Kvalitet i barnehage

Barnehage er et pedagogisk tilbud til barn i førskolealder.

Alle barnehager må følge barnehagelovens bestemmelser og rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Rammeplanen gir barnehagene en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet. Les mer om rammeplanen for barnehager på Utdanningsdirektoratets hjemmeside.

Med utgangspunkt i rammeplanen må hver enkelt barnehage lage egen årsplan for sitt arbeide. Årsplanene for den enkelte barnehage finner du på barnehagenes egen hjemmeside.

Mer informasjon om den enkelte barnehage kan du også finne på Utdanningsdirektoratets side Barnehagefakta.no.

Lov
Barnehageloven

Vil du gi tilbakemelding på barnehagetilbudet?

For at det skal være best mulig samarbeid mellom hjem og barnehage bør misnøye med tilbudet til eget barn først forsøkes løst i følgende rekkefølge:

  1. På avdeling med pedagogisk leder
  2. Med barnehagens styrer
  3. Med eier av barnehagen. Det er barnehagens ledelse og eier som er ansvarlig for barnehagetilbudet

Melder du fra til barnehagen om at barnet ikke har et trygt og godt barnehagemiljø, har barnehagen en plikt til å undersøke saken. Barnehagen skal så langt det finnes egnede tiltak, sørge for at barnet får et trygt og godt barnehagemiljø. Retten til et trygt og godt barnehagemiljø fremgår av barnehageloven §§ 41-43.

Dersom misnøyen gjelder generelle forhold i barnehagen, kan du også ta det opp med barnehagens samarbeidsutvalg. Alle barnehager skal ha et samarbeidsutvalg som består av representanter fra foreldre og ansatte i barnehagen, og eventuelt barnehagens eier.

Dersom du ønsker å gå videre med din klage eller bekymring, kan du ta kontakt med barnehagemyndigheten i kommunen. Kommunen har tilsynsansvar for både private og kommunale barnehager.

Tilsyn av barnehage

Barnehagemyndighet og miljørettet helsevern fører tilsyn med alle barnehagene i kommunen. Dersom det oppdages uforsvarlige eller ulovlige forhold i tilsynet gir kommunen pålegg om at dette skal rettes innen en gitt frist.

Brannvesen, Mattilsynet og Arbeidstilsynet kan også føre tilsyn med barnehagene innenfor sitt lovområde.

Lov og forskrift

Barnehageloven

Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger

Aktuelle lenker

Utdanningsdirektoratet

Kunnskapsdepartementet

Statsforvalteren i Oslo og Viken

Barnehagefakta.no

Helsedirektoratet

Politiattest

Språklig mangfold

Filmer til faglig refleksjon

Publisert: 12.12.2023 11:30:57
Sist endret: 02.03.2024 09:25

Publisert: 12.12.2023 11:30:57
Sist endret: 02.03.2024 09:25

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?