INNHOLD

Naturmangfold

Slåttehumle på blomst

Slåttehumle - én av Nannestads utrydningstruede ansvarsarter

Foto: Kjell Magne Olsen

Naturmangfold

Mange arter og naturtyper står dag i fare for å forsvinne for alltid. Fysiske inngrep og endret arealbruk anses som den viktigste årsaken. Naturmangfoldloven og Plan- og bygningsloven er viktige verktøy i arbeidet mot tap av naturens mangfold.

Mer informasjon om naturmangfold og arter finnes på

I Nannestad kommune er det vedtatt kommunedelplan for naturmangfold 2019-2026. Kommunedelplanen er et retningsgivende styringsverktøy for kommunen i arbeidet å ivareat naturmangfoldet.

Ansvarsarter i Nannestad 

Begrepet ansvarsart brukes om arter som en hvis region eller nasjon har et spesielt ansvar for å ta vare på i henhold til Bonn- og Bern-konvensjonene, da de har en vesentlig del av den naturlige bestanden. Norske ansvarsarter har 25 % eller mer av den europeiske bestanden i Norge. Flere av disse er utryddingstruede og finnes på Norsk rødliste for truede arter 2021. Rødlisten er en oversikt over arter som har risiko for å dø ut og kjennetegnes ved at de minker kraftig i antall, er fåtallige og at leveområdene blir færre, mindre eller fragmentert.

I Oslo og Akershus finnes 203 utryddingstruede ansvarsarter, og noen av disse har en større andel av bestanden i vår kommune. Kommunen har derfor et særlig ansvar for å ta vare på disse gjennom god forvaltning, hvis de på sikt skal overleve i Norge. Ansvarsartene er særlig knyttet til kalkrike områder, naturskog, raviner, kulturlandskap og gamle trær.

Oversikt over Nannestad kommunes ansvarsarter
Artsnavn Norsk navn Rødliste Gruppe
Amylocystis lapponica Lappkjuke EN Sopp
Pycnoporellus alboluteus Storportet flammekjuke CR Sopp
Hygrocybe citrinovirens Grønngul vokssopp EN Sopp
Pleurotus cornucopiae Traktøsterssopp VU Sopp
Xenasma rimicolum   VU Sopp
Pycnora praestabilis   EN Lav
Hygrohypnum montanum Huldrebekkmose VU Mose
Andrena hattorfiana Rødknappsandbie CR Veps
Bombus distinguendus Kløverhumle EN Veps
Bombus subterraneus Slåttehumle VU Veps
Panurgus banksianus Sandsommerbie VU Veps
Homonotus sanguinolentus   VU Veps

Publisert: 17.12.2023 18:53:42
Sist endret: 12.04.2024 08:39

Publisert: 17.12.2023 18:53:42
Sist endret: 12.04.2024 08:39

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?