Innhold

Generelt om renovasjon

Forurensningsloven gir kommunen ansvar for å sørge for en innsamlingsordning av husholdningsavfall. Loven gir den enkelte næringsbedrift ansvar for å håndtere eget avfall i henhold til lovverket. Ingen har lov til å forsøple.

Plikter og ansvar

Alle husholdninger, også fritidseiendommer, er forpliktet til å delta i kommunens renovasjonsordning. Ordningen er regulert gjennom kommunens renovasjonsforskrift som er vedtatt av kommunestyret. Kommunen er ansvarlig for at det hentes avfall fra din husholdning til avtalte tider. Du må selv sørge for å kildesortere, pakke og legge avfallet ut i avfallsbeholderen. Kommunen bestemmer hvordan avfallsbeholderen skal plasseres. Husholdningsavfallet skal kildesorteres etter kommunens forskrift. Farlig avfall som malingrester, løsemidler, batterier og elektriske produkter skal ikke blandes med annet husholdningsavfall, men leveres på eget mottak.

Hente- og bringeordning

Renovasjonsordningen er basert på en henteordning, der renovatøren henter sortert avfall hos abonnenten, og en bringeordning, der abonnenten selv bringer sortert avfall til gjenvinningstasjonen/miljøstasjonen, til returpunkt for glass og metall.

Beregning av gebyr

For renovasjonstjenesten betaler abonnenten et årlig gebyr etter selvkostmodellen. Beregningsmåten er fastsatt i kommunens renovasjonsforskrift. Gebyrsatser vedtas årlig av kommunestyret. Renovasjonsordningen skal i henhold til Forurensningsloven være selvfinansierende. I praksis betyr selvkost at alle kostnader med ordningen skal fordeles på abonnentene i form av renovasjonsgebyr. Gebyrmodellen er lagt opp slik at Forurensingslovens krav om at "forurenser skal betale" imøtekommes så godt som mulig, og abonnentene skal motiveres til å kildesortere avfallet og dermed oppnå lavest mulig gebyr.

Aktuelle lover

Forurensningsloven § 30

Forurensningsloven § 34

Avfallsforskriften kap. 15

 

Renovasjonsforskriften for Nannestad kommune

Øvre Romerike Avfallsselskap IKS

Øvre Romerike Avfallsselskap IKS (ØRAS) er et interkommunalt selskap for Ullensaker, Eidsvoll, Hurdal og Nannestad kommune som behandler avfallet fra de fire kommunene. Det er ØRAS som har ansvar for innsamling av avfallet og kontakten med abonnentene. ØRAS har også ansvar for driften av Miljøstasjon Dal skog og returpunktene i kommunene. Åpningstider m.m. for Miljøstasjon Dal skog går fram av ØRAS sin hjemmeside.

Øvre Romerike Avfallsselskap IKS

Henteapp'en Min renovasjon

Lurer du på når avfallet ditt blir hentet? I appen Min renovasjon kan du finne en oversikt og få varsling om når avfallet blir hentet. Her kan du også sende melding dersom avfallet ditt ikke er hentet. Les mer om hva appen kan brukes til og hvor enkelt du kan laste den ned i denne artikkelen:

Appen - Min renovasjon - Nannestad

Henteordningen

Alle abonnenter skal ha tilgang til en papir- og restavfallsbeholder, samt sekker til innsamling av plast. Alle abonnenter får utlevert grønne matavfallsposer samt plastsekker til innsamling av plastemballasje.

Hensikten med kildesortering er å bruke avfallet på nytt enten til energigjenvinning eller som råstoff til nye produkter.

Tømmedager 

Tømmedager for de forskjellige typer avfall vil framgå av appen Min Renovasjon. På nettsiden til ØRAS  kan du skrive inn gateadresse og husnummer for å få oversikt over tømmedager. Her har du også muligheter til å se en oversikt over tømmedager for hele året. Denne oversikten kan skrives ut.

Avfallsbeholderen skal ikke overfylles og må ikke pakkes fastere enn at den lett kan tømmes. I restavfallsbeholderen (grått lokk) legges matavfall/våtorganisk avfall og den delen av avfallet som gjenstår etter at kildesorterte avfallstyper er tatt ut. Matavfall/våtorganisk avfall skal pakkes i egne spesialposer. Øvrig avfall pakkes i vanlige handleposer eller lignende. Husk å knyte alle posene med dobbelknute.

Papir

I papirbeholderen (grønt lokk) legges papp, papir og drikkekartonger. Drikkekartonger skylles, brettes og legges (fortrinnsvis) i knyttet vanlig handlepose. Beholderen tømmes hver 4. uke.

Plast

I plastsekken legges emballasje av plast. Emballasjen skylles og ristes. Sekken knytes med dobbelknute. Sekken hentes hver 4. uke. Det kan leveres flere sekker uten ekstra kostnad. 

Poser som er sammensatt av plast og aluminium, som for eksempel potetgullposer, er vanskelig å gjenvinne med dagens teknologi. Disse skal derfor kastes i restavfallet for videre energiutnytting.

Supplering av poser og sekker

For deg med egen beholder:
Dersom du trenger flere grønne poser knyter du en tom grønn pose på mat- og restavfallsbeholderen (grått lokk).
Dersom du trenger flere retursekker til plastemballasje knyter du en tom sekk på papp og papirbeholderen (grønt lokk).

Er du helt tom for grønn pose/blank sekk, knyt på en annen pose. Du får ny rull neste gang beholderen tømmes.
Det er viktig å henge posen på riktig beholder, siden det er to forskjellige biler som henter avfallet ditt.

Fellesbeholdere/avfallsbrønner/avfallssug
For dere med felles beholdere/ avfallsbrønner/avfallssug: Ta kontakt med styret eller vaktmester. Flere poser og sekker bestilles via ØRAS sine nettsider

Tømmedager

Avallskalenderen ligger på ØRAS sine nettsider for hver enkelt kommune og her fremgår tømming for den enkelte adresse for henholdsvis mat- og restavfall, papir/papp og plast.  Vi oppfordrer samtidig alle innbyggere til å laste ned App'en Min renovasjon, her kan du blant annet få påminnelse om når ditt avfall skal hentes.

Oversikt over tømmedager - Øras

Bringeordningen

Husholdningsavfall som ikke inngår i henteordningen skal kildesorteres og leveres til returpunkt eller gjenvinningsstasjonen/miljøstasjonen. Også forretninger som selger elektrisk og elektronisk utstyr tar imot EE-avfall.

Returpunkt

Kommunens returpunkt er plassert slik at det skal være lettest mulig for innbyggerne å komme seg dit både til fots og med bil. Avfall som leveres på returpunktene skal ikke være tilgriset av for eksempel matrester. Tekstiler leveres hele og rene og pakket i poser. 

Hva kan jeg levere på returpunktene?
 • glassemballasje (ikke krystall, keramikk og porselen)
 • metallemballasje
 • klær, fottøy og tekstiler (gjelder kun enkelte returpunkter)
Hjelp oss å holde returpunktene ryddige

Sett ikke fra deg avfall på returpunktet. På returpunktet skal det kun leveres glass og metallemballasje (samt klær og sko der det er mulig), og alt avfallet skal legges sortert i riktig beholder. I henhold til forurensningsloven er det ulovlig å etterlate seg avfall som kan virke skjemmende, eller være til skade eller ulempe for miljøet.

Mer informasjon om kildesortering av avfall

Lurer du på hva som skal kastes hvor? Du finner god informasjon om returpunkter og sortering av avfall på sortere.no

Avfallsbeholder

Endre størrelse på avfallsbeholder

Abonnenten må selv foreta bytte på Miljøstasjon Dal skog. Funksjonshemmede og eldre som har problemer med å bytte/hente beholder, samt personer uten mulighet til å disponere bil, kan ta kontakt med ØRAS.

Avfallsbeholder bør rengjøres før bytting, i motsatt fall kan ØRAS kreve et gebyr for vask pr. beholder.

Det må fylles ut et bytteskjema på Miljøstasjon Dal skog. Kommunen mottar kopi av bytteskjemaet og renovasjonsgebyret reguleres i forhold til ny beholderstørrelse.

Restavfallsbeholder og papirbeholder finnes i følgende størrelser: 80 liter (kun for restavfall), 140 liter, 240 liter, 360 liter og 660 liter.

Bytte av skadet avfallsbeholder

Dersom det oppstår en skade på avfallsbeholder slik at den ikke lenger er funksjonell, må den byttes. Det er ØRAS som foretar bytte av avfallsbeholdere som er skadet.

Den enkelte abonnent kan selv gå inn på hjemmesiden til ØRAS og bestille bytting

Dersom abonnenten selv kan lastes for skaden kan det bli krevd refusjon av ØRAS.

Felles avfallsbeholdere

Abonnenter som ønsker det, og hvor forholdene ligger til rette, kan benytte felles avfallsbeholdere.

De må selv foreta bytte på Miljøstasjon Dal skog.

Renovasjonsgebyret fastsettes/reguleres i forhold til tømmevolum og tilknyttede boenheter.

Bestille beholder

Beholdere bestilles hos ØRAS

 

Sortering og returpunkter

Sortering

Returpunkter

Omgjøras bruktbutikk

Bruktbutikken OMGJØRAS ble åpnet den 12. juni 2017, og butikklokalene er gjenbruk av tidligere Nannestad kulturskole. Etter to måneders drift så vi at konseptet var kommet for å bli.

Et eventuelt overskudd fra butikken vil bli vurdert å gå til lokale lag og foreninger, noe vi opplever at publikum verdsetter. Det er lettere å gi bort sine ting til butikken da. Vi ønsker alle velkommen til en hyggelig handel hos oss, og vil samtidig minne om:

 • at det er "førstemann-til-mølla"-prinsippet som gjelder.
 • at vi ikke har mulighet til å reservere eller sette til side gjenstander.
 • at det ikke er bytterett eller garanti på varene; de selges som de er.
 • at elektriske produkter kjøpes på eget ansvar. 

Omgjøras bruktbutikk

Renovasjonsgebyr

Prisliste

Hjelp renovasjonsbilen fram

Kommer ikke renovasjonsbilen fram, blir heller ikke avfallet hentet. Hekk, busker og trær må ikke vokse ut i veien, og greiner må ikke henge lavere enn 4,5 meter over veibanen. Husk også snømåking, eventuelt strøing på vinterstid. Beholderne skal settes med håndtakene vendt ut på tømmedag. Avstand fra beholdere til kjørbar vei skal være i henhold til kommunens renovasjonsforskrift. 

Opphør av renovasjon

Det er tvungen renovasjonsordning i kommunen, det vil si at alle eiendommer, også fritidseiendommer, er forpliktet til å delta. Imidlertid kan det innvilges fritak i perioder hvor en eiendom står ubebodd. Begrunnet søknad om fritak må sendes kommunen.

Når fritak er innvilget må avfallsbeholdere innleveres til Miljøstasjon Dal skog. Først når det foreligger kvittering for innleverte beholdere frafalles renovasjonsgebyr på eiendommen. Nærmere informasjon vil fremgå av brev fra kommunen med innvilgelse av fritak.

Aktuelt lovverk

Forurensningslovens § 30

Forsøpling i naturen

Dessverre skjer det at ansvarsløse mennesker legger igjen avfall i naturen. Slikt avfall er oftest skjemmende, men kan også være farlig for mennesker og miljøet. En stor del av det som kastes i naturen tar lang tid å bryte ned og kan bli liggende i flere tiår eller til og med hundreår. Det kan ta mer enn 400 år før ei brusflaske i plast brytes ned

Det meste av avfall kan leveres gratis, enten til returpunkter, til gjenvinningsstasjon eller til forhandlere som er forpliktet til å ta i mot avfall (f. eks. EE-avfall, dekk og apotekvarer).

Hvis du finner avfall i naturen kan du henvende deg til kommunen. Hvis det dreier seg om forsøpling langs fylkes- og riksveger er det Statens Vegvesen som skal kontaktes.

Den som legger igjen avfall i naturen bryter norsk lov og kan bli politianmeldt og straffet. Forbudet mot å legge igjen søppel i naturen finnes i Forurensningsloven § 28.

Når kommunen får melding om forsøpling gjelder prinsippet om at "forurenseren skal betale". Dette innebærer at den person som har forsøplet er ansvarlig for opprydding. Kommunen kan rydde vekk avfallet. Da vil forsøpler bli fakturert for kostnadene. Det kan i tillegg gis bøter.

Utbygger - tilrettelegging for renovasjon

Alle husholdninger er forpliktet til å delta i kommunens renovasjonsordning. Den som skal bygge bolig er ansvarlig for å legge til rette for at renovasjonsordningen kan praktiseres i henhold til bestemmelsene i Renovasjonsforskriften.

I forbindelse med planleggingen av en utbygging skal det beskrives hvordan renovasjonsordningen er planlagt. Det skal foreligge målsatt kart og tegning av oppsamlingsstedet/avfallsbod. Utbygger skal sørge for at den praktiske tilretteleggingen er gjort kjent for kjøper og at det videre oppfølgingsansvar er definert (eksempelvis sameie, borettslag o.l.). Løsningen skal godkjennes av kommunen.

Allerede i planleggingsstadiet for en utbygging skal det tas hensyn til hvordan renovasjonsordningen skal praktiseres.

Viktige hovedkrav
 • På tømmedag skal avfallsbeholderne/sekk for retur av kildesortert plastemballasje plasseres i henhold til kommunens renovasjonsforskrift.
 • Kjørbar vei er definert som gjennomgående vei eller blindvei som har snuplass og dessuten kurvatur, stigningsforhold, bredde og styrke til å tåle et renovasjonskjøretøy.
 • Abonnenten er ansvarlig for å sørge for tilstrekkelig beholderkapasitet til sitt behov. Forskriften stiller krav til at abonnenten ikke skal overfylle beholdere, og den gir renovatør rett til å sette igjen beholdere når avfallet ikke er sortert og pakket på forskriftsmessig måte.
Hva betyr dette i praksis?
 • Veg og sikkerhet

Statens vegvesen sin håndbok N100 for stor lastebil legges til grunn for krav for dimensjonering av veg. Rygging skal unngås.

Utbygger skal vise hvilke sikkerhetshensyn som er tatt i forhold til lekeplasser, myke trafikanter osv., der renovasjonskjøretøy skal fram.

Brannforskriften må følges med hensyn til avstand til brennbart materiale.

 • Beholdere/avfallsbrønner og oppstillingsplass

Alle husstander skal ha tilgang til avfalls-beholdere eller brønner.
For en enebolig er standard beholdersett 140 liter beholdere, en restavfallsbeholder og en papirbeholder. I tillegg skal det kunne settes fram en sekk eller flere sekker med kildesortert plastemballasje. For enebolig i kjede skal det tilpasses en felles standplass med felles beholdere
Abonnenten er selv ansvarlig for å bytte til andre beholderstørrelser etter eget behov.

Beholdere som ikke har permanent oppstillingsplass innenfor henteavstand til kjørbar veg, må trilles fram på tømmedager. Kommunen skal godkjenne oppstillingsplassen. Kommer man ikke til enighet, er kommunens syn avgjørende, og renovasjonsforskriften vil være styrende.

For leilighetskomplekser og blokker skal det legges til rette for avfallsbrønner på permanent oppsamlingssted. Kostnader til nedgravd løsning må dekkes av utbygger.
Det skal per nå benyttes 3 typer på avfallsbrønner:
- Restavfall / Matavfall
- Papir / Papp
- Plast

Det er også mulig å ha en egen avfallsbrønn for glass og metall.  Se mer informasjon på www.oeras.no. Om dette ikke settes ned umiddelbart, bør det settes av plass til det.

Løfteavstand fra renovasjonsbilen skal være maksimum 5 meter fra midten av bilen til midten av brønnen.

Det bør være en viss sikkerhetssone på minimum 2 meter i forhold til parkeringsplasser for biler.

 • Størrelse og utforming av avfallsboder for fellesbeholdere

660 liter avfallsbeholder som går på hjul måler 140x80 cm. Manøvreringsareal er minst 10 cm mellom hver beholder, minst 110 cm gate der beholder skal trilles, husk evt. areal for å få fram beholder fra plassen der den står. Minimum 110 cm dørbredde, døren skal enkelt settes i åpen stilling i forbindelse med renovatørens arbeid. Slett og fast underlag uten dørstokk (en full 660 l beholder er TUNG!). Det regnes at hver boenhet skal kunne levere tilsvarende 1 sekk á 140 liter hver måned.


Vi minner om at det kan komme endringer i antall avfallstyper i fremtiden. 

Hageavfallsmottaket i Bahus

Mottaket er beregnet for kun rent hageavfall, ikke store trær, røtter, jord, stein eller annet avfall. Mottaket åpner normalt i slutten av april og stenger i midten av oktober. Eksakt dato kunngjøres under Aktuelt. 

Hageavfallsmottaket vil ha følgende åpningstider:

Mandag – fredag:        kl. 07:00 – 15:00

Torsdag:                      kl. 07:00 – 21:00

Lørdag:                       kl. 07:00 – 15:00 

Mottaket er stengt på «røde dager». 

Utenom åpningstidene er vegen til Bahus stengt med bom, bommen åpnes og stenges automatisk

Mottaket er stengt  fra slutten av oktober om vinteren, på «røde dager» i påsken og utover våren. Det vil kunngjøres når mottaket åpnes og stenges.

Misbruk av hageavfallsmottaket, vil kunne føre til at mottaket avvikles.


Publisert: 29.09.2016 10:07:38
Sist endret: 29.06.2023 09:52