Innhold

Beredskapsvakt

Feil på hovedledningsnettet (vannlekkasjer, tilstoppinger, flom e.l.) eller andre problemer knyttet til kommunens vann- og avløpsanlegg meldes på dagtid inn til kommunens innbygger-/servicetorg. Utenfor kontortid ringer du kommunens vakttelefon. 

Beredskapstelefon - vann

Telefon: 90 54 06 91

Stengt vann

 • Vi varsler deg på telefon hvis vi må stenge vannet på din adresse.
 • Etter at vannet har vært stengt, kan du oppleve at du har brunt vann i springen. 

Se våre råd ved stengt og brunt vann.

Har du ikke blitt varslet

Her kan du sjekke om du er registert og hva som er registrert på deg.

Telefonvarsling

Kommunen benytter Varsling 24 for å varsle husstander og bedrifter i et geografisk område om hendelser via SMS og e-post.

Varsling 24 varsler via SMS, e-post, og talemelding til fasttelefon. Meldingen sendes som SMS til mobiltelefon og epost til alle innbyggere over 16 år i en husstand og alle kontaktpersoner i en bedrift.


Alle enheter i et borettslag/sameie blir også varslet. Forutsetningen er at beboerne er oppført i Folkeregisteret med riktig adresse og at de har kontaktinformasjon i Kontaktregisteret.

I enkelte tilfelles sendes også en automatisert talemelding til fasttelefon. Talemeldingen bli oversatt fra "tekst til tale". På slutten av meldingen blir du bedt om å taste: 1 - for å bekrefte at du har oppfattet meldingen 9 - dersom du ønsker å høre meldingen en gang til.


Når sender kommunen ut informasjon via Varsling 24?


Kommunen informerer innbyggere digitalt ved hendelser der dette er hensiktsmessig. Det kan være ved koking av vann, vannavstengning, stengte veier, evakuering, vaksinasjon, andre generelle servicemeldinger eller hendelser som krever rask informasjon til alle innbyggere.


Hvordan finner vi deg?

Varsling 24 benytter ulike registre for å identifisere og innhente kontaktinformasjon for innbyggere i en husstand og kontaktpersoner i en bedrift.


Privatpersoner

Informasjon om privatpersoner hentes fra Folkeregisteret til Skattedirektoratet. Kontaktinformasjon blir hentet fra det nasjonale Kontakt- og reservasjonsregisteret til Digitaliseringsdirektoratet.
Vi anbefaler deg å legge inn ditt mobiltelefonnummer og epostadresse i dette kontaktregisteret. De fleste henvendelser fra det offentlige vil hente kontaktinformasjonen herfra, for eksempel angående selvangivelsen.
Du kan oppdatere dine kontaktopplysninger her:
https://norge.no/oppdater-kontaktinformasjon


Bedrifter

Informasjon om bedrifter hentes fra Enhetsregisteret i Brønnøysund. Ved varsling av bedrifter benytter bedriftens forretningsadresse. Kontaktdata for bedrifter blir hentet fra varslingsadressene som bedriften selv oppgir i Altinn portalen.
Bedriften kan oppdatere kontaktopplysninger her:
https://altinn.no


Merk: Bedrifter med flere adresser bør registrere alle kontoradressene som underenheter i Enhetsregisteret i Brønnøysund for å blir varslet på riktig adresse ved en utsendelse fra kommunen. For mer informasjon se: https://www.brreg.no/bedrift/virksomhet/


Tilleggsregisteret

Tilleggsregister kan benyttes av både privatpersoner og bedrifter som ønsker å motta varsler på en annen adresse enn den adressen som er oppført i de offenlige registrene. For mer informasjon om hvordan du registerer oppføringer i Tilleggsregisteret, se https://varslemeg.no/

Matrikkel

Ved varsling av hjemmelshavere, dvs eier av eiendom, innhentes informasjon fra det nasjonale eiendomsregisteret «Matrikkel». Alle hjemmelshavere for en eiendom blir varslet. Dersom eiendommen har festehavere, er det fester som blir varslet. Kontaktinformasjon innhentes fra de samme kontaktregistrene som ved varsling av husstand og bedrift.

Ved varsling av fritidseiendommer vil Varsling 24 sende melding til hjemmelshaver/fester av fritidseiendommer med følgende boligkoder i Matrikkel:


161 - Fritidsbygning (hytter, sommerhus o.l.)
162 - Helårsbolig benyttet som fritidsbolig
163 - Våningshus benyttet som fritidsbolig

I 2021 blir det tatt inn 2 nye boligkode fra Matrikkel
171 - Seterhus, sel, rorbu o.l.
172 - Skogs- og utmarkskoie, gamme

Har du ikke blitt varslet?

Er mitt mobilnummer registrert?
Vi sender varsling til innbyggere som er registrert med bostedsadresse i Folkeregisteret og henter kontaktopplysninger fra Kontaktregisteret.

Sjekk at din informasjon er korrekt i registrene:
1) Er du folkeregistrert på din adresse? https://www.skatteetaten.no/person/folkeregister
2) Har du oppdatert din kontaktinformasjon? https://www.norge.no/oppdater-kontaktinformasjon

Bedrifter må sjekke at din informasjon er korrekt i registrene:
1. Enhetsregisteret: Bruk evt samordnet registermelding for å endre adresseinformasjon
2. Varslingadresse. Se informasjon etter innlogging på AltInn portalen https://altinn.no

Hva kan du gjøre?

Har du feil opplysninger er det ditt ansvar å oppdatere registrene. Varsling 24 har ingen tilgang til å gjøre oppdateringer på vegne av privatperson eller bedrifter.


Jeg har hemmelig nummer. Blir jeg varslet?

Varsling 24 sender ikke melding til innbygere som har såkalt «hemmelig nummer». Hvis du allikevel ønsker å få varsel fra din kommune, må du registere en tilleggsoppføring på varslemeg.no. Her kan du krysse av for "hemmelig nummer" for å skjule informasjon fra varslingsloggen i Varsling 24.

Hvordan finner jeg ut om mine foreldres adresse er i en kommune som bruker Varsling 24?
Ta kontakt med den respektive kommune for å høre om de bruker Varsling 24.

 

 • Vi varsler deg på telefon hvis vi må stenge vannet på din adresse.
 • Etter at vannet har vært stengt, kan du oppleve at du har brunt vann i springen. 

Se våre råd ved stengt og brunt vann.

Drikkevannskvalitet

Kommunen har en god og sikker vannforsyning. Det tas regelmessig prøver av vannet fra kommunens vannverk , og det er UV-desinfisert. Drikkevannet kan endre noe farge, lukt eller smak i perioder. Det er likevel trygt å drikke, hvis kommunen ikke melder om noe annet. Drikkevannet tilfredsstiller kravene i Drikkevannsforskriften.

Vanntrykk

Vanntrykket inn til eiendommen skal være mellom 2 og 9 bar. Dette avhenger av terrenghøyden der du bor, type hovedledning og forbruket i området. Ved vanntrykk større enn seks bar må du installere reduksjonsventil. Vedvarende dårlig trykk tyder på gjengrodde stikkledninger (din vannledning som går ut til kommunens vannledning).

Ved lavt trykk, sjekk først om du har privat trykkreduksjonsventil som kan være ødelagt eller feilinnstilt. Kontakt i så fall rørlegger for hjelp. Finner du ikke ut av hvorfor du har lavt trykk, kan du melde i fra til kommunen.

I mange tilfeller skyldes lavt trykk gjengrodde private stikkledninger inn til boligen. Utskifting av stikkledninger er huseierens ansvar.

Varsling om endringer i vannforsyningen

Vi varsler på telefon til berørte innbyggere ved følgende hendelser:

 • Når vi stenger vannet grunnet vedlikehold og lekkasjer
 • Hvis vanntrykket blir endret
 • Ved kokeanbefaling av drikkevannet
Koking av vann

Hvis vi sender ut en kokeanbefaling bør du følge Folkehelseinstituttets råd.

Vannfilter ikke nødvendig

Blir du tilbudt å kjøpe vannfilter til å montere på vannkranen? Dette trenger du ikke bruker penger på.

Les mer på nettsidene til Norsk Vann

 

Hardhetsgrad

Hardhetsgraden på vannet i Nannestad er ca.2, det vil si meget bløtt eller bløtt. Man trenger derfor ikke bruke salt i oppvaskmaskinen.

Kommunens roller

Kommunen har ulike roller innen vann- og avløpsområdet:

 • I henhold til lover og forskrifter plikter kommunen å sørge for en tilfredsstillende vannforsyning, drifte og vedlikeholde transport- og rensesystem for avløpsvann der det er henholdsvis kommunal vannforsyning og/eller avløpsanlegg. Kommunen er ansvarlig for å sørge for tømming av private slamavskillere/priveter/tette tanker.
 • Kommunen er forurensningsmyndighet for utslipp av avløpsvann, for utslipp av oljeholdig avløpsvann fra virksomheter og påslipp av avløp fra virksomhet til kommunalt nett, som definert i Forurensningsloven.
 • Som anleggseier er kommunen potensiell forurenser, og må på samme måte som privatpersoner og næringsvirksomhet rette seg etter de krav som følger av lover, forskrifter og tillatelser.
 • Kommunen utarbeider hovedplaner både for vannforsyningen og for avløp og vannmiljø.

 

Vannforsyning

Kommunens innbyggere får drikkevann fra tre vannverk:

 • Nannestad kommunale vannverk; dekker områdene Stensgård, Maura, Moreppen, Nannestad, nordre del av Holterområdet og  Åsgreina.
 • Gimilvann; dekker søndre del av Holterområdet
 • Hurdal kommunale vannverk; dekker Sandsnesseter

Ved nybygg eller tilbygg må det sendes søknad/melding til det enkelte vannverk. 

Beregningsmåte og satser for både tilknytningsgebyr og årsgebyr vann er forskjellig i de tre vannverkene. Satsene fremgår av kommunens prisliste.

Nannestad kommunale vannverk og Hurdal kommunale vannverk har begge vedtatt at alle eiendommer skal ha vannmåler for beregning av vanngebyr.

Vannverkenes vedtekter, forskrifter og gebyrregulativ for kan fåes ved henvendelse til det respektive vannverk. Nannestad kommunes finner du under fanene nedenfor.

Nannestad kommunale vannverk:

 • Vakttelefon for melding av feil:  90 54 06 91
  Andre henvendelser:  66 10 50 00 - 66 10 51 40

Gimilvann: 

 • Infomasjon om vakttelefon og om vannforsyningen fra Gimilvann finner du på hjemmesiden Gimilvann  
 • Abonnenter som er tilknyttet Nannestad kommunes avløpsnett, men som har vann fra Gimilvann, skal installere vannmåler for beregning av avløpsgebyr. 
 • Vakttelefon Gimilvann 91 91 82 66

Hurdal kommunale vannverk:

 • Vakttelefon for melding av feil:  952 72 754
 • Hurdal kommunale vannverk, tlf. 63 92 01 00

Gode råd om hagevanning

Informasjon om riktig vanning som kan føre til et fornuftig forbruk, og samtidig gi plantene bedre livsvilkår.

 • Plenen din er robust og tåler tørke. Du bør prioritere blomster og busker.
 • Pass på at utendørs kraner ikke står og lekker. Det betales årsgebyr for både vann og avløp ut fra vannforbruk.
 • Juster opp knivene på gressklipperen slik at gresset ikke klippes for langt ned. Da tåler det bedre sol og tørke og blir ikke så fort tørt/brunt.
 • Vann i overskyet vær og gjerne under eller etter et regnvær. (De fleste regnskyll om sommeren gir ikke nok vann til ei rotbløyte). Ei rotbløyte vil si 2-3 cm vann.
 • Andre vannkrevende aktiviteter som bilvask, vask av husfasader og lignende bør begrenses. Innrett arbeidet på en måte som krever minst mulig vannforbruk.

Vannmåler

Installasjon av vannmåler- informasjon og registreringsskjema

Leie av vannmåler

Installasjon av vannmåler betaler du selv til rørlegger. Du skal betale årsgebyr for vann ut fra hvor mye vann du bruker. Dersom du er tilknyttet kommunalt avløpsnett, betaler du også årsgebyr for avløp etter målt vannforbruk. Du leier vannmåleren av kommunen og betaler et leiegebyr.

 Kokevarsel

Hva skal du gjøre når det varsles at vannet må kokes?

Følg rådene fra Folkehelseinstituttet.


Publisert: 29.09.2016 13:41:07
Sist endret: 24.10.2023 12:35