Vannet skal forvaltes der det renner, uavhengig av administrative grenser. Innsjøer og elver skal sikres god økologisk og kjemisk tilstand – med mindre annet er bestemt gjennom regional vannforvaltningsplan. Norge har implementert EUs vannrammedirektiv i lovverket gjennom vannforskriften, som er en prosessforskrift rettet mot all offentlig forvaltningen i Norge. Både lokale, regionale og nasjonale myndigheter skal samarbeide for å nå miljømålene. Hensikten er å beskytte og om nødvendig forbedre vannforekomstene, slik at innbyggerne får rene og friske vassdrag. 

Arbeidet skal være kunnskapsbasert, økosystembasert og bygge på naturens tålegrenser. Alle innsjøer, elver, bekker og grunnvann grupperes til vannforekomster. Per 2022 er vassdragene i Nannestad delt inn i 71 vannforekomster. For hver vannforekomst fastsettes rett vanntype, påvirkninger, miljøtilstand, miljømål og tiltaksbehov. Norge er delt inn vassdragsvis i 16 vannregioner, der hver region utarbeider 6-årige regionale vannforvaltningsplaner, som vedtas av fylkestingene og godkjennes av berørte direktorater og departementer. Nannestad tilhører Vannregion Innlandet og Viken. Vannregionen er igjen delt inn i 20 vannområder (per 2022), der mye av det praktiske arbeidet til forvaltningsplanene foregår. Vannområdene eies av samarbeidende kommuner, men også regionale og nasjonale myndigheter deltar i arbeidet. I Nannestad kommune ligger 72 % av arealet i vannområde Leira-Nitelva, og 28 % i Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma. 

 

Leira, foto: Helge B. Pedersen

Mer informasjon her:

Primærdata for offentlig vannovervåking (søkbart på vannlokaliteter): https://vannmiljo.miljodirektoratet.no/


Publisert: 16.05.2022 13:36:01
Sist endret: 18.05.2022 12:21