Beredskap

Kommunal beredskap

Nannestad kommune skal ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet. Vi skal jobbe systematisk og helhetlig med samfunnssikkerhetsarbeidet, på tvers av sektorer i kommunen, med sikte på å redusere risiko og tap av liv eller skade på helse, miljø og materielle verdier. Dette gjelder kommunen som myndighet innenfor sitt geografiske område, som virksomhet og som pådriver overfor andre aktører. 

Kommuneorganisasjoner rår over store ressurser i form av personalressurser, kompetanse, bygg og anlegg. Det er et mål at kommunen skal være organisert på en slik måte at den er robust og i best mulig stand til å mestre uforutsette hendelser og situasjoner.

Beredskapsplan

Beredskapsplanen er kommunens overordnede plan for håndtering av kriser og uønskede hendelser.

I Nannestad kommune har beredskapsleder det daglige oppfølgings- og koordineringsansvaret for kommunens beredskap. Dette innebærer å samordne det kommunale beredskapsarbeidet gjennom ulike beredskapsplaner, øvelser og kontakt med overordnede beredskapsmyndigheter.

Virksomhetsledere i kommunen har ansvar for at det, der det er behov, utarbeides og vedlikeholdes beredskapsplaner innenfor eget område.

Plan for kriseledelse

De aller fleste kriser og uønskede hendelser håndteres av enheter som har dette som sin daglige oppgave. Dette er i tråd med ansvars-, nærhets-, og likhetsprinsippene. Når hendelsene er av et visst omfang, eller krever tverrfaglig innsats, er det nødvendig å forsterke og koordinere arbeidet. Da etableres den kommunale kriseledelsen som ledes av kommunedirektøren, og består av ordfører, kommunedirektørens ledergruppe, kommuneoverlege, kommunikasjonsansvarlig og beredskapsleder.

Samfunnssikkerhet og beredskap

Hva mener vi med en krise?

En krise er en uønsket hendelse som kan få alvorlige konsekvenser for deg, miljøet, materiell og/eller infrastruktur. Eksempler på kriser som kan føre til en beredskapssituasjon i kommunen er:

 • Strømmen er borte over lengre tid
 • Vannet blir avbrutt eller forurenset
 • Mobilnettet slutter å virke
 • Vei sperret slik at du eller nødvendige tjenester ikke kommer fram
Hva gjør kommunen i en beredskapssituasjon?

I en beredskapssituasjon skal kommunen ivareta befolkningens sikkerhet og trygget. Det betyr at vi skal ta sikte på å redusere risiko for tap av liv eller skade på helse, miljø og materielle verdier. Kommunen må derfor løse disse oppgavene, i tillegg til at den ordinære driften skal opprettholdes med de midlene kommunen har.

Kommunens ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap

Hensikten med kommunal samfunnssikkerhet og beredskap er å legge til rette for å utvikle trygge og robuste lokalsamfunn. Kommunen har et generelt og grunnleggende ansvar for å ivareta velferden, sikkerheten og tryggheten til alle sine innbyggere, tilreisende, forbipasserende og andre som oppholder seg i kommunen til ethvert tidspunkt.

I et samfunnssikkerhetsperspektiv handler dette om kommunens ansvar for å:

 • Ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet
 • Påse ivaretakelse av kritiske samfunnsfunksjoner og infrastruktur, både innen egne ansvarsområder og ovenfor andre leverandører av viktige funksjoner
 • Samordne på tvers av sektorene i kommunen
 • Være pådriver overfor andre samfunnssikkerhetsaktører
 • Ha god beredskap for å håndtere uønskede hendelser
Risiko- og sårbarhetsanalyse

Kommunen er pålagt å ha en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) i tråd med kravene i gjeldende lov og forskrift om kommunal beredskapsplikt. Analysen identifiserer og analyserer uønskede hendelser som har mulige store konsekvenser. Den gir sårbarhetsvurderinger i et helhetlig perspektiv og identifiserer risikoreduserende tiltak på et overordnet nivå.


Psykososialt kriseteam 

Kommunen har et eget psykososialt kriseteam som skal yte psykisk og sosial støtte ved ulykker og katastrofer. Kriseteamet er et tverrfaglig sammensatt team og har kompetanse innen akutt psykososialt arbeid med barn og voksne. Kriseteamet er en ressurs og støtte for de som rammes, og bistår inntil det ordinære støtteapparatet kan overta oppfølgingen.

Kontakt med det kommunale kriseteamet formidles via ulike instanser som:

 • Legevakt
 • Politi
 • Prest
 • Kommunens kriseledelse 

Informasjon fra kommunen

Kriseinformasjon

Ved en uønsket hendelse hvor kommunen ønsker å informere innbyggerne vil vi forsøke å nå dere ved å informere på kommunens hjemmeside og i enkelte tilfeller sende ut SMS. Hvis digitale kommunikasjonsmidler ikke er operative har vi ett informasjonspunkt hvor innbyggerne kan møte opp for å motta informasjon:

 • Nannestad kommunehus 

Jodtabletter

Nannestad kommune har, som en del av den generelle beredskapen og føringer fra sentrale myndigheter,  jodtabletter tiltenkt skoler, barnehager og institusjoner i kommunen der barn oppholder seg på dagtid. Norske myndigheter anbefaler, som en del av den generelle egenberedskapen, at alle husstander kjøper inn og oppbevarer jodtabletter hjemme til personer under 40 år, gravide, ammende og barn i husstanden. 

Les mer om jodtabletter her

Informasjon om jodtabletter på flere språk her

Ved en eventuell hendelse vil innbyggere få informasjon hvordan kommunen vil dele ut jodtabletter.

Tilfluktsrom

Nannestad kommune har ingen offentlige tilfluktsrom. Les mer om tilfluktsrom på Sivilforsvarets sider.

Publisert: 24.01.2024 08:46:17
Sist endret: 24.01.2024 15:20

Headshot

Finn-Arild Bystrøm

Beredskapsleder/Virksomhetsleder

Stian Kroken

Beredskapskoordinator

Publisert: 24.01.2024 08:46:17
Sist endret: 24.01.2024 15:20

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?