Servicekontoret
Besøkdsadresse: Teiealleen 9, 2030 Nannestad - 66 10 50 00 - e-post
Postadresse: Postboks 3, 2031 Nannestad
09:00-15:00 (Sentralbord)
10.00-15.00 (Servicekontor)

Innhold

Deling av eiendom

Ønsker du å dele eiendommen din (skille ut tomt), må du søke om opprettelse av ny grunneiendom. Ved opprettelse av ny grunneiendom blir det etablert en ny selvstendig eiendom med eget gårds- og bruksnummer.

Opprettelse av ny grunneiendom innebærer to tjenester/prosesser:

 • Tillatelse til opprettelse av ny grunneiendom (deling)
 • Oppmålingsforretning (grensepunktene blir merket, nye grenser registreres i eiendomsregisteret og nytt bruksnummer tinglyses)

Du kan bestille begge tjenestene samtidig, eller bestille de hver for seg. Kun deling behøver nabovarsel.

Dersom søknaden avviker fra reguleringsplanen eller kommuneplan, må du også søke om dispensasjon eller endring av reguleringsplan.

Slik søker du om opprettelse av ny grunneiendom

 • Bestill naboliste fra kommunen
 • Send ut nabovarsel basert på listen fra kommunen. Du kan bruke papirskjemaet for nabovarsel til Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK). Naboene skal ha kopi av de samme vedleggene du sender til kommunen
 • Send søknadsskjema til kommunen

Vedlegg til søknaden

 • Kart som viser ønsket grense
 • Gjenpart m/kvittering for nabovarsel

Byggesaksblanketter finner du på nettsiden til Direktoratet for Byggkvalitet

Saksbehandlingstid

Saksbehandlingstid for delingssaker er inntil 12 uker fra søknaden er komplett. Dette forutsetter at søknaden er i samsvar med gjeldende reguleringsplan. Saksbehandlingstid for oppmålingsforretning er inntil 16 uker.

Endring av eiendomsgrenser

Endring av grenser mellom to naboeiendommer kan gjøres ved enten en grensejustering eller ved en arealoverføring, avhengig av størrelsen på og verdien av endringen. Mindre endringer kan gjøres ved en grensejustering. Arealet mellom to eiendommer kan økes eller reduseres med inntil 5 prosent, men maksimalt 500 m2.

Eiendommenes verdi kan ikke reduseres eller økes med mer enn folketrygdens grunnbeløp.

Ønsker du større endringer må du søke om arealoverføring – eller fradeling av egen parsell som senere skal sammenslås.

Vilkårene om areal og verdi gjelder ikke eiendom som i sin helhet er regulert til samferdselsformål, når justeringen er i samsvar med vedtatt reguleringsplan.

Slik søker du om grensejustering

 • Send søknadsskjema til kommunen
 • Husk at alle eiere av involverte eiendommer må signere søknadsskjemaet
 • Legg ved kart som viser ønsket justering av grensen

Saksbehandlingstid

Saksbehandlingstid for arealoverføring er inntil 12 uker fra søknaden er komplett. Dette forutsetter at søknaden er i samsvar med gjeldende reguleringsplan.

Saksbehandlingstid for oppmålingsforretning er inntil 16 uker.

Arealoverføring

Arealoverføring innebærer to tjenester/prosesser:

 • Godkjenning av arealoverføringen
 • Oppmåling av ny grense. Grensepunktene blir merket, målt inn og nye grenser registreres i eiendomsregisteret

Du kan bestille begge tjenestene samtidig, eller bestille de hver for seg. Kun søknad om arealoverføring behøver nabovarsel.

Slik søker du om arealoverføring

 • Bestill naboliste fra kommunen
 • Send ut nabovarsel basert på listen fra kommunen. Du kan bruke papirskjemaet for nabovarsel til Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK). Naboene skal ha kopi av de samme vedleggene du sender til kommunen
 • Send søknadsskjema til kommunen. Husk at alle eiere av berørte eiendommer må signere søknadsskjemaet

Vedlegg til søknaden

 • Kart som viser ønsket grense
 • Gjenpart m/kvittering for nabovarsel

Vinterforskrift

Nannestad kommune har vinterforskrift. Frist for gjennomføring av oppmålingsforretning løper ikke i vinterhalvåret i tiden 1. november til 1. mai. 

Saksbehandlingstid

Saksbehandlingstid for arealoverføring er inntil 12 uker fra søknaden er komplett. Dette forutsetter at søknaden er i samsvar med gjeldende reguleringsplan.

Saksbehandlingstid for oppmålingsforretning er inntil 16 uker.

Oppmåling av grenser

Hvis grensemerke(r) for en tidligere oppmålt og koordinatbestemt grense er borte, kan du bestille en ny grensepåvisning. Hvis det er uklart hvor en eksisterende grense mellom to eiendommer går, kan grensen klarlegges ved en oppmålingsforretning.

Send søknad til kommunen.

Legg ved kart som viser hvilke grensepunkt som skal merkes på nytt.

Saksbehandlingstid

Grensepåvisninger utføres normalt innen 4 uker.

Send søknad om oppmålingsforretning til kommunen. Legg ved kart som viser hvilken grense som ønskes klarlagt.

Saksbehandlingstid

Klarlegging av eksisterende grense skal utføres innen 16 uker.

Sammenslåing av eiendommer

Eiendommer som ligger i samme kommune og har samme eier kan slås sammen.

Det er ikke gebyr for denne tjenesten.

Slik søker du om sammenslåing

Send søknadsskjema til kommunen.

Vedlegg til søknaden

 • Kart over de eiendommer saken gjelder
 • Bekreftelse på at eventuell hjemmelshaver til bruksrett er varslet
 • Dokumenter som er nødvendige for å få tinglyst sammenslåingen

Viktige begrensninger

Eiendommer som slås sammen skal i utgangspunktet utgjøre et sammenhengende areal.

Sammenslåing kan ikke gjennomføres hvis den vil føre til prioritetskollisjon mellom panthavere.

Saksbehandlingstid

Krav om sammenslåing skal behandles innen 6 uker.

Seksjonering

Seksjonering er oppdeling av bygninger i eierseksjoner. En eierseksjoner en sameiedel i bebygd eiendom, med tilknyttet enerett til bruk av en av flere boliger eller andrebruksenheter i eiendommen.

Seksjonering og deling av eiendommen

Dersom eiendommen kan deles, kan det være fordelaktig å dele i egne gnr./bnr. På denne måten unngår man en del ulemper og problemer ved senere utbygging og disponering av eiendommen.

Du må søke om å dele eiendommet i stedet for.

Seksjonering av søknadspliktige byggetiltak

Husk at du også må søke om godkjenning av byggesaken, dersom tiltaket er søknadspliktig.

Hvordan søker jeg om seksjonering?

Send søknadsskjema til kommunen.

Vedlegg:

 • Situasjonsplan (kartutsnitt som viser eiendomsgrenser og begyggelse på eiendommen)
 • Plantegninger
 • Vedtekter
Saksbehandlingstid

Seksjonering behandles normalt innen 4-6 uker fra komplett søknad.

Saksbehadlingstid for oppmålingsforretning av tilleggsareal i grunner inntil 16 uker.

Viterforskrift:Tidsfristen løper ikke i perioden 1. november til 1. mai. Kommunen utfører likevel oppmålingsforretning uten ugrunnet opphold dersom de klimatiske forholdene ligger itl rette for det.

Reseksjonering

Ved endring av seksjonsoppdelingen av en eiendom, for eksempel en ytterligere oppdeling eller en sammenslåing av seksjoner, kreves resjeksjonering. Da oppheves den første seksjoneringen og ny seksjonering foretas.

Her kan du lese mer om seksjonering av eiendom.

Priser og gebyrer

Kart og oppmåling

 
Betalingsregulativ for behandling av kart- og oppmålingsarbeider
1. Generelle bestemmelser
1.1 Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer som fremgår av regulativet. Gebyrkravet rettes mot tiltakshaver, rekvirent eller bestiller. Gebyrer etter dette regulativ betales etter faktura utstedt av økonomiavdelingen.
Kommunen kan kreve dekket nødvendige tinglysingsgebyr og eventuell dokumentavgift jfr matrikkelforskriften § 16.
1.2 Gebyrene skal beregnes etter det regulativet som gjelder den dato kommunen mottar en tilfredsstillende søknad eller begjæring/rekvisisjon i henhold til eierseksjonsloven/ matrikkelloven. Kommunen kan kreve inn gjeldende tinglysingsgebyr når det gjelder saker hvor kommunen ikke rår over hele saksbehandlingen, saker som kommer inn sent på høsten og må utsettes til neste sesong eller trinnvis feltutbygging, som kan foregå over flere år.
Kostnader som kommunen påføres i forbindelse med oppmålingsforretning, viderefaktureres til rekvirenten.
1.3 Ved bruk av matrikkellovens § 15 og matrikkelforskriften § 33 om arealoverføring er kjøper/selger ansvarlige for å framskaffe grunnlag for Kartverket v/tinglysningens krav om dokumentavgift. Søker er også ansvarlig for å rydde opp i eventuelle heftelser som ligger på eiendommen, i forhold til kravet om at det ikke skal være prioritetskollisjon på heftelser ved arealoverføring.
1.4 Gebyrene og aktuelle tinglysingsgebyr skal være betalt før det utstedes matrikkelbrev.
Også for andre arbeider kan kommunen kreve at gebyret er betalt før kommunens arbeider starter. For arbeider som skal godtgjøres etter brukte timeverk, skal kommunen ved krav om forhåndsbetaling, stipulere gebyret. Til vanlig bør gebyrer som skal utregnes etter brukte timeverk og kommunens utgifter til fagkyndig bistand, utskrives etterskuddsvis.
Ved store oppdrag kan kommunen skrive ut regning på utførte deler av arbeidet, men ikke oftere enn månedsvis.
1.5 Hvis gebyret anses å bli åpenbart urimelig i forhold til de kostnadene kommunen har hatt med saken, kan kommunen av eget tiltak eller på anmodning fastsette et passende gebyr. Ved rimelighetsvurderingen tas utgangspunkt i at gebyret skal gjenspeile gjennomsnittlige kostnader for behandling av sammenlignbare saker. En slik søknad kan ikke fremsettes senere enn 3 uker fra mottatt faktura. Søknad om nedsettelse av gebyr utsetter ikke betalingsfristen.
1.6 Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak kan ikke påklages ettersom dette kun er en oppfølging av prislisten vedtatt av kommunestyret. Dersom gebyret fastsettes skjønnsmessig kan gebyrvedtaket påklages innen forvaltningslovens klagefrist og forvaltningslovens regler gjelder.
1.7 Ved oversittelse av saksbehandlingsfrister reduseres gebyret i henhold til regler i plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og matrikkelloven. Feilaktig utregnet gebyr kan rettes av eget tiltak.
1.8 Endringer av gebyrregulativet vedtas av kommunestyret under kommunestyrets budsjettbehandling.                                                                                                                                 
1.9 For kart- og eiendomsinformasjon som gis gjennom eksterne formidlingstjenester (for eksempel e-Torg og Infoland) vil det komme et tillegg, samt mva. 
 

Pris 2022

1.10 Når en tiltakshaver/rekvirent forårsaker at kommunens arbeid må avbrytes eller avsluttes før det er fullført, skal det betales en andel av tilhørende gebyr tilsvarende det kommunen har eller må utføre. Minstegebyr vil uansett være: 4 015
1.11 Timepris for tjenester beregnet etter medgått tid (minstegebyr min. 1 t. arb.).
Pris pr. time.

2 034

 

 

 

Gebyrer for arbeider etter plan- og bygningsloven (§ 33-1)

Pris 2022

2.1 Situasjonskart

2 500

inkl. mva.

2.2 Kart til plan-, prosjekterings- og dokumentasjonsarbeider betales i henhold til satsene i Geovekstavtalen. Uttakskostnadene faktureres i henhold til medgått tid. Pris pr. time. 1 627
Minstegebyr 658
2.3 Naboliste

375

 

 

 Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (lovens § 32, forskriftens § 16)

Pris 2022
3.1 Oppmålingsforretning for ny matrikkelenhet (eiendom) til utbyggingsformål eller fradeling av eksisterende bebyggelse. Gjelder også ved utsatt oppmålingsforretning. Grunngebyr 17 956
Tillegg per dekar over 2 dekar 2 400
Pris per tomt fra og med nr. 2 14 377
Pris per tomt fra og med nr. 7 10 778
3.2 Oppmålingsforretning for grensejustering og arealoverføring. Grensejustering benyttes for inntil 5 % av den minste eiendommen, og maks 500 m2. Verdien på arealet må ikke overstige 1G.
Ved arealoverføring tas et tilleggsgebyr på 20 %.  
Areal 0 - 199 m2 7 165
Areal 200 - 500 m2 10 757
Areal 500 - 1 000 m2 14 339
Areal over 1 000 m2 etter medgått tid - minstegebyr 14 339
Hvor tilleggsarealet kommer fra flere eiendomsenheter, kreves det gebyr for hver fradelt parsell etter ovenstående satser.
3.3 Oppmålingsforretning over hel eller deler av eksisterende grense for en matrikkelenhet, som ikke tidligere er koordinatbestemt. Skal hele matrikkelenheten måles opp og det må holdes en oppmålingsforretning skal det betales gebyr etter 3.1. Grenselengde inntil 49 m 6 248
Grenselengde 50 - 200 m 10 376
Grenselengde over 200 m etter medgått tid - minstegebyr. 10 376
3.4 Oppmålingsforretning over punktfeste. Uten markarbeid pr. punktfeste 4 015
Med markarbeid pr. punktfeste 8 039
3.5 Oppmålingsforretning/matrikkelføring uten markarbeider betales med 65 % av ovenstående satser.
3.6 Gebyrer når deler av oppmålingsforretning utføres av andre enn kommunen.
Ved gebyrberegning nyttes følgende satser for de ulike delene av arbeidene og satser i punkt 3.1 – 3.6. Fremskaffe datagrunnlag 25 %
Varsling og oppmålingsforretningsmøte 15 %
Tekniske arbeider og dokumentasjon 35 %
Registerarbeidene (sluttarbeidene) 25 %
Opprettelse av matrikkelenhet over 100 dekar som det ikke er økonomisk forsvarlig å holde oppmålingsforretning på. Beregnes etter medgått tid.
3.7 Grensepåvisning.
For påvisning av grensebeliggenhet ut fra koordinatbestemt målebrev / matrikkelbrev eller eiendomskart av tilfredsstillende standard.
Per punkt 1 580
   
3.8 Utstedelse av matrikkelbrev.
Endring i maksimalsatsene reguleres av Kartverket i takt med den årlige kostnadsutviklingen i henhold til matrikkelforskriften § 16.
Matrikkelbrev inntil
10 sider
175
Matrikkelbrev over 10 sider 350
3.9 Oppretting av anleggseiendom/volumeiendom. Beregnes etter 3.1.
3.10 Matrikulering av umatrikulert grunn. Tildeling av g/bnr på eiendommer som har benevnelse 0/0 i matrikkelkartet. Beregnes etter anvendt tid.
3.11 Føring av privat grenseavtale med koordinatfestede eksisterende grenser. Matrikkelloven § 19. Beregnes etter medgått tid. 
3.12 Registrering av jordsameie. Beregnes etter anvendt tid.

 

 

Gebyrer for arbeider etter lov om eiendomsseksjonering (§ 15)

Pris 2022

4.1 Eierseksjonering, 1-2 seksjoner   12 470
4.2 Fra og med seksjon 3. Tillegg per seksjon.   626
4.3 Oppmålingsforretning over uteareal som inngår i en seksjon uten oppmøte i marka.   1 241
4.4 Oppmålingsforretning over uteareal som inngår i en seksjon med oppmøte i marka, betales gebyr etter pkt. 3.1.    
4.5 For reseksjonering skal det for kommunens behandling betales fullt gebyr etter punktene ovenfor.     

 

 

Gebyrer for digitale kartprodukter

Pris 2022 inkl. mva.

5.1 Digitale kartdata  Grunnpris + kr 8,0 pr dekar 2 085

 

 

Andre tjenester

Pris 2022 inkl. mva.

6.1 Eiendomsmegleroppdrag, gebyr pr. oppdrag (Pris + mva) 2 875
6.2 Fellingsavgift for hjortevilt settes til de enhver tid gjeldende maksimalpriser bestemt av Direktoratet for naturforvaltning.
6.3 Leie av grevlingfelle 1 000
6.4 Fallviltmannskapsets bevitnelse av grevlingskade i yngletid (felle kan kun lånes ut i yngeltid når skade er bevitnet av fallviltmannskap og skadeforebyggende tiltak er gjennomført) 1 000
6.5 Benyttelse av fallviltmannskap til fanging og avliving av grevling (fallviltmannskap bistår kun når det er skade på hus eller eiendom av økonomisk betydning) 4 000

Skjema og blanketter

Sammenslåing

Søknad deling/oppmåling - rekvisisjonsskjema

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - deling/arealoverføring (dibk.no)

Krav om matrikulering, herunder rekvisisjon av oppmålingsforretning (kartverket.no)

Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikulering (kartverket.no)

Erklæring om arealoverføring

Søknad om seksjonering

Søknad om reseksjonering


Publisert: 10.10.2016 10:45:52
Sist endret: 28.01.2022 09:52