Innhold

Helse, omsorg og velferd

Bostøtte - søknad

Kommunal bolig – søknad

Søknad om helse og omsorgstjenester pr 15.01.18.PDF

Ledsagerbevis - søknad

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede - søknad 

Kriterier for bistand rus - og psykisk helsetjeneste.pdf

Henvisningsskjema for barn pdf

Henvisningsskjema for voksne pdf

TT-kort - søknad (Akershus fylkeskommune)

Fritidskontakt/støttekontakt - registrering

Ip-koordinator søknad.pdf

Koronatest - bestilling

Miljørettet helsevern Øvre Romerike

Søknadsskjema for godkjenning av lokaler til tatoverings- og hulltakingsvirksomhet.

Meldeskjema for badeanlegg

Meldeskjema for virksomheter med kjøletårn og luftskrubbere

Søknad om samtykke til planer for lokaler og uteområder til barnehager og skoler (trinn 1)

Søknad om godkjenning skole/barnehage (miljørettet helsevern) (trinn 2)

Støygrenser ved bygg-/anleggsvirksomhet -søknad om overskridelse

Teknisk, næring og eiendom

Ansvarsrett - søknad

Avkjørsel til kommunal veg - søknad

Avvik ved feiing eller boligtilsyn - tilbakemelding 

Bevilling - melding om endringer

Deling - rekvisisjon av oppmålingsforretning.pdf

Dispensasjon fra byggegrense til kommunal veg - søknad

Eiendomsavgift - klage

Erklæring om arealoverføring

Erklæring fra nabo om avstand.pdf

Felling av trær/rydding av kratt på kommunal grunn - søknad

Forhåndskonferanse - bestilling

Ferdigattest - søknad

Fyrverkeri - (pyroteknisk vare) melding om oppskyting

Gjennomføringsplan

Gravemelding

Kommunale eiendomsavgifter - klage

Kunnskapsprøven/etablererprøven - oppmelding (702439)

Melding om bygging eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt

Melding om plassering av enkelt byggetiltak etter ferdigstillelse

Midlertidig brukstillatelse - søknad 

eNabovarsel - via Altinn

Nabovarsel - via posten - rekomandert

Oljetank - registrering/sanering av nedgravd tank

Omsetningsoppgave for alkohol (skjenkebevilling)

Omsetningsoppgave for alkohol (salgsbevilling)

Renovasjon - bestilling av ny avfallsbeholder

Renovasjon -  skadet avfallsbeholder

Renovasjon -klage

Salgsbevilling - søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1

Sanitærabonnement - søknad/melding om endring

Seksjonering - søknad om seksjonering

Seksjonering - søknad om reseksjonering

Sammenslåing

Serverings- og/eller skjenkebevilling - søknad

Skjenkebevilling - Bevilling for åpent arrangement (enkelt, bestemt anledning) 

Skjenkebevilling - Bevilling for lukket selskap (ambulerende)

Skjenkebevilling - søknad om endrede vilkår for én enkelt anledning (når søker allerede har bevilling)

Skorstein som ikke er i bruk - melding

Tillatelse - søknad om endring av gitt tillatelse eller godkjenning

Tiltak - opplysninger om tiltakets ytre rammer

Utslippstillatelse -søknad - gjelder også minirenseanlegg

Vann-/avløpsanlegg - ferdigmelding av arbeid

Vann-/avløpsledning - frakobling

Søknad om tilknytning_frakobling vann og avløp.pdf

Søknad om utslipp påslipp av olje eller fettholdig avløpsvann.pdf

Tilbakemelding om utført arbeid.pdf

Årsrapport avløp med olje eller fett.pdf

Kultur, idrett og fritid 

Kulturskole - søke plass

Aktivitets- og driftstilskudd til frivillige organisasjoner

Arrangementstilskudd/underskuddsgaranti - søknad

Kandidat til kommunens kulturpris - forslag

Kulturstipend - søknad

Ledsagerbevis - søknad

Fritidskontakt/støttekontakt - registrering

Lokaler og anlegg - søknad om leie til arrangement

Lokaler og anlegg - søknad om sesongleie

Motorferdsel i utmark - søknad

Vald - søknad om godkjenning/endring  

Barnehage, skole og SFO

Barnehage - søke/endre og oppsigelse av plass

Barnehage - Midlertidig dispensasjon for utdanningskrav for pedagogisk leder/styrer - søknad

Redusert foreldrebetaling - søknad

Eksamen/heldagsprøve - søknad om særskilt tilrettelegging

Fravær - krav om sletting av gyldig fravær

Grunnskole - fritak fra vurdering i enkeltfag

Grunnskole - innmelding

Grunnskoleopplæring (ordinær) for voksne - søknad

Karakterer - klage

Permisjon fra undervisning - søknad

Skole - søknad om bytte av skole

SFO - Søknad, endring og oppsigelse

SFO - Søknad om redusert foreldrebetaling (gjelder 1. og 2. trinn)

 

 

 

Skole - melding om skolebytte ved flytting

Skole - Valgfag - påmelding eller søknad om bytte

Skole - Elevinformasjon og samtykke fra foresatte

PPT - Henvisning PPT.pdf

PPT - Pedagogisk rapport for førskolebarn.pdf

PPT - Pedagogisk rapport for skolene.pdf

PPT - Referat fra rutinemøte.pdf

PPT - Årsrapport barnehage.pdf 

 

Politikk, skatt og organisasjon

Offentlig høring - høringssvar

Saksdokumenter - bestilling

Personopplysninger - innsyn, retting, sletting og innsigelse

Skatt - attestbestilling

Flyttemelding

Manntall - søknad om innføring fra person bosatt i utlandet


Publisert: 02.12.2016 12:47:12
Sist endret: 02.09.2020 08:11