Eierseksjonering

Hva er seksjonering?

Seksjonering benyttes der en eiendom består av flere selvstendige eierenheter som skal selges og pantsettes hver for seg, og der det ikke er naturlig å dele eiendommen på vanlig måte ved en delingsforretning. 

Typisk er leilighetsbygg i flere etasjer, forretningsgårder eller en blanding av forretning og leiligheter. En seksjonering kan består av to typer seksjoner; boligseksjoner og næringsseksjoner.

Ved en seksjonering vil det alltid være et fellesareal som alle seksjonseiere har en andel i. Alle seksjonseierne er samtidig en del av et sameie. 

For seksjonert uteareal er det krav om oppmåling for at seksjonsbegjæringen skal kunne godkjennes. Gebyr for oppmålingsforretningen vil komme i tilegg til seksjoneringsgebyret. 

Dele opp hus eller større bygning i flere enheter

Eier du et hus eller en større bygning og ønsker å dele opp denne i flere enheter, må du sende en begjæring om seksjonering til kommunen. 

Eierseksjonering egner seg blant annet for oppdeling av boligblokker og to- og firemannsboliger. Hver seksjoner blir en selvstendig juridisk enhet som kan selges, kjøpes og belånes uavhengig av resten av eiendommen og de andre seksjonene. Seksjonene kan brukes både til bolig- og næringsformål, men må være i samsvar med kommunens regler for hvordan arealene i ormdået kan brukes (arealplan). Ved nytt bygg må igangsettingstillatelse være gitt før seksjonering kan begjæres. Seksjonering av grunn kreves det oppmålingsforretning for. 

Hvem kan søke om seksjonering?

Hus- og bygningseiere kan sende begjæring til kommunen om seksjonering. 

Seksjonene du planlegger må være i samsvar med kommunens arealplan for området. Krever seksjoneringen bygningsmessige endringer, må disse være godkjent etter plan- og bygningslovens regler for sitt formål (bolig eller næring). 

For eksisternede bygninger må pålagte bygningsmessige tiltak være gjennomført før seksjonerig kan skje. Hver seksjon må være en del av bygningen, men da sin egen inngang og være avgrenset fra de øvrige seksjoenen på en fornuftig måte.  

Hvordan søke om seksjonering?

Kommunen hjelper deg med å begjære eierseksjonering, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen sender begjæring på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt. 

Begjæringen skal inneholde: 

  • eiendommens betegnelse (gårds- og bruksnummer)
  • de planlagte seksjoenens formål (bolig eller næring)
  • sameiebrøk for hver seksjon (seksjonens andel av det totale arealet)
  • vedtekter for sameietegenerklæring om at lovens vilkår for seksjoner er oppfylt

Du må legge ved disse vedleggene: 

  • situasjonsplan over eiendommen som viser bygninger og fellesareal
  • plantegninger over bygningens etasjer (også ev. kjeller og loft), med tydelig avmerking av grensene for seksjonene, formålet for de enkelte rom og forslag til seksjonsnummer
Søknadsskjema og veileder for seksjonering 
Reseksjonering 

Ved endring av seksjonsoppdeling av en eiendom, for eksempel en ytterligere oppdeling eller en sammenslåing av seksjoner, kreves reseksjonering. Da oppheves den første seksjoneringen og ny seksjonering foretas. 

Søknadsskjema og veileder for reseksjonering 

Klage 

Dersom kommunen nekter seksjonering, har du anledning tilå klage. Fristen er tre uker fra du mottak kommunens avgjørelse. I klagen oppgir du hva d ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov. 

Send klagen til den avdelingen som sendte avgjørelsen. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom avgjørelsen ikke blir endret, sender kommunen klagen din videre til Statsforvalteren i Oslo og Viken. 

Du vil motta svar på klagen når saken er ferdigbehandlet. 

Publisert: 25.01.2024 10:49:37
Sist endret: 29.02.2024 13:00

Publisert: 25.01.2024 10:49:37
Sist endret: 29.02.2024 13:00

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?