Innhold

I 2019 vedtok Nannestad kommunestyre et planprogram for ny kommunedelplan for energi og klima. Den nye kommunedelplanen for energi og klima skal erstatte Nannestad kommunes første kommunedelplan for klima og energi fra 2009.

Ny kommunedelplan for klima er planlagt i to deler. Del 1, Klimastrategi for Nannestad kommune 2020-2030 ble vedtatt av kommunestyret den 5. mai 2020. Del 2 av kommunedelplanen for klima skal være et handlingsprogram for 2020–2024, med konkrete tiltak innen hvert satsingsområde. 

Klimastrategien er delt i seks satsingsområder:

  1. redusere klimagassutslippene fra kommunens drift
  2. vektlegge klima når vi styrer, planlegger og utvikler kommunen, herunder i arealplanleggingen og i dialog med bygge- og anleggsbransjen
  3. være robust i møte med klimaendringer
  4. gjøre det lettere å kjøre buss, sykle, gå og bruke klimavennlige kjøretøy 
  5. bidra til at jordbruksnæringa oppnår nasjonale mål om matsikkerhet på en bærekraftig og klimavennlig måte, og at skogen utvikles som karbonlager og ressurs
  6. legge til rette for at innbyggere og næringslivet tar gode miljøvalg 

Faktaark om klima i Nannestad

Klima i Nannestad – utslipp fra kommunen og kommunens virksomheter

Klima i Nannestad – transport

Klima i Nannestad – klimaendringer

Planer og strategier

Klimastrategi for Nannestad kommune 2020-2030

Planprogram -  Kommunedelplan for energi og klima


Publisert: 02.07.2020 08:41:02
Sist endret: 02.07.2020 12:47