Vannforvaltning

Vannet skal forvaltes der det renner, uavhengig av administrative grenser. Innsjøer og elver skal sikres god økologisk og kjemisk tilstand – med mindre annet er bestemt gjennom regional vannforvaltningsplan.

Elva Leira i solskinn

Leira

Foto: Helge B. Pedersen

Norge har implementert EUs vannrammedirektiv i lovverket gjennom vannforskriften, som er en prosessforskrift rettet mot all offentlig forvaltningen i Norge. Både lokale, regionale og nasjonale myndigheter skal samarbeide for å nå miljømålene. Hensikten er å beskytte og om nødvendig forbedre vannforekomstene, slik at innbyggerne får rene og friske vassdrag.

Arbeidet skal være kunnskapsbasert, økosystembasert og bygge på naturens tålegrenser. Alle innsjøer, elver, bekker og grunnvann grupperes til vannforekomster. Per 2022 er vassdragene i Nannestad delt inn i 71 vannforekomster. For hver vannforekomst fastsettes rett vanntype, påvirkninger, miljøtilstand, miljømål og tiltaksbehov.

Norge er delt inn vassdragsvis i 10 vannregioner, der hver region utarbeider 6-årige regionale vannforvaltningsplaner, som vedtas av fylkestingene og godkjennes av berørte direktorater og departementer.

Nannestad tilhører Vannregion Glomma. Vannregionen er igjen delt inn i 14 vannområder (per 2024), der mye av det praktiske arbeidet til forvaltningsplanene foregår. Vannområdene eies av samarbeidende kommuner, men også regionale og nasjonale myndigheter deltar i arbeidet. I Nannestad kommune ligger 72 % av arealet i vannområde Leira-Nitelva, og 28 % i Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma.

Utfyllende informasjon

Publisert: 17.12.2023 18:55:12
Sist endret: 12.04.2024 08:40

Publisert: 17.12.2023 18:55:12
Sist endret: 12.04.2024 08:40

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?