du i VA-normen.

Publisert: 30.01.2024 08:52:10
Sist endret: 29.02.2024 13:16

Publisert: 30.01.2024 08:52:10
Sist endret: 29.02.2024 13:16

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?