Innhold

Regjeringen har foreslått at det fra 2020 innføres totalforbud mot å fyre med fossil olje i private husholdninger, og det foregår nå en gradvis utfasing av slike oljetanker.

De gamle oljetankene representerer en forurensingsrisiko selv om de ikke lenger er i bruk. Derfor bør de fjernes og rengjøres. Man risikerer å bli erstatningsansvarlig dersom man er eier av en gammel oljetank som begynner å lekke.

I henhold til forurensningsforskriften § 1-8 skal tanker som permanent tas ut av bruk tømmes og graves opp. Tanker som ikke kan gjenbrukes uten å representere fare for lekkasje, skal destrueres. Kommunen kan i særlige tilfeller gi tillatelse til at tanker som permanent tas ut av bruk, rengjøres og fylles med sand, grus o.l. i stedet for oppgraving.

I henhold til forurensingsforskriften § 1-2 gjelder bestemmelsene i dette kapittelet for nedgravde oljetanker med kapasitet til å oppbevare mer enn 3200 liter olje. I særlige tilfeller kan kommunen bestemme at dette kapittelet også skal gjelde for tanker med kapasitet til å oppbevare 3200 liter olje eller mindre.

Nannestad kommune har ingen bestemmelser i kommuneplanen om at oljetanker under 3200 liter skal tas opp, slik at tankene kan bli liggende så lenge de tømmes, rengjøres og fylles med sand, grus o.l. Jobben skal utføres av et godkjent firma og den ansvarlige (huseiere/grunneiere) skal gi skriftlig melding om dette til kommunen, jf. forurensingsforskriften § 1-9.

 

Fremgangsmåte

  • Ta kontakt med firmaer som utfører tilstandskontroll eller utskifting av tanker
  • Tanken må graves opp og fjernes. På grunn av fare for lekkasje burde ikke tanken bli liggende.
  • Innvendige kjellertanker må demonteres av en tilbyder med gass-sertifikat da denne må skjæres i stykker for fjerning etter at den er tømt og kjemisk renset.
  • Etter at tanken er fjernet og levert til godkjent mottak skal dette rapporteres til kommunen. 
  • Be det utførende firmaet sende dokumentasjon på at tanken er fjernet og levert til godkjent mottak til kommunen.

Oljetank - registrering/sanering av nedgravd tank

 

Informasjon

Enova har innført støtteordninger for fjerning av oljekjel og oljetank, samt omlegging til fornybar oppvarming. Ta kontakt med Enova for mer informasjon om støtteordningene.

Støtten fra Enova halverer seg i 2019 og forsvinner i 2020.


Publisert: 27.09.2018 08:48:10
Sist endret: 27.09.2018 08:48