Miljørettet helsevern - Øvre Romerike gir uttalelser til ulike planer for å ivareta folkehelsehensynet i planleggingen.

Plansaker som helsemyndighetene bør få til uttalelse:

  • ved utarbeidelse og rullering av kommuneplaner og kommunedelplaner
  • ved utarbeidelse av reguleringsplaner som har sannsynlige helse- og miljøaspekter i tilknytting til for eksempel støy, ulykkespunkt, luft- eller vannforurensning
  • ved utarbeidelse av større planer av typen hovedplan for vannforsyning, hovedplan for avløp og trafikksikkerhetsplaner
  • ved utarbeidelse av beredskapsplaner, i særlig grad for vannforsyningsanlegg
  • ved større utslipps- og konsesjonssaker
  • i byggesaker som antas å ha prinsipiell betydning av helse- og miljøkarakter

Publisert: 29.01.2024 11:20:42
Sist endret: 29.01.2024 11:24