Folkehelse

Folkehelse handler om befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning.God folkehelse er både samfunnsnyttig og odt for den enkelte.

Dahlgren og Whiteheads modell

Faktorer som påvirker helsen: Kilde: Dahlgren, G., og Whitehead, M., (1991).

Folkehelsearbeid er samfunnets samlede innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte:

  • fremmer befolkningens helse og trivsel
  • reduserer risiko for sykdom og skade
  • utjevner sosiale helseforskjeller
Hva påvirker helsen vår?

Helsen påvirkes av en rekke faktorer som vist på modellen Dahlgren og Whitehead. Faktorene kan virke alene eller sammen og ha direkte eller indirekte påvirkning på helsen. Den genetiske arven kan i liten grad påvirkes, men mange andre viktige faktorer påvirkes av individuelle og politiske valg, blant annet livsstil, levevaner, kultur, sosiale og biologiske miljøforhold, utdanning og økonomiske forhold. Grunnlaget for en god helse gjennom et livsløp legges i stor grad i barne- og ungdomsårene.

Den enkelte tar valg i hverdagen som påvirker egen helse og folkehelsen, samtidig som samfunnet må legge til rette for at det er enkelt å ta de sunne og gode valgene. Samfunnet må også legge til rette for en samfunnsutvikling som jevner ut de sosiale helseforskjellene, som igjen påvirkes av hvilke ressurser den enkelte har.Folkehelse er derfor et felles ansvar, der både den enkelte og hele samfunnet må være delaktige.

Hva er kommunens oppgaver?

Kommunen er gjennom Folkehelseloven (2012) tillagt hovedansvaret for å drive et systematisk, kunnskapsbasert og langsiktig folkehelsearbeid gjennom sin planlegging, utvikling og tjenesteyting innen alle sektorer. Det handler blant annet om å legge til rette for en god oppvekst, hindre frafall fra videregående skole, tilrettelegge for fysisk aktivitet, sunne valg, trygge skoleveier, et rikt kulturliv, inkludering, deltakelse og god samfunnsutvikling. Kort sagt skal det være helse i alt vi gjør!

Folkehelsearbeidet i kommunen skal være tverrsektorielt og det skal legges til rette for samarbeid med frivillig sektor og andre aktører. Kommunen skal ha oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer, fastsette overordnede mål og strategier for folkehelsearbeidet i kommuneplaner, samt iverksette tiltak for å møte kommunens folkehelseutfordringer og evaluere tiltakene.

Publisert: 02.05.2024 10:03:49
Sist endret: 13.05.2024 13:33

Headshot

Monica H. Moer

Folkehelsekoordinator

Publisert: 02.05.2024 10:03:49
Sist endret: 13.05.2024 13:33

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?