Nannestad kommunehus
Besøkdsadresse: Teiealleen 31, 2030 Nannestad - 66 10 50 00 - e-post
Postadresse: Postboks 3, 2031 Nannestad
Mandag - fredag 09:00 - 15:00

 

Innhold

Midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket

Retningslinjer for søknader om tilskudd skogsveger taubane hest o.a.pdf

Produksjonstilskudd i jordbruket

Produksjonstilskudd er en samlebetegnelse for en rekke tilskuddsordninger i landbruket. Om du skal søke og få utbetalt tilskudd må du ha et aktivt foretak som er knytta til en landbrukseiendom.

Kommunen behandler søknaden din. Kontakt kommunen om du er ny bruker og trenger bistand med søknaden. 

Du finner frister, vilkår og veiledning på nettsiden til Landbruksdirektoratet. Vær oppmerksom på at vilkårene kan endre seg ved hvert jordbruksoppgjør.

Elektronisk søknadsskjema:

Altinn - Produksjonstilskudd i jordbruket

Her kan du lese mer om ordningen:

Landbruksdirektoratet

Fylkesmannen i Oslo og Viken - produksjonstilskudd

Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket

Avløsning ved ferie og fritid

Tilskudd til avløsing ved ferie og fritid (avløsertilskudd) er en refusjonsordning der foretak med husdyrproduksjon kan få dekket utgifter de har hatt til avløsing. Du søker om refusjon av utgiftene på samme søknadsskjema som produksjonstilskudd.

Du kan lese mer om ordningen og finne elektronisk søknadsskjema på nettsiden til Landbruksdirektoratet.

Regionalt miljøtilskudd (RMP)

Regionalt miljøprogram (RMP) er en fylkesvis tilskuddsordning for miljøtiltak i landbruket. Alle landbruksforetak som er berettiget produksjonstilskudd kan søke regionalt miljøtilskudd. 

Fristen for å søke er 15. oktober.

Les mer om ordningen, hvordan du søker, bruk av kart, regelverk m.m. på nettsidene til Landbruksdirektoratet. Informasjon om tilskuddssatser og søknadsinformasjon på nettsidene til Fylkesmannen i Oslo og Viken.

Elektronisk søknad:

Altinn – Søknad om regionalt miljøtilskudd

Her kan du finne mer informasjon om ordningen:

Landbruksdirektoratet

Fylkesmannen i Oslo og Viken

Regelverk

Drenering

Ingen søknadsfrist - løpende behandling

Du kan søke tilskudd til drenering av jordbruksareal som er tidligere grøftet eller planert.

Du kan lese mer om tilskuddssatser, ordningen og finne søknadsskjema på nettsiden til Landbruksdirektoratet. Send søknaden til kommunen der arealet ligger.

Tilskudd gis ikke der dreneringen er påbegynt før tilskudd er innvilget.

Elektronisk søknad:

Altinn – Tilskudd til drenering av jordbruksjord

Her kan du finne mer informasjon om ordningen:

Landbruksdirektoratet

Fylkesmannen i Oslo og Viken

Forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord

Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Søknadsfrist 15. mars.

Det kan søkes kommunen om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket.

Formålet er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen utover det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift.

Kommunen disponerer en årlig tilskuddsramme fra Fylkesmannen. Søknader prioriteres og tildeles midler etter kriterier som er fastsatt i kommunens egen tiltaksstrategi. Tiltaksstrategien viser hvilke tiltak som er prioritert ut i fra lokale målsettinger.

Elektronisk søknad:

Altinn - tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Her kan du finne mer informasjon om ordningen:

Landbruksdirektoratet

Fylkesmannen i Oslo og Viken

Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket

 

Les Nannestad kommunes tiltaksstrategi  som ligger til grunn for prioritering av søknader.

Les mer om aktuelle tiltak, nyttige tips ved utfylling av søknad, hvem som kan søke m.m i retningslinjer for Nannestad kommune i 2020.

Næring og miljøtiltak i skogbruket (NMSK)

Formålet med ordningen er å stimulere til økt verdiskaping i skogbruket, samtidig som miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skogen blir ivaretatt og videreutviklet.

Fylkesmannen fordeler midler ut til kommunene årlig. Tilskuddene administreres av kommunen.

Alle søknader går via kommunen som godkjenner/anbefaler.

Kommunens tiltaksstrategi og retningslinjer for bruk av NMSK beskriver formål som prioriteres og gjeldene tilskuddssatser.

Søknadsskjema:

Tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket

Her kan du finne mer informasjon om ordningen:

Landbruksdirektoratet

Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket

Satser 2020

Ungskogpleie:

For eiendommer med produktivt areal under 10 000 dekar, 40 % av kostnaden, inntil 220,-/daa

For eiendommer med produktivt areal over 10 000 dekar, 30 % av kostnaden, inntil 150,-/daa

For skogeiere som benytter arbeidskraft fra prosjektet Jobb i skogbruket for ungdom (JOBU), er tilskuddssatsen 60%, maks. 300 kr./dekar - for alle eiendomsstørrelser.

 

Dette regelverket gjelder for tilskudd til ungskogpleie i hogstklasse II (foryngelse). Middelhøyde etter tiltak skal være maksimalt 10 meter.

 

Markberedning:

Det gis 20% tilskudd på kostnaden men maksimalt 75 kr/daa.

Skjema for søknad om tilskudd til ungskogpleie og markberedning 

Frist for søknad om tilskudd er 15. november.

Skogbruksplan

Skogbruksplan omfatter registrering av skogen som gir oversikt over skog – og miljøressursene på eiendommen og gir en plan for forvaltningen av disse.

For mer informasjon om skogbruksplan ta kontakt med kommunens landbrukskontor.

Forskrift om tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistreringer

Klimatilskudd skog

I statsbudsjettet er det bevilget midler til tettere planting etter hogst, og gjødsling av skog. Begge tiltakene gir på sikt næringsmessig avkastning, samtidig som de er gunstige for klimaet.

Tettere planting

For tettere planting vil det bli gitt et tilskudd på 60 prosent av kostnaden ved å plante inntil 50 ekstra planter pr dekar, som plantes utover et definert minimumsantall. Minimumstallet vil variere med boniteten.

Søknader skal sendes til kommunen.

Informasjon om søknadsordningen finner du hos Landbruksdirektoratet.

Gjødsling

Ingen tilskudd i vår region i 2020

Gjødsling av skog vil gjennom økt tilvekst gi økt CO2-fangst. Dette er et av tiltakene som er foreslått i rapporten Klimakur 2020, og som har virkning også i et kortsiktig perspektiv innenfor 10 år. Det gis et tilskudd på 40 % av kostnaden.

Søknader sendes til kommunen.

Informasjon om søknadsordningen finner du hos Landbruksdirektoratet.

Ekstraordinært tilskudd til vårplanting 2020

Våren har kommet tidlig i år, og snøen har smeltet i store deler av regionen. Årets skogplanter er allerede produsert og på lager i planteskolene, og de må plantes ut i løpet av våren for at de skal kunne vokse opp med god plantekvalitet.  

Tilskudd for å sikre vårplantingen 

Som følge av smitteverntiltak har det oppstått en situasjon der vårplanting i skogen vanskelig lar seg gjennomføre uten merkostnader. For å sikre at bestilte og produserte planter ikke må kastes, er det innført et ekstraordinært tilskudd for all skogplanting våren 2020. 

Se informasjon om tilskuddet på nettsiden til landbruksdirektoratet og/eller nyhetsaken på nettsiden til fylkemannen i Viken. 

Landbruksveg - tilskudd

Du må søke før du bygger skogsveg (landbruksveg). Søknadsprosessen skal sikre at hensynet til miljø, landskap, kulturminner, friluftsliv og andre berørte interesser blir ivaretatt.

Finn skjema og les mer om landbruksveger på nettsiden til Landbruksdirektoratet. 

Send søknaden til den kommunen der veianlegget er lokalisert. Du må varsle naboer og rettighetshavere om søknaden. 

Du kan søke tilskudd til skogsveger. For 2020 gjelder:

Følgende tilskuddsnivå brukes som retningsgivende ved fastsetting av tilskuddsprosent:

 

Tiltak:

Tilskudd:

Ombygging og nyanlegg av skogsbilveg (vegklasse 3 og 4) *

20 – 40 %

Utbedring av «flaskehals» på skogsbilveg *

inntil 40 %

Avkjøringslomme fra offentlig veg (for opplasting av tømmer)

inntil 50 %

Ombygging av bruer på skogsbilveger

50 % (60 %)

Bruk av vegplanlegger (gjelder på tiltak merket *)

+ inntil 6 %

 

Frist for innsending av søknad til kommunen er 30. april 2020. Nannestad kommune har ikke mottatt tilskuddsmidler til skogsbilveger i 2020, men tar allikevel imot tilskuddssøknader. Vi kan ikke love tilskudd, men vil forsøke å få til en omfordeling fra Fylkesmannen dersom vi mottar søknader. Søknader mottatt etter søknadsfristen behandles fortløpende dersom det fortsatt er tilskuddsmidler tilgjengelig.

 

Se fullstendige vilkår og tilskuddssatser for skogsbilveger 2020 i Nannestad kommunes Retningslinjer for søknader om tilskudd

til bygging og ombygging av skogsveger, drift med taubane og drift med hest. 

 

Forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier.

Veileder: Etablering av skogsbilveier ved kryssing av bekker.

Tilskudd til miljøtiltak i skog 2020

For 2020 er det øremerket 8 mill kr på nasjonalt nivå til å ivareta og videreutvikle miljøverdier i skog. Dette omfatter blant annet delvis dekning av økonomisk tap knyttet til langsiktig bevaring av spesielle miljøverdier, der hensyn til disse krever at skogeieren avstår fra hogst eller legger om skogsdriften. I klartekst vil det si at det kan gis tilskudd til å la MiS områder stå urørt.

Nannestad kommune hadde en tilsvarende runde med dette i 2004/2005 og mange benyttet seg da av muligheten til å søke tilskudd. Føringer og tilskuddsberegning er gitt fra Landbruksdirektoratet.

 

Vilkår for å søke tilskudd:

  • Det er bare skogeier som kan søke om tilskudd
  • Ordningen gjelder områder der det drives skogbruk – ikke verneområder eller områder regulert til        annet enn skogbruk.
  • Må være registrert etter MiS metodikk.
  • Avtale om å la skogen stå urørt gjelder for 10 år.
  • Maksimalt tilskuddsbeløp per skogeier er 75 000kr.
  • Egenandel beregnes slik: Eiendom med 500 daa eller mindre produktiv skog har en egenandel på15 000 kr. Eiendom over 500 daa produktivt har en egenandel på 30 kr/daa
  • Minste tilskudd som utbetales er 3000 kr
  • Tilskuddet beregnes ut fra 30 % av driftsnetto med fratrekk for skogeiers egenandel.
  • Skogeier bør søke på ordningen digitalt og kan gjøre dette ved å logge inn på sin skogfondkonto          på  www.skogfond.no .
  • Søknadsfrister er 1. august 2020 og 1. november 2020. Søknader behandles av kommunen gjennom    skogfondsystemet.

For mer informasjon om ordningen se landbruksdirektoratets hjemmesider om Miljøtiltak for å ivareta og videreutvikle miljøverdier her.  I ordningen ligger også bevaring av tiurleiker, rovfuglreir og andre skjøtselstiltak. Ta gjerne også kontakt med skogbrukssjef på 66105000.

Eksempel:

Tømmerpris: 400 kr/da

Driftspris: 140 kr/da

Driftsnetto: 260 kr/da

 

Tallene her vil variere for de ulike MiS-figurene, avhengig av det som konkret i det enkelte tilfellet vurderes som sannsynlig tømmer- og driftspris.

Skogeier med 500 dekar produktiv skog (eller mindre) og nøkkelbiotop som skal stå urørt med 150 kubikk tømmer.

Total driftsnetto: 260 kr/m3 * 150 m3 = kr. 39.000,-

Egenandel: 500 da * 30 kr/da = kr. 15.000,-

Tilskuddsgrunnlag: (39.000 – 15.000) = kr. 24.000,-

Beregnet tilskudd: 30 % av kr. 24.000,- kr. 7.200,-

Velferdsordninger 

Velferdsordninger i landbruket

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket (UKL) - Øya og Nordre Eik

Søknadsfrist 20. mars 2020.

Det kan søkes kommunen om tilskudd til tiltak i Utvalgt kulturlandskap (UKL) - Øya og Nordre Eik.

Hensikten med tilskuddsordningen er å bidra til å sikre verdier knyttet til landskap, biologisk mangfold, kulturminner og kulturmiljøer, herunder sikre langsiktig skjøtsel og drift.

Forvaltning av tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket er overført til kommunene fra 1. januar 2020.

Fra 2020 skal fagsystemet Agros tas i bruk for denne tilskuddsordningen, og søknader sendes elektronisk via Altinn.  Klikk her for UKL-søknad

Det er kommunen som prioriterer søknadene og innvilger tilskudd. Søknadene prioriteres etter fastsette lokale retningslinjer innenfor rammen av forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket.

Fylkesmannen i Oslo og Viken har tildelt kr 700 000 i tilskuddsmidler til Øya og Nordre Eik i 2020.

Les lokale retningslinjer for informasjon om årets søknadsomgang.

Tiltak i beiteområder

Søknadsfrist 20. mars 2020.

Det kan søkes kommunen om tilskudd til tiltak i beiteområder i Nannestad.

Formål med tilskudd til tiltak i beiteområder er å legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområdene.

Forvaltning av tilskuddordningen er overført til kommunene fra 1.1.2020

Fra 2020 skal fagsystemet Agros tas i bruk for denne tilskuddordningen, og søknader sendes elektronisk via Altinn.

Kommunen prioriterer søknadene og innvilger tilskudd. Søknadene prioriteres etter fastsatte lokale retningslinjer innenfor rammen av forskriften og rundskriv 2019-45 «Forvaltning av forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder».

Fylkesmannen i Oslo og Viken har tildelt kr 75 000 til tiltak i beiteområder til Nannestad kommune i 2020.


Publisert: 03.10.2016 11:15:56
Sist endret: 25.06.2020 15:22