INNHOLD

Helsevern i virksomheter

Campingplasser

Campingplasser omfattes av forskrift om miljørettet helsevern, og det er et overordnet krav at virksomheten skal planlegges, bygges, tilrettelegges, drives og avvikles på en helsemessig tilfredsstillende måte, slik at det ikke medfører helseskade eller helsemessig ulempe.

Meldeplikt

Campingplasser skal meldes kommunen (v/Miljørettet helsevern – Øvre Romerike) før oppstart og ved vesentlige utvidelser eller endringer.

Meldeskjema finner du under. 

Krav om å hindre spredning av legionellabakterier

Dusjanlegg kan innebære spredning av Legionella via areosol. Forskrift om miljørettet helsevern krever at virksomheten hindrer slik spredning.

Opplysningsplikt

Den ansvarlige for campingplassen skal på eget initiativ gi kommunen (v/Miljørettet helsevern – Øvre Romerike) opplysninger om forhold som åpenbart kan ha negativ innvirkning på helsen.

Krav om internkontroll

For å sikre at kravene i forskriften ivaretas skal virksomheten etablere internkontrollsystem, som skal kunne dokumenteres overfor tilsynsmyndigheten. Mer informasjon finner du under internkontroll.

Regelverk

Forskrift om miljørettet helsevern

Meldeskjema

Meldeskjema for campingplass

Asylmottak/hospits

Asylmottak/hospits omfattes av forskrift om miljørettet helsevern, og det er et overordnet krav at virksomheten skal planlegges, bygges, tilrettelegges, drives og avvikles på en helsemessig tilfredsstillende måte, slik at det ikke medfører helseskade eller helsemessig ulempe.

Meldeplikt

Asylmottak/hospits skal meldes Miljørettet helsevern – Øvre Romerike før oppstart og ved vesentlige utvidelser eller endringer.
Meldeskjema finner du under.

Krav om å hindre spredning av legionellabakterier

Dusjanlegg kan innebære spredning av Legionella via areosol. Forskrift om miljørettet helsevern krever at virksomheten hindrer slik spredning.

Opplysningsplikt

Den ansvarlige for asylmottaket/hospitset skal på eget initiativ gi Miljørettet helsevern – Øvre Romerike opplysninger om forhold som åpenbart kan ha negativ innvirkning på helsen.

Krav om internkontroll

For å sikre at kravene i forskriften ivaretas skal virksomheten etablere internkontrollsystem, som skal kunne dokumenteres overfor tilsynsmyndigheten.

Internkontrollen må ved oppstart minimum inneholde skriftlig beskrevne rutiner for:
• Oversikt over regelverket,
• Organiseringsansvar,
• Renholdsplaner med instrukser og utførelse (vedlegges meldingen),
• Sikkerhet og ulykker,
• Brannsikkerhet,
• Avvikshåndteringssystem,
• Rutiner for intern gjennomgang og vedlikehold av systemet


Mer informasjon finner du under internkontroll.

Regelverk

Forskrift om miljørettet helsevern

Meldeskjema

Meldeskjema for asylmottak/hospits

Frisører/hudpleie

Virksomheter som tilbyr behandling og pleie av hår (inkludert barbering), hud (inkludert hårfjerning og massasje) eller negler er omfattet av forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v. Også microblading, permanent makeup og microneedling omfattes av forskriften.

Meldeplikt

Lokaler som skal benyttes til frisør- og hudpleievirksomhet, skal meldes til kommunen (v/Miljørettet helsevern – Øvre Romerike) før de tas i bruk, ved eierskifte eller ved større ominnredninger. Meldeskjema finner du under.

Dersom hud perforers (f.eks. ved hulltaking i ører, microneedling, tatovering, microblading etc.) må lokalene godkjennes av kommunen. Mer informasjon og søknadsskjema finner du under tatovering og hulltaking.

Krav til lokalene

Lokalene skal være utformet, innredet og utstyrt på en slik måte at rengjøring, desinfeksjon, sterilisering og oppbevaring av utstyr kan skje på en hygienisk tilfredsstillende måte for å forebygge smittsomme sykdommer. Lokalene skal ha innlagt vann og tilstrekkelig antall vaskeservanter.

Krav til internkontroll

For å sikre at kravene i forskriften ivaretas skal virksomheten etablere internkontrollsystem som skal kunne dokumenteres overfor tilsynsmyndigheten. Mer informasjon finner du under internkontroll.

Regelverk

Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v

Meldeskjema

Meldeskjema for frisør- og hudpleievirksomhet

Solarier

Samtlige solarier, enten de finnes i solstudioer, er tilknyttet for eksempel treningssentre, frisørsalonger, hoteller, kiosker eller arbeidsplasser, skal oppfylle forskriftenes krav.

Solarievirksomheter omfattes av følgende regelverk:

 • Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v. (med hjemmel i smittevernloven og folkehelseloven). Forskriften har til formål å sikre tilfredsstillende hygieniske forhold og forebygge overføring av smittsomme sykdommer.
 • Forskrift om strålevern og bruk av stråling (strålevernforskriften). Forskriften har til formål å sikre forsvarlig strålebruk, forebygge skadelige virkninger av stråling på menneskers helse og bidra til vern av miljøet.

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet fraråder bruk av solarium

For mer informasjon om solarier og UV-stråling generelt finner du på direktoratets nettside.

Meldeplikt

Lokaler som skal benyttes til solarievirksomhet, skal meldes til kommunen (v/Miljørettet helsevern – Øvre Romerike) før de tas i bruk, ved eierskifte eller ved større ominnredninger. Meldeskjema finner du under.

Alle virksomheter som tilbyr solarier til kosmetisk formål til salg, utleie eller bruk, må i tillegg melde dette inn til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, jf. Strålevernforskriften §§ 13-15. Meldeskjema finner du på direktoratets nettside.

Direktoratet skal også ha melding ved driftsstans, nedleggelse eller salg av virksomheten og/eller solariene til nye eiere, samt avhending av solariene.

Krav til solarievirksomheter

18-års aldersgrense

I Norge er det forbudt å tilby solarium til personer under 18 år. 18 års aldersgrense ble innført fordi soling i solarium øker risikoen for hudkreft, og risikoen er størst når man starter i ung alder og tar solarium ofte.

Fra og med 1.januar 2017 ble det krav om at alle virksomheter som tilbyr solarium må ha tilfredsstillende system for alderskontroll, som sikrer at bare de som er over 18 år får tilgang til solariene.

Følgende løsninger anses som tilfredsstillende:

 • Heltidsbetjening, eller delvis betjening kombinert med etterfølgende elektronisk adgangskontroll.
 • Videoautomat med dokumentleser tilknyttet kundesenter.
 • Annen type forhåndskontroll og registrering kombinert med etterfølgende elektronisk adgangskontroll.

Krav til bestått kunnskapsprøve

Fra 1.januar 2016 skal virksomheten sørge for at ansvarlig for daglig drift av solarier og ansatte med kundekontakt har bestått en kunnskapsprøve etter retningslinjer gitt av Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Bestått prøve har en gyldighet på fem år (jf. Strålevernforskriften § 38).

Informasjon om kunnskapsprøven finner du på DSA sine nettsider: Eiere og tilbydere av solarium og informasjon om solarieprøven

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet har utarbeidet en veileder for virksomheter som tilbyr solarium

Informasjon til kunde

I følge strålevernforskriften § 38 skal virksomheten informere den enkelte kunde om relevante risikofaktorer ved solariebruk. Direktoratet har utarbeidet informasjonsmateriell som må formidles til hver enkelt kunde. I tillegg skal det henge godt synlige oppslag med advarselstekst, verneregler og anbefalinger om solingstid.

Tekniske krav

Det er kun solarier klassifisert som UV-type 3, og som er oppført på DSAs solarieoversikt som tillatt for kosmetisk bruk i Norge. Oversikten finner du her.

Hvert solarium skal være merket lett synlig i henhold til DSAs merkekrav

Krav til lokalene

Lokalene skal være utformet og innredet slik at de er lette å rengjøre. Det må finnes desinfeksjonsmidler og papirhåndkle til å desinfisere solsengene før og etter bruk.

Krav om internkontrollsystem

For å sikre at kravene i forskriften ivaretas skal virksomheten etablere internkontrollsystem, som skal kunne dokumenteres overfor tilsynsmyndigheten. Mer informasjon finner du under internkontroll.

Regelverk

Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v.

Forskrift om strålevern og bruk av stråling (strålevernforskriften)

Nyttige lenker

Veileder til solstudioinnehavere og de som tilbyr soling i solarium

Veileder om helserisiko fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet om bruk av solarium

Advarselsplakat for solarier

Meldeskjema

Meldeskjema for solarievirksomheter

Strålevernets elektroniske meldesystem (EMS) 

Tatovering og hulltaking

All virksomhet som tilbyr tatovering og hulltaking er omfattet av forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v. Link til forskriften finner du under.

Definisjoner

Tatovering: Med spiss gjenstand å risse eller stikke i hud for å skape varige arr uten farge (scarification) og å tilføre farge i hudens dypere lag.
Hulltaking: Gjennomhulling av hud eller slimhinner for innføring av ringer eller stifter (piercing).
Forskriften er også gjeldende for microblading, microneedling og permanent makeup.

Godkjenningsplikt

Lokaler som skal benyttes til tatoverings- og hullkaingsvirksomhet, skal godkjennes av kommunen (v/Miljørettet helsevern – Øvre Romerike) før de tas i bruk, ved eierskifte eller ved større ominnredninger. Søknadsskjema finner du under.

Krav til lokalene

Lokalene skal være utformet, innredet og utstyrt på en slik måte at rengjøring, desinfeksjon, sterilisering og oppbevaring av utstyr kan skje på en hygienisk tilfredsstillende måte for å forebygge smittsomme sykdommer. Lokalene skal ha innlagt vann og tilstrekkelig antall vaskeservanter.

Krav til internkontroll

For å sikre at kravene i forskriften ivaretas skal virksomheten etablere internkontrollsystem, som skal kunne dokumenteres overfor tilsynsmyndigheten. Mer informasjon finner du under internkontroll.

Regelverk

Forskrift om hygienekrav for frisør, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v.

Søknadsskjema

Søknadsskjema for godkjenning av lokaler til tatoverings- og hulltakingsvirksomhet.

Internkontroll

Hensikten med internkontroll er å sikre og dokumentere virksomhetens aktiviteter og etterlevelse av regelverk, samt å oppdage problemer, feil og mangler – og unngå gjentakelse. Innenfor miljørettet helsevern er det flere forskrifter som stiller krav til internkontroll.Link til de aktuelle forskriftene finner du under.

Ansvar

Virksomhetens eier/driver er ansvarlig for å etablere et internkontroll, gjøre dette kjent for virksomhetens arbeidstakere/ansatte og sørge for at regelverket til en hver tid etterleves. Innføring og utøvelse av internkontroll skal skje i samarbeid med arbeidstakerne/ansatte.

Veileder

Vi har utarbeidet en enkel veileder til hvordan du kan gå frem for å lage et internkontrollsystem. Veilederen 

Den lille IK-hjelperen

Regelverk

Forskrift om miljørettet helsevern

Forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger

Forskrift om badeanlegg, bassengbad og badstu m.v.

Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v.

Forskrift om vannforsyning og drikkevann

Lov om vern mot tobakkskader (tobakksskadeloven)

Forskrift om strålevern og bruk av stråling (strålevernforskriften)

Forskrift om skadedyrbekjempelse

Forskrift om systematisk helse- miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Legionella

Legionella pneumophila er en bakterie som finnes overalt i naturen. Bakterien er farlig og smittsom når den får vokse i lunkent, stillestående vann.

Bakterien kan gi to ulike sykdomsbilder:

 • Legionærsykdom som kan gi alvorlig lungebetennelse
 • Pontiacfeber som gir et mildt sykdomsbilde og som vanligvis ikke trenger behandling

Smittemåte

Legionellabakterien smitter ved innånding av vanndamp fra kjøleanlegg på hoteller, sykehus og kontorbygg. Bakterien kan også overføres via dusjanlegg når det er for lav temperatur på varmtvann, i boblebad og andre vannkilder som f.eks. sprinkleranlegg, luftfuktere, brannvern, innendørs fontener og befuktningsanlegg for frukt og grønnsaker. Bakterien formerer seg best ved 35-50 grader. Det er ikke påvist at klimaanlegg i bil og mindre luftkondisjoneringsanlegg i hjemmet sprer bakterien.

Legionellose smitter ikke direkte fra menneske til menneske. Det er vanligvis liten smittefare, men mennesker med nedsatt immunforsvar er utsatt.

Forebygging av legionellasmitte

Bakterien tåler ikke temperaturer over 60 grader. For å forebygge smitte i hjemmet bør termostaten på varmtvannsberederen alltid være satt til minst 70 grader.

Boblebad, innendørs fontener og andre systemer hvor det står vann i lengre perioder med temperatur mellom 20 grader og 55 grader, bør rengjøres og desinfiseres regelmessig.

Folkehelseinstituttet har utdypende informasjon om legionella og en veileder for forebyggende tiltak.

Forebyggende tiltak for offentlige dusjanlegg
 • Det er eiers ansvar å sørge for at dusjanlegget deres ikke er smittefarlig. En risikovurdering av det interne vannfordelingsnettet som forsyner dusjer skal ligge til grunn for valg av legionellaforebyggende tiltak. Risikovurderingen skal gjennomgås og eventuelt oppdateres minst årlig.
 • Det er viktig å unngå at vann står stille i rørnettet i lengre perioder. Lite brukte dusjer, bør spyles gjennom minst ukentlig. Oversikt over røranlegget er avgjørende: Blindrør og ubrukte tappesteder skal fjernes. Rørene skal kuttes inntil hovedrøret, slik at stillestående vann unngås.
 • Legionellabakterien trives best ved temperaturer mellom 20 og 50 ˚C. Derfor er det viktig å holde varmtvannet varmt og kaldtvannet kaldt. Temperaturen på varmtvannet i rørene ut til dusjer bør holde 60 ˚C, og vannet i varmtvannsberedere bør holde minst 70 ˚C. Kaldtvannstemperaturen bør ligge lavest mulig, og under 20 ˚C. Det anbefales å ha rutine for å kontrollere og loggføre temperaturen regelmessig, f.eks. månedlig.   
 • Dusjhoder og dusjslanger bør demonteres, rengjøres og desinfiseres minst kvartalsvis. Først må belegg inne i dusjhodet fjernes. Dette gjøres ved skraping/skrubbing. Desinfisering gjennomføres ved å la dusjhoder og dusjslanger ligge 30 minutter i en 10-liters-bøtte med vann tilsatt to korker med husholdningsklor.
 • Rutinemessig sjokkoppvarming av dusjanlegget bør gjennomføres dersom anlegget har vært ute av bruk i mer enn en måned, for eksempel campingplass i lavsesongen eller skoler etter sommerferien. Ved sjokkoppvarming må anlegget gjennomspyles i minst 5 minutter med vann som holder minst 70 ˚C.

Meldeplikt og inspeksjonsordning

Virksomheter med kjøletårn og luftskrubbere skal melde til kommunen (ved Miljørettet helsevern – Øvre Romerike):

a)      Ved første gangs oppstart, vesentlige utvidelser eller endringer og

b)      Når det er grunn til å tro at det foreligger alvorlige feil ved kjøletårn eller luftskrubbere

Virksomheter skal i forbindelse med melding etter første ledd  bokstav a) og deretter hvert femte år, legge frem for kommunen en vurdering av innretningen fra et akkreditert inspeksjonsorgan.

Virksomheter med kjøletårn, luftskrubbere, befuktningsanlegg og innendørs fontener skal minst hver måned utføre mikrobiologisk prøvetaking, så sant det ikke kan dokumenteres at vekst og spredning av legionella ikke vil forekomme.

Hvis det er mistanke om utbrudd skal det tas mikrobiologiske prøver av alle installasjoner som kan forårsake smitte før rengjøring og desinfeksjon gjennomføres.

Offentlig tilgjengelige boblebad skal også meldes kommunen ved Miljørettet helsevern – Øvre Romerike. Mer informasjon og meldeskjema finnes under bade- og svømmeanlegg.

Regelverk

Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v.

Forskrift om miljørettet helsevern, kapittel 3a

Meldeskjema

Meldeskjema for virksomheter med kjøletårn og luftskrubbere

Meldeskjema for badeanlegg og boblebad

Publisert: 29.01.2024 11:19:55
Sist endret: 14.05.2024 11:01

Publisert: 29.01.2024 11:19:55
Sist endret: 14.05.2024 11:01

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?