Før du begynner

Før du kan begynne å bygge, endre eller rive uten å søke, må du forsikre deg om at det du skal gjøre oppfyller bestemmelsene for å være unntatt fra søknadsplikt.

Det du skal bygge må være i samsvar med gjeldende planbestemmelser for området.

De ulike plantypene du kan måtte forholde deg til er

Reguleringsplan kan igjen enten være en områdeplan eller en detaljplan. Med andre ord må det du skal gjøre ikke være i strid med planformål, grad av utnytting, byggegrenser, avstands- og høydebestemmelser, krav til utforming (tilpasning til omgivelsene) etc. Dersom det gjelder bevaringsverdige bygg eller områder må tiltaket avklares med kommunen.

Planbestemmelser for din eiendom kan du finne ut av ved å kontakte kommunen.

Nannestad kommune aksepterer BIM-filer (IFC)