Innhold

Utredning av kvikkleiresoner

Høsten 2021 ble det igangsatt erosjonsbefaringer og forenklet kvikkleiresoneutredninger i kommunene Nannestad, Gjerdrum og Ullensaker, i regi av NVE. I 2023 blir arbeidet med mer omfattende grunnundersøkelser, vurderinger og stabilitetsberegninger igangsatt. Det forventes at rapport fra dette arbeidet vil foreligge mot slutten av 2024. 

Her har vi samlet artikler som er publisert på våre nettsider vedrørende pågående arbeid: 

Ofte stilte spørsmål og svar om kvikkleire 

Er det farlig å bo på kvikkleire?

Generelt er det trygt å bo på kvikkleire (NVE.no) - også i Nannestad, så lenge denne får ligge uforstyrret i grunnen. Kvikkleireskred kan utløses av naturlige prosesser som foregår over mange år. Menneskelige inngrep kan også utløse skred, som anleggsarbeid, graving, flytting av masser og annen terrengbelastning.

Bygging i kvikkleireområder

Kvikkleiredkred kan få svært alvorlige konsekvenser med omfattende skader på bebyggelse og infrastruktur. Det er derfor strenge krav til sikkerhet ved oppføring av bebyggelsen, graving eller andre inngrep i områder med kvikkleire, også der hvor det er mistanke om kvikkleire. Skal du bygge, grave eller utføre andre arbeider i slike områder, må du dokumentere at tiltaket tilfredsstiller kravene til skredsikker byggegrunn jf. kapittel 7 i Byggteknisk forskrift (TEK17) (dibk.no) (hjemlet i plan- og bygningsloven §28-1), samt NVEs veileder 1/2019 «sikkerhet mot kvikkleireskred». Med andre ord vil dette som oftest bety at bygge- eller graveplanene må forelegges en geotekniker for uttalelse som kan si om tiltaket er gjennomførbart, eller om det er nødvendig med sikringstiltak eller andre tiltak som forbedrer stabiliteten.

Kvikkleire kan også forekomme utenfor registrerte kvikkleiresoner. Det kan finnes kvikkleire i områder med marin leire under marin grense (ca. 0-200 m.o.h. i Nannestad). Det skal derfor vises generell aktsomhet ved alle inngrep i områder under marin grense. I plan- eller byggesaker hvor det er tvilstilfeller om skredsikker byggegrunn, kan kommunen kreve at tiltakshaver/grunneier dokumenterer tilstrekkelig sikkerhet mot skred, ved at det gjøres geoteknisk vurdering eller gjennomføres grunnundersøkelser. Dette er også nedfelt i bestemmelsene til kommuneplanens arealdel pkt. 11.1

Kvikkleiresoner og marin grense i Nannestad kommune

Kvikkleirekartlegging foregår fortløpende på nasjonalt nivå, og vi får bedre oversikt over grunnforholdene etter hvert som flere områder blir kartlagt. I Nannestad kommune er det kartlagt rund 65 kvikkleiresoner som utgjør nordre del av den såkalte «Romerikssletta». Kart over kvikkleiresonene og marin grense finner du i NVEs temakart for kvikkleire.

Ser du tegn i terrenget som kan tyde på økt skredfare?

Kommunen oppfordrer grunneiere i Nannestad kommune til å følge med på større endringer i terrenget eller pågående erosjon i vassdrag som kan tyde på at det er økt fare for skred. Vi ønsker å bli varslet dersom dette er tilfellet. Kommunen kan veilede og gi råd til hva du bør foreta deg videre.

Kommunen vil i den forbindelse opplyse om at det er grunneier som har det primære ansvaret for å sikre egen eiendom mot naturskade. Dersom det oppdages erosjon langs bekker og elver, oppsprekking i terrenget, overflateglidninger eller andre tegn på at det er økt fare for skred, vil vi oppfordre til at grunneier innhenter geoteknisk kompetanse for å gjøre vurderinger og eventuelt iverksetter sikringstiltak på egen eiendom.

Mer informasjon om kvikkleire og skredfarer finner du på NVEs temasider om kvikkleire.

Nasjonal database for grunnundersøkelser (NADAG)

Nasjonal database for grunnundersøkelser (NADAG) skal sikre deling og gjenbruk av samfunnsviktige data fra grunnundersøkelser i Norge. NADAG er utviklet av NGU i samarbeid med Statens vegvesen, Bane NOR og NVE.

Les mer om NADAG på NGU (Norges geologiske undersøkelse) sine nettsider.
 
Kartbasen NADAG - Nasjonal database for grunnundersøkelse finner du her.


Publisert: 01.10.2021 13:32:43
Sist endret: 12.10.2023 07:34