Servicekontoret
Besøkdsadresse: Teiealleen 9, 2030 Nannestad - 66 10 50 00 - e-post
Postadresse: Postboks 3, 2031 Nannestad
09:00-15:00 (Sentralbord)
10.00-15.00 (Servicekontor)

Innhold

Trafikksikkerhet

Grunnlaget for alt trafikksikkerhetsarbeid i Norge er nullvisjonen - en visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller livsvarig skadde i trafikken. Trafikantene og myndighetene har et delt ansvar for trafikksikkerheten.

Høye, tette hekker ved avkjørsler eller store greiner som henger ut i veikryss gjør det svært uoversiktlig for både bilister, syklister og gående. Dette er en stor utfordring i sommermånedene og ved skolestart.

Å sørge for fri sikt langs veiene er så viktig at ansvarsforholdene er nedfelt i loven. Det er du som bor langs veien, som er ansvarlig for å klippe hekk og busker på eiendommen din, slik at det er god sikt ved veikryss og ved avkjørselen. Mange må også krysse gang- og sykkelvei for å kjøre ut på bilveien. Da er det spesielt viktig at hekker, trær eller gjerder ikke hindrer sikten, slik at du oppdager andre trafikanter i tide til å stoppe.

Nyttige lenker

Veg- og trafikkinformasjon

Piggdekk og sommerdekk

Vegtrafikkloven

Vegvedlikehold

Kommunen har ansvar for vedlikeholdet av kommunale veger og gangveger. Statens vegvesen drifter riks- og fylkesveger.
Opplever du driftsproblemer langs riks- og fylkesveger? Ring 175.

Vintervedlikehold

Kommunens ansvar

 • Brøyting og strøing av de kommunale veger, parkeringsplasser, fortauer og gang- og sykkelveier utføres av kommunen.
 • Brøytemannskapet kalles ut så fort snøen har en dybde på fem til ti centimeter.

Vegvesenets ansvar

 • Innenfor kommunegrensene går det også riks- og fylkesveier. Dette er gjerne de største veiene. På slike veier er det Statens vegvesen som har ansvaret for brøyting og strøing. Ring 175 for trafikkinformasjon, eller gå inn på 175.no

Privat ansvar

 • Brøytekanter mot private veier og innkjøringer må vedlikeholdes av den enkelte eier eller vellag.

Vegnorm og veglysnorm

Meld feil

Dersom du oppdager feil på veg, vann, avløp og gatelys så kan du melde dette inn til oss.

Beskriv feilen godt i tillegg til hvor feilen er lokalisert, gjerne adresse. Legg også ved din kontaktinformasjon (navn og telefonnummer) slik at vi kan ta kontakt dersom vi har ytterligere spørsmål.

Meld feil 

 • Kommunale veger meldes til adressen ovenfor
 • Riks- og fylkesveger meldes til telefonnummer 175  

Akutte situasjoner utenfor normalarbeidstid 

Ved akutte situasjoner utenfor normalarbeidstid ta kontakt på våre vakttelefoner:

Vei 90075733

Vann 90540691

Avløp 90477583 

Septik 

Innenfor ordinær åpningstid - telefon: 66 10 50 00  

Graving i og langs kommunal veg

Alle som skal utføre gravearbeider i og langs kommunale veger i kommunen må søke om tillatelse.

Det tillates normalt ikke graving over kommunale veger, hvor det blir krevd at varerør trykkes/bankes under vegfundamentet. Her gis det kun en krysningstillatelse, som også hjemler senere rett til å ha rør og kabler liggende under vegen.

Søknaden skal leveres av entreprenører og andre profesjonelle brukere.

Du må søke når du skal

 • Grave i kommunal veg eller gangveg
 • Grave nær eller inntil kommunal veg eller gangveg
 • Kryssing av kommunal veg, med kabler, vann- og avløpsledninger etc.  

Søknad om gravetillatelse og ferdigmelding

Gravemelding.no

 

Det må søkes om gravetillatelse for fremføring av kabler, ledninger og graving i offentlig veg.

Her er noen stikkord om hva det må søkes om:

 • Å fjerne masser (grave, hogge tre, sprenge og liknende)
 • Legge i fra seg masser (tømmer, stein, container, stillas, byggemateriell)
 • Etablere ledningsanlegg av alle slag (telefon, strøm, løpestreng, vann- og avløpsledning). 

Retningslinjene og skjema er laget på grunnlag av Vegloven § 32 og § 57, som gjelder over, under eller langs offentlig veg. Loven dekker også området innenfor 3 meter fra vegkant. Det er tre års sperrefrist på veger som har fått ny asfalt. Graving i disse gatene vil bli krevd for utvidet asfaltering og forringelsesgebyr hvis det gis tillatelse. 

Ferdigmeldinger sendes inn via samme løsning.

Priser

Priser pr. 01.01.2020 inkl. mva.

Gravemelding
Gebyr for arbeidsvarsling kr 1 060
Gebyr for graving i kommunal veg kr 2 967

Parkering

Her kan du finne informasjon om ladestasjoner for elbiler.

Nyttige lenker

Ladestasjon for elbiler 

Parkering for forflytningshemmede

 

Hvem kan få parkeringstillatelse?
 • Søker må ha store forflytningsvansker som må dokumenteres av lege.
 • Søker må i tillegg ha et særlig behov for parkeringslettelse på konkrete steder, for eksempel ved bosted, arbeidssted eller i forbindelse med annen regelmessig aktivitet.
 • Søker må være bosatt i kommunen.
 • Se for øvrig orientering i søknadsskjemaet.
Hvor kan du parkere?

Du kan benytte parkeringstillatelsen

 • på offentlig reserverte parkeringsplasser for forflytningshemmede
 • på offentlige avgiftsbelagte parkeringsplasser, uten å betale avgift og ut over fastsatt lengste parkeringstid.
 • ut over fastsatt lengste parkeringstid på steder som er regulert med tidsbegrenset parkering, unntatt der det er regulert med begrenset parkeringstid for forflytningshemmede
 • på steder hvor det er innført boligsoneparkering.

Du kan ikke parkere

 • i strid med vegtrafikklovens, trafikkreglenes og skiltreglenes bestemmelser om stans og parkering
 • på parkering reservert for andre brukergrupper
 • på private parkeringsplasser og i private parkeringshus. Se etter spesielle regler på slike steder.

Parkeringstillatelsen følger innehaveren, ikke kjøretøyet.

Misbruk vil medføre inndragning av kortet og eventuelt anmeldelse.

Lover og regelverk

Forvaltningsloven 

Du kan lese mer om parkeringskort for forflytningshemmede på nettsiden til Norges Handikapforbund.

 

 


Publisert: 01.11.2016 11:13:37
Sist endret: 04.11.2022 11:07