Nannestad kommune har et areal på 341 km2, hvorav 310 km2 er jord- og skogareal. Kommunen har ca 50.000 daa innmark. Utmarka er totalt på 260 km2, hvorav 230 km2 er produktiv skog.

Mesteparten av utmarka ligger nord og vest i kommunen. Skogsområder er i hovedsak over marin grense, og består av løsmasser av morenemateriale med varierende næringsinnhold. Jordbruksarealene ligger i hovedsak under marin grense (200 meter over havet) med stort innhold av leire og siltjord. Leire- og siltjord er meget næringsrik og gir et godt grunnlag for jordbruksdrift.

En mindre del av kommunen (i nordøst) ligger på sand- og grusavsetninger. Her finnes noe sand og grusressurser, men disse forekomstene er beskjedne i forhold til de en finner i regionen forøvrig. Spesielle hensyn til grunnvann må vurderes i dette området.


Publisert: 01.12.2016 08:05:15
Sist endret: 19.12.2022 12:08