Nannestad kommunehus
Besøkdsadresse: Teiealleen 31, 2030 Nannestad - 66 10 50 00 - e-post
Postadresse: Postboks 3, 2031 Nannestad
Mandag - fredag 09:00 - 15:00

 

Innhold

Miljøkrav

Landbruksforetak som mottar produksjonstilskudd kan ikke, uten samtykke fra kommunen, foreta inngrep av negativ betydning for kulturlandskapet.

Slike inngrep vil være:

 • kanalisering og lukking av elver og bekker
 • lukking av åpne grøfter
 • oppdyrking av skogbryn, kantsoner og andre restarealer mot innmark
 • fjerning av åkerholmer, steingjerder og gamle rydningsrøyser
 • planering av jordbruksarealer
 • oppdyrking eller fjerning av ferdselsårer
 • sprøyting av kantvegetasjon og åkerholmer, med mindre dette er et ledd i skjøtselen av kulturlandskapet

Normal skjøtsel av eiendommen regnes ikke som slike inngrep.

Dersom du ønsker å foreta inngrep i kulturlandskapet kan du ta kontakt med kommunen for en forhåndsvurdering eller skrive en søknad til kommunen som vil vurdere tiltaket. Legg gjerne med et kart der tiltaket er tegnet inn.

Vi minner om at inngrepene som er beskrevet ovenfor kan kreve særskilt tillatelse etter annet regelverk, som jordlova, vannressursloven, naturvernloven, kulturminneloven eller plan- og bygningsloven.

Mot vassdrag og kanaler skal det avsettes en to meters vegetasjonssone som ikke skal jordarbeides. For områder med erosjonsfare og som ligger innenfor nedbørsfelt til et sårbart vassdrag eller kystområde, kan fylkesmannen i tillegg sette regionale krav til jordarbeidingsrutiner eller andre tiltak. Slike krav gjelder for nedbørsfeltet til Leira, der kravene er gitt i forskrift om regionale miljøkrav i Leira.  Mer informasjon om regionale miljøkrav på nettsiden til Fylkesmannen i Oslo og Viken.

Brudd på ett eller flere av miljøkravene ovenfor kan gi reduksjon eller avkorting i produksjonstilskuddet.

For å lese mer om miljøhensyn i jordbruket, se nettsiden til Landbruksdirektoratet om miljøkrav og nettsiden til Fylkesmannen i Oslo og Viken om regionalt miljøprogram.

Miljøkrav for jordarbeiding i Leira

For arealer som drenerer til Leira er det miljøkrav for jordarbeiding.

De tre miljøkravene  
 1. Erosjonsutsatte dråg skal ikke jordarbeides om høsten. Ved pløying eller tilsvarende jordarbeiding om høsten, skal drågene ha permanent grasdekke.
 2. Flomutsatte arealer skal ikke jordarbeides om høsten.
 3. Det skal være buffersone langs alle vassdrag som mottar avrenning fra jordbruksareal.
Forskiftens definisjoner

a) Flomutsatte arealer: Arealer som kan oversvømmes jevnlig. Dette må vurderes lokalt.  

b) Buffersone: Varig vegetasjon langs vassdrag (gras i engomløp, busker eller trær) med minimum 6 meters bredde, eller areal i stubb på minimum 20 meters bredde. Buffersone kommer i tillegg til kravet om to meter naturlig vegetasjon i forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket § 4.

c) Erosjonsutsatte dråg: Arealer med erosjonsutsatte forsenkninger, der det forekommer konsentrert overflateavrenning som gir tydelige erosjonsspor dersom arealet ikke har noen erosjonsbeskyttelse.

d) Vassdrag: Vassdrag og kanaler med årssikker vannføring.

Mer informasjon om regionale miljøkrav på nettsiden til Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Les hele forskriften på Lovdata her

Nydyrking

Ønsker du å dyrke nye areal til jordbruksformål må du søke kommunen om godkjenning. Det må utarbeides plan for nydyrkingsarbeidet med kart over området som skal nydyrkes. Det bør også ligge ved en plan for drenering.

Kommunen vil vurdere hvilke virkninger nydyrkingen vil ha for landskapsbildet, mangfoldet i naturen og kulturminner.

Søknadsskjema for godkjenning av plan for nydyrking.

Les mer om nydyrking på nettsidene til Landbruksdirektoratet.

Forskrift om nydyrking

Avløpsslam

Skal du bruke avløpsslam må du levere meldeskjema til kommunen senest to uker før første levering. 

Meldeskjema sendes til kommunen hvor avløpsslammet skal lagres og brukes. Det er mottaker av avløpsslammet som er ansvarlig for at meldingen blir sendt. Kommunen forelegger meldingen for medisinskfaglig rådgiver til uttalelse.

Regler og lagring og bruk av avløpsslam er gitt i forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav.

Du finner veiledning til forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav på nettsiden til Mattilsynet.

Meldeskjema for bruk av avløpsslam.pdf

Autorisasjon for bruk av plantevernmidler

Alle som vil forhandle, kjøpe eller bruke plantevernmidler i yrkesmessig sammenheng, må ha et autorisasjonsbevis (sprøytesertifikat). Det gjelder bønder og andre yrkesgrupper. Kommunen vurderer berettigelsen av sprøytesertifikatet i hvert enkelt tilfelle. Sprøytesertifikatet er gyldig i 10 år, før det må fornyes. Fornyelse kan gjøres på nett.

Her finner du informasjon om aktuelle kurs og autorisasjonsbevis fra fylkesmannen i Oslo og Viken.

Her finner du mer informasjon om plantevernmidler og nettkurs på Mattilsynets nettsider.

Plantevernguiden.no er en nettbasert tjeneste som gir deg en samlet oversikt over godkjente kjemiske og biologiske plantevernmidler.

Autorisasjon for bruk av gnagermidler

Personer som eier og/eller leier landbrukseiendom kan få autorisasjon for å bruke enkelte gnagermidler.

Forutsetningen for å få en slik autorisasjon er at man:

 • har gått på tilleggskurs for gnagerbekjempelse og har bestått eksamen
 • eier eller leier en landbrukseiendom
 • har gyldig plantevernmiddelautorisasjon

Autorisasjonen skal benyttes til å bekjempe mus/rotter på egen eller leid landbrukseiendom. Veksthus anses å inngå her. Gnagermidlene kan bare brukes i og rundt bygninger, ikke for å beskytte planter/avlinger i f.eks. åker. Hvilke preparater som vil være omfattet av ordningen vil fremgå på gnagermidlenes etiketter.

Mer informasjon og kursoversikt finner du hos Fylkesmannen i Oslo og Viken.


Bakkeplanering

Med planering menes å gjøre bratt eller kupert dyrkbart og/eller tidligere dyrka areal skikket for maskinell jordbruksdrift. All planering som omfatter mer enn 1 dekar er søknadspliktige.

Les mer om planering i forurensningsforskriften.

Alle planeringsarbeider skal utføres i samsvar med Tekniske retningslinjer for anlegg, drift og vedlikehold av planeringsfelt.. Det er ingen standardiserte søknadsskjema for denne ordningen. 

Send en forenklet søknad om godkjenning av plan for planering til kommunens postmottak.

 

Husdyrhold

Alle som driver med husdyr har et ansvar for at dyrene stelles og håndteres på en måte som gjør at dyrene har det bra og får oppfylt sine behov.

Mer informasjon om dyr og dyrehold finnes på Mattilsynets nettsider.

Dersom du er registrert i Brønnøysundregistrene og disponerer landbrukseiendom (som eier eller leietaker) og/ eller husdyr, kan du være berettiget produksjonstilskudd i jordbruket.

Husdyrkonsesjon

Ordningen med husdyrkonsesjon setter grenser for hvor stor produksjon av svin og fjørfe det er anledning til å ha. Ordningen skal sikre at produksjonen fordeles på flere gårdsbruk.

Søknad om husdyrkonsesjon skal sendes til kommunen. Kommunen innstiller og sender saken videre til Fylkesmannen, som behandler og avgjør søknaden. Landbruksdirektoratet er klageinstans.

Tilskuddsordninger

Tilskuddsordninger innen jordbruk og skogbruk

Floghavre

Floghavre er et ugras som er vurdert som så skadelig for norsk korndyrking at det er underlagt egen forskrift. Hvis du har mistanke om floghavre på eiendommen din må du melde fra til landbrukskontoret og sende en planteprøve til diagnostisering sammen med registreringsskjema.

Finn registreringsskjema og les mer om meldeplikt, krav til driftsansvarlig, bekjemping, offentlig kontroll og regelverk m.m. på nettsiden til Mattilsynet.

Erstatning ved klimabetinget skade i plante- og honningproduksjon 

Jordbruksforetak kan søke om erstatning ved klimabetinget svikt i plante- eller honningproduksjon, som det ikke er mulig å sikre seg mot. Se mer informasjon om ordningen på nettsiden til Landbruksdirektoratet.

Meld i fra i tide!

Gi melding til kommunen straks du er klar over at en klimabetinget skade har skjedd eller kan oppstå. Du kan vanligvis ikke få erstatning dersom melding om skade ikke blir gitt i god tid før innhøsting.

Søknadsfrist for avlingssvikt er 31. oktober det året skaden oppsto.

Søk elektronisk via innlogging i Altinn: Gå til søknadsskjema

Økologisk landbruk

I Norge er økologisk matproduksjon regulert av økologiforskriften . I samarbeid med Debio har Mattilsynet utviklet veiledere til regelverket for økologisk landbruksproduksjon.

Regelverksveileder Økologisk landbruk Inneholder utfyllende informasjon om regelverket for økologisk landbruksproduksjon.  
Regelverksveileder Foredling, lagring, import og omsetning av økologiske næringsmidler og fôrvarer.

Det ytes produksjonstilskudd til økologisk produksjon på dyrka areal i drift og økologisk husdyrproduksjon.

Ny bonde/skogbruker?

For deg som vil starte opp som bonde eller skogbruker kan det være mange regler, søknader og ordninger å forholde seg til. Landbruksdirektoratet har laget en oversikt over de viktigste tingene å huske på, hvem som gjør hva og hvor du finner mer informasjon. Les mer på nettsiden til Landbruksdirektoratet. 


Publisert: 19.10.2016 12:48:42
Sist endret: 27.10.2020 14:07