INNHOLD

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Har du en funksjonsnedsettelse og trenger hjelp i hverdagen, kan du søke om brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Hva er brukerstyrt personlig assistanse (BPA)?

BPA er en alternativ måte å organisere praktisk og personlig hjelp for deg som har en funksjonsnedsettelse og gir deg større frihet til å organisere tjenestene dine selv.

BPA kan være for deg som har behov for hjelp i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet. I en ordning med BPA, er det du (eller en som står deg nær) som fungerer som arbeidsleder for assistentene dine.

Målet er å sikre at du som bruker av ordningen får styrket dine muligheter til å bo og leve selvstendig.

Hvilke tjenester kan organiseres som BPA?
 • Avlastning
 • Støttekontakt
 • Praktisk bistand (hjemmehjelp)
 • Praktisk bistand opplæring

Hvordan fungerer en BPA-ordning?

Du vil få et vedtak som sier hvor mange timer du har fått innvilget til din BPA-ordning. Siden tar du som arbeidsleder (eventuelt din medarbeidsleder) kontakt med en av leverandørene kommunen har samarbeid med, og du informerer din saksbehandler om hvilken leverandør du har valgt.

Innenfor timene du har fått tildelt til praktisk og personlig bistand, kan du i prinsippet styre følgende:
 • Hvem du vil ha som assistent
 • Hva assistenten kan gjøre
 • Hvor, og til hvilke tider du kan motta assistanse

Hvordan søker jeg om BPA?

Det er koordinerende team i kommunen som mottar og behandler søknaden.

Søk om BPA 

Hva vil det si å være arbeidsleder?

Å være arbeidsleder innebærer at du har ansvaret for den daglige driften av ordningen. Dette kan for noen oppleves som litt krevende, men du vil få god veiledning og opplæring av den du velger som leverandør.

Arbeidsleders oppgaver:

 • Sørge for assistanse til riktig tid.
 • Rekruttere, ansette og lære opp assistenter.
 • Utøve daglig ledelse overfor assistentene.
 • Sørge for at gjeldende lover og regler følges overfor assistentene.
 • Ha prøvetidssamtaler, medarbeidersamtaler og personalmøter med assistentene.
 • Kontrollere timelister, disponere og beregne lønnsmidler/timebruk og driftsmidler.
 • Lage stillingsbeskrivelser og arbeids- og ferieplaner.
 • Håndtere egenmeldinger, sykemeldinger og permisjoner.
 • Håndtere eventuelle konflikter i arbeidsmiljøet.
 • Skaffe vikarer.
 • Delta på kurs i arbeidsledelse.

Du må også passe på at arbeidsmiljøet er godt og i tråd med reglene om helse, miljø og sikkerhet

Spørsmål og svar

Jeg kan ikke være arbeidsleder selv, hvem kan da være det?

Hvis du ikke kan være arbeidsleder selv, eller trenger hjelp til dette, kan en annen person få rollen. For å sikre at din brukermedvirkning blir ivaretatt på best mulig måte, må det være noen som står deg nær og som kjenner deg og dine behov godt. For barn under 18 år vil en av de foresatte typisk være arbeidsleder.

Får jeg opplæring i rollen som arbeidsleder?

Alle som skal være arbeidsleder i en BPA-ordning skal ha opplæring og kurs i arbeidsledelse først. Det er din leverandør i ordningen som har ansvaret for å gi deg nødvendig opplæring og veiledning, både før ordningen starter og underveis.

Hvem kan jeg ansette som assistenter?

Du kan i utgangspunktet bestemme hvem du ønsker å ansette som assistent, men hvis du og leverandør er uenig, har leverandør det siste ordet.

Familiemedlemmer eller andre som står deg nær skal ikke ansettes som assistenter. Hvis du ikke får tak i vikarer, kan du bruke nærstående som tilkallingsassistent i enkelttilfeller. For personer under 18 år, kan ikke foreldrene brukes som tilkallingsassistent.

Hvordan er jeg og mine assistenter forsikret?

Assistentene er forsikret gjennom sin arbeidsgiver (leverandør). Vi anbefaler at du som arbeidsleder sjekker forsikring for dine assistenter og deg selv før utreise.

Kan jeg ta med assistentene på reise?

Du har mulighet til å disponere timene dine slik at du kan reise bort.

Hvilke leverandører kan jeg velge mellom?

Du kan velge mellom ulike leverandører som kommunen har avtaler med:

Aberia
AssisterMeg
HAV/2Care
Human Care
Jag Assistanse
Mio BPA
Norlandia Hjemmeomsorg
Olivia Personlig Assistanse
Prima assistanse
Stendi
Uloba
Unicare


Hva forventer vi i kommunen av deg?

Vi forventer at du varsler oss:

Ved endring av hjelpebehov
Ved endring av nære pårørendes omsorgsbyrde
Ved endring av sivil status
Ved flytting til annen kommune
Ved andre forhold som påvirker ditt behov for hjelp

For deg som har BPA

Hva gjør jeg hvis behovene mine har endret seg?

Hvis hjelpebehovet ditt har blitt mindre, plikter du å melde fra om dette til din saksbehandler i kommunen.

Har du fått økt hjelpebehov søker du om flere BPA-timer til kommunen, og det må fattes nytt vedtak før du eventuelt kan øke ditt timeantall.

Jeg ønsker å bytte leverandør, hva gjør jeg?

Ønsker du å bytte leverandør må du gi saksbehandleren i kommunen beskjed, og legge ved bekreftelse på mottatt oppsigelse fra leverandør og hvilken leverandør du ønsker i stedet.

Kommunen sender et bekreftelsesbrev til ny leverandør.

Den nye leverandøren vil sende deg en ny avtale til signering. Leverandørene og du selv må sørge for en smidig overgang mellom leverandørene. Det er 3 måneders oppsigelsesfrist fra den 1. i hver måned.

Jeg skal på institusjon eller jeg har blitt akutt innlagt på sykehus, hva må jeg gjøre da?

Du skal varsle din saksbehandler i kommunen og leverandøren din senest tre uker før et planlagt heldøgns opphold i institusjon. Hvis du blir akutt innlagt, varsler du så raskt som mulig.

Jeg skal flytte ut av kommunen, kan jeg fortsatt ha BPA?

Skal du flytte ut av kommunen, må du søke om tjenester i den kommunen du skal flytte til. Din saksbehandler i kommunen kan hjelpe deg med dette. Husk å si fra i god tid og senest innen tre måneder før du skal flytte.

Publisert: 24.01.2024 10:48:29
Sist endret: 12.03.2024 14:18

Publisert: 24.01.2024 10:48:29
Sist endret: 12.03.2024 14:18

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?