INNHOLD

Planer og lokale forskrifter

Lokale forskrifter for Nannestad kommune

Lokale forskrifter for Nannestad kommune 

Planstrategi for Nannestad kommune 

Kommunal planstragegi er et verktøy i plan- og bygningsloven. Formålet er å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre for å legge til rette for en ønsket utvikling i kommunen. Kommunal planstrategi erstatter det obligatoriske kravet til rullering av kommuneplanen som lå i tidligere plan- og bygnignslov. 

Planstrategi for Nannestad 2020-2023 - med kommunestyrets vedtak 

Kommuneplan for Nannestad kommune 

Kommuneplanen er kommunens overordnede plandokument, som er styrende for all kommunal planlegging og vedtas av kommunestyret. Planen består av en samfunnsdel og en arealdel med bestemmelser, retningslinjer og plankart.

Kommuneplanen revideres vanligvis én gang hver valgperiode.

Kommuneplanens samfunnsdel 2023-2040

Kommunestyret vedtok i møte 2. mai 2023 Kommunplan for Nannestad 2023-2040 - Samfunnsdelen.

Kommuneplanens samfunnsdel skal være grunnlaget for sektorenens planer og virksomhet i kommunen. Den skal gi retningslinjer for hvordan kommunens egne mål og strategier skal gjennomføres i kommunal virksomhet og ved medvirkning fra endre offentlig organger og private.

Kommuneplanens arealdel 2018-2035

Kommunestyret vedtok i møte 14. mai 2019 Kommuneplan for Nannestad 2018-2035 - Arealdelen.

Fire boligområder (B12, B47, B26a og B30a+b) var unntatt rettsvirkning. Kommunestyret vedtok i møte 29. mars 2022 å ferdigstille arealdelen med avklaring av de fire boligområdene.

Plandokumenter: 

Kartene kan også ses i kartportalen på kommunekart.com.  

Vi lager ny kommuneplan 2023-2040

Arbeidet med ny kommuneplan for 2023 til 2040 er under arbeid. 

Kommunestyret har vedtatt å starte arbeidet med ny kommuneplan i 2022. I arbeidet med kommuneplanen er det utarbeidet et planprogram som gjør rede for formålet med planarbeidet, frister og opplegg for medvirkning. 

Planprogrammet som er fastsatt av kommunestyret kan du lese her

Hvordan skal Nannestad se ut i 2040? 

I planprogrammet er det pekt ut noen områder som det særlig skal fokusere på i arbeidet med ny kommuneplan, blant disse er: 

  • Tettsteds- og sentrumsutvikling
  • Folkehelse gjennom livsløpet, med særlig forkus på barn og unge
  • Næringsutvikling
  • Utpeke bærekraftsmål kommunen skal jobbe med
  • Kommunens overordnede visjon
  • Samarbeid med frivillighet, lag og foreninger
  • Bærekraftig kommuneøkonomi og interkommunalt samarbeid

I forbindelse med planarbeidet er det gjennomført Barnetråkk ved kommunens grunnskoler. Barnetråkk lar barn og unge fortelle planlegge og politikere hvordan de bruker steder der de bor og hva de vil ha annerledes.  

Helse, omsorg og mestring 

Overordnet plan for helse- og omsorgstjenester i Nannestad kommune

Overordnet plan for helse- og omsorgstjenester skal gi en oversikt som grunnlag for en helhetlig satsing knyttet til bedret folkehelse og en kvalitativ god kurativ innsats.  

Planen er behandlet og vedtatt i kommunestyrets møte 02.11.2017

Overordnet plan for helse- og omsorgstjenester i Nannestad kommune  

Strategisk plan for virksomhet Helse 2017 – 2030

Det overordnede mål med planen er å sikre helhetlige og koordinerte tjenester av riktig kvalitet.

Helse- og omsorgstjenester skal planlegges og gjennomføres med fokus på brukernes ressurser. Tjenestetilbudet skal være helhetlig, samordnet og fleksibelt og tjenesteutvikling skal bidra til å sikre riktig kapasitet på alle tjenestenivåer.

Planen er behandlet og vedtatt i kommunestyrets møte 22.06.2017.

Strategisk plan for virksomhet Helse 2017-2030 

Demensplan 2017-2020

Demensplan for Nannestad kommune har som mål blant annet å fremme forslag til organisering og utvikling av demensomsorgen slik at den enkelte som er rammet av demens og deres pårørende, kan oppleve best mulig livskvalitet i hverdagen.

Planen er behandlet og vedtatt i kommunestyrets møte 07.12.2017

Demensplan 2017-2020

Strategisk kompetanseplan for virksomhet Helse 2019-2022

Strategisk kompetanseplan beskriver hvordan virksomhet Helse skal sikre kompetansebehovene man har, ut i fra både nasjonale og lokale krav og målsettinger. Videre hva som er prioriterte satsingsområder, og hvilke tiltak man skal satse på i videre kompetansearbeid. 

Strategisk kompetanseplan 2019-2022 

Regulering, byggesak og eiendom

Tilsynsstrategi for 2024 

Kommunen overtok tilsynsoppgaven i 2023 da det interkommunale byggetilsynet ble oppløst. Dette er kommunens første tilsynsstrategi, og det er et styringsdokument kommunen er pålagt å ha etter byggesaksforskriften (SAK10) § 15-1. 

Tilsynsstrategi for 2024 

Oppvekst 

Strategi for skolekapasitet og skolestruktur mot 2035

For å kunne håndtere den store befolkningsveksten i kommunen, bruker planen oppfyllingsgrad som verktøy for håndtering av skolekapasiteten i kommunens tettsteder. 

Planen er behandlet og vedtatt i kommunestyrets møte 13.09.2022. 

Strategi for skolekapasitet og skolestruktur mot 2035 

"Et gyldig vi" - Strategiplan for barnehage og skole 2022 - 2026

Strategiplan for barnehage og skole 2022-2026 skal gi en ramme for arbeidet i barnehager og skoler, og peke på målsettinger og satsingsområder i planperioden. Konkretiseringen av de ulike satsingsområdene vil bli beskrevet i barnehagenes årsplaner og skolenes tiltaksprogram for det enkelte barnehage-/skoleåret i planperioden.

"Et gyldig vi" - Strategiplan for barnehage og skole 2022-2026 

Kvalitet i SFO

Kvalitetsplan for SFO og justering av vedtekter og retningslinjer, redegjørelse for bemanning, moderasjonsordninger m.m.

Kvalitetsplan for SFO 2019-2021

Skolefritidsordningen Nannestad kommune - vedtekter og retningslinjer per 07.09.2021

Plan for barnehagekapasitet mot 2030

Hensikten med planarbeidet er å vurdere behov for barnehagekapasitet i våre fire tettsteder fram mot 2030. Planen er basert på dagens barnetall, dekningsgrader i våre tettsteder og prognoser for framtidig behov basert på SSBs befolknings-framskrivinger, samt estimat for framtidige dekningsgrader.

Plan for barnehagekapasitet mot 2030 legges til grunn for planlegging av framtidig barnehagekapasitet i Nannestad kommune.

Planen er behandlet og vedtatt i kommunestyrets møte 16.02.2017.

Plan for barnehagekapasitet mot 2030  

Veg, vann, avløp og renovasjon

Trafikksikkerhetsplan for Nannestad kommune 2018-2023

Trafikksikkerhetsplanen skal være et styringsverktøy for kommunalt trafikksikkerhetsarbeid, og danne grunnlag for prioritering og gjennomføring av aktuelle trafikksikkerhetstiltak, både i kommunal og fylkeskommunal regi.

Planen er behandlet og vedtatt i kommunestyrets møte 19.03.2018.

Trafikksikkerhetsplan for Nannestad kommune 2018-2030, med handlingsprogram for perioden 2018-2021.  

Felles kommunal vegnorm - retningslinjer for utforming og bygging veger og gater

Vegnormen skal sikre at alle veg- og gateanlegg i kommunen utformes og bygges etter mål om framkommelighet, trafikksikkerhet og miljø. Vegnormen er utarbeidet i et samarbeid mellom kommunene Aurskog-Høland, Eidsvoll, Enebakk, Fet, Gjerdrum, Nannestad, Nes, Nittedal, Rælingen, Skedsmo, Sørum og Ullensaker. 

Felles kommunal vegnorm - retningslinjer for utforming og bygging av veger og gater

Veglysnorm for kommunene på Romerike 

Veilysnormen skal sikre at vei- og gatelysnalegg bygges med god kvalitet på materiell og utførelse tilpasset klima og miljø. Anleggene skal være driftssikre, estetiske, klima- og miljøvennlige, energi- og økonomisk effektive og ivareta hensynet til trafikksikkerhet, trafikkavvikling, trivsel og trygghet. 

Veilysnorm for kommunene på Romerike av 04.04.2019

Hovedplan 2016-2050 for vann og avløp

Hovedplan vann og avløp skal være et overordnet strategi- og styringsverktøy for vann- og avløpssektoren i planperioden. Den skal gi grunnlaget for de overordnede politiske beslutningene på området.  

Det er utarbeidet handlingsplan vann og handlingsplan avløp for å identifisere nødvendige tiltak og ressursbehov for kortere perioder.

Planen og handlingsplanene er behandlet og vedtatt i kommunestyres møte 16.02.2017.

Hovedplan 2016-2050 for vann og avløp i Nannestad kommune 

VA-norm - felles tekniske normer for vann- og avløpsanlegg

Normen skal legges til grunn for prosjektering, utførelse, overtakelse og kontroll av utvendige vann-, spillvanns-, og overvannsanlegg i kommunene Eidsvoll, Hurdal, Nannestad, Ullensaker, Nes og Gimilvann.  

Planen er behandlet og vedtatt i kommunestyrets møte 17.03.2020. 

VA-norm - felles tekniske normer for vann- og avløpsanlegg

Overvannsstrategi

Overvannsstrategi for Nannestad kommune er utarbeidet av Norconsult AS. Dokumentet er ment som en veiledning til utbyggere og planleggere. Veilederen bør hovedsaklig benyttes for mindre utbyggingsomrpder.

Overvannsstrategi Nannestad kommune, med vedlegg

I den områdespesifikke overvannsplanen er det sett nærmere på de fire tettstedene i kommunen.

Områdespesifikk overvannsplan med aktsomhetskart for 

Politikk og administrasjon 

Interkommunal veteranplan for kommunene i Gardermoregionen

Veteraner i Gardermoregionen utgjør en stor ressurs og har samtidig behov som kommunene må ivareta. Kommunene skal legge til rette for god informasjon og ivaretakelse av denne gruppen, samtidig som de som ønsker det skal få mulighet til å bidra inn i samfunnet.

Interkommunal veteranplan for kommunene i Gardermoregionen

Alkoholpolitisk handlingsplan 2020-2024

Nannestad kommunes alkoholpolitiske handlingsplan skal gi innbyggere og næringen en forutsigbar regulering av salgs- og skjenkebevillinger i kommunen. Det er kommunens målsetting at innbyggerne skal ha mulighet til å nyte alkohol, samtidig som vi unngår alkoholrelaterte skader. Det er også kommunens målsetting at barn og unge under 18 år ikke skal ha tilgang til alkohol på salgs- og skjenkestedene.

Alkoholpolitisk handlingsplan 2020-2024 - rutiner for salgs- og skjenkebevillinger

Klima, miljø og beredskap

Klimabudsjett 2024

Et klimabudsjett er et styringsverktøy for å oppnå klimagassreduksjoner og andre vedtatte klimamål i kommunen. Budsjettet presenterer tiltak for å redusere utslipp, anslått effekt av tiltakene og ansvarsfordeling. 

Klimabudsjett for økonomiplan 2024-2027  

Klimastrategi 2030

Klimastrategi 2030 er et overordnet dokument som gir et bilde av klimagassutslippene i Nannestad kommune, og hvordan klimaendringene vil påvirke oss. 

Kommunedelplan for naturmangfold 2019-2026

Kommunedelplan for naturmangfold er et retningsgivende styringsverktøy for kommunen i arbeidet med å ta vare på naturmangfoldet i kommunen. Planen skal bidra til å løfte naturforvaltningen og bidra til at det blir lettere å prioritere ivaretagelse av verdifull natur i arealforvaltningen.  Naturmangfoldet skal være en viktig premiss i kommunens forvaltning.

Kommunedelplan for naturmangfold 2019-2026, vedtatt 26.03.2019

Handlingsdel i kommunedelplan for naturmangfold er revidert for perioden 2024-2030. Handlingsdelen ble behandlet i PS sak 23/149 i Kommunestyrets møte 19.12.2023. 

Temaplan for hjorteviltforvaltningen i Nannestad 2021-2031

Hensikten med temaplan for hjortevilt er å avklare veivalg, vise strategier og nødvendige prioriteringer på lang sikt, innenfor elg-, hjort- og rådyrforvaltningen i Nannestad kommune. Planen skal gi tydelige retningslinjer for jaktrettshavere som ønsker å utarbeide en bestandsplan. 

I henhold til hjorteviltforskriften § 3 skal kommunen vedta mål for utvikltingen av bestandene elg, hjort og rådyr der det er åpnet for jakt på artene. 

Temaplan for hjorteviltforvaltningen i Nannestad kommune 2021-2031, vedtatt 23.03.2021. 

 

Økonomi, skatt og avgifter

Økonomiplan  

Økonomiplan 2024-2027

Kultur og aktivitet

Kommunedelplan for kulturminner 

Kommunedelplan for kulturminner gir oss en oversikt over kommunes kulturminner og kulturområder, samt en verdivurdering av disse. Med kulturminner menes alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø; også steder tilknyttet viktige hendelser, tro eller tradisjon.

Planen er behandlet og vedtatt i kommunestyrets møte 14.06.2016.

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2022-2023

Kommunedelplanen skal fungere som et styringsverktrøy for å kartlegge, synliggjøre og vurdere om kommunen har nådd sine mål innenfor området idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. 

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2022-2030

Rullering av handlingsprogram til kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2022-2023

Temaplan for kultur 2019-2023

Temaplanen for kultur er et startpunkt for det som forhåpentligvis blir et mer strukturert og målrettet kulturarbeid i årene fremover. Handlingsdelen skal rulleres hvert år, og det er dermed gode muligheter for både kommune og frivillighet til å påvirke prioriteringer og retning videre.

Temaplan for kultur 2019-2023

Næring og landbruk

Strategisk næringsplan 2014-2018 

Strategisk næringsplan er utarbeidet i nært samarbeid med næringslivet og har som mål å ha en samfunnsutvikling som ivaretar kommunens kvaliteter, samtidig som det legges til rette for boligbygging og etablering av nye arbeidsplasser.

Planen er behandlet og vedtatt i kommunestyrets møte 16.09.2014

Strategisk næringsplan 2014-2018 

Tiltaksstrategi 2022-2025 - Nærings- og miljøtiltak i skogbruket 

Kommunen får tildelt årlige tilskuddsrammer gjennom § 4 i Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) til skogkulturtiltak. Det er fastsatt overordnede retningslinjer for prioritering av søknader i form av tiltaksstrategi. 

Tiltaksstrategi for skogsbruket 2022-2025 

Forvaltningsplan 2023-2028 - Utvalgte kulturlandskap i jordbruket

Forvaltningsplan for Øya og Nordre Eik som utvalgt kulturlandskap i jordbruket skal danne grunnlaget for en langvarig satsing for å bevare det særskilte ravinelandskapet i området. 

Forvaltningsplan 2023-2028 

Tiltaksstrategi for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket 2024-2027

Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) har som formål å fremme natur- og kulturminneverdiene i kulturlandkspaet, og redusere forurensningen utover det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift. 

Nannestad kommunes tiltaksstrategi ligger til grunn for prioritering av søknader, og i retningslinjer for spesielle miljøtiltak finnes informasjon om hva SMIL-midlene gjelder, hvem som kan søke, hvordan søke, tilskuddssatser og saksbehandling. 

Tiltaksstrategi for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket 2024-2027

Retningslinjer for spesielle miljøtiltak i jordbruket 2024

Bolighjelp og sosiale tjenester 

Bosetting og integrering av flyktninger – handlingsplan 2016 - 2020

For å sikre at flyktninger får mulighet til å etablere seg sammen med kommunens øvrige befolkning, er det viktig å tilrettelegge for god opplæring og inkludering.

Dette innebærer behov for innsats – og endringer som krever nye tilnærmingsmåter og ny kompetanse - fra kommunens virksomheter.

Planen er behandlet og vedtatt i kommunestyrets møte 16.02.2017

Handlingsplan for bosetting og inkludering av flyktninger 2017-2021

Boligsosial handlingsplan 2022 - 2025

Bolig er den fjerde velferdspilaren ved siden av helse, utdanning og arbeid. Den dekker noen av våre mest grunnleggende behov ved å være en viktig sosial arena, gir fysisk trygghet og skaper identitet. Boligsosialt arbeid handler om å hjelpe innbyggere, med ulike utfordringer med å dekke slike behov.

Boligsosial handlingsplan 2022-2025

Arbeid mot vold i nære relasjoner - handlingsplan 2019-2023

Vold i nære relasjoner er ikke bare et viktig kommunalt satsningsområde, det er også et viktig statlig satsningsområde. Vold mellom mennesker som står i et nært forhold til hverandre opptrer dessverre i et betydelig omfang. Det utgjør derfor både et kriminalitets- og folkehelseproblem.

Handlingsplan 2019-2023 - arbeid mot vold i nære relasjoner

Handlingsplan for tidlig innsats i Nannestad kommune - prosjekt Tidlig inn

Handlingsplan for tidlig innsats i Nannestad

Publisert: 11.01.2024 12:00:13
Sist endret: 25.03.2024 09:54

Publisert: 11.01.2024 12:00:13
Sist endret: 25.03.2024 09:54

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?