Nannestad kommunehus
Besøkdsadresse: Teiealleen 31, 2030 Nannestad - 66 10 50 00 - e-post
Postadresse: Postboks 3, 2031 Nannestad
Mandag - fredag 09:00 - 15:00

 

Innhold

Krav om situasjonsplan – situasjonskart

Ved innsending av søknad om tiltak (tiltak = det du skal bygge/gjøre) skal du etter byggesaksforskriften (SAK10) § 5-4 sende med situasjonsplan som viser hva du skal bygge og hvor du skal bygge.

Situasjonsplanen lager du på et situasjonskart som du kjøper der du skal bygge. Om du har et situasjonskart fra en tidligere byggesak er det ikke sikkert at du kan bruke det om igjen. Situasjonskartet du får fra kommunen skal til enhver tid ta utgangspunkt i det nyeste, beste og mest nøyaktige kartgrunnlaget kommunen har. Kommunen vil også sørge for at trasé for offentlige vann- og avløpsledninger er tegnet inn, og at informasjon om reguleringsbestemmelser, hvem som eier naboeiendommer m.m. følger med.

Situasjonsplanen (situasjonskart med det planlagte tiltaket tegnet inn) skal vise:
 • ønsket tiltak markert med farge 
 • utvendige mål på tiltaket 
 • forslag til sokkelhøyde på tiltaket (frittliggende tiltak)
 • avstand til nabogrense 
 • avstand annen bebyggelse 
 • avstand midt vei 
 • arealbruk for parkering og oppholdsareal ute
 • byggets møneretning

 

Kartgrunnlaget skal være maksimalt ett år gammelt.

Det er viktig at kartets blanke tittelfelt blir riktig utfylt med identifikasjon som viser hvilket foretak/hvem som har utarbeidet situasjonsplanen og eventuelt versjons- eller revisjonsnummer.

Begrepsforklaringer
 • Kartutsnitt: Kart over eiendommen som kan skrives ut fra våre kartsider
 • Situasjonskart: Kart fra kommunen over eiendommen med eksisterende godkjent bebyggelse, byggegrenser, vann- og avløpsledninger m.m.
 • Situasjonsplan: Kart med det planlagte tiltaket tegnet inn

 

E-torg - Nannestad - bestilling av situasjonskart og nabolister

eNabovarsel (via Altinn)

Nabovarsel (via posten - rekomandert)

For spørsmål om kommunale vann- og avløpsledninger, ta kontakt med Nannestad kommune/kommunal drift.

Blanketter for nabovarsel (blankett nr. 5156)

 


Publisert: 10.10.2016 08:40:54
Sist endret: 14.03.2019 09:23