Servicekontoret
Besøkdsadresse: Teiealleen 9, 2030 Nannestad - 66 10 50 00 - e-post
Postadresse: Postboks 3, 2031 Nannestad
09:00-15:00 (Sentralbord)
10.00-15.00 (Servicekontor)

 Avløpsgebyrer

Avløp og septik 

Septik

 

Pris 2020 inkl. mva.

Slamavskillere* Årlig fastgebyr pr. boenhet (tømming hvert 2. år) 1 506
Årlig fastgebyr pr. boenhet (tømming hvert 3. år) 1 008
Tømme- og behandlingsgebyr (tømming hvert 2. år), volum inntil 4 m3 1 139
Tømmevolum pr. påbegynt m3 utover 4 m3 107
Tømme- og behandlingsgebyr (tømming hvert 3. år), volum inntil 4 m3 759
Tømmevolum pr. påbegynt m3 utover 4 m3 71
Oppmøtegebyr (dersom forholdene ikke er lagt til rette for tømming i rute) 948
Minirenseanlegg Fastgebyr pr. boenhet  1 921
Tømme- og behandlingsgebyr, volum inntil 5 m3  1 281
Tømmevolum pr. påbegynt m3 utover 5 m3 356
Oppmøtegebyr (dersom forholdene ikke er lagt til rette for tømming i rute) 948
Ekstratømminger Tømmevolum 0 - 3 m3 (+ behandlingsgebyr fra renseanlegg)  1 502
Tømmevolum 3,1 - 5 m3 (+ behandlingsgebyr fra renseanlegg)  1 699
Tømmevolum 5,1 10 m3 (+ behandlingsgebyr fra renseanlegg)  2 016
Tømming utover 10 m3 (+ behandlingsgebyr fra renseanlegg), pris pr. m3 263
Behandlingsgebyr renseanlegg Pris pr. m3 levert septikslam 329
Behandlingsgebyr for utslippstillatelse for mindre avløpsanlegg inntil 2000 pe Søknad om utslippstillatelse, løsning i samsvar med kommunens forskrift  4 013
Søknad om utslippstillatelse, løsning ikke i samsvar med kommunens forskrift 7 447
Søknad om utslippstillatelse, større enn 50 pe (personekvivalenter), 7 447
tillegg pr. time medgått tid til saksbehandling utover 6 timer  1 034
Mindre endring/omgjøring av tillatelse 2 290
Behandling  av utslipp/ påslippstillatelse av avløp fra næring og industri Søknad om utslipps-/påslippstillatelse av olje- og/eller fettholdig avløpsvann fra næring og industri, grunngebyr 4 013
tillegg pr. time medgått tid til saksbehandling utover 6 timer  1 033

 

Tilsyns- og kontrollgebyr (utslipp og påslipp)

Pris 2020 inkl. mva.

Kontroll Kontroll av utslipp av olje/eller fett fra næring og industri 1 223
Tilsyn Gebyr for tilsyn av mindre avløpsanlegg <2 000 pe 2 927

 

 

Avløp

Tjeneste Pris 2020 inkl. mva.
Årsgebyr -Fastgebyr (pr. boenhet) 2 063
Årsgebyr - Forbruksgebyr pr. m3 * 32
* Ved avregning etter areal stipuleres kloakkmengden til 3 m3 pr. m2 beregnet areal (BA) for boligeiendommer. Næringseiendommer avregnes etter målt forbruk (vannmåler). 

 

Tilleggsgebyrer

Tilleggsgebyr - Sammensetning KOF, pris pr. m3 etter avtale  16,20
Tilleggsgebyr - Kontroll av utslipp av avløp fra næring og industri 1 198
Tilleggsgebyr - Tilsyn med utslipp fra avløpsanlegg inntil 2000 pe 2 899
   

 

Tilknytningsgebyr

Pris 2020 inkl. mva

 
Tilknytningsgebyr - Bolig og fritidsboliger (pris pr. m2 BA) 421
Tilknytningsgebyr - Bolig og fritidsboliger (maks beløp - gjelder kun eksisterende bygg) 50 000
Tilknytningsgebyr - Øvrig bebyggelse (pris pr. m2 BRA)  421

 

Tilskuddsordning for private ledningsanlegg for vann og avløp (tilknytning til offentlig ledningsnett) *) Maksbeløp 2020, kr
Avløp - Kan søke om tilskudd hvis dokumentert utlegg er mer enn 50.000 kroner inkl. mva. Kan få dekket inntil 2/3 av kostnadene over 50.000 kroner inkl. mva. begrenset oppad til: 50 000
Vann - Kan søke om tilskudd hvis dokumentert utlegg er mer enn 50.000 kroner inkl. mva. Kan få dekket inntil 2/3 av kostnadene over 50.000 kroner inkl. mva. begrenset oppad til: 50 000
Vann og avløp - Kan søke om tilskudd hvis dokumentert utlegg er mer enn 80.000 kroner inkl. mva. Kan få dekket inntil 2/3 av kostnadene over 80.000 kroner (inkl. mva) begrenset oppad til: 80 000
*) Forutsetter et politisk vedtak om midler til tilskudd. Gjelder kun eksisterende bebyggelse - ikke nybygg.   

Vanngebyrer

Fastgebyr vann

  Inkl mva
Fastgebyr (pr boenhet) kr 1.313,-
Forbruksgebyr pr m3 kr 18,78

 

 Eksempel: Husstand med to boenheter (f eks en uteleiedel) og målt forbruk: 200m3 i vann. Årskostnaden blir (inkl mva):

Fastgebyr vann 2 boenheter   kr 2.626,-
Fobruksgebyr 200m3   kr 3.756,-
Total kostnad kr 6. 382,-

 


Publisert: 04.11.2016 14:42
Sist endret: 15.11.2016 15:13