Definisjon:    • Behandling - søknadskontroll + tilsyn.
                      • Bruksareal (BRA) – Bruksareal i henhold til NS 3940.
Pris 2019 inkl. mva.
1. Boliger/hytter Enebolig         12 180
Enebolig med sekundærleilighet eller tomannsbolig   20 300
Bolig med 3-10 boenheter       36 540
Bolig med 11-20 boenheter       48 720
Bolig med over 20 boenheter 65 980
Tilbygg som gir ny boenhet 8 120
2. Tilbygg og påbygg bolig. Garasjer og uthus. Driftsbygninger i landbruket. (betales etter bruksareal) 0-20 m2 1 930
21-50 m2 4 670
51-100 m2 7 710
101-500 m2 11 670
501-1000 16 540
Over 1000 m2 21 920
Ved hovedombygning foretas en skjønnsmessig vurdering av omfanget av gebyret. 
Midlertidige bygg, som består inntil 2 år, avkreves 30 % av fullt gebyr.
3. Andre bygg, næringsbygg, offentlige bygg (betales etter bruksareal) 0-250 m2 35 000
251-750 m2 65 000
Over 750 m2 85 000
Tilbygg under 100 m2 8 000
        Midlertidige bygg, som består inntil 2 år, avkreves 30 % av fullt gebyr.  
4. Bruksendring For bruksendring betales gebyr etter punkt 1, 2 og 3 over.
5. Riving
(betales etter bruksareal)
0-100 m2 1 930
101-400 m2 3 450
Over 400 m2 9 140
6. Vesentlig terrenginngrep Inntil 1000 m3 5 080
1001 - 5 000 m3 10 150
Over 5 000 m3 25 380
7. Vann, avløp, veg og parkeringsplass Teknisk anlegg i grunnen (VA og overvannsløsning)  17 260
Veganlegg og overvannsløsning 14 210
Parkering inntil 10 biler 3 250
Større parkeringsplass  5 680
8. Diverse tiltak Arbeid som ikke kan måles i areal  3 250
9. Gjentatt forhåndskonferanse Gjentatt forhåndskonferanse på samme tiltak 1 780
10. Behandling av igangsettings-tillatelse og endring av tillatelse Gebyr for hver igangsettingstillatelse  3 250
11. Dispensasjon for ethvert forhold   Dispensasjon som avgjøres administrativt     7 610
        Dispensasjon fra byggegrense mot vei og som avgjøres administrativt 3 050
        Dispensasjon som krever politisk behandling   26 900
12. Delingssaker Deling av en ny grunneiendom etter pbl:   
        I regulert område og/eller fradeling til offentlig vei, gate eller jernbane-formål 2 540
        I regulerte områder utenfor regulerte grenser 5 080
        I uregulert områder 7 610
        Pr. ny grunneiendom i tillegg 710
        Behandling etter jordloven  2 030
        For behandling av tomtedelingsplan (PBL § 28-1 og 2) og for søknad som forutsetter kun en behandling i Plan -og utviklingsutvalget. 27 200
13. Konsesjonssaker Erverv av fast eiendom (landbrukseiendom). Gebyr betales i henhold til forskrift om gebyr av konsesjons- og delingssaker 5 080
Enkle/ kurante konsesjonssaker. (Enkle/ kurante konsesjonssaker er søknader om konsesjons ved erverv av tilleggsarealer eller ubebygde mindre arealer i LNF-områder) 2 030
14. Midlertidig brukstillatelse Gebyr betales i henhold til forskrift om gebyr for behandling av konsesjons -og delingssaker.  4 060
16. Diverse bestemmelser Gebyrene dekker matrikkelføring, tilsyn, veiledning og oppfølging.
Ved ulovlig igangsatt byggearbeid kan tiltakshaver gebyrlegges for merarbeid med et tillegg på inntil 3 ganger gebyret for byggesaksbehandling etter dette regulativ.
Gebyrer etter dette regulativ betales etter faktura utstedt av økonomiavdelingen.
Nødvendig tinglysingsgebyr kommer i tillegg til de foran angitte satser, med de til enhver tid gjeldende satser.
I enkelte tilfeller hvor gebyret virker klart urimelig, kan bygningsmyndigheten fravike eller endre gebyret. 
Forvaltningslovens behandlingsregler gjelder, herunder klageadgang i de tilfeller det betales gebyr etter bestemmelsen over og det uvises skjønn.
17. Revisjon Det vises til byggesaksforskriftens § 7-4 angående tidsfrister for saksbehandlingen. § 7-4 angir også regler for tilbakebetaling av gebyr ved overskridelse av tidsfristen.
Gebyrregulativet revideres årlig ved budsjettbehandling. 

Publisert: 12.05.2017 13:24
Sist endret: 31.01.2019 10:50