INNHOLD

Forbud mot bruk av mineralolje

For privat personer 

Nedgravde oljetanker 

Stortinget har vedtatt at det er forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger. Forbudet trådte i kraft 1. januar 2020. Hensikten er å redusere utslipp av klimagasser fra oppvarming av bygninger, samtidig som forsyningssikkerheten ivaretas. 

Lekkasje fra oljetankene kan skade natur- og miljøressurser, samt medføre store økonomiske kostnader. Det skal lite olje til før grunnvann ikke lenger kan brukes som drikkevann. 

I henhold til forurensningsforskriften § 1-8 skal tanker som permanent tas ut av bruk tømmes og graves opp. Tanker som ikke kan gjenbrukes uten å representere fare for lekkasje, skal destrueres. Kommunen kan i særlige tilfeller gi tillatelse til at tanker som permantent tas ut av bruk, rengjøres og fylles med sand, grus o.l. i stede for oppgraving. 

I henhold til forurensningsforskriften § 1-2 gjelder bestemmelsene i dette kapittelet for nedgravde oljetanker med kapasitet til å oppbevare mer enn 3.200 liter olje. I særlige tilfeller kan kommunen bestemme at dette kapittelet også skal gjelde for tanker med kapasitet til å oppbevare 3.200 liter olje eller mindre. 

Nannestad kommune har ingen bestemmelser i kommuneplanen om at oljetanker under 3.200 liter skal tas opp, slik at tankene kan bli liggende så lenge de tømmes, rengjøres og fylles med sand, grus o.l. Jobben skal utføres av et godkjent firma og den ansvarlige (huseiere/grunneiere) skal gi skriftlig melding om dette til kommunen, jf. forurensningsforskriften § 1-9.

Fremgangsmåte

  • Ta kontakt med firma som utfører tilstandskontroll eller utskifting av tanker. 
  • Tanken må graves opp og fjernes. På grunn av fare for lekkasje burde ikke tanken bli liggende. 
  • Innvendige kjellertanker må demonteres av en tilbyder med gass-sertifikat, da denne må skjæres i stykker for fjerning etter at den er tømt og kjemisk renset. 
  • Etter at tanken er fjernet og levert til godkjent mottak skal dette rapporteres til kommunen. 
  • Be det utførende firmaet sende dokumentasjon på at tanken er fjernet og levert til godkjent mottak til kommunen. 

For næringsdrivende 

Forbud mot fyring med fossil olje til byggvarme på byggeplasser fra 2022

Fra 1. januar 2022 trådte forskrift som forbyr fyring med mineralolje (fossil olje) til midlertidig oppvarming og tørking av bygninger og bygningsdeler (byggvarme), i kraft. Dette er utvidelse av forbudet mot bruk av mineralolje til permanent oppvarming av bygninger (også kalt oljefyringsforbudet), som ble innført i 2020. 

Forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger 

Forskriften er hjemlet i forurensningsloven og energiloven. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er myndighet for de bestemmelsene som skal sikre forsyningssikkerheten, herunder §§ 5, 6 og 7 første og andre ledd. Kommunen er ansvarlig for å følge opp etterlevelse av de øvrige bestemmelsene i forskriften, inkludert forbudet mot bruk av mineralolje til byggvarme. 

Miljødirektoratet og NVE har laget en veileder som blant annet forklarer kommunes myndighet og plikt i forskriften. 

Publisert: 30.04.2024 14:26:48
Sist endret: 30.04.2024 14:27

Publisert: 30.04.2024 14:26:48
Sist endret: 30.04.2024 14:27

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?