Adressering

Kommunen er ansvarlig for tildeling av offisielle adresser, navnsetting av veger, nummertildeling og skilting.

Gate- og vegnavn og adresser 

Med adresse menes et navn eller et vegnavn og et nummer som tegner en adresseenhet innenfor kommunen. En adresseenhet er et område, eiendom, bygning eller en bygningsdel som adressen viser til. 

Offisielle adresser (gatenavn og nummer) tildeles bygninger som skal brukes til: 

  • boligformål
  • fritidsformål
  • næringsvirksomhet
  • offentlig virksomhet
Slik tildeles gate- og vegnavn

Kommunestyret vedtar navn til gater og veger etter forutgående saksbehandling. Som et ledd i saksbehandlingen blir det innhentet uttalelser og navneforslag fra ulike parter. Det kan også bli innhentet uttalelse fra Statens navnekonsulenttjeneste vedrørende skrivemåte i henhold til Lov om stadnamn. 

Slik tildeles adresser

En adresseenhet tildeles adresse til den veg den har adkomst fra. Adresseenhetene på samme side av vegen har enten bare like eller bare ulike nummer. 

Navn på gårdsveger - adresseparseller 

Det finnes adresseparseller som kan søke om eget navn. Alle adresseparseller kan ses i kommunekart

Hjemmelshavere i en vegparsell kan søke om å få eget vegnavn. Alle hjemmelshavere i den aktuelle vegparsellen må signere slik søknad, hvor det må fremkomme forslag til vegnavn og nummerering. Kommunen sender søknaden til Språkrådet for uttalelse, før saken fremmes i Vegnavnutvalget og Plan- og utviklingsutvalget. Vedtak i utvalgene danner grunnlag for fastsatt vegnavn. 

Publisert: 25.01.2024 12:03:24
Sist endret: 29.02.2024 13:01

Publisert: 25.01.2024 12:03:24
Sist endret: 29.02.2024 13:01

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?