Innhold

Naturmangfold

Mange arter og naturtyper står dag i fare for å forsvinne for alltid. Fysiske inngrep og endret arealbruk anses som den viktigste årsaken. Naturmangfoldloven og Plan- og bygningsloven er viktige verktøy i arbeidet mot tap av naturens mangfold.

Mer informasjon om naturmangfold og arter finnes på

Kommunedelplanen er et retningsgivende styringsverktøy for kommunen i arbeidet med å ivareta naturmangfoldet.

Faktaark om naturmangfold i Nannestad


Publisert: 23.09.2020 12:30:23
Sist endret: 06.12.2022 14:29