INNHOLD

Avløp og septik

Avløp

Kommunen skal sørge for at alle som er tilknyttet kommunale avløpsledninger, får ledet bort sitt avløpsvann til renseanlegg. Avløpsvannet renses i henhold til statlige krav og lokale mål.

Målsettinger

Kommunen har følgende målsettinger:

 • Lede bort avløpsvannet på en problemfri og hygienisk betryggende måte.
 • Dimensjonere, anlegge og drifte avløpsnettet med tanke på funksjonsgrad og sikkerhet mot tilbakeslag og oversvømmelser.
 • Drifte og vedlikeholde renseanlegget på en slik måte at man oppnår en optimal rensing og slamkvalitet i tråd med utslippskrav og gjeldende forskrifter fra myndighetene.
Dine plikter

Som abonnent til kommunens avløpsnett har du plikt til å:

 • Etterkomme krav om omlegging på private stikkledninger i forbindelse med omlegging av kommunens hovedledningsnett.
 • Utbedre feil og mangler ved egne stikkledninger og gjennomføre nødvendige tiltak på eget avløpsnett, som eksempelvis separering.
 • Ikke kaste avfall i toalett eller avløp.

Tett avløp - hva gjør jeg?

Hvis avløpsvann flommer opp i kjeller og sluk, kan det skyldes tette rør. Haster det så ring etter en slambil eller ta kontakt med rørlegger, så får du hjelp til å finne ut hvor feilen ligger. 

Alle rør inn og ut av bolig er privat og ikke kommunens ansvar å reparere eller vedlikeholde. 

Hvor er det tett? 

Hvis problemet skyldes ledningene som går fra huset ditt til kommunens hovedledning, kan rørleggeren eller et septikfirma stake eller spyle dem opp. 

Hvis problemet skyldes at kommunens hovedleding er tett, kan du kontakte enhet for vann og avløp. 

Meld alltid fra om eventuelle skader til forskringsselskapet ditt, uansett hva årsaken til skaden er. 

Ikke kast matfettet ditt i vasken eller i do. Det tetter rørene og tiltrekker seg rotter. Våtservietter og q-tips i do er heller ikke bra. Sjekk ut dovett.no og fettvett.no for flere tips for å unngå tette rør. 

Tømming av septik/slamavskiller

Kommunen plikter gjennom forurensingsloven § 26 jf. §§ 30 og 34, å sørge for tømming av avløpsslam fra alle typer private avløpsanlegg, med en eller flere tanker for oppsamling og rensing av avløpsvann, som tette tanker for toalettavløp, minirenseanlegg og slamavskillere. 

Kommunen har utarbeidet en lokal tømmeforskrift

Tømmeordning for septiktanker og minirenseanlegg 
 • Minirenseanlegg: tømmes én gang per år
 • Septiktanker: tømmes annethvert år
 • Fritidseiendommer/hytter: tømmes hvert tredje år
 • Eiendommer med fast bosetting og gråvannskum: tømmes hvert tredje år

Som eier i Nannetsad kan du logge inn på Min eiendom (eierinfo.no) for å se grunnlaget for faktura, når anlegget ditt sist ble tømt og når ca. du kan forvente neste tømming.

Tømmingen blir utført av Br. Stenskjær AS.

Eier av septiktank plikter å sørge for at kumlokk er tilgjengelig, det vil si at snø, is, jord, blomsterkrukker og lignende må være fjernet før tømming foretas.

Dersom anlegget befinner seg i område med inngjerdede dyr, som hunder, hester eller sauer m.m., må dette gis beskjed om til kommunen. Dersom husdyr forhindrer adkomst til tanken, kan det medføre gebyr for manglende tilrettelegging.

Adkomstvei skal ha styrke, bredde, kurvatur og stigningsforhold egnet for kjøring med tømmebil. Tømmebilen må kunne snu forsvarlig eller rygge inn uten problemer.

Ved tømming om vinteren skal vegen, og eventuell snuplass, være brøytet og om nødvendig strødd.

Abonnenter som ikke har klargjort anleggene for tømming kan bli fakturert et oppmøtegebyr i henhold til gjeldende gebyrregulativ, vedtatt i kommunestyret.

Tanken skal tømmes helt og besiktiges. Ved feil vil nødvendig pålegg og veiledning om utbedring bli gitt.

Gebyr faktureres årlig over alle terminer, sammen med øvrige eiendomsgebyrer som påhviler eiendommen.

Behov for tømming?

Ta kontakt med Nannestad kommune på telefon 66 10 50 00.

Ekstratømming faktureres særskilt.

Tømming av septik for fritidsbåter og bobiler

Kommunene Eidsvoll, Nannestad, Hurdal, Nes og Ullensaker har i samarbeid med Andelva Båtforening, Hurdal Båt- og Snekkeforening, Årnes båtforening og Vorma Båtforening etablert godkjente mottaksanlegg den siste tiden, og i tillegg er det etablert seks tømmestasjoner i Mjøsa av andre kommuner og båtforeninger.

Oversikt over hvor du kan tømme båtseptik

Private avløpsanlegg

Eier du en eiendom som har privat avløpsanlegg? Da kan du få pålegg om å koble deg til offentlige avløpsledninger eller bygge/oppgradere renseanlegg. Her er mer om hva du skal gjøre når du får et pålegg, og hvorfor det kan lønne seg å samarbeide med naboen. 

Kommunen har tilsyn med alle eiendommer med private avløpsanlegg, og vil sende ut varsel om hvilke tiltak som må gjøres for eiendommer som ikke tilfredsstiller dagens krav. 

Tilkobling til offentlige avløpsledninger

En stor fordel ved en slik tilkobling, er at du slipper drift og vedlikehold av eget renseanlegg.

Løsninger for tilkobling:

 • Tilkobling av privat stikkledning til eksisterende kommunal avløpsledning.
 • Tilkobling av privat stikkledning til annen eksisterende privat stikkledning.
 • Tilkobling av privat stikkledning til nye private fellesledninger eller nye kommunale hovedledninger.

Slik gjør du for å koble deg til:

Kontakt fagkyndig rørlegger/entreprenør. I tillegg til å stå for arbeidene, vil de kunne stå for nødvendige søknader om tillatelse hos kommunen.

For tilkobling til kommunal avløpsledning, kreves søknad om tillatelse etter plan- og bygningsloven § 20-1.

Oppgradering eller bygging av renseanlegg

Noen eiendommer vil få beskjed om å oppgradere eller bygge nytt renseanlegg.

Hvilken løsning som passer best for din eiendom, avhenger av bruksområde og lokale grunnforhold. Se mer om ulike renseløsninger på avlop.no - Mindre avløpsanlegg. Kostnader for etablering og drift av anleggene varierer.

Valg av avløpsløsning skal gjøres i samråd med fagkyndig foretak.

Før du kan etablere nytt eller oppgradere privat avløpsanlegg må det leveres

For behandling av søknad betales saksbehandlingsgebyr.

Samarbeid med naboen kan lønne seg

I noen tilfeller kan du spare penger på å gå sammen med naboer om et felles renseanlegg. Det kan også gi bedre renseresultater, da dere får større mulighet for å plassere renseanlegget der det egner seg best.

Du kan også gå sammen med naboer om å bygge felles avløpsledning for å koble dere til offentlig ledning. Dette kan ofte bli billigere enn at hver enkelt eiendom oppgraderer renseanlegget sitt. 

Drift, vedlikehold og kontroll av privat avløpsanlegg

For anleggstyper hvor det er krav om drifts- og vedlikeholdsavtale, skal årsrapport sendes kommunen innen 1. februar hvert år. Det er firmaet/anleggsleverandøren du har avtale med, som står for årsrapporteringen. Krav til drift, vedlikehold og kontroll finner du i forurensningsforskriften kapittel 12 og kapittel 13 og/eller utslippstillatelse for din eiendom

Avløp fra næring og industri 

Hvem må installere olje- og fettutskiller?

Virksomheter som må ha oljeutskiller:

Bensinstasjoner, vaskehaller for kjøretøy, motorverksteder, bussterminaler, verksted og klargjøringssentral for kjøretøy, anleggsmaskiner og skinnegående materiell, og anlegg for understellsbehandling - som enten har vaskeplass, smørehall, servicehall eller lignende.

Virksomheter som ikke er nevnt ovenfor, men som har vaskeplass, servicehall eller lignende med påslipp av oljeholdig avløpsvann til kommunalt nett vil også kunne omfattes av krav til oljeutskiller. For eksempel:

 • parkeringshus, oppsamlingsplass med sluk i gulvet eller innlagt vann som tilføres til kommunalt nett
 • mekaniske verksteder
 • sorteringsanlegg
 • fjernvarmsentraler
 • garasjeanlegg med tilgang til vann
 • avfallsmotak, mellomlagring av farlig avfall, og overflatebehandling av metaller
 • transportvirksomhet
 • vask av forskalingsutstyr

Virksomheter som må ha fettutskiller:

Krav om fettutskiller gjelder bedrifter som serverer og/eller produserer mat. Følgende typer virksomhet skal normalt ha fettutskiller:

 • restauranter
 • kaféer og konditorier
 • catering og ferdigmatprodusenter
 • gatekjøkken, kiosker og hamburgerbarer
 • kantiner
 • slakterier og kjøttforedlingsbedrifter
 • bakerier
 • meierier
 • matbutikker med steke-/grillavdeling
 • friteringsindustri
 • røkerier
 • margarin- og matoljeindustri
 • hermetikkindustri.

Fett som havner i avløpet stivner fort og vil raskt legge seg på innsiden av rørene. Bedrifter som lager eller serverer mat skal derfor i utgangspunktet ha fettutskiller.

Fett i det kommunale avløpsnettet kan føre til problemer som kloakkstopp, tilbakeslag av kloakk og oversvømmelse i kjellere, lukt- og rotteproblemer, tette pumpestasjoner og høyere avløpsgebyrer.

Vær oppmerksom på at frityrfett aldri må tømmes i avløp eller i fettutskiller. Frityrfett stivner svært raskt og vil i løpet av kort tid tette avløpsrør.

Ny virksomhet og bruksendring som vil føre til olje- og fettholdig avløpsvann, krever tillatelse, herunder påslippstillatelse, av kommunen. Virksomhet som ikke fører avløp til kommunalt nett, skal søke om utslippstillatelse.

Hva er oljeutskiller?

En oljeutskiller er en renseinstallasjon som skiller olje fra avløpsvannet etter prinsippet om at olje er lettere enn vann. I utskilleren flyter olje/bensin opp til overflaten og holdes tilbake, mens vannet renner videre ut på avløpsnettet. For at oljeutskilleren skal fungere må den tømmes og rengjøres regelmessig. Hvis ikke vil oljeholdig avløpsvann slippes urenset ut på avløpsnettet. Installasjon av oljeutskiller er et søknadspliktig tiltak etter plan- og bygningsloven, og det må søkes kommunen om tillatelse til installasjon.

Tømming og kontroll

Det skal til enhver tid foreligge en gyldig tømmeavtale på oljeutskilleren. Krav til tømmehyppighet vil avhenge av oljeutskillerens størrelse og mengde avløpsvann tilført. Tømmehyppigheten vil vurderes for hver enkelt virksomhet og vil fremkomme i påslippskravene. Oljeutskilleren skal åpnes og kontrolleres ved hver tømming.

Krav til oljeutskiller:

 • restkonsentrasjon av olje i avløp til kommunalt ikke overstiger 20 mg/l
 • kontroll av avløpsvannets sammensetning (tungmetaller, fosfor, organisk stoff, pH m.m.)
 • dokumentasjon (prøvetaking, analyser, tømming m.m) med årlig rapportering innen 1. februar påfølgende år
 • engasjere en uavhengig instans/firma til å forestå drifts- og prøvetaking
 • forebygging av akutt utslipp
 • beredskap og varsling
Hva er fettutskiller?

En fettutskiller fungerer etter prinsippet om at fett er lettere enn vann. I utskilleren flyter fettet opp til overflaten og holdes tilbake, mens vannet renner videre ut på avløpsnettet. For at fettutskilleren skal fungere må den tømmes og rengjøres regelmessig. Hvis ikke vil fettholdig avløpsvann slippes urenset ut på avløpsnettet. Installasjon av fettutskiller er et søknadspliktig tiltak etter plan- og bygningsloven, og det må søkes kommunen om tillatelse til installasjon.

Hvem skal installere fettutskiller

Virksomheter som produserer, tilbereder eller behandler varm mat skal installere fettutskiller. Dette er fordi fett kan forårsake tette avløpsrør, noe som kan medføre stopp på avløpsnettet og skade på eiendommer - for eksempel tilbakeslag av kloakk og kjelleroversvømmelser.

Tømming og kontroll

Det skal til enhver tid foreligge en gyldig tømmeavtale på fettutskilleren. Krav til tømmehyppighet vil avhenge av fettutskillerens størrelse og mengde avløpsvann tilført. Tømmehyppigheten vil vurderes for hver enkelt virksomhet og vil fremkomme i påslippskravene. Fettutskilleren skal åpnes og kontrolleres ved hver tømming.

Krav til fettutskiller: 

 • restkonsentrasjon av fett i avløp som føres til kommunalt nett ikke overstiger 50 mg/l.
 • Større konsentrerte fettmengder som frityrfett, må ikke ledes til avløp selv om fettutskiller er montert. Slik fett skal samles opp og leveres til godkjent mottak.
 • dokumentasjon (prøvetaking, analyser, tømming m.m) med årlig rapportering innen 1. februar påfølgende år
 • engasjere en uavhengig instans/firma til å forestå drifts og prøvetaking
 • regelmessig tømming og rengjøring. Kommunen kan gi pålegg om endring av tømmehyppigheten.
 • beredskap og varsling
Hvorfor må det installeres olje- og fettutskiller?

For å hindre at uønskede stoffer som tungmetaller. olje, bensin, organisk materiale m.m. skal føres til kommunens avløpsnett, stiller kommunen krav om installasjon og drift av olje- og fettutskillere.

Renseinstallasjon

Både olje- eller fettholdig avløpsvann skal passere en renseanretning tilpasset avløpsvannet før det slippes inn på kommunalt ledningsnett. Kravet gjelder også virksomheter som fører avløpsvann til resipient. Det kan også være aktuelt for andre virksomheter å installere renseinstallasjoner for å imøtekomme kommunens krav til påslipp.

Hvorfor stilles det krav?

Dette kan medføre stopp på avløpsnettet og skade på eiendommer, som for eksempel ved tilbakeslag av kloakk og kjelleroversvømmelser. Driftsstans kan også medføre forurensning av vassdrag og fjord. På renseanleggene skaper fett problemer i form av gjentetting i varmeveksler, pumper og rør. Dette bidrar til driftsforstyrrelser og økte vedlikeholdskostnader.

Frityrfett

Vær oppmerksom på at det ikke er tillatt å tømme frityrfett i avløpet eller i fettutskilleren. Frityrfett skal samles opp i beholdere, og leveres til godkjent mottak.

Lover og regelverk for olje- og fettutskiller

Vilkår, krav og bestemmelser er nedfelt i sentralt og lokalt lovverk: 

Forskrift om olje- og/eller fettholdig avløpsvann, Nannestad kommune, Akershus

Forurensingsforskriftens kapittel 15 og 15A.

Skjema og rapportering

Søknader og rapporter skal sendes til:

Nannetsad kommune, postboks 3, 2031 Nannestad, eller per e-post: postmottak@nannestad.kommune.no.

Påslippstillatelse

Er du næringsdrivende og har utslipp av annet enn normalt avløp? Da må du søke Nannestad kommune om tillatelse til påslipp. Ta kontakt med enhet Vann og avløp for veiledning.  

Flom og overvann 

Flom og oversvømmelse

Grunneier har ansvaret for sikring av egen eiendom mot flom i bekker og vassdrag. Dette gjelder også for erosjon og utrasing.

For å avgrense skadene på egen eiendom ved store nedbørsmengder, bør du spesielt sørge for at takrennene er åpne og at det ikke ligger kvist eller løv som sperrer for vann i avløp og mindre bekker. Mer om skadebegrensning finner du på sikkerhverdag.no.

Følg med på flomvarsel for ditt område på varsom.no og meldinger om ekstremvær på NVE.no.

Drenering og overvann

Frakobling av taknedløp

Har du som huseier taknedløp som går til kommunal overvannsledning, enten direkte eller via drenering, så er det fint hvis du leser videre.

På grunn av økende nedbørsintensitet er kapasiteten på de kommunale overvannsledningene i ferd med å bli oppbrukt. Vi har også fortsatt noen fellesledninger, det vil si der både spillvann (kloakk) og overvann går i samme ledning. For slikt avløpsvann må alt pumpes helt til renseanlegget ved Gardermoen og kjøres gjennom renseprosessen der, selv om mye av det i utgangspunktet er rent overvann. Dette medfører kostnader både til pumping og rensing.

Legging av nye ledninger med større kapasitet er både kostbart og tar tid å gjennomføre, men vi har startet arbeidet med å skifte ut disse ledningene.

Vann og avløp drives etter selvkostprinsippet, så kommunens kostnader betales av innbyggerne gjennom gebyrer. For å holde kommunens kostnader så lave som mulig, og dermed også gebyrene til innbyggerne, så er det ønskelig at de som har muligheter for det kobler fra taknedløp og tar hånd om vannet på egen eiendom.

Led det i så fall vekk fra grunnmuren. For de som trenger vann til vanning av plen og annet vil det være direkte lønnsomt å ta vare på vannet fra taknedløpet og bruke dette i stedet for å kjøpe vannet gjennom kommunens vannmåler.

Publisert: 30.01.2024 08:51:45
Sist endret: 29.02.2024 13:15

Publisert: 30.01.2024 08:51:45
Sist endret: 29.02.2024 13:15

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?