INNHOLD

Eiendom

Deling av eiendom 

Ønsker du å dele eiendommen din (skille ut tomt), må du søke om opprettelse av ny grunneiendom. Ved opprettelse av ny grunneiendom blir det etablert en ny selvstendig eiendom med eget gårds- og bruksnummer. 

Opprettelse av ny grunneiendom innebærer to tjenester/prosesser:

 • Tillatelse til opprettelse av ny grunneiendom (deling)
 • Oppmålingsforretning (grensepunktene blir merket, nye grenser registreres i eiendomsregisteret og nytt bruksnummer tinglyses). 

Du kan bestille begge tjenestene samtidig, eller bestille de hver for seg. Kun deling behøver nabovarsel. 

Dersom søknaden avviker fra reguleringsplanen eller kommuneplan, må du også søke om dispensasjon eller endring av reguleringsplan. 

Slik søker du om opprettelse av ny grunneiendom 
 • Bestill naboliste fra kommunen.
 • Send ut nabovarsel basert på listen fra kommunen. Du kan bruke papirskjemaet for nabovarsel til Direktoratet for byggkvalitet (DiBK). Naboene skal ha kopi av de samme vedleggene som du sender til kommunen. 
 • Send søknadsskjema til kommunen. 

Vedlegg til søknaden 

 • Kart som viser ønsket grense
 • Gjenpart med kvittering for nabovarsel

Søknadsblanketter finner du på nettsiden til Direktoratet for Byggkvalitet. 

Saksbehandlingstid 

Saksbehandlingstid for delingssaker er inntil tolv uker fra søknaden er komplett. Dette forutsetter at søknaden er i samsvar med gjeldende reguleringsplan. Saksbehandlingstid for oppmålingsforretning er inntil 16 uker. 

Endring av eiendomsgrenser 

Endring av grenser mellom naboeiendommer kan det gjøres ved enten en grensejustering eller ved en arealoverføring, avhengig av størrelse på og verdien av endringen. Mindre endringer kan gjøres ved en grensejustering. Arealet mellom to eiendommer kan økes eller reduseres med inntil 5 %, men maksimalt 500 m2. 

Eiendommenes verdi kan ikke reduseres eller økes mer enn folketrygdens grunnbeløp.

Ønsker du større endirnger må du søke om arealoverføring, eller fradeling av egen parsell som senere skal sammenslås. 

Vilkårene om areal og verdi gjelder ikke eiendommen som i sin helthet er regulert til samferdselsformål, når justeringen er i samsvar med vedtatt reguleringsplan. 

Slik søker du om grensejustering
 • Send søknadsskjema til kommunen
 • Husk at alle eiere av involverte eiendommer må signere søknadsskjemaet
 • Legg ved kart som viser ønsket justering av grensen

Saksbehandlingstid 

Saksbehandlingstid for arealoverføring er inntil tolv uker fra søknader er komplett. Dette forutsetter at søknaden er i samsvar med gjeldende reguleringsplan. 

Saksbehandlingstid for oppmålingsforretning er inntil 16 uker. 

Arealoverføring 

Arealoverføring innebærer til tjenester/prosesser: 

 • Godkjenning av arealoverføringen
 • Oppmåling av ny grense. Grensepunktene blir merket, målt inn og nye grenser registreres i eiendomsregisteret. 

Du kan bestille begge tjenestene samtidig, eller bestille de hver for seg. Kun søknad om arealoverføring behøver nabovarsel. 

Slik søker du om arealoverføring
 • Bestill naboliste fra kommunen
 • Send ut nabovarsel basert på listen fra kommunen. Du kan bruke papirskjemaet for nabovarsel til Direktoratet for byggkvalitet (DiBK). Naboene skal ha kopi av de samme vedleggene du sender til kommunen. 
 • Send søknadsskjema til kommunen. Husk at alle eiere av berørte eiendommer må signere søknadsskjema. 

Vedlegg til søknaden

 • Kart som viser ønsket grense
 • Gjenpart med kvittering for nabovarsel 

Oppmåling av grenser 

Hvis grensemerke(r) for en tidligere oppmåli og koordinatbestemt grense er borte, kan du bestille en ny grensepåvisning. Hvis det er uklart hvor en eksisterende grense mellom to eiendommer går, kan grensen klarlegges ved en oppmålingsforretning. 

Grensepåvisning

Søknad sendes til kommunen. 

Legg ved kart som viser hvilke grensepunkter som skal merkes på nytt. 

Saksbehandlingstid

Grensepåvisninger utføres normalt innen fire uker. 

Klarlegging av grense

Send søknad om oppmålingsforretning til kommunen. 

Legg ved kart som viser hvilken grense som ønskes klarlagt. 

Saksbehandlingstid 

Klarlegging av eksisterende grense skal utføres innen 16 uker. 

Sammenslåing av eiendommer 

Eiendommer som ligger i samme kommune og som har samme eier, kan slås sammen. Det er ikke gebyr for denne tjenesten. 

Slik søker du om sammenslåing

Send søknadsskjema til kommunen. 

Vedlegg til søknaden

 • Kart over de eiendommer saken gjelder
 • Bekreftelse på at eventuell hjemmelshaver til bruksrett er varslet
 • Dokumenter som er nødvendige for å få tinglyst sammenslåingen

Viktige begrensninger

Eiendommer som slås sammen skal i utgangspunktet utgjøre et sammenhengende areal. 

Sammenslåing kan ikke gjennomføres hvis den vilf øre til prioritetskollisjon mellom panthavere.

Saksbehandlingstid

Krav om sammenslåing skal behandles innen seks uker.  

Vinterforskrift

Nannestad kommune har vinterforskrift. Frist for gjennomføring av oppmålingsforretning løper ikke i vinterhalvåret i tiden mellom 1. november og 1. mai. 

Publisert: 25.01.2024 08:47:26
Sist endret: 29.02.2024 13:00

Publisert: 25.01.2024 08:47:26
Sist endret: 29.02.2024 13:00

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?