Servicekontoret
Besøkdsadresse: Teiealleen 9, 2030 Nannestad - 66 10 50 00 - e-post
Postadresse: Postboks 3, 2031 Nannestad
09:00-15:00 (Sentralbord)
10.00-15.00 (Servicekontor)

Innhold

Viltpåkjørsel 

Viltpåkjørsler av hjortevilt varsles til politiet på telefon 02800. Politiet vil da kontakte kommunens fallviltgruppe som vil undersøke om viltet er skadet, eller ta seg av dødt vilt.

Fallviltgruppen i Nannestad kan også kontaktes direkte på telefon 90 66 00 06

Du skal også varsle kommunen eller politiet hvis du kommer over hjortevilt som på annen måte er alvorlig sykt eller skadet.

Alle har i følge dyrevelferdslovens § 4 plikt til å hjelpe dyr.

Ved en viltpåkjørsel er det viktig å huske på å merke ulykkesplassen nøye. Et klart merke legges/henges ved siden av veien for å markere hvor dyret forsvant (fluktretningen).

Kontakt politi eller det kommunale fallviltmannskapet før du forlater ulykkesplassen. Det er mye enklere å forklare hvor du er, hvordan det ser ut på stedet og hvor dyret forsvant når du er på ulykkesplassen.

Syke dyr eller dyr med skader 

Oppdager du syke, halte eller andre skader på hjortevilt kontakt kommunens fallviltmannskap, tlf. 90660006.

Kommunes fallviltjegere tar seg normalt ikke av skadete mindre dyr eller fugler. Skadete fugler meldes til Fuglehjelpen på telefon 91 16 57 89.

Døde dyr

Ved funn av døde dyr langs riks- og fylkesveier, tar man kontakt med Statens vegvesen på telefon 22 07 30 00.

Grevling til besvær

Våren er grevlingtid og mange ringer kommunen for råd. Håndtering av grevling er ikke en kommunal oppgave, men vi vil gjerne bistå med noen råd. Som regel trenger du ikke gjennomføre spesielle tiltak, men her finner du noen tips om du har fått besøk av grevling i hagen.

Er grevlingen farlig?

Selv om grevlingen er et rovdyr, utgjør den som regel ingen fare for barn, voksne, katter eller hunder. Men du skal alltid ha respekt for grevlingen og ikke trenge den opp i et hjørne. 

Grevlingen er ofte ganske sky og mest aktiv om natten. Derfor er det ikke så stor sannsynlighet for å treffe på en grevling, selv om den har hi like i nærheten. 

Grevlingen har meget god luktesans, men kan snuble i bena på folk hvis vinden ikke bringer lukta av menneske mot den. Som regel blir grevlingen skremt og løper vekk. Hvis den reagerer med fresing, er det ofte bare en liten bevegelse fra deg som skal til for at grevlingen løper av gårde. Gamle myter om at grevlingen biter til det knaser oppsto da man tidligere jaktet på grevlingen med røffe metoder. Dette har ikke rot i virkeligheten. 

Hvorfor har jeg fått grevilng i hagen

Grevlingen sover en lett vintersøvn og tærer på fettreservene gjennom vinteren. Når våren kommer er den utsultet og på desperat leting etter mat. Derfor roter grevlingen i jorda og lager hull i plenen på leting etter biller og meitemark. Dette varer som regel bare noen få uker. 

Når bær og frukt er modne, kan grevlingen legge sin elsk på enkelte hager der den fråtser i bær og nedfalt frukt i en kort periode. Det er vanlig at grevlingen finner seg en soveplass i kort avstand fra matfatet. Når den ikke finner mat, forsvinner den. 

Grevlingen kan gjøre en del skade på plenen etter leting etter mat. Er du sterkt berørt av dette kan du prøve tipsene og rådene for deg som har grevling i hagen.

Tips og råd til deg som har grevling i hagen

I de fleste tilfeller er det ikke nødvendig å gjennomføre spesielle tiltak.

Tiltak må gjennomføres på sensommeren, da det ikke er ønskelig eller tillatt å forstyrre dyrene i yngletiden. 

Oldenborrelarver

Graver grevlingen mye i hagen, kan det tyde på at plenen er angrepet av oldenborrelarver. Kontakt hagesentre for midler for å bekjempe larvene.  

Sterke lukter

Sett ut bokser med salmiakk i området grevlingen bruker hyppig. Da flytter den kanskje til et annet område. 

Uvanlige lyder eller bevegelser

Små plastvindmøller kan stikkes ned i plenen og fungere som skremsel. Du kan også henge opp remser av aluminiumsfolie i trær og busker. Grevlingen har dårlig syn, men oppdager lett beveglser, silhuetter og lyse ting som skiller seg ut i mørket. 

Belysning

Belysning i hagen kan ha effekt, særlig hvis lyset er styrt av en bevegelsessensor. 

Strikk rundt søppeldunken

Hvis grevlingen stadig velter søppeldunken din, kan du sikre den med en elastisk strikk til et gjerde eller lignende. 

Elektrisk gjerde

Et lavt elektrisk gjerde kan brukes for å holde grevlingen ute fra et område. Grevlingens graving i gressplenen er som oftest begrenset til en periode om våren og sensommer/høst. Det er derfor bare behov for et slikt gjerde i kortere perioder. Gjerdet trenger ikke være strømførende når det er lyst.  

Tette igjen inngangen til hiet

Mener du at grevlingen må finne et annet sted å bo, kan du tette igjen hullet den benytter for å komme seg inn og ut. Først må du være helt sikker på at det ikke er grevlinger som blir stengt inne. For å undersøke om hiet er i bruk, kan du du strø løs jord i åpningen og sette en plate eller lignende foran. Grevlingen kan lett velte platen, og den vil sette spor etter seg når den går ut og inn. Er det ikke aktivitet i løpet av en uke, kan du tette åpningen. Dette bør kun gjøres i august og september, når grevlingen ikke har unger eller sover sin vintersøvn.

Fjerning av grevling som gjør skade

Ifølge skadefellingsforskriften kan grevling avlives dersom den gjør skade av vesentlig økonomisk betydning, men eier plikter på forhånd å gjennomføre tiltak for å avverge skade. Uttak av grevling er omfattet av §§ 3-3 og 3-4 i viltforskriften (Forskrift om skadefelling, dødt vilt og bruk av vilt i oppdrett, forskning og dyrepark) som trådde i kraft 1. april 2020 

§ 3-3.Vilkår for skadefelling

Dersom mordyr må avlives i yngletiden skal avkommet om mulig også avlives

§ 3-4.Skadefelling etter skadelidtes egen beslutning

 

Bistand med fanging og avlivning når grevling gjør skade

Kommunens fallviltpersonell bistår i utgangspunktet ikke i fanging og avlivning av grevling med unntak av når det er, eller det kan bli, særlig stor skade på hus eller eiendom av økonomisk betydning.  

Dersom den skadelidte trenger bistand fra fallviltmannskapet i yngletiden må skadeforebyggende tiltak være gjennomført først, og dette må kunne dokumenteres. Skjema fylles ut og sendes inn til kommunen.

Leie av grevlingfelle

Kommunen har grevlingfelle til leie. Grevlingfellen leies ikke ut i i yngletid (1.02 – 20.08) med unntak når skaden er eller kan bli av vesentlig økonomisk betydning. Dersom behov for å leie felle i yngletid skal den skadelidende fylle ut ett skjema der den skadelidte opplyser om skade, hvilke skadeforebyggende tiltak som er gjennomført, og signerer. Fallviltmannskapet i kommunen skal bevitne skaden og signerer for at de har bevitnet skaden, før fellen lånes ut. 

I jakttid (21.08 – 31.01.20) kan grevlingfelle leies ut, uten å bevitne skade eller utfylling av skjema.

Kostnad ved leie av felle og leie fallviltmannskap til fanging og avlivning

Det innføres gebyr fra og med 2021 for leie av felle, bevitnelse av skade av fallviltpersonell, og gebyr dersom den skadelidende ønsker å benytte fallviltmannskap til fanging og avlivning.

 

Det er innført gebyr fra og med 2021 for leie av felle, bevitnelse av skade av fallviltpersonell, og gebyr dersom den skadelidende ønsker å benytte fallviltmannskap til fanging og avlivning. Gebyrene er:

 

 

 

 

 

 

 

Pris

Eksl. Mva

Pris inkl mva.

Leie av grevlingfelle

 

 

 

 

 

 

800

1 000

Fallviltmannskapets bevitnelse av grevlingskade i yngletid (felle kan kun lånes ut i yngletid når skaden er bevitnet av fallviltmannskap og skadeforebyggende tiltak er gjennomført).

800

1 000

Benyttelse av fallviltmannskap til fanging og avlivning av grevling (fallviltmannskap bistår kun når det er skade på hus eller eiendom av økonomisk betydning)

3 200

4 000

 

Nyttige lenker 

Les mer om grevling på Folkehelseinstituttets nettsider

 

Jakt i Nannestad

Rett til å felle elg, hjort eller rådyr

For å få tillatelse til å felle elg, hjort eller rådyr må området jakten skal utføres i godkjennes av kommunen.

Retten til å jakte tilhører i utgangspunktet grunneier.

Valdet må oppfylle minimumsgrense for minsteareal og kravet til sammenhengende areal.

Hjorteviltforskriften

Veileder til hjorteviltforskriften

Søknadsfrist er 1. mai.

Forvaltning av bever i Nannestad

Lokal forskrift om bærekraftig forvaltning av bever og kommunale målsettinger

Beverforvaltning i Nannestad er hjemlet i egen forskrift; Forskrift om jakt og fangst av bever, Nannestad kommune; Nannestad kommune skal legge til rette for en bærekraftig beverforvaltning der det tas hensyn til naturlig utbredelse av bever, jakt- og fangst som nærings- og rekreasjonskilde samt forebygging av unødvendig skade og ulemper på andre samfunnsinteresser.

Forskrift om jakt og fangst av bever i Nannestad

Det er videre vedtatt mål for forvaltningen av beverbestanden i Nannestad 11.06.2018

Mål for forvaltningen av beverbestanden i Nannestad kommune - vedtatt.pdf 

Kartdatabase over beverhytter og beverdemninger

Nannestad kommune har utviklet en kartdatabase over beverhytter og beverdemninger.

Ved å kartlegge bebodde beverhytter i kommunen kan man finne ut omtrent hvor mange bever som holder til i kommunen. Dette gjør man ved å telle antall bebodde beverhytter og deretter estimere hvor stor beverbestanden er. I en bebodd beverhytte holder det til i snitt 4 bever, så ut fra dette kan man beregne hvor stor beverbestanden i kommunen er.

Kartleggingen skjer ved hjelp av informasjon fra grunneiere og ressurspersoner som har kunnskap om beverens hytter og sportegn. Ønsker du å være med å registrere, kontakt viltansvarlig i kommunen på e-post:  liv.dervo@nannestad.kommune.no eller på telefon 94002758. Dataene som registreres inn, er tilgjengelig for alle.

Kartdatabase over beverhytter og beverdemninger 

Kartlegging danner grunnlag for bærekraftig forvaltning av bever

Gjennom den lokale forskriften har kommunen vedtatt å legge til rette for en bærekraftig beverforvaltning der det tas hensyn til naturlig utbredelse av bever, jakt- og fangst som nærings- og rekreasjonskilde samt forebygging av unødvendig skade og ulemper på andre samfunnsinteresser.

Forskriften åpner for kvotefri jakt og fangst i hele kommunen. Jakta skal foregå i samsvar med vedtatte kommunale målsettinger for forvaltning av bever i Nannestad kommune.  I de kommunale målsettingene i kommunen er det vedtatt at årlig uttak ikke skal overstige 15 % av anslått bestandsstørrelse. Kartleggingen danner kunnskapsgrunnlaget for å si noe om bestandsstørrelsen for beverbestanden i Nannestad, og for å følge med på om uttak er i samsvar med kommunale målsetninger. Videre danner kunnskapsgrunnlaget grunnlaget for åpning av beverjakt i Nannestad, og for at kommunen og rettighetshavere skal kunne forvalte beveren på en bærekraftig måte.


Publisert: 05.10.2016 10:18:24
Sist endret: 08.12.2021 09:45