INNHOLD

Avfall og gjenvinning

Generelt om renovasjon

Forurensningsloven gir kommunen ansvar for å sørge for en innsamlingsordning av husholdningsavfall. Loven gir den enkelte næringsbedrift ansvar for å håndtere eget avfall i henhold til lovverket. Ingen har lov til å forsøple. 

Plikter og ansvar 

Alle husholdninger, også fritidseiendommer, er forpliktet til å delta i kommunens renovasjonsordning. Ordningen er regulert gjennom kommunens renovasjonsforskrift som er vedtatt av kommunestyret.

Kommunen er ansvarlig for at det hentes avfall fra din husholdning til avtalte tider. Du må selv sørge for å kildesortere, pakke og legge avfallet ut i avfallsbeholderen. Kommunen bestemmer hvordan avfallsbeholderen skal plasseres. For avfallsbeholdere på hjul er maksimal avstand fra hentested til kjørevei 5 meter. Husholdningsavfallet skal kildesorteres etter kommunens forskrift. 

Farlig avfall som malingsretster, løsemidler, batterier, elektriske produkter o.l. skal ikke blandes med annet husholdningsavfall, men leveres på eget mottak. 

Abonnenten er ansvarlig for å sørge for tilstrekkelig beholderkapasitet til sitt behov. 

Hente- og bringeordning

Renovasjonsordningen er  basert på en henteordning og en bringeordning. 

Henteordning

Renovatør henter det kildesorterte husholdningsavfallet hjemme hos abonnenten. Uansett om du bruker avfallsbrønn, avfasllssug eller beholdere på hjul, skal avfallet kildesorteres på samme måte. 

Bringeordning

Abonnenten selv bringer det kildesorterte husholdningsavfallet til egnet mottak fastsatt av kommunen (gjenvinningsstasjonen, returpunkt for glass og metall o.l.)

Beregning av gebyr

For renovasjonstjenesten betaler abonnenten årlig gebyr etter selvkostmodellen. Gebyrsatsen vedtas årlig av kommunestyret.

Renovasjonsordningen skal i henhold til Forurensningsloven være selvfinansierende. I praksis betyr selvkost at alle kostnader med ordningen skal fordeles på abonnentene i form av renovasjonsgebyr. Gebyrmodellen er lagt opp slik at Forurensningslovens krav om at "forusenser skal betale" imøtekommes så godt som mulig, og at abonnentene skal motiveres til å kildesortere avfallet og dermed oppnå lavest mulig gebyr. 

Renovasjonsgebyr 

Oversikt over renovasjonsgebyrer

Aktuelle lover

Forurensningsloven § 30 

Forurensningsloven § 34

Avfallsforskriften kap. 15  

Renovasjonsforskriften for Nannestad kommune

Øvre Romerike avfallsselskap IKS

Øvre Romerike avfallsselskap IKS (ØRAS) er et interkommunalt selskap for Ullensaker, Eidsvoll, Hurdal og Nannestad kommune, som behandler avfallet fra de fire kommunene. 

Det er ØRAS som har ansvar for innsamling av avfallet og kontakten med abonnentene. 

På ØRAS' nettsider finner du informasjon om: 

 • Henteordningen 
 • Tømmedager
 • Avfallsbeholdere 
 • Sortering og returpunkter
 • og mye mer

ØRAS har også ansvar for driften av Miljøstasjon Dal skog og returpunktene i kommunenen. Åpningstider m.m. for Miljøstasjon Dal skog går fram av ØRAS' nettside. 

Øvre Romerike avfallsselskap IKS 

Renovasjonsordningen - info til ny abonnent 

Henteapp'en Min renovasjon

Min Renovasjon kan hjelpe deg med:

 • Varsling på mobilen før renovatørene kommer og henter avfallet (varslingen er gratis).
 • Enkel sorteringsguide. 
 • Åpningstider og informasjon - Miljøstasjon Dal skog, ØRAS
 • Enkelt å sende melding til ØRAS via appen (f.eks. hvs det ikke er tømt hos deg). 
 • Oversikt over returpunkter og gjenvinningsstasjoner 
Slik kan du laste ned appen

Appen er gratis, og kan lastes ned fra AppStore (iPhone) eller Google Play (Android). 

Logo for appen Min Renovasjon

Last ned appen fra AppStore eller Google Play på telefon/nettbrett.

 1. Velg kommunen din
 2. Legg inn adressen din, og søk den opp. 
 3. Aktiver varsling; gå inn på tømmekalender, og aktiver varsling slik at du får beskjed på mobilen før vi henter avfallet hos deg. Velg ønsket varslingstidspunkt. 

Hageavfallsmottaket i Bahus

Mottaket er beregnet for kun rent hageavfall, ikke store trær, røtter, jord, stein eller annet avfall. Mottaket åpner normalt tidlig i mai og stenger i midten av oktober. Eksakt dato kunngjøres under Aktuelt. 

Hageavfallsmottakets åpningstider

Mandag – fredag:       kl. 07:00 – 15:00

Torsdag:                      kl. 07:00 – 21:00

Lørdag:                       kl. 07:00 – 15:00 

Mottaket er stengt på «røde dager». 

Utenom åpningstidene er vegen til Bahus stengt med bom, bommen åpnes og stenges automatisk

Mottaket er stengt  fra slutten av oktober om vinteren, på «røde dager» i påsken og utover våren. Det vil kunngjøres når mottaket åpnes og stenges.

Misbruk av hageavfallsmottaket, vil kunne føre til at mottaket avvikles.

Utbygger - tilrettelegging for renovasjon

Alle husholdninger er forpliktet til å delta i kommunens renovasjonsordning. Den som skal bygge bolig er ansvarlig for å legge til rette for at renovasjonsordningen kan praktiseres i henhold til bestemmelsene i Renovasjonsforskriften.

Allerede i planleggingsstadiet for en utbygger skal det tas hensyn til hvordan renovasjonsordningen praktiseres. Løsningen skal godkjennes av kommune. 

Generelle retningslinjer

Alle husstander skal ha tilgang til avfallsbeholdere eller brønner. 

Det er krav om tre fraksjoner (mat/rest, papir/papp og plast), i tillegg er det mulig å sette ned avfallsbrønn for glass og metall. Om det ikke settes ned avfallsbrønn for glass og metall samtidig, må det settes av plass til det. 

Eventuelt næringsavfall skal holdes adskilt fra husholdningsavfall (skal ikke være i samme avfallsdunker/brønner). 

Viktige punkter å ta hensyn til: 

 • Nedgravde anlegg skal etableres på egen eiendom. Dersom renovasjonsbilen skal under tømming stå i vei som eies av andre aktører, skal plasseringen godkjennes av den aktuelle veiholderen. 
 • Avstand til nedgravde anlegg/nedkast fra hovedinnganger i alle tilknyttede bygg (boliger) skal maksimalt være 100 meter i nybyggområder. Endelig plassering skjer i samråd med kommunen. Avstand til nedgravde anlegg/nedkast i eksisterende bebyggelse skal godkjennes av kommunen.
 • Anlegget skal ikke komme i konflikt med brannvesenets oppstillingsplasser. Anlegget skal ikke plasseres til hinder for frie rømningsveier. 
 • Brannforskriften må følges med hensyn til avstand til brennbart materiale. 
 • Plassering i nærheten av lekeplasser og barnehager bør unngås. 
 • Framkommelighet, standplass og eventuell snuplass (vendhammer) skal dimensjoneners for stor lastebil etter kommunal vegnorm. Rygging bør unngås. Renovasjonsbilen må stå flatt under tømming. Det må prosjekteres slik at trafikkflyten ikke forstyrres unødig og sikkerheten for myke trafikanter ivaretas. 
 • Håndtak og åpningsmekanisme på avfallsbrønner skal ha en betjeningshøyde på maksimalt 1,2 m over bakkenivå (mht. rullestolbrukerer og universell utforming). 
Avstandskrav for nedgravde brønner Avstand
Avstand vinkelrett ut fra kranbilens langside til senter avfallsbrønn Maks. 4 meter
Avstand vinkelrett ut fra kranbilens langside til senter avfallsbrønn for glass- og metallemballasje Maks. 6 meter
Fra side avfallsbrønn/plattform osv. til faste installasjoner Min. 1,5 meter
Fra side avfallsbrønn til faste installasjoner som er lavere enn  Min. 0,5 meter
Fra avfallsbrønn til fasade og inkludert parkerte biler Min. 2 meter
Avstand mellom runde delvis nedgravde avfallsbrønner Min. 0,5 meter
Hindringer over avfallsbrønn (greiner, tråder, stolper osv.) Fri høyde

 

Type oppsamlingsenhet/renovasjonsanlegg Antall boenheter
Beholdere på hjul mindre enn 10 boenheter
Nedgravde konteinere/brønner, alle typer* 10 boenheter eller flere

*Avfallsbrønner må være utstyrt med 2-krok løftesystem. 

Kostnader til nedgravd løsning må dekkes av utbygger. 

Dimensjoneringsgrunnlag for nedgravde løsninger

AVfallstype Minimumsverdi i liter pr husstand pr uke
Restavfall 75
Matavfall 25
Papp/papir 70
Plastemballasje 50
Glass og metall 10

Det må tas høyde for hentefrekvens. 

Det tas forbehold om at det kan komme endringer i antall avfallstyper i fremtiden. 

Utbygger skal sørge for at den praktiske tilretteleggingen er gjort godt kjent for kjøper og at det videre oppfølgingsansvaret er definert (eksempelvis sameie, borettslag o.l.)

Publisert: 29.09.2016 10:07:38
Sist endret: 11.04.2024 14:42

Publisert: 29.09.2016 10:07:38
Sist endret: 11.04.2024 14:42

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?