INNHOLD

Kvikkleire og skredfare

Vi har stor forståelse for at våre innbyggere kan være bekymret. På denne siden finner du informasjon om kvikkleire og skredfare i kommunen.

Utredning av kvikkleiresoner 

Høsten 2021 ble det igangsatt erosjonsbefaringer og forenklet kvikkleiresoneutredninger i kommunene Nannestad, Gjerdrum og Ullensaker, i regi av NVE. I 2023 ble arbeidet med mer omfattende grunnundersøkelser, vurderinger og stabilitetsvurderinger igangsatt. Det forventes at rapport fra dette arbeidet vil foreligge mot slutten av 2024. 

NVE utfører grunnundersøkelser i 40 kvikkleiresoner i Nannestad (2023)

I forbindelse med at NVE utreder kvikkleiresoner på Romerike skal det nå utføres grunnundersøkelser i Nannestad kommune. 

Det er tidligere gjort et kartleggingsarbeid med innhenting av grunnlagsdata og terrengdata, erosjonsbefaringer samt innledende undersøkelser og vurderinger. Rapportene fra dette arbeidet er publisert på NVEs nettsider; Kvikkleirerapporter for Nannestad kommune - NVE.

Arbeidet som pågår i 2023, er mer omfattende grunnundersøkelser, vurderinger og stabilitetsberegninger. Grunnundersøkelsene startes opp i midten av oktober og vil pågå utover vinteren/våren. Alle berørte grunneiere er varslet pr brev fra Nannestad kommune, men vil også bli kontaktet pr telefon av firmaet GeoStrøm AS, som er engasjert av NVE til å utføre grunnundersøkelsene.

Kart som viser plassering av punkter som ønskes undersøket finnes her.

Rapport med vurderinger og anbefalinger vil bli ferdigstilt ved slutten av 2024, og vil gi et bedre kunnskapsgrunnlag i form av oppdatert fargegrad og risiko for sonene. Nivåer på utredningene er "forenklet soneutredning", som er et mellomnivå mellom oversiktskartlegging og detaljutredning. I en forenklet soneutredning er målet å få en bedre oversikt over kvikkleireskredfare som kan ramme eksisterende bebyggelse.

Dersom det viser seg å være et reelt sikringsbehov for noen av sonene, vil dette bli utredet og håndtert i samråd mellom NVE, grunneier og kommunen.

Fotografi som viser en borerigg som brukes i forbindelse med grunnundersøkelser. Maskinen står i skogen.
Borerigg som brukes ifm. grunnundersøkelser. Foto: GeoStrøm AS.

Fotografi som viser en borerigg som foretar grunnundersøkelser. Maskinen står mellom trær i en skog. Det står en mann i arbeidstøy som opererer maskinen.
Borerigg i gang med grunnundersøkelser. Foto: GeoStrøm AS. 

Forenklet kvikkleiresoneutredning i Gjerdrum, Nannestad og Ullensaker (2021)

I forbindelse med kvikkleiresoneutredningen for Gjerdrum, Nannestad og Ullensaker har NVE utarbeidet en prosjektbeskrivelse. I dokumentet finnes også kart med utvalg av prioriterte soner for erosjonsbefaring og foreløpig fremdriftsplan.   

Erosjonsbefaringer i Nannestad, Gjerdrum og Ullensaker (2021)

NVE vil høsten 2021 gjennomføre befaringer for å sjekke tilstanden langs elver, bekker og raviner i utvalgte kvikkleiresoner i Nannestad, Gjerdrum og Ullensaker. 

Befaringene vil starte opp 27. september 2021 og pågå utover høsten. De vil bli utført til fots av personelle fra NVE som er synlige med røde jakker. Hoveddelen av arbeidet vil pågå i ukene 39 og 42. NVE har også bestilt geoscanning med helikopter for å gi et overordnet bilde av grunnforholdene. 

"Kartleggingen er en del av et større prosjekt som ble startet høsten 2020 for vurderinger av kvikkleiresonene i de tre kommunen. Hovedmålet med prosjektet er å få et oppdatert bilde av faregrad og risiko i gamle kvikkleiresoner. Det skal gi grunnlag for å vurdere om det er behov for å utføre videre grunnundersøkelser og eventuelt sikringstiltak", sier prosjektleder i NVE, Ingrid Havnen. 

Informasjon om kartleggingen av kvikkleiresoner finnes på NVEs nettsider.  

Kartlegging av kvikkleire fra lufta (2021)

I september 2021 skal Norges geologiske undersøkelse (NGU) i samarbeid med Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) utføre magnetiske, elektromagnetiske og radiometriske målinger fra helikopter i Nannestad, Gjerdrum og Ullensaker. 

Målet med målingene er primært å forbedre kartlegging av kvikkleire med bruk av nye metoder. Arbeidet er aktualisert etter skredtragedien i Gjerdrum ved årsskiftet. Store deler av Øvre Romerike er kjent for kvikkleire, og undersøkelsen skal bidra til en bedre kartlegging og forståelse av den. Området var en fjord under siste istid, dalbunnen lå dermed under vann og derfor er marine avsetninger som kvikkleire vanlig.

Arbeidet utføres av det innleide helikopterselskapet Pegasus Helicopter AS fra Gardermoen sammen med NGU. De elektromagnetiske målingene foregår ved at helikopteret flyr i mer eller mindre parallelle linjer med 100 meters avstand, med en konstant høyde på 60-75 meter over bakken og med en målesonde som henger 30 meter under helikopteret. Undergrunnens elektriske motstandsevne er en fysisk egenskap som er godt egnet til å skille mellom grunnfjell, saltholdige marine avsetninger og kvikkleire, der saltet er vasket ut.

NGU skal også bruke en målesonde som registrerer variasjoner i jordens magnetfelt, noe som bidrar i NGUs generelle geologisk kartlegging. I tillegg blir det samlet inn informasjon om radioaktive elementer i bakken, som kartlegger hva som finnes av cesium-137 etter Tsjernobyl-ulykken i 1986. Dette kan avsløre om det finnes arealer der det fremdeles er forhøyet radioaktivitet i gress og lav, som beites av for eksempel sau.

Arbeidet blir utført i løpet av cirka 10-14 dager mellom uke 36 og 39, avhengig av været. Det blir ikke foretatt målinger i dårlig vær, som tåke, regn, snø eller sterk vind. Helikopteret skal ikke fly over bebyggelse eller folk.

NGU forsøker å utføre målingene i nært samarbeid med lokalbefolkningen. Dersom målingene er uforenelig med annen aktivitet, ønsker NGU å bli kontaktet slik at mindre justeringer i måleopplegget kan gjøres.

Dataene blir etter hvert åpent tilgjengelige for alle gjennom NGUs nettsider.

Undersøkelsesområde for de geofysiske målingene med helikopter (rødt omriss)
Undersøkelsesområde for de geofysiske målingene med helikopter (rødt omriss). Figur: NGU 

Helikopter

Helikopter med målesonde
Helikopter med målesonde. Ved å bruke et slikt måleinstrument får forskere god oversikt over geologien. Foto: NGI.  

Ofte stilte spørsmål og svar om kvikkleire 

Er det farlig å bo på kvikkleire?

Generelt er det trygt å bo på kvikkleire - også i Nannestad, så lenge denne får ligge uforstyrret i grunnen. Kvikkleireskred kan utløses av naturlige prosesser som foregår over mange år. Menneskelige inngrep kan også utløse skred, som anleggsarbeid, graving, flytting av masser og annen terrengbelastning. 

Bygging i kvikkleiereområder

Kvikkleireskred kan få svært alvorlige konsekvenser med omfattende skader på bebyggelse og infrastruktur. Det er derfor strenge krav til sikkerhet ved oppføring av bebyggelsen, graving eller andre inngrep i områder med kvikkleire, også der hvor det er mistanke om kvikkleire.

Skal du bygge, grave eller utføre andre arbeider i slike områder, må du dokumentere at tiltaket tilfredsstiller kravene til skredsikker byggegrunn, jf. kapittel 7 i Byggteknisk forskrift (TEK17), hjemlet i plan- og bygningsloven § 28-1, samt NVEs veileder 1/2019 "Sikkerhet mot kvikkleireskred"

Med andre ord vil dette som oftest bety at bygge- eller graveplanene må forelgges for en goetekniker for uttalelse, som kan si om tiltaket er gjennomførbart, eller om det er nødvendig med sikringstiltak eller andre tiltak som forbedrer stabiliteten. 

Kvikkleire kan også forekomme utenfor registrerte kvikkleiresoner. Det kan finnes kvikkleire i områder med marin leire under marin grense (ca. 0-200 m.o.h. i Nannestad). Det skal derfor vises generell aktsomhet ved alle inngrep i området under marin grense. 

I plan- eller byggesaker hvor det er tvilstilfeller om skredsikker byggegrunn, kan kommunen kreve at tiltakshaver/grunneier dokumenterer tilstrekkelig sikkerhet mot skred, ved at det gjøres geoteknisk vurdering eller gjennomføres grunnundersøkelser. Dette er også nedfelt i bestemmelsene til kommuneplanens arealdel pkt. 11.1. 

Kvikkleiresoner og marin grense i Nannestad

Kvikkleirekartlegging foregår fortløpende på nasjonalt nivå, og vi får bedre oversikt over grunnforholdene etter hvert som flere områder blir kartlagt. 

I Nannestad kommune er det kartlagt rundt 65 kvikkleiresoner som utgjør nordre del av den såkalte "Romerikssletta".

Kart over kvikkleiresonene og marin grense finner du i NVEs temakart for kvikkleire.  

Ser du tegn i terrenget som kan tyde på økt skredfare? 

Kommunen oppfordrer grunneiere i Nannestad kommune til å følge med på større endringer i terrenget eller pågående erosjon i vassdrag som kan tyde på at det er økt fare for skred. Vi ønsker å bli varslet dersom dette er tilfelle. Kommunen kan veilede og gi råd til h va du bør foreta deg videre. 

Kommunen vil i den forbindelse opplyse om at det er grunneier som har det primære ansvaret for å sikre egen eiendom mot naturskade. Dersom det oppdages erosjon langs bekker og elver, oppsprekking i terrenget, overflateglidninger eller andre tegn til at det er økt fare for skred, vil vi oppfordre til at grunneier innhenter geoteknisk kompetanse fpr å gjøre vurderinger og eventuelt iverksetter sikringstiltak på egen eiendom. 

Mer informasjon om kvikkleire og skredfare finner du på NVEs temasider om kvikkleire.  

Nasjonal database for grunnundersøkelser (NADAG)

Nasjonal database for grunnundersøkelser (NADAG) skal sikre deling og gjenbruk av samfunnsviktige data fra grunnundersøkelser i Norge. NADAG er utviklet av NGU (Norges geologiske undersøkelse) i samarbeid med Statens vegvesen, Bane NOR og NVE. 

Les mer om NADAG på NGUs nettsider. 

Kartbasen NADAG - Nasjonal database for grunnundersøkelse 

Publisert: 17.12.2023 18:56:22
Sist endret: 14.02.2024 10:43

Publisert: 17.12.2023 18:56:22
Sist endret: 14.02.2024 10:43

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?