INNHOLD

Forurensing

Gamle bilvrak forurenser i naturen

Gamle bilvrak forurenser i naturen

Foto: Helge B. Pedersen

Bygge og grave i forurenset grunn

Skal du bygge og grave i grunn hvor det kan være fare for forurensning? Da må du vurdere og eventuelt undersøke om det er forurenset grunn i området. Hvis grunnen viser seg å være forurenset, så må det utarbeides en tiltaksplan som skal godkjennes av kommunen før gravingen settes i gang. Dette kommer frem av forurensningsforskriften kapittel 2 "Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider".

Hvis grunnen kan være forurenset må man undersøke grunnen, også der det ikke er krav om søknad etter plan- og bygningsloven.

Hvorfor må man utarbeide tiltaksplan?

For å sikre at man ikke sprer forurensing til rene områder, og eksponerer mennesker og miljø for fare, må man utarbeide en tiltaksplan for hvordan man håndterer forurensede og urene masser. 

Eksempler på hvor det kan være forurenset grunn

Områder hvor det kan være naturlig å undersøke om det er forurenset grunn:

 • Eiendommer som har blitt brukt til industrivirksomheter eller avfallshåndtering.
 • Eiendommer der det har blitt utført flere rivninger og rehabiliteringer av bygninger.
 • Branntomter.
 • Eiendommer med restforurensning fra tidligere oppryddingstiltak.
 • Eiendommer som ligger inntil eller nedstrøms for eiendommer som er forurenset.
 • Eiendommer med alunskifer i grunnen.
 • I byer er det vanlig at grunnen i eldre og sentrale bydeler er forurenset
Kjente forurensede områder

Grunnforurensningsdatabasen inneholder opplysninger om områder som man vet at har forurenset grunn. Et område kan være forurenset selv om det ikke ligger inne opplysninger om dette i grunnforurensningsdatabasen. 

Miljødirektoratets informasjon om forurenset grunn

Alunskiferkart - Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

Nedgravde oljetanker

Regjeringen har foreslått at det fra 2020 innføres totalforbud mot å fyre med fossil olje i private husholdninger, og det foregår nå en gradvis utfasing av slike oljetanker, se forslaget fra regjeringen (link til høringsnotat – høringsfrist 11.01.2017).

De gamle oljetankene representerer en forurensingsrisiko selv om de ikke lenger er i bruk. Derfor bør de fjernes og rengjøres. Man risikerer å bli erstatningsansvarlig dersom man er eier av en gammel oljetank som begynner å lekke.

I henhold til forurensningsforskriften § 1-8 skal tanker som permanent tas ut av bruk tømmes og graves opp. Tanker som ikke kan gjenbrukes uten å representere fare for lekkasje, skal destrueres. Kommunen kan i særlige tilfeller gi tillatelse til at tanker som permanent tas ut av bruk, rengjøres og fylles med sand, grus o.l. i stedet for oppgraving.

Blir en nedgravd oljetank tatt ut av bruk, skal den ansvarlige (huseiere/grunneiere) gi skriftlig melding om dette til kommunen, jf. forurensningsforskriften § 1-9.

Fremgangsmåte
 • Ta kontakt med firmaer som utfører tilstandskontroll eller utskifting av tanker
 • Tanken må graves opp og fjernes. På grunn av fare for lekkasje burde ikke tanken bli liggende.
 • Innvendige kjellertanker må demonteres av en tilbyder med gass-sertifikat da denne må skjæres i stykker for fjerning etter at den er tømt og kjemisk renset.
 • Etter at tanken er fjernet og levert til godkjent mottak skal dette rapporteres til kommunen. Be det utførende firmaet sende dokumentasjon på at tanken er fjernet og levert til godkjent mottak.
Informasjon

Enova har innført støtteordninger for fjerning av oljekjel og oljetank, samt omlegging til fornybar oppvarming. Ta kontakt med Enova for mer informasjon om støtteordningene.

Publisert: 17.12.2023 18:54:55
Sist endret: 14.03.2024 10:30

Publisert: 17.12.2023 18:54:55
Sist endret: 14.03.2024 10:30

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?