Søknad og opptak

Kommunen har ansvar for samordning av opptaket i kommunale og private barnehager. Søknadsfrist for hovedopptaket er 1. mars hvert år, med oppstart i august samme år. Søknader mottatt etter frist vurderes ved ledighet gjennom året. Et barnehageår går fra 1. august til 31. juli.

Barnehagebarn på tur

Barnehagebarn på tur

Søke, endre, eller si opp barnehageplass

Du kan søke om barnehageplass eller si opp plassen på Barnehageportalen. Her kan du også søke om å endre eller bytte barnehageplass. Kriterier og frister finner du i vedtektene på den enkeltes barnehage hjemmeside.

Søk barnehageplass

Rett til plass

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes barnehageplass har rett til plass i barnehage fra august i den kommunen det er bosatt. Barn født i september og oktober og november har rett til plass fra måneden de fyller ett år. Det forutsettes at det er søkt om plass innen fristen for hovedopptak gjeldende barnehageår. Jf. barnehageloven §16

Opptaket gjøres etter fastsatte kriterier for den enkelte barnehage. Kommunale og private barnehager har ulike kriterier for opptak. Vedtekter med opptakskriterier for den enkelte barnehage finner dere på barnehagens hjemmeside.

Barn med nedsatt funksjonsevne og barn med barnevernsvedtak

Barn med nedsatt funksjonsevne og barn med vedtak etter Lov om barneverntjenester har fortrinnsrett til plass se § 18 i barnehageloven. Det forutsettes at dokumentasjon sendes kommunen før fortrinnsretten blir vurdert.

Klage på opptak

Ved hovedopptak kan søker klage over avslag på søknad om barnehageplass. Søker kan også klage dersom søker verken får sitt første eller andre ønske oppfylt. Dette forutsetter at søker har prioritert minst to ulike barnehager.

Ved supplerende opptak kan bare søkere til barnehagen med lovfestet rett til prioritet etter barnehageloven § 18 klage dersom de ikke tilbys plass i den aktuelle barnehagen.

Klagen må fremsettes skriftlig for kommunen og må nevne den avgjørelse det klages over og de grunner klagen støtter seg til.

Klagefristen er 3 uker.

Barn med særlige behov

Barnehagen skal tilpasse tilbudet til det enkelte barn uavhengig av funksjonsnivå, jfr. barnehageloven § 2. Dette er utdypet i Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver.

Behov for spesialpedagogisk hjelp
Alle barn under opplæringspliktig alder med særlige behov for spesialpedagogisk hjelp har rett til slik hjelp. Kommunen har også ansvar for tilrettelegge barnehagetilbudet til barn med nedsatt funksjonsevne. Lov om barnehager (barnehageloven)

Pedagogisk-psykologiske tjeneste (PPT)
Kommunens pedagogisk-psykologiske tjeneste (PPT) er sakkyndig instans i saker om spesialpedagogisk hjelp. PPT skal også bistå barnehagen i arbeidet med kompetanse- og organisasjonsutvikling for å tilrettelegge barnehagetilbudet for barn med særlige behov.

Publisert: 13.12.2023 09:24:00
Sist endret: 05.03.2024 10:07

Publisert: 13.12.2023 09:24:00
Sist endret: 05.03.2024 10:07

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?