Servicekontoret
Besøkdsadresse: Teiealleen 9, 2030 Nannestad - 66 10 50 00 - e-post
Postadresse: Postboks 3, 2031 Nannestad
09:00-15:00 (Sentralbord)
10.00-15.00 (Servicekontor)

Innhold

Skogfond

Skogfond skal sikre at du som skogeier har midler til å finansiere investeringer på din skogeiendom. Skogfond er en tvungen fondsavsetning hjemlet i Lov om skogbruk

Ved tømmerhogst skal en del av verdien på tømmeret settes av på skogfond. Beløpet som blir satt av til skogfond er ikke skattepliktig.

Skogfondsmidlene er knyttet til skogeiendommen og pengene kan kun benyttes til aktiviteter knyttet til skogeiendommen. Innestående skogfondsmidler følger eiendommen ved eierskifte. Skogeier har ikke krav på renter av det som står inne på fondet. Rentemidlene går til administrasjon av skogfondordningen, eventuelle tap ved ordningen, til ulike rådgivningstiltak og områdevise skogbruksplaner.

Landbruksdirektorates nettsider om skogfond og hva skogfondet kan brukes til.

Her kan du sjekke saldo på skogfondet

Vil du ha utbetaling fra skogfondet?

En del kulturtiltak i skogen kan dekkes av skogfondet. Ved utbetaling får du delvis skattefritak, med unntak av utbetaling som skal gå til å dekke merverdiavgift. Frist for krav om refusjon er senest året etter investeringen, men vi anbefaler at krav fremmes så raskt som mulig etter investeringen.

For utbetaling fra skogfond til skogkulturtiltak skal du bruke SLF-skjema 909SLF-skjema 909:

Landbruksdirektoratets skjema for skogfond

Forskrift om skogfond

Bygging av landbruksveg

Du må søke før du bygger skogsveg (landbruksveg). Søknadsprosessen skal sikre at hensynet til miljø, landskap, kulturminner, friluftsliv og andre berørte interesser blir ivaretatt.

Send søknaden til den kommunen der veianlegget er lokalisert. Du må varsle naboer og rettighetshavere om søknaden.

Det kan søkes om tilskudd til nybygging av skogsveier og ombygging av eksisterende skogsveier.

Søknadsskjema:

Søknad om tilskudd til skogsveier

Søknad om bygging av landbruksvei

Her kan du lese mer om landbruksveier:

Tilskudd til bygging av landbruksveier

Landbruksdirektoratet

Statsforvalteren i Oslo og Viken

Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket

Forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier

Hogstmeldinger

Melding om foryngelseshogst i Marka

I henhold til gjeldende forskrift om skogbruk i Oslomarka skal hogst meldes til kommunen, og tilbakemelding foreligge før den gjennomføres

Før hogst skal Melding om foryngelseshogst i Marka sendes kommunen ved skogbrukssjef for godkjenning. Kart med avmerking av hogstlokalitet og utdriftstrasé vedlegges. Vanlig prosedyre er at skogbrukssjefen blir med skogeier/den som administrerer hogsten på en befaring. Godkjenning vil i vanlige tilfeller foreligge i løpet av 3 uker.

 

Her finner du et kart som viser markagrensen i henhold til markaforskriften.

Sporskader

Sporskader er en stor utfordring for skogbruket og kan være en vesentlig utgiftspost i forbindelse med skogsdrifter.

I Nannestad er det mye arealer med bæresvak mark, noe som gjør at det er krevende å unngå kjøreskader ved skogsdrift. Skogbruket er pålagt gjennom Skogbruksloven og Norsk PEFC Standard å gjennomføre tiltak når sporskader oppstår.

Forskrift for bærekraftig skogbruk sier følgende om temaet:

§ 5.Miljøomsyn ved skogbrukstiltak
"Køyreskadar etter skogbrukstiltak må utbetrast snarast råd etter avslutta drift, slik at det ikkje oppstår unødig hindring for ferdsel i vanleg brukte stigar, løyper og andre ferdselsårer, eller oppstår nye bekkeløp."

Norsk PEFC Standard har et kravpunkt om temaet:

Pkt 22. Terrengtransport

"Ved terrengtransport skal en legge vekt på å unngå terrengskader som er skjemmende og som kan forårsake vannavrenning og erosjon.

I områder med mye mark med dårlig bæreevne og hvor faren for terrengskader er stor ved drift i sommerhalvåret, skal utdrift av tømmer fortrinnsvis skje på frossen eller godt snødekt mark.

Det skal primært ikke skje terrengtransport i områder som er avsatt som biologisk viktige områder.

Stier og løyper, samt veger av kulturhistorisk interesse skal ikke benyttes som kjøretrasé der det er praktisk mulig å unngå dette. Unntatt er stier og løyper som er lagt i allerede opparbeidede kjøretraseer for skogsdrift og til friluftsformål. Også for å unngå dobbelttraseer og alternative utdriftstraseer som vil ha større negative konsekvenser for miljøet og friluftslivet, kan det gjøres unntak fra hovedregelen.

Hjulspor som forårsaker vannavrenning og erosjon, kjøreskader i stier og løyper og andre vesentlige skader, skal utbedres så snart fuktighetsforholdene gjør dette praktisk mulig etter avsluttet bruk av utdriftstraseen."

Skogeiers ansvar:

Det er skogeier som er ansvarlig for at tiltak i vedkommenes skog gjennomføres i henhold til det gjeldende lovverk. Erfaringsmessig oppstår det i en del tilfeller diskusjoner mellom skogeier og entreprenør/kjøper hvem som skal koste oppretting av sporskadene i etterkant av drifta. Skogeier bør derfor alltid, før drifta starter opp, avklare med entreprenør/tømmerkjøper ansvaret for kostnadene for oppretting av sporskader etter drifta.

Kan skogfond brukes til å reparere skader etter drift?
Nei, utbedring av terrengskader og hjulspor, eller opprydding av kvist i stier og løyper, ses på som driftskostnad. Normale hensyn under skogsdrift, som er pålagt etter skogbruksloven, kan ikke dekkes av skogfond.

Tilskuddsordninger

Tilskuddsordninger innen jordbruk og skogbruk

Ny bonde/skogbruker

For deg som vil starte opp som bonde eller skogbruker kan det være mange regler, søknader og ordninger å forholde seg til. Landbruksdirektoratet har laget en oversikt over de viktigste tingene å huske på, hvem som gjør hva og hvor du finner mer informasjon. Les mer på nettsiden til Landbruksdirektoratet. 


Publisert: 03.10.2016 09:49:54
Sist endret: 15.11.2016 15:13