Personvernerklæring for kommunale barnehager

Behandling av personopplysninger

Våre kommunale barnehager behandler personopplysninger som er nødvendige for å utføre lovpålagte oppgaver og andre tjenester.

Eksempelvis trenger vi personopplysninger for å kunne fatte riktig vedtak og ivareta retten til barnehageplass, ha grunnlag for tilpasning av barnehagetilbudet som det enkelte barn har rett på, samt sikre korrekte kontaktopplysninger til barn og foresatte.

Andre eksempler hvor vi behandler personopplysninger er for å:

 • kommunisere med barnet og foresatte, også ved overgang til skole
 • ha nødvendig informasjon om utfordringer barnet har knyttet til for eksempel diagnoser, vedtak, personlige forhold og lignende for å møte barnets behov så lenge barnet går i barnehagen
 • ha nødvendige opplysninger knyttet til foreldrebetaling

Hva er det rettslige grunnlaget?

Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger i kommunale barnehager er for det meste hjemlet i lov. Sentrale lover er:

 • Barnehageloven
 • Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver
 • Personopplysningsloven
 • Offentleglova med forskrifter inneholder reglene for når et dokument er offentlig tilgjengelig for allmennheten, og når et dokument kan unntas offentlighet
 • Forvaltningsloven inneholder saksbehandlingsregler for hvordan saken din vil bli behandlet Som part i saken har du særskilte rettigheter, bl.a. om innsyn i sakens dokumenter
 • Arkivloven inneholder regler om hvordan sakens dokumenter skal oppbevares og lagres

I noen tilfeller behandler vi personopplysninger basert på foresattes samtykke. I slike tilfeller blir foresatt informert om hva behandlingen går ut på og vil aktivt bli bedt om å samtykke. Foresatt kan når som helst trekke sitt samtykke tilbake. Eksempel på samtykke er bruk av bilder, overlevering av opplysninger til ny barnehage, overgang til skolen, Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) og helsestasjon.

Hvilke personopplysninger behandler kommunen?

For å administrere barnehagehverdagen behandler barnehagen en rekke personopplysninger om barna i barnehagen og foresatte, som blant annet:

Barn: Fødselsnummer, navn, adresse, morsmålsopplysninger, kjønn, nasjonalitet.

Foresatte: Fødselsnummer, navn, adresse, telefon, relasjon til barn, evt. informasjon om faktura- og betalingsmoderasjon.

Vi bruker følgende elektroniske systemer:

 • IST og IST direkte for barnehage

Her ligger personopplysninger som navn, adresse, personnummer, telefonnummer for foresatte, fravær.

 • Saks- og arkivsystem

Her ligger mappene på barn med all informasjon knyttet til ulike vedtak, personlige forhold, brev fra/til foresatte, samt samtykker gitt av foresatte.

I det daglige arbeidet i barnehagen finnes informasjon på papir. Dokumenter med personopplysninger oppbevares på forsvarlig måte, og makuleres når informasjonen ikke lenger er relevant.

Overføring til eksterne

Ved enkelte anledninger blir personopplysninger formidlet til andre. Det kan være samarbeidsorganer eller andre som vi har plikt til å gi informasjon til. I slike tilfeller vil virksomhetsleder/styrer alltid forsikre seg om at delingen skjer basert på lovlig grunnlag.

Eksempler er barnevernet (jfr. Opplysningsplikt), NAV (kontantstøtte) og helsestasjon.

Dine rettigheter

Du har rett til å vite hvilke personopplysninger barnehagen har om deg. Hvis du ser at persondata om deg er feil, kan du rette selv eller be barnehagen om å rette på det.

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. Dette betyr for eksempel at personopplysninger vi behandler for å oppfylle en lovpålagt plikt lagres så lenge lovhjemmelen krever det, for eksempel etter bestemmelser i arkivloven.

Personopplysninger som vi behandler på bakgrunn av ditt samtykke vil bli slettet hvis ditt samtykke slettes eller formålet med behandlingen er oppnådd.

Ansvarlige i kommunen

Det er kommunedirektøren i kommunen som er øverste ansvarlige for behandling av personopplysninger. Kommunen har dessuten et personvernombud som skal hjelpe kommunen og skolene med å behandle personopplysninger på riktig måte. 

Generell informasjon om behandling av personopplysninger i Nannestad kommune.

Datatilsynet har også nyttig informasjon om regler og rettigheter på området.

Klagemuligheter

Du kan klage på kommunens behandling av dine personopplysninger. Vi anbefaler deg da å kontakte kommunens personvernombud for informasjon eller du kan klage til Datatilsynet.

Her finner du kontaktinformasjon:

Personvernombudet

Malin Gjelstenli, tlf +47 95203646, e-post: malin.gjelstenli@nes.kommune.no

Behandlingsansvarlig

Nannestad kommune, tlf 66105000, e-post: postmottak@nannestad.kommune.no

Datatilsynet 

Datatilsynet, postboks 8177, 0034 Oslo 

 

Publisert: 13.12.2023 12:52:43
Sist endret: 07.02.2024 13:10

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?