Kommunestyret i Nannestad

Politisk organisering

Kommunestyret

Kommunestyret, som består av 31 valgte representanter, er det øverste besluttende organ med overordnet ansvar for hele Nannestad kommunes virksomhet.

Kommunestyret har avgjørelsesmyndighet i alle saker som berører kommunen, med mindre myndigheten av lovgiver er plassert annet sted. Kommunestyret kan i et visst omfang delegere sin myndighet, strukturelt eller i enkeltsaker. Myndigheten kan tilbakekalles når kommunestyret finner det formålstjenelig.

Kommunestyret i Nannestad 23-27

Konstituerende kommunestyremøte 17.10.2023

  1. rekke f.v. Lars Rovik Ødegård (AP), Iselin Andresen Olafsen (AP), Thomas Kahn (Nb), varaordfører Karl Arne Leivestad (SP), ordfører Christian Bendz (H), Hans Thomas Holmgrunn (H), Arild Hemstad (FrP), Iver Morgan Granerud (AP), Karl Henrik Laache (AP)
  2. rekke f.v. Hugo Skoog (Nd), Harald Dahl (SP), Halvor Jahr (H), Joel Ene (SV), Kristin Jensen Haug (H), Kari Schou (FrP), Gerd Linnerud (INP), Odd Løsset (Nb), Jan Haugerud (AP), Kirsti Mæland (SP)
  3. rekke f.v. Dale Peregrino Bada (MDG), Sigve Wollan Gjengstø (V), Lena Goflebakke Foss (Nb), Morten Marthinsen (Nb), Bente Rajala Granerud (AP), Kristin Snortheim (H), Anette Struve Øistad (H), Bjørnar Svendsen (FrP), Bjørn Ludvigsen (FrP), Susann Larsen Meland (AP), Frank Aasheim (AP), Terje Aadne (KrF)

 Foto: Laaven AS

Formannskapet

Formannskapet (FS), som består av 7 valgte representanter, er tillagt de saker som i følge kommuneloven skal behandles av formannskapet. Formannskapet behandler lovpålagte og spesielt delegerte oppgaver.

Formannskapet i Nannestad 23-27

Fra venstre: Thomas Kahn, Anette Struve Øistad, Karl Arne Leivestad, Christian Bendz, Iselin Andresen Olafsen, Iver Morgan Granerud, Arild Hemstad

Helse- og omsorgsutvalget

Helse- og omsorgsutvalget (HO), som består av 7 valgte representanter, delegeres myndighet til å ta avgjørelser der kommunen er tjenesteyter, herunder saker av materiell karakter som angår drift, anlegg, institusjoner mv som ikke spesielt er lagt inn under et av de andre utvalgene, andre organ eller rådmannen.

Helse- og omsorgsutvalget skal fungere etter gjeldende lovverk og forskrifter for vedkommende driftsområde, samt kommunale vedtak og reglement.

Oppvekst- og kulturutvalget

Oppvekst- og kulturutvalget (OK), som består av 7 valgte representanter, delegeres myndighet til å ta avgjørelser i alle løpende saker der kommunen er tjenesteyter, herunder saker av materiell karakter som angår drift, anlegg, skoler, barnehager, kulturinstitusjoner og- anlegg m.v. som ikke er spesielt lagt inn under et av de andre utvalgene, andre organ eller rådmann.

Oppvekst- og kulturutvalget skal fungere etter gjeldende lovverk og forskrifter for vedkommende driftsområde, samt kommunale vedtak og reglement.

Plan- og utviklingsutvalget

Plan- og utviklingsutvalget (PU), som består av 7 valgte representanter, er tillagt ansvaret for alt plan- og utviklingsarbeid som ikke er tillagt andre organ i kommunen. 

Plan- og utviklingsutvalget skal fungere etter gjeldende lovverk og forskrifter for vedkommende driftsområde, samt kommunale vedtak og reglement.

Administrasjonsutvalget

Det skal i alle kommuner opprettes ett eller flere partssammensatte utvalg for behandling av saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte med mindre partene avtaler at slike saker skal behandles på annen måte.

Administrasjonsutvalget i Nannestad består av 5 arbeidsgiverrepresentanter som velges blant Formannskapets medlemmer. Vararepresentanter velges blant Formannsskapets medlemmer/varamedlemmer.

2 arbeidstakerrepresentanter utpekes av arbeidstakerorganisasjonene.

Kontrollutvalget

Kontrollutvalget består av 5 medlemmer og varamedlemmer. Oppgaven til kontrollutvalget er å føre løpende kontroll på vegne av kommunestyret. 

Viken kontrollutvalgssekretatriat (VIKUS) er sekretær for alle kontrollutvalgene på Romerike. 

Valgstyret

Valgstyret består av Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Valgstyret har som oppgave å behandle saker knyttet til gjennomføring av valg, herunder oppnevne stemmestyrer. 

Elevenes kommunestyre

Elevenes kommunestyre (EKOM) har som formål å utvikle elevenes engasjement og evne til å være aktivt med på å ta avgjørelser i saker som angår barn og unge.

Elevenes kommunestyre har 31 medlemmer, like mange medlemmer som det folkevalgte kommunestyret. Antall representanter fordeles i forhold til elevtall på hver enkelt skole.

Møtene ledes av Elevenes kommunestyres ordfører i samarbeid med kommunens ordfører og det gjennomføres minst ett møte hvert halvår.

Eldrerådet

Eldrerådet er et rådgivende organ for kommunen som skal forelegges alle saker som har vesentlig betydning for levekårene for de eldre. Eldrerådet kan selv ta opp saker som gjelder eldres situasjon og kan ta initiativ til tiltak som kan bedre denne.

Eldrerådet består av 5 medlemmer med varamedlemmer. Eldrerådet oppnevnes av kommunestyret og følger den kommunale valgperioden.

Rådet for personer med funksjonsnedsettelse

Rådet for personer med funksjonsnedsettelse skal være et rådgivende og ideskapende organ for kommunen som skal sørge for at mennesker med nedsatt funksjonsevne blir sikret en åpen, bred og tilgjengelig medvirkning i arbeidet med saker som er særlig viktig for personer med nedsatt funksjonsevne.

Rådet for personer med funksjonsnedsettelse består av 5 faste medlemmer med varamedlemmer. Rådet for personer med funksjonsnedsettelse oppnevnes av kommunestyret og følger den kommunale valgperioden.

Ungdomsrådet

Ungdomsrådet skal være et rådgivende og ideskapende organ for kommunen som skal sørge for at ungdom blir sikret en åpen, bred og tilgjengelig medvirkning i arbeidet med saker som er særlig viktig for ungdom.

Ungdomsrådet består av 9 faste medlemmer med varamedlemmer. Ungdomsrådet oppnevnes av kommunestyret for to år.

Gruppelederutvalg

Gruppelederutvalget består av gruppelederne representert i kommunestyret, og ordfører og varaordfører som henholdsvis leder og nestleder. 

Gruppelederutvalget har som oppgave å arbeid med kommuneplan, innstille til kommunestyret ved oppnevning av folkevalgte verv, og diskutere saker som skal til poltisk behandling. 

Publisert: 02.01.2024 11:06:18
Sist endret: 02.04.2024 14:44

Publisert: 02.01.2024 11:06:18
Sist endret: 02.04.2024 14:44