INNHOLD

Nannestad pleie- og omsorgssenter

Nannestad pleie- og omsorgssenter ligger i sentrum av Nannestad og har dagsenter, sykehjemsplasser og flere tjenester.

Nannestad pleie- og omsorgssenter

Nannestad pleie- og omsorgssenter

Om oss

På Nannestad pleie- og omsorgssenter jobber vi for å gi et verdig liv for alle våre beboere. Vi jobber etter prinsipper i leve-hele-livet-reformen.

På Nannestad sykehjem har vi 63 sykehjemsplasser, 20 bo- og serviceleiligheter, dagaktivitetssenter, fysio- og ergoterapi, vaskeri, kjøkken og base for hjemmesykepleie. Nannestad pleie- og omsorgssenter åpnet i 1974, og ble bygget ut i 2001. Det jobber omlag 220 mennesker her. 

Hvordan tildelses plass på sykehjemmet? 

Tildeling av plasser på sykehjemmet skjer i Koordinerende enhet. Der vurderes søknadene som er kommet fra sykehuset og egensøknader. Grunnlag for tildeling av plass kan blant annet være at det ikke er tilstrekkelig å få hjelp fra hjemmebaserte tjenester, eller som en overgang etter sykehusopphold.

Korttidsopphold

Hvis du trenger opptrening etter sykdom eller skade, eller nærmere utredning av sykdoms- eller skadeomfang, kan du søke om korttidsopphold på sykehjem. Korttidsopphold er et målrettet og tidsavgrenset opphold på sykehjem.

Personer som har behov for helsefaglig hjelp for en periode, og trenger en vurdering av funksjonsnivå.

 • Døgnopphold (opphold dag og natt).
 • Dagopphold (opphold dag eller natt).
 • Rehabiliteringsopphold.
 • Etterbehandling etter sykehusopphold – fortsatt medisinsk behandling/ tett sykepleiefaglig observasjon.
 • Medisinsk behandling og korttidspleie - pleie ved kreft/palliasjon, kroniske lidelser med vekslende sykdomsforløp, komplekse og sammensatt behov.
 • Utredning og observasjon – avklaring av medisinske problemstillinger, utrede pasientens evne til egenomsorg, vurdere behovet for framtidige tjenester og tjenestenivå.

Kommunen kan hjelpe deg med å søke om korttidsopphold ved sykehjem, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Faktorer som vektlegges er:

 • Behov for døgnkontinuerlig tilsyn.
 • Behov for medisinsk kompetanse.
 • Demensproblematikk.
 • Behov for rehabilitering/opptrening
 • Det vil bli innhentet opplysninger for å kunne gjøre en helhetlig og faglig vurdering av søknaden. Søknader om institusjonsopphold behandles etter lov om helsetjenesten i kommunen §2-1.
Hva koster det?

Egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester er beskrevet her:

Egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester i institusjon mv.

Langtidsopphold

Ved langtidsopphold får du permanent heldøgns plass på sykehjemmet. Som langtidsbeboer på et sykehjem får du ivaretatt dine behov for pleie, medisinsk oppfølging og behandling.

Hvem kan søke?

Langtidsplass i institusjon tildeles når det er behov for tilrettelagt hjelp for å ivareta personlig hygiene, næringsinntak og naturlige funksjoner utover det hjemmebaserte tjenester kan bidra med.

Hvilke kriterier finnes for å få plass?

Søker skal ikke være i stand til å bo i eget hjem med tilrettelagt hjelp, grunnet omfattende tilsyns- og hjelpebehov som følge av sykdom.

Som hovedregel bør alltid helsehjelp i hjemmet og deretter korttidsopphold prøves ut først.

Behov for langtidsopphold kan også vurderes ut fra følgende problemstillinger:

 • Kroniske sykdommer og plager.
 • Somatisk og mental svekkelse.
 • Svekkede sanser.
 • Nedsatt førlighet.
 • Svekkede ADL-funksjoner.
 • Sviktende sosialt nettverk, isolasjon og angst.
 • Lokal forskrift om langtidsopphold m.v.
Hvordan søker jeg?

Kommunen kan hjelpe deg med å søke om langtidsopphold ved sykehjem, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Hva koster det? 

Du må betale en egenandel for å bo på sykehjem. Egenandelen er fastsatt i forskrift om egenandel for helse- og omsorgstjenester § 3.

Les mer om oppholdsbetaling/egenandel

Avlastningsopphold

Hvem kan få avlastningsopphold?

Personer som har særlig tyngende omsorgsoppgaver kan få innvilget avlastningsopphold for personen de har omsorg for. Målet er å hindre overbelastning hos den som gir omsorg i det daglige, og sørge for at omsorgsyter får nødvendig fritid og mulighet til å delta i vanlige samfunnsaktiviteter.

Personer med nedsatt funksjonsevne eller kronisk sykdom kan få avlastningsopphold på sykehjem for å avlaste pårørende som har den daglige omsorgen.

Hvordan søker jeg?

Har du behov for avlastning, kan du søke kommunen om avlastningsopphold på sykehjem for den omsorgstrengende. Søknaden bør være tydelig og detaljert når du beskriver dine behov.

Avlastningsopphold på sykehjem er gratis.

Kontakt oss 

Publisert: 06.12.2023 09:56:47
Sist endret: 28.02.2024 12:42

Kontaktinformasjon

 • Resepsjon: 66 10 52 00 telefontid kl.09:00–14:30
 • Besøksadresse: Mikkel Revs veg 2, 2030 Nannestad
 • Kontakt kommunen på e-post

Demensavdeling 1 øst

 • Ingunn Roland Edseth
 • telefon: 458 680 54, 400 31 839, 476 65 989

Langtidsavdeling 1 midt

 • Hanne S. Helland
 • telefon: 903 60 882, 400 31 540 

Langtidsavdeling 2 øst

 • Gerd Eikemo
 • telefon: 954 84 031, 400 34 342

Korttid/avlastning 2 midt

 • Ingunn Roland Edseth (kst. enhetsleder)
 • telefon: 458 680 54, 400 31 839, 476 65 989

Publisert: 06.12.2023 09:56:47
Sist endret: 28.02.2024 12:42

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?