Innhold

Den 14. juni 2022 vedtok Nannestad kommunestyre ny kommunedelplan for energi og klima. Kommuneplanen består av to deler; Del 1 - Klimastrategi for Nannestad kommune 2022-2030 er et overordnet dokument som tegner et bilde av klimagassutslippene i Nannestad kommune og hvordan klimaendringene vil påvirke oss. Den legger fram rammebetingelser for å oppnå utslippsreduksjoner gjennom to hovedmål og seks satsingsområder: 

Hovedmål: 

  1. Redusere klimagassutslippene i Nannestad kommune med minst 50 % innen 2030, sammenlignet med 2016 som referansemål. 
  2. Frem mot år 2050 skal kommunen jobbe for å omstille seg til å bli et lavutslippssamfunn. 

Satsingsområder: 

  1. Kommuneorganisasjonen ønsker å gå foran som et godt eksempel ved å redusere egne utslipp med minst 50 % innen 2030. 
  2. Vektlegge klima når vi styrer, planlegger og utvikler kommunen, herunder i arealplanleggingen og i dialog med bygge- og anleggsbransjen. 
  3. Være robuste i møte med klimaendringer. 
  4. Gjøre det lettere å kjøre buss, sykle, gå og bruke klimavennlige kjøretøy. 
  5. Bidra til at jordbruksnæringa oppnår nasjonale mål om matsikkerhet på en bærekraftig og klimavennlig måte, og at skogen utvikles som karbonlager og ressurs. 
  6. Legge til rette for at innbyggere og næringslivet tar gode klima- og miljøvalg. 

Del 2 - Handlingsplan 2022-2025 er et dokument som inneholder et sett med tiltak, med en klar ansvarsfordeling og indikatorer for måloppnåelse. Kommunen skal hvert år rapportere på framdriften innen handlingsplanen gjennom kommunens budsjettprosess. Kommunen skal også hvert år vurdere å inkludere nye tiltak eller fjerne tiltak som er gjennomført. 

 

Faktaark om klima i Nannestad

Klima i Nannestad – utslipp fra kommunen og kommunens virksomheter

Klima i Nannestad – transport

Klima i Nannestad – klimaendringer

Planer og strategier

Del 1 - Klimastrategi for Nannestad kommune 2022-2030

Del 2 - Handlingsplan 2022-2025

PS 22/62 - Kommunestyrets vedtak 14.06.22 - sluttbehandling av Klimastrategi for Nannestad kommune 2022-2030


Publisert: 02.07.2020 08:41:02
Sist endret: 24.06.2022 10:41