Innhold

Flom og oversvømmelse

Grunneier har ansvaret for sikring av egen eiendom mot flom i bekker og vassdrag. Dette gjelder også for erosjon og utrasing.

For å avgrense skadene på egen eiendom ved store nedbørsmengder, bør du spesielt sørge for at takrennene er åpne og at det ikke ligger kvist eller løv som sperrer for vann i avløp og mindre bekker. Mer om skadebegrensning finner du på sikkerhverdag.no

Følg med på flomvarsel for ditt område på varsom.no og meldinger om ekstremvær på NVE.no

Drenering og overvann

Frakobling av taknedløp

Har du som huseier taknedløp som går til kommunal overvannsledning, enten direkte eller via drenering, så er det fint hvis du leser videre.

På grunn av økende nedbørsintensitet er kapasiteten på de kommunale overvannsledningene i ferd med å bli oppbrukt. Vi har også fortsatt noen fellesledninger, det vil si der både spillvann (kloakk) og overvann går i samme ledning. For slikt avløpsvann må alt pumpes helt til renseanlegget ved Gardermoen og kjøres gjennom renseprosessen der, selv om mye av det i utgangspunktet er rent overvann. Dette medfører kostnader både til pumping og rensing.

Legging av nye ledninger med større kapasitet er både kostbart og tar tid å gjennomføre, men vi har startet arbeidet med å skifte ut disse ledningene.

Vann og avløp drives etter selvkostprinsippet, så kommunens kostnader betales av innbyggerne gjennom gebyrer. For å holde kommunens kostnader så lave som mulig, og dermed også gebyrene til innbyggerne, så er det ønskelig at de som har muligheter for det kobler fra taknedløp og tar hånd om vannet på egen eiendom.

Led det i så fall vekk fra grunnmuren. For de som trenger vann til vanning av plen og annet vil det være direkte lønnsomt å ta vare på vannet fra taknedløpet og bruke dette i stedet for å kjøpe vannet gjennom kommunens vannmåler.


Publisert: 04.11.2016 13:31:44
Sist endret: 29.06.2023 09:54